دانلود مقاله و خرید ترجمه:استفاده از نیتروژن، فسفر، کلسیم، و منیزیم به صورت جداگانه و یا به صورت کود با یک آزاد سازی آهسته و یا آزاد سازی تحت کنترل، رشد و عملکرد را افزایش داده و غلظت و مقدار درشت و ریز مغذی را در گیاهان گوجه فرنگی کاشته شده در مزرعه را تحت تاثیر قرار می دهند - 2016
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). با تشکر از صبوری شما!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-->
مقالات ترجمه شده کشاورزی ( agriculture )
 • Nitrogen, phosphorus, calcium, and magnesium applied individually or as a slow release or controlled release fertilizer increase growth and yield and affect macronutrient and micronutrient concentration and content of field-grown tomato plants استفاده از نیتروژن، فسفر، کلسیم، و منیزیم به صورت جداگانه و یا به صورت کود با یک آزاد سازی آهسته و یا آزاد سازی تحت کنترل، رشد و عملکرد را افزایش داده و غلظت و مقدار درشت و ریز مغذی را در گیاهان گوجه فرنگی کاشته شده در مزرعه را تحت تاثیر قرار می دهند

  دسته بندی:

  کشاورزی - agriculture


  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  استفاده از نیتروژن، فسفر، کلسیم، و منیزیم به صورت جداگانه و یا به صورت کود با یک آزاد سازی آهسته و یا آزاد سازی تحت کنترل، رشد و عملکرد را افزایش داده و غلظت و مقدار درشت و ریز مغذی را در گیاهان گوجه فرنگی کاشته شده در مزرعه را تحت تاثیر قرار می دهند


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Nitrogen, phosphorus, calcium, and magnesium applied individually or as a slow release or controlled release fertilizer increase growth and yield and affect macronutrient and micronutrient concentration and content of field-grown tomato plants


  منبع:

  ScienceDirect- Elsevier- Scientia Horticulturae 211 (2016) 420–430


  نویسنده:

  Janet C: Cole (Regents Professor) a,∗, Michael W: Smith (Regents Professor) a, Chad J: Penn (Former Associate Professor) b, Becky S: Cheary (Senior Agriculturist) a, Kelley J: Conaghan (Former undergraduate student) a


  چکیده انگلیسی:

  The U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) has restricted concentrated animal feeding operation (CAFO) release of waste products into U.S. waters. These waste products must be disposed of using best management practices. Most of the waste is spread on cropland, but some operations have found other creative uses for waste products. Use of a phosphorus (P) reduction system to remove P from wastewater results in magnesium ammonium phosphate (MAP), a slowly soluble fertilizer. Using a P reduction system will not eliminate the need for land application of manure and wastewater, but it reduces the nutrient load in the waste that is applied thereby making compliance with regulations easier. In the first year of this study, MAP was compared to a controlled release fertilizer (CRF) with a similar nutrient element ratio on plant growth, fruit yield, nitrogen (N), P, potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), iron (Fe), manganese (Mn), and zinc (Zn) concentration in tomato (Solanum lycopersicum L. ‘Mountain Fresh Plus’) plant parts. Plant growth and fruit production were similar with the two fertilizers, but the number of tomato culls was greater with either fertilizer than on control plants. Foliar N, P, Ca, and Mg concentration did not differ regardless of fertilizer treatment. Plants fertilized with CRF had a greater leaf K concentration than those fertilized with MAP, but foliar K concentration did not differ between fertilized and nonfertilized plants. Iron and Mn concentration in above-ground vegetative plant parts (stems and leaves) did not differ regardless of fertilizer treatment, but Zn concentration increased linearly as CRF increased. In the second year, MAP, each of the essential elements contained in MAP separately, and a hand mixture of each of these elements was tested for their effect on tomato plant growth, fruit yield, and tissue N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, and Zn concentration and content. Magnesium ammonium phosphate and the hand mixture of fertilizer resulted in greater above-ground biomass excluding fruit stem weight and fruit yield than any of the individual nutrient treatments. Calcium sulfate resulted in a greater number and weight of tomatoes harvested than MAP. Nitrogen concentration did not differ among the fertilizer treatments for roots, stems, or leaves, but N content was greater in red fruit with the hand mix of fertilizer than with no fertilizer or with ammonium sulfate or Mg oxide. In immature green fruit at termination of the study, N content was greater with no fertilizer or Ca sulfate than with MAP or triple superphosphate (TSP). Phosphorus, K, and Ca concentrations did not differ among fertilizer treatments for any tissue tested. Magnesium concentration in green tomatoes differed among fertilizer treatments such that Mg concentration of green tomatoes from plants fertilized with TSP was greater than Mg concentration of green tomatoes fertilized with ammonium sulfate or Mg oxide. Phosphorus and K content of green fruit differed among fertilizer treatments with P and K concentration highest in green fruit from plants fertilized with Ca sulfate and lowest in green fruit from plants fertilized with MAP or TSP.
  Iron and Mn concentrations did not differ among fertilizer treatments for any tissue tested. Zinc concentration in leaves was greater when plants were fertilized with MAP, TSP, Ca sulfate, or Mg oxide than with ammonium sulfate. Zinc concentration of green fruit was greater when fertilized with MAP than with the hand mix, Ca sulfate or Mg oxide. Iron content was highest in green fruit from plants fertilized with TSP and lowest in plants fertilized with ammonium sulfate or control plants. Manganese content of leaves from control plants was greater than that of plants receiving ammonium sulfate while red fruit from plants fertilized with the hand mix had a greater Mn content than red fruit from any other treatment. Foliar Zn content was greater in plants fertilized with Ca sulfate than in


  چکیده فارسی:

  حفاظت محیط زیست ایلات متحده انتشار ضایعات خوراک دام به آبهای ایالات متحده را محدود کرده است. این مواد زائد باید با استفاده از بهترین شیوه های مدیریتی به دور انداخته شوند. بسیاری از زباله ها در گندم زارها پخش می شوند، اما برخی از عملیات خلاقانه دیگرنیز برای استفاده از زباله پیدا شده است . استفاده از یک سیستم کاهش فسفر برای از بین بردن فسفر از فاضلاب منجر به تولید آمونیوم فسفرو منیزیم میشود (کود آمونیوم فسفرو منیزیم )،که یک کود ی است که انحلال چذیری آن کند است . استفاده از یک سیستم کاهش فسفر نیاز به برنامه کاربردی برای کوددهی زمین و برای فاضلاب را از بین نمی برد، اما بار عناصر غذایی را در زباله ها کاهش می دهد که بدین وسیله انطباق با مقررات آسان تر میشود . . در اولین سال از این مطالعه آمونیوم فسفرو منیزیم با یک کود انتشاری کنترل شده (کود انتشاری کنترل شده ) با یک نسبت مشابه از عناصرغذایی بر روی رشد بوته، عملکرد میوه، غلظت نیتروژن (نیتروژن)، فسفر، پتاسیم (پتاسیم)، کلسیم (Ca)، منیزیم (منیزیوم)، آهن (Fe)، منگنز (Mنیتروژن)، و روی (Zنیتروژن) در گوجه فرنگی مورد مقایسه قرار گرفت . رشد گیاه و تولید میوه در دو کودمشابه بودند، اما تعداد کلوس های گوجه فرنگی در هر دو کود بیشتر از گیاهان شاهد بود.غلظت نیتروژن، فسفات، کلسیم و منیزیم برگی بدون در نظر گرفتن تیمار کود متفاوت است. گیاهان کود دهی شده با کود انتشاری کنترل شده دارای غلظت پتاسیم برگی بیشتر نسبت به کوددهی با فسفات منیزیم آمونیوم می باشند ، اما غلظت پتاسیم محلول پاشی در بین گیاهان کود دهی شده و کودد هی نشده متفاوت است. غلظت آهن و منگنز قسمت های رویشی گیاه در بالای سطح زمین (ساقه و برگ) بدون در نظر گرفتن تیمار مصرف کود متفاوت نیست، اما غلظت روی با افزایش کود انتشاری کنترل شده افزایش خطی داشت . در سال دوم، آمونیوم فسفرو منیزیم ، هر یک از عناصر ضروری به طور جداگانه،در آمونیوم فسفرو منیزیم قرار گرفتند و یک مخلوطی دستی از هر یک از این عناصر برای تأثیر آنها برروی رشد گیاه گوجه فرنگی، عملکرد میوه،بافت و غلظت و محتوای نیتروژن ، فسفات، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، و روی مورد آزمایش قرار گرفت. 516/5000 فسفات آمونیوم منیزیم و مخلوط دستی از کود منجر به بیشترشدن زیست توده بالای سطح زمین به جز وزن ساقه میوه و عملکرد میوه نسبت به هر یک از تیمارهای جداگانه مواد مغذی شد . سولفات کلسیم منجر به بیشترشدن تعداد و وزن گوجه فرنگی برداشت شده نسبت به آمونیوم فسفرو منیزیم کود آمونیوم فسفرو منیزیم شد . . غلظت ازت در بین تیمارهای کودی برای ریشه ها ، ساقه، برگ تفاوتی نداشت، اما محتوای نیتروژن در میوه های قرمز با ترکیب دستی از کود نسبت به حالت بدون کود و یا حالت استفاده از سولفات آمونیوم یا اکسید منیزیم بیشتر بود. در میوه های سبز نابالغ در خاتمه این مطالعه، محتوای نیتروژن بدون مصرف کود و سولفات کلسیم نسبت به آمونیوم فسفرو منیزیم و یا سوپر فسفات تریپل (TSفسفات) بیشتر بود. غلظت فسفر، پتاسیم و کلسیم در بین تیمارهای کودی برای هر یک از بافتهای آزمایش شده متفاوت نبود . غلظت منیزیم در گوجه فرنگی سبز تفاوت داشت بین تیمارهای کودی به طوری که غلظت منیزیوم در گوجه فرنگی سبز در گیاهان کوددهی شده با TSفسفات بیشتر از غلظت منیزیوم گوجه فرنگی سبز کوددهی شده با سولفات آمونیوم یا اکسید منیزیم بود. محتوای فسفر و پتاسیم در میوه های سبز بین تیمارهای کودی تفاوت داشت و با بالاترین غلظت فسفر و پتاسیم در میوه های سبز در گیاهان کوددهی شده با سولفات کلسیم و کمترین در میوه های سبز در گیاهان کود دهی شده با آمونیوم فسفرو منیزیم( کود آمونیوم فسفرو منیزیم ) و یا TSفسفات می باشد .
  کلمات کلیدی: تغذیه گیاهی | سولانوم لیکوپرسیکوم | منیزیم آمونیوم فسفات | کود آهسته رهش


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 26

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 907 کیلوبایت


  قیمت: 30000 تومان   


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 1484 :::::::: بازدید دیروز: 52 :::::::: بازدید کل: 1536 :::::::: افراد آنلاین: 12