دانلود مقاله و خرید ترجمه:دسترس پذیری سیستم اطلاعات بهداشتی برای تصمیم گیری با رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد - مطالعه موردی: کرمانشاه، ایران - 2018
رمضان 2
مقالات ترجمه شده پزشکی 1 ( medical )
 • The availability of health information system for decision-making with evidence-based medicine approach-a case study: Kermanshah, Iran دسترس پذیری سیستم اطلاعات بهداشتی برای تصمیم گیری با رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد - مطالعه موردی: کرمانشاه، ایران
  دانلود مقاله | مقاله انگلیسی رایگان | خرید ترجمه فارسی مقاله

  سال انتشار:

  2018


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  دسترس پذیری سیستم اطلاعات بهداشتی برای تصمیم گیری با رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد - مطالعه موردی: کرمانشاه، ایران


  عنوان انگلیسی مقاله:

  The availability of health information system for decision-making with evidence-based medicine approach-a case study: Kermanshah, Iran


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Data in Brief‎ (2018) https://doi:org/10:1016/j:dib:2018:05:122‎


  نویسنده:

  Ameneh Safari, Yahya Safari


  چکیده انگلیسی:

  Evidence-based medicine (EBM) is defining proper and wise use of the best evidence in clinical decision for patients care. This study have done with the aim of evaluating health information system for decision-making with EBM approach in educational hospital of Kermanshah city. The statistical population include all the specialist and specialty, and also head nurses of educational hospitals in Kermanshah city. The data collected by researcher made questionnaire. The content validities of the questionnaire were confirmed by experts to complete the questions of the questionnaire. Then, the reliability of the questionnaire was evaluated using the Cronbachs alpha coefficient. The results have showed that the accessibility rate to the internet sources is in desirable level. The results have showed that there was a significant difference at least in one group between the availability of hospital information system EBM establishment in terms of accessing to the internet based data, according to the academic major (P ¼ 0.021). The sufficiency of hospital information system in evidence-based medicine establishment in terms of necessary knowledge for implementing it according to the educational major have showed a significant statistical difference at least in one group (P ¼ 0.001). Kermanshahs hospital have a desirable condition in terms of accessibility to the internet sources, knowledge of EBM and its implementation which this have showed the availability of desirable platform for decision-making with the EBM approach. However, it is better to implement regulate educational periods for educating the doctors and nurses in order to reach practical implementation of the EBM approach.
  Keywords: Evidence-Based medicine | Hospital information system | Clinical decision


  چکیده فارسی:

  پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) ، کاربرد موثر و مناسب، بهترین شواهد در تصمیم گیری بالینی برای مراقبت از بیمار است. اين مطالعه با هدف ارزيابی سيستم اطلاعات بهداشتی جهت تصميم گيری با روش EBM در بيمارستان آموزشی شهر کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی متخصصان و کارشناسان و همچنین پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر کرمانشاه است. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. اعتبارسنجی محتویات پرسشنامه با هدف تکمیل پرسش های پرسشنامه، توسط متخصصان تایید شد. سپس قابلیت اطمینان پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان دسترسی به منابع اینترنتی در سطح مطلوب است. با توجه به متحصصین دانشگاهی (P = 0.021) اختلاف معنی داری حداقل بین یک گروه قابل دسترس سیستم اطلاعاتی بیمارستان اطلاعاتی EBM در دسترسی به داده های اینترنتی وجود دارد. رضایت از سیستم اطلاعات بیمارستانی در تهیه دارو مبتنی بر شواهد، از نظر دانش لازم اجرای آن بر اساس آموزش عالی، اختلاف آماری معنی داری حداقل در یک گروه نشان داد(001/0 P =). بیمارستان کرمانشاه از لحاظ دسترسی به منابع اینترنتی، دانش EBM و پیاده سازی آن شرایط مطلوبی دارد؛ این نشان می دهد که قابل دسترس بودن، بستر مناسب برای تصمیم گیری با رویکرد EBM است. با این حال، بهتر است دوره های آموزشی منظم برای آموزش پزشکان و پرستاران به منظور پیاده سازی عملی رویکرد EBM به کار گرفته شود.
  کلید واژه ها: پزشکی مبتنی بر شواهد | سیستم اطلاعات بیمارستانی | تصمیم بالینی


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 10

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 1247 کیلوبایت


  قیمت: 20000 تومان  16000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی