دانلود کتاب : مدیریت بازرگانی | Business Management
::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
کتاب ها انگلیسی - مدیریت بازرگانی(6)
☰برای مشاهده منوی مقالات انگلیسی، کتاب ها و ژورنال های مدیریت بازرگانی کلیک کنید
سال انتشار دسته بندی عنوان ردیف
2015 مدیریت بازرگانی
Information Systems and Organisation
1
2015 مدیریت بازرگانی
Integrated Management Systems
2
2015 مدیریت بازرگانی
The Spiritual Dimension of Business Ethics and Sustainability Management
3
2015 مدیریت بازرگانی
Business Architecture Management
4
2015 مدیریت بازرگانی
Employee Engagement in Media Management
5
2015 مدیریت بازرگانی
Business Process Management
6
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی