دانلود مقاله و خرید ترجمه:کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه ایران - 2012
نیمه شعبان
مقالات ترجمه شده بهداشت و درمان ( Healthcare )
 • Health­Related Quality of life and Associated Factors among Iranian University Students کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه ایران

  سال انتشار:

  2012


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه ایران


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Health­Related Quality of life and Associated Factors among Iranian University Students


  منبع:

  Journal of Community Health Research. 2012; 1(2): 122‐130


  نویسنده:

  Hossein Fallahzadeh Ph.D., Hamed MirzaeiB.Sc.


  چکیده انگلیسی:

  Introduction: The aims of the study were to investigate the health-related quality of life (HRQoL) in students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences (Iran) and to identify factors that might have associated with their HRQoL.
  Materials & Methods: In 2010, 364 students with a cluster sampling method enrolled in the cross- sectional study. HRQoL was assessed by using SF-39 questionnaire. Multiple logistic regression methods were used to examine the association indicators of HRQoL and socioeconomic characteristics.
  Results: The highest SF- 36 scale score was obtained for physical functioning. Univariate analysis showed that there were significant differences in the HRQoL scores by faculty, smoking and regular exercise. Total score and seven health dimensions of SF-36 significantly (P<0.05) correlated with academic achievement. The logistic regression analysis showed that the physical composite score decreased with family income, smoking habit, marital status and employment. Family income and academic achievement increased the risk of having mental composite scores above the median.
  Conclusion: These findings demonstrate that multiple factors were associated with HRQoL in Iranian university students. Appropriate health education programs to largest modifiable risk factors may improve student HRQoL.
  Keywords: Quality of Life | Students | Educational Status | Risk Factors


  چکیده فارسی:

  مقدمه: هدف از مطالعه، بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (HRQoL) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و شناسایی عوامل مرتبط با HRQoL است.
  مواد و روش ها: در سال 1388، 364 دانش آموز با روش نمونه گيري خوشه اي در يك مطالعه مقطعي، وارد مطالعه شدند. HRQoL با استفاده از پرسشنامه SF-39 ارزیابی شد. روشهای رگرسیون چندگانه لجستیک برای بررسی شاخصهای ارتباط HRQoL و ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی استفاده شده است.
  يافته ها: بيشترين نمره مقیاس SF-36 براي عملکرد جسمی بدست آمد. تجزیه و تحلیل یک جانبه نشان داد که اختلاف معنی داری در نمرات HRQoL با قدرت ذهنی، سیگار کشیدن و ورزش منظم وجود دارد. نمره کلی و هفت بعد سلامت SF-36 به طور معنی داری (P<0.05) با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد. تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که نمره مرکب فیزیکی با درآمد خانواده، عادت سیگار کشیدن، وضعیت تاهل و اشتغال کاهش می یابد. درآمد خانواده و پیشرفت تحصیلی، ریسک بروز نمرات مرکب روانی بالاتر از متوسط را افزایش داد.
  نتيجه گيري: يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه عوامل متعددي با HRQoL در دانشجويان ايراني ارتباط دارد. برنامه های آموزش بهداشت مناسب برای بزرگترین عوامل خطر قابل تغییر می تواند HRQoL دانشجویی را بهبود بخشد.
  کليدواژگان: كيفيت زندگي | دانشجویان | وضعیت تحصیلی | عوامل خطر


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9
  تعداد صفحات فایل doc فارسی(با احتساب مراجع): 16

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 160 کیلوبایت


  قیمت: 16000 تومان  12800 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی