دانلود مقاله و خرید ترجمه:فولرن -C60 و داپت پوششی اتر در سنسور -C60 برای بازرسی حساسیت بالا از ماده قلیایی و کاتیون قلیایی سطح زمین - 2017
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
مقالات ترجمه شده شیمی ( chemistry )
 • Fullerene-C60 and crown ether doped on C60 sensors for high sensitive detection of alkali and alkaline earth cations فولرن -C60 و داپت پوششی اتر در سنسور -C60 برای بازرسی حساسیت بالا از ماده قلیایی و کاتیون قلیایی سطح زمین

  سال انتشار:

  2017


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  فولرن -C60 و داپت پوششی اتر در سنسور -C60 برای بازرسی حساسیت بالا از ماده قلیایی و کاتیون قلیایی سطح زمین


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Fullerene-C60 and crown ether doped on C60 sensors for high sensitive detection of alkali and alkaline earth cations


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - Physica E 87 (2017) 51–58


  نویسنده:

  Fatemeh Alipour Zaghmarzia, Mansour Zahedib, Adeleh Molac,d,⁎, Saboora Abedinia, Sattar Arshadid, Saeed Ahmadzadehc, Nazanin Etminand, Omran Younesid, Elham Rahmanifare, Mehdi Yoosefian


  چکیده انگلیسی:

  Fullerenes are effective acceptor components with high electron affinity for charge transfer. The significant influences of chemical adsorption of the cations on the electrical sensitivity of pristine C60 and 15-(C2H4O)5/C60 nanocages could be the basis of new generation of electronic sensor design. The density functional theory calculation for alkali and alkaline earth cations detection by pristine C60 and 15-(C2H4O)5/C60 nanocages are considered at B3LYP level of theory with 6–31 G(d) basis set. The quantum theory of atoms in molecules analysis have been performed to understand the nature of intermolecular interactions between the cations and nanocages. Also, the natural bond orbital analysis have been performed to assess the intermolecular interactions in detail. Furthermore, the frontier molecular orbital, energy gap, work function, electronegativity, number of transferred electron (ΔN), dipole moment as well as the related chemical hardness and softness are investigated and calculated in this study. The results show that the adsorption of cations (M=Na+, K+, Mg2+ and Ca2+) are exothermic and the binding energy in pristine C60 nanocage and 15-(C2H4O)5/C60 increases with respect to the cations charge. The results also denote a decrease in the energy gap and an increase in the electrical conductivity upon the adsorption process. In order to validate the obtained results, the density of state calculations are employed and presented in the end as well.
  Keywords: Fullerene-C60 | Chemical sensor | Alkali and alkaline earth cations | Nanocages | QTAIM


  چکیده فارسی:

  فولرن ها پذیرنده مناسب ترکیب ها با همراه با الکترون موثر بالا برای انتقال بار است. اثراتی از جذب شیمیایی کاتیون در حساسیت الکتریکی C60 و ساختار نانوقفس 15-C2H4O)5/C60 می توان پایه ای در طراحی سنسور الکتریکی معمولی جدید موثر باشد. محاسبات تئوری تابع چگالی برای الکالین و کاتیون اتر الکالین به وسیله C60 اولیه و ساختار نانوقفس 15-C2H4O)5/C60 در لایه B3LYP از تئوری همراه تابع پایه 6-311G(d) ایجاد شود. انالیز تئوری کوانتومی از اتم در مولکول با دانستن برهمکنش بین مولکولی طبیعی بین کاتیون و نمونه های نانو فراهم شده است. همچنین، انالیز اربیتال پیوند طبیعی با ارزیابی جزیئات برهمکنش بین مولکولی فراهم شده است. بنابراین، اربیتال مولکولی مرزی، شکاف انرژی، تابع کار، الکترونگاتیویته، شمار انتقالات الکترونی ΔN ، ممان دو قطبی همچنین سختی و نرمی شیمیایی ارزیابی شده است و در این مقاله محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که جذب کاتیون M=Na+, K+, Mg2+ و Ca2+ گرماده و انرژی پیوند در C60 اولیه و ساختار نانوقفس 15-C2H4O)5/C60 همراه با توجه به بار کاتیون افزایش می یابد. نتایج همچنین یک کاهش در شکاف انرژی و یک افزایش در هدایت الکترونی بالا در فرایند جذب مشخص می کنند. به عبارت دیگر برای اعتبار دادن به نتایج بدست امده، محاسبات دانسیته حالت بکار گرفته می شود و در انتها گزارش می شود.
  کليدواژگان: فولرن-C60 | حسگر شیمیایی | کاتیون های قلیایی و قلیایی نانوساژی | QTAIM


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 20

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 1864 کیلوبایت


  قیمت: 30000 تومان  24000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی