دانلود مقالات انگلیسی رایگان isi  : الگوریتم ها - algorithms::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
مقالات انگلیسی رایگان الگوریتم ها(58)
☰برای مشاهده منوی مقالات ترجمه شده، کتاب ها و ژورنال های الگوریتم ها کلیک کنید
سال انتشار دسته بندی عنوان ردیف
2018 داده های بزرگ
داغA novel adaptive e-learning model based on Big Data by using competence-based knowledge and social learner activities
1
2018 داده کاوی
داغResearch on internet information mining based on agent algorithm
2
2018 داده های بزرگ
داغA Parallel Multiclassification Algorithm for Big Data Using an Extreme Learning Machine
3
2018 داده های بزرگ
داغDeep Convolutional Computation Model for Feature Learning on Big Data in Internet of Things
4
2018 داده های بزرگ
داغClustering Enabled Wireless Channel Modeling Using Big Data Algorithms
5
2018 الگوریتم ها
Parallel algorithms for fitting Markov arrival processes
6
2018 الگوریتم ها
Heuristic approximation and computational algorithms for closed networks: A case study in open-pit mining
7
2018 داده های بزرگ
داغUsing big data database to construct new GFuzzy text mining and decision algorithm for targeting and classifying customers
8
2018 داده های بزرگ
داغA parallel metaheuristic data clustering framework for cloud
9
2018 داده های بزرگ
داغOptimal LEACH protocol with modified bat algorithm for big data sensing systems in Internet of Things
10
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی