مقاله آموزشی: هوش تجاری، داده کاوی و گرایشات آتی
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
متن کامل مقاله
هوش تجاری، داده کاوی و گرایشات آتی

هوش تجاری، داده کاوی و گرایشات آتی

[1397/2/28]

این سری از مقالات تلاش کرده است تا تفکر و ذهنیت رادیولوژیست ها را درباره شامل کردن ابتکار راهبردی تصویرسازی ACR نوع 3:0TM ازطریق مفهوم زنجیره ارز تصویرسازی، هدایت کند:::

این سری از مقالات تلاش کرده است تا تفکر و ذهنیت رادیولوژیست ها را درباره شامل کردن ابتکار راهبردی تصویرسازی ACR نوع 3.0TM  ازطریق مفهوم زنجیره ارز تصویرسازی، هدایت کند. این بینش در پاسخ به تغییرات پیچیده و غیر قطعی پیاده شده در سیاست مراقبت از سلامت، تحویل و پرداخت بوده است. یک اصل پایه ای در اصلاحات مراقبت از سلامت، حرکت از یک مدل تبادلی حق الزحمه – برای – خدمات به مدلی است که ارزش – محور باشد و روی خروجی های بیمار متمرکز باشد – الگوی "ظرفیت – به – ارزش". در پاسخ، تخصص مراقبت از سلامت هنوزهم مجبور است تا جریان کار خود را کاملا" شناخته، به چنگ آورده و بازمهندسی نماید، اما تصویرسازی 3.0 به عنوان یک نقسه راه برای رادیولوژیست ها عمل می کند تا کسب و کارهای خود را به سمت ارائه ارزش بهتر سوق دهند.

این سری از مقالات با بررسی هر رابطه از زنجیره ارزش، ایده ها و راه حل هایی عملی به رادیولوژیست ها برای بازمهندسی جریان کاری خود به سمت سیستمهای ارائه خدمات نوظهور ارزش – محور ارائه کرده است. در این مقاله نهایی، ما روی معیارها و داده های ضروری برای نظارت بر عملکرد در حوزه های جدید خروجی محور و ارزش محور و بررسی اینکه چگونه چنین هوش تجاری می تواند اطلاعاتی درمورد راهبرد، طراحی و اجرای تصویرسازی 3.0 ارائه دهد بحث می کنیم. فناوری اطلاعات برای راه اندازی این حوزه تحقیقی، مهم و پایه ای است و ظهور داده های بزرگ و گرایشات آتی بررسی می شوند.

در محیط کنونی حق الزحمه – برای – خدمات، معیارهای عملکرد اساسا" روی فرآیندها و ورودی ها تمرکز می کنند که معیارهای مالی (مثل درآمد، هزینه ها، روزهای قابل دریافت حسابها)، معیارهای مبتنی بر بهره وری (مثل حجم معاینات) یا معیارهای دسترسی (مثل زمان های برگشت، جمع شده) می باشند. این معیارها و معیارهای دیگر به راحتی قابل دسترسی هستند و اگر به صورت روزانه نباشد باید به صورت مکرّر ارزیابی شوند، و در مقالات قبلی در این سری از مقالات و توسط سایر محققان روی آنها بحث شده است. با این حال تعداد اندکی از این معیارها این موضوع را که چه چیزی از دیدگاه بیمار مهم است سنجش می کنند: ارزش و خروجی ها. اگرچه این معیارهای فرآیندی همچنان شاخص های مهمی از عملکرد باقی خواهند ماند اما آنها به ندرت جایگزین سنجش خروجی ها می شوند. از آنجایی که مراقبت از سلامت در داخل یک چارچوب ارزش – محور تکامل می یابد، شاخص های خروجی محور و کیفیت محور به صورت روزافزونی مهم و حتی ضروری خواهند شد.

اکثر سازمانها درحال بحث و کشمکش هستند تا عملیات خود را سازماندهی مجدد کنند و آنها را به گونه ای سنجش کنند بیشتر از آنکه ارزش را برای خودشان منعکس کنند برای بیماران منعکس کنند. بیان شده است که تلاشها برای ارائه خدمات موثرتر مراقبت از سلامت نیازمند یک ساختاربندی مجدد و عمیق و پایه ای شیوه مراقبتی است که درحال حاضر سازماندهی شده و پردازش می شود و حرکت آرمانی از طریق واحدهای عملی یکپارچه (IPU ها) از محیط های خدماتی نسبتا" انبار مانند به سمت محیط هایی که بیماری – محور هستند ضروری می باشد. این واحدها ترکیبی از ارائه کننده های تخصص های مختلف و چندگانه، پرستاران، کارگران اجتماعی و سایر افراد خواهد بود که هرکدام دارای تعهدات، ساختارهای نظارتی و مسئولیت های مختص خود هستند. چون موفقیت در این کار اساسا" توسط بیماران تعیین خواهد شد، واحدهای IPU نیازمند سازماندهی فعالیتهای آن بر اساس شرایط و نیازهای بیمار خواهد بود و سپس همه خدمات و فعالیتها باید برطبق این معیارها سنجش شوند. برای رادیولوژیست ها، این به معنای تعریف یک سری معیارها و شاخص های ارزشی خواهد بود که وقتی باهم جمع شوند سهیم بودن تصویرسازی در واحد کلی ارزش را که درطی دوره مراقبتی یک بیمار فراهم شده است نشان خواهند داد.

 

جدول 1- معیارهای زنجیره ارزش تصویرسازی

فعالیت ارزشی

معیارهای ارزشی امکانپذیر

مناسب بودن تصویرسازی

تطابق با رهنمودهای ACR و مناسب بودن معیارهای ACR توسط متخصص و پزشک

 

الصاق به ابزار پشتیبانی از تصمیم

 

شناسایی معاینات تکراری

 

بخش مسیر مراقبتی یکپارچه

زمان بندی بیمار

زمان بندی کننده زمان پاسخ

 

زمان بندی کننده بازخورد خدمات

 

زمان درخواست معاینه تا انجام معاینه

 

زمان بندی شده در زمان و مکان مناسب برای بیمار

 

زمان برنامه ریزی و انجام معاینه در طول همان روز

آماده سازی بیمار

راحتی دسترسی به امکانات روبشی (اسکن)

 

زمان رسیدن به اتاق اسکن تا انجام اسکن

 

بازخورد خدمات کارکنان به مشتری

پروتکل

تطابق با پروتکل استاندارد اداری

 

پرتوافکنی با سنجش و محک زنی

 

طول پروتکل

عملیات وضعیتی

اسکن به موقع

 

زمان انجام اسکن (زمان اتاق)

 

زمان کل از رسیدن تا تخلیه

 

واکنش ها و بیرون ریزی های مغایرتی

 

بازخورد کارکنان به مشتری

گزارش دهی

تاریخچه کافی

 

دسترسی به داده های ضمانتی مناسب در EMR

 

پیوستن به معیارهای یافتن تصادفی ACR

 

تناوب توصیه ها

 

گزارش دهی ساختار یافته

 

لغت نامه و زبان استاندارد

 

خطای گرامری گزارش یا خطای تشخیص صدا

 

زمان تکمیل معاینه تا گزارش دهی نهایی

 

آیا گزارش قابل اقدام است؟

 

دقت و صحت گزارش برای تشخیص های نهایی

ارائه گزارش

زمان دسترس پذیری گزارش برای بیمار

 

زمان گزارش دهی نتایج بحرانی حلقه – بسته

 

راحتی دسترسی به گزارش برای بیمار

 

درک گزارش توسط بیمار

 

مشاوره گزارش برای بیمار

خروجی معاینه

آیا پزشکان مورد مراجعه، اطلاعات را مفید می دانند (طبق روش NOPR

 

آیا نتایج تصویرسازی، تشخیص ها یا درمان را تغییر می دهد؟

 

آیا استفاده از تصویرسازی، نیاز به روندهای گران تر و شدیدتر را از بین می برد؟

 

آیا استفاده از تصویرسازی، طول اقامت بیمار را کاهش می دهد؟

 

عوارض

 

رضایت بیمار

 

رضایت پزشک مورد مراجعه

 

نکته: EMR = ضبط پزشکی الکترونیک؛ NOPR = دفتر ثبت غده شناسی ملّی PET

 

سازمان های بسیاری پیش از این برخی از خدمات مراقبت از سلامت خود را درداخل مدلهای مبتنی بر مرکز (مثل مراکز سرطان) سازماندهی مجدد کرده اند اما این مربوط به قبل از آن زمانی است که واحدهای IPU بتوانند به صورت عملی در اکثر سازمانها مستقر شوند. بنابراین برخی رادیولوژیست ها ممکن است بحث کنند که سازماندهی مجدد فعالیتها به صورت یک الگوی ارزش – محور خیلی زود است اما این احتمالا" یک استدلال کوته فکرانه خواهد بود. مفهوم تصویرسازی 3.0 مختص رادیولوژیست ها است تا یک نقش رهبری را در شکل دهی سیستم مراقبت از سلامت آمریکا به عهده بگیرند تا این تخصص بتواند همچنان مناسب و قدرتمند باقی بماند. رادیولوژیست ها می توانند با استفاده از مفاهیم بحث شده در این سری از مقالات و دستور العمل های تصویرسازی 3.0 شروع به تصویرسازی مناسب تر معیارهایی کنند که نشان خواهند داد که چگونه رادیولوژیست ها ناگزیر هستند که فرآیند طراحی مجدد خدمات مراقبتی را انجام دهند و در ارائه خدمات مراقبتی متمرکز بر ارزش، دقیق و محوری باشند.

درحال حاضر بحث های فعالانه ای در جامعه رادیولوژی روی این موضوع وجود دارد که چه معیارهای ارزشی که دارای سهم قبلی ارزشمندی می باشند باید سنجش شوند. مراجعه به چارچوب بحث شده در این سری از مقالات نیز می تواند برای خوانندگان مفید و کمک کننده باشد. یک نگاه دقیق تر به هر یک از روابط موجود در زنجیره ارزش به شناسایی بسیاری از فعالیتهای ارزشی کمک خواهد کرد که می توانند به راحتی سنجش و محک زنی شوند و سهم رادیولوژیست ها در خروجی های بیمار را منعکس می کند. ارائه یک فهرست جامع، از حوزه این مقاله خارج است اما برخی پیشنهادات تحت فعالیتهای ترتیبی در تصویرسازی زنجیره ارزش در جدول 1 ارارئه شده است.

سنجش و نمایش چنین فعالیتهای ارزشی نیازمند یک بستر امکان پذیر کننده فناوری اطلاعات است که مستلزم 6 مولفه می باشد. اولا" باید روی بیماران و ازطریق چرخه کامل مراقبتی آنها متمرکز باشد. دوما" باید از تعریف های داده ای رایج استفاده کند و همه ارائه کننده های خدمات مراقبتی از یک لغت نامه استاندارد استفاده کنند. سوما" باید شامل همه انواع داده های بیمار باشد. چهارما" داده ها باید برای همه بخش های دخیل در مراقبت از سلامت از جمله بیماران قابل دسترسی باشد. پنجما" باید شامل الگوها و سیستمهای کارشناسی برای همه شرایط پزشکی باشد تا تیمها بتوانند وارد شده و داده ها را پیدا کنند، روندها را اجرا کنند و بهترین اقدامات عملی را شناسایی کنند. و در آخر، معماری سیستم آن باید استخراج اطلاعات را راحت کند.

این مولفه آحر به صورت روزافزونی برای سیستمهای آتی مراقبت از سلامت، مهم و محوری خواهد شد. درحال حاضر اکثر سیستمهای اطلاعاتی به داده های "گنگ" پناه برده اند که واکاوی آنها دشوار یا غیر ممکن است. به محض اینکه الگویتم های داده های بزرگ محقق می شوند، داده های گنگ حاصل از انبارهای مختلف بسیج خواهند شد، هم قبل از مراقبت و هم درحین آن، تا دانش و اطلاعات جدیدی را که می توانند درمورد عملیات بالینی اطلاعاتی بدهند آشکار کنند. داده های بزرگ همچنین یکپارچه سازی سیستمهای بیولوژی با داده های پزشکی الکترونیکی ضبط شده، و نیز تعامل بیمار را تسهیل خواهند کرد که هردو از اهداف کلیدی پزشکی شخصی سازی شده هستند. برای رادیولوژیست ها، مجموعه ای از اطلاعات پزشکی و بیولوژیکی منتخب و واکاوی شده وجود خواهد داشت که به ارائه اطلاعات درباره تصمیمات پزشکی درطی تفسیر تصویر کمک خواهند کرد.

ما امیدواریم که این سری از مقالات رادیولوژیست ها را به چالش کشیده باشد تا درباره خودشان به عنوان صاحبان مطمئن و معتمد کل زنجیره ارزش تصویرسازی، و نه فقط تفسیرکننده های تصویر فکر کنند. رادیولوژیست ها با سروکار داشتن با ذی نفعان کلیدی این فرصت را دارند که عملیات کنونی را با هدف نهایی اثرگذاری روی خروجی های بیمار ازطریق گزارش دهی قابل اقدام، درداخل یک جریان کاری ارزش – محور، بازمهندسی نمایند. سیستمهای اطلاعاتی جدید با استفاده از ابزار داده های بزرگ، دانش و اطلاعات جدیدی را برای اطلاع رسانی درمورد عملیات پزشکی در یک چرخه دائمی نوآوری خلق خواهند کرد و رادیولوژی برای اینکه به صورت حداکثری مناسب باقی بماند باید از چنین ابتکاراتی جدایی ناپذیر باشد.     

دانلود فایل اصلی + ترجمه  

اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi