دانلود مقاله و خرید ترجمه:شاخه تئوریک مدل برای مدیریت بحران در سازمان

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات ترجمه شده مدیریت بحران
 • شاخه تئوریک مدل برای مدیریت بحران در سازمان

  سال انتشار:

  2011


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  شاخه تئوریک مدل برای مدیریت بحران در سازمان


  عنوان انگلیسی مقاله:

  Theoretical Substation of the Model for Crisis Management in Organization


  منبع:

  ISSN 1392 – 2785 Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2011, 22(1), 78-90


  نویسنده:

  Asta Valackiene


  چکیده انگلیسی:

  In order to be able to strategically manage the crisis within business environment, it is essential to talk about the process of crisis planning, as well as strategy management within an organization. To achieve that an adequate training of staff is necessary, in addition to that the analysis of the situation and search for alternative solutions are required. To be able to properly get prepared for a crisis planning and strategy management process, both scholarly discussions and practical solutions are necessary. Action planning enables management not only to evaluate the dynamics within a business environment, but also evaluate similar changes related issues. So in this context the paper analyses the solutions of strategic changes, specifying crisis communication in an organization and employee’s self-identification. The author claims that the main attention should be paid to the individual, improving his professional skills, developing his competencies, what helps him successfully identify in organization and enables to integrate in the labor activities in the nearest future. This is the essential principle of crisis situation management and decision making. The principle requires to evaluate the processes of employee socialization, individualization and adaptation as well as to form the expression of employee identification in an organization. Otherwise we have a „psychological tiredness” crisis - because of the lack of collaboration among employers in a company. This crisis is described as physical and emotional tiredness of employees from the intensive team work and too high requirements for employers’ innovations. It is important to know - the management in each organization should know the weak points in their personnel management and should have a built-in advance employee identification strategy, which would accelerate the process of the employee’s adaptation to organizational goals and values and stipulate his/her efficiency and work satisfaction in order to manage crisis situations. Stress and ambiguity often follow crises, which negatively effect decision making. The sooner the managers are able to find the main factors for risk, the more the crisis plan is efficient regarding decision making. Efficient management of the strategy process may have impact on the organization in taking actions to minimize the crisis. Crisis management requires collaboration with systems, efficient internal and external communication, setting the persons and their roles expressed by special duties and responsibilities, effective collective decision making, control and collaboration responsibility. In this context the author presents the theoretical substation of the model of crisis management in an organization. The construct of the presumptive model of crisis management is presented and focused on the relation between thee elements: • The strategy of crisis management in organization - the preparation of crisis situation prevention program, the identification of crisis nature, the operative actions when crisis appears and the liquidation of crisis consequences rehabilitating the organizational performance. The cycle reopens with the preparation of new crisis situation management programs. • The efficient corporate communication – as a strategic management function, focusing nowadays challenges: the necessity to create confidence between internal and external audience of a company; to activate business forming responsible corporate culture as the prevention and management of crisis. • The processes of employee socialization, individualization and adaptation as well as the means to form the expression of employee identification in organization. Try to manage the impact of the elements of discomfort. Scientific problem: applying systematic analysis of academic and practice literature the paper discusses topical and relevant issue – crisis management in an organization. While elaborating scientific discussions the paper introduces crisis


  چکیده فارسی:

  براي اينكه بتوان از نظر استراتژيكي بحران را درون محيط كسب و كار مديريت نمود، لازم است كه راجع به فرايند برنامه ريزي بحران و همينطور مديريت استراتژي درون يك سازمان بحث شود. براي تحقق اين هدف، آموزش كافي پرسنل ضروري است، بعلاوه، بررسي وضعيت و جستجوي راه حل هاي جايگزين مورد نياز مي باشند. براي اينكه بتوان بطور مناسبي براي يك برنامه ريزي بحران و فرايند مديريت استراتژي آمادگي داشت، مباحث علمي و راه حل هاي كاربردي ضروري هستند. برنامه ريزي فعاليت، مديريت را قادر مي سازد تا اينكه نه تنها پويايي هاي درون يك محيط كسب و كار را بررسي نمايد، بلكه مسائل مرتبط با تغييرات مشابه را ارزيابي كند. لذا، مقاله در اين شرايط، راه حل هاي تغييرات استراتژيك را بررسي نموده، ارتباطات بحران موجود در يك سازمان و خود تشخيصي كاركنان را شناسايي كرده است. نويسنده اظهار مي كند كه بايستي توجه عمده اي به فرد شود، مهارت هاي حرفه اي اش بهبود يابد، قابليت هايش را بوجود آورد، كه به تشخيص موفق وي در سازمان كمك مي كند و قادر به تلفيق فعاليت هاي كاري در آينده ي نزديك مي نمايد. اين امر اصل اساسي وضعيت بحراني و تصميم گيري مي باشد. اين اصل مستلزم ارزيابي فرايندهاي جامعه پذيري، فرد سازي، و سازگاري كاركنان و همچنين شكل دهي حالت تشخيص كاركنان يك سازمان مي باشد. درغير اينصورت با يك بحران "خستگي روحي"، بخاطر نبود همكاري ميان كاركنان يك شركت، روبرو هستيم. اين بحران به صورت خستگي جسمي و عاطفي كاركنان در اثر كار تيمي فشرده و الزامات خيلي شديد براي ابتكارات كاركنان تعريف مي شود. مديريت در هر سازماني بايد نقاط ضعف موجود در مديريت پرسنلي را شناسايي نموده و بايستي داراي يك استراتژي درون ساخته ي شناخت پيشرفت كاركنان باشد كه فرايند سازگاري كاركنان با اهداف و ارزش هاي سازمان را شتاب مي بخشد و كارايي و رضايت شغلي وي را تصريح مي كند تا اينكه موقعيت هاي بحراني را مديريت نمايد. تنش و ابهام غالبا به دنبال بحران هايي مي آيند كه به شدت بر تصميم گيري تاثير مي گذارند. هرچقدر مديران زودتر بتوانند عوامل عمده ي ريسك را شناسايي نمايند، برنامه ي بحران با توجه به تصميم گيري كارامدتر خواهد بود. مديريت باكفايت فرايند استراتژي ممكن است در زمينه ي انجام اقداماتي براي به حداقل رساندن بحران، بر سازمان تاثير بگذارد. مديريت بحران مستلزم همكاري با سيستم ها، ارتباطات داخلي، و خارجي كارامد، انتصاب اشخاص و نقش هاي آنها، كه توسط وظايف و مسئوليت هاي خاص بيان مي شوند، تصميم گيري گروهي كارامد، و مسئوليت كنترل و همكاري است. نويسنده در اين زمينه، شاخه ي فرعي مدل مديريت بحران در يك سازمان را نشان داده است. ساختار مدل احتمالي مديريت بحران ارائه گرديده و بر رابطه ي بين سه مؤلفه استراتژي متمركز مي باشد: • استراتژي مديريت بحران در سازمان: آماده سازي برنامه پيشگيري از وضعيت بحراني، شناسايي ماهيت بحران، اقدامات عملي در زمان وقوع بحران و از بين بردن پيامدهاي بحران، توانبخشي عملكرد سازماني. اين چرخه با اماده سازي برنامه هاي جديد مديريت شرايط بحراني دوباره شروع مي شود. • ارتباطات كارامد شركت: بعنوان كاركرد مديريت استراتژيك، با تمركز بر چالش هاي امروزي، ضرورت ايجاد اعتماد ميان مخاطب داخلي و خارجي يك شركت؛ براي فعالسازي كسب و كار تا اينكه فرهنگ پاسخگويي شركت بعنوان پيشگيري و مديريت بحران شكل گيرد. • فرايندهاي جامعه پذيري، فردسازي، و سازگاري و همچنين ابزار شكل دهي تشخيص كاركنان سازمان. تلاش براي كنترل تاثير عناصر ناراحتي. مسئله ي علمي: با بكارگيري بررسي روشمند پيشينه ي دانشگاهي و علمي، اين مقاله درمورد مسئله ي مربوط و مناسب روز بحث مي كند. درحاليكه مقاله به جزئيات مباحثات علمي مي پردازد، مديريت بحران را بواسطه ي ارتباطات كارآمد شركت بعنوان يك وظيفه ي مديريت استراتژيك و شناخت كاراكنان در سازمان معرفي مي نمايد كه شامل چشم انداز وسيع تري است و صرفا در رابطه با ابعاد اقتصادي مديريت بحران نمي باشد. هدف مقاله، مفهوم سازي مدل مديريت بحران در سازمان است، ساختاري كه بر اساس چشم انداز ارتباطي و شناخت اجتماعي فرد پديد آمده است. در اين وضعيت كه رويكرد روش شناسانه ي سازنده اي انتخاب شده بود، مي توانست تخمين پديده هاي ذهني را نشان دهد و نگرش محقق راجع به مسائل تحقيقي را بوجود آورد. در اين روش، برنامه ريزي فعاليت بر مبناي يك مدل مديريت بحران، ممكن است در تلفيق اجزاي سازنده ي فراين استراتژي مفيد باشد كه ديدگاه هاي مديريت بحران را توسعه داده است. ساختار اين مقاله متشكل از:  در نخستين بخش، مفهوم سازي تعريف بحران در يك سازمان ارائه گريديده است. نويسنده به دنبال تعريف مفهوم بحران مي باشد.  در بخش دوم، فرايند برنامه ريزي بحران و مديريت استراتژيك مطرح


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13
  تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33

  وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به صورت کامل ترجمه شده است

  حجم فایل: 218 کیلوبایت


  قیمت: 20000 تومان  16000 تومان(20% تخفیف)


  توضیحات اضافی:
اگر این مقاله را پسندیدید آن را در شبکه های اجتماعی ببه اشتراک بگذارید (برای به اشتراک گذاری بر روی ایکن های زیر کلیک کنید)

این مقاله را در فیس بوک به اشتراک بگذارید این مقاله را در توییتر به اشتراک بگذارید این مقاله را در لینکداین به اشتراک بگذارید این مقاله را در گوگل پلاس به اشتراک بگذارید این مقاله را در زینگ به اشتراک بگذارید این مقاله را در تلگرام به اشتراک بگذارید

تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
موضوعات
footer