دانلود و نمایش مقالات مرتبط با ارزش های اسلامی::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - ارزش های اسلامی

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 مرور سیستماتیکی بر ارزش های اسلامی به کار گرفته شده در مدیریت کیفیت
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
محققان معاصر مدیریت اسلامی توافق کرده اند که ارزش ها در مدیریت کیفیت تعبیه شده است. موافقت آن ها بر همان سنت نبوی معروف بنا شده است که 1400 سال پیش عنوان گشته و انسان را به پشت کار دعوت می کند و به گونه ای استوار نقل گشته است . گرچه پژوهش های محدودی در زمینه ی تاکید بر کاربرد آن در مدیریت کیفیت انجام گرفته است. زمانی که مدیریت کیفیت در غرب عنوان شد ، به ابعاد اسلامی این رشته نیز اشاراتی هرچند کم ، زده شد . گرچه ، از آن جایی که ژاپنی ها به طور موفقیت آمیزی توانستند در ابعاد ارزش های فرهنگی خود جای دهند ، بسیاری از احزاب در مورد اهمیت ارزش ها اعتراف کردند . در ادبیات ، بسیاری از ارزش های اسلامی را میبینیم که به آموزه های مدیریت کیفیت متصل گشته است . از آن جاییکه مطالعات انجام گرفته در جهت تحلیل و تقسیم بندی این موضوع بسیار محدود هستند ، چندین ارزش افراطی تلقی شده و یا با تعاریف گوناگونی مطرح گشته است ، چرا که بعضی از آن ها در این مورد ، مشابه به نظر می رسند . این مقاله ارزش ها را تعریف کرده و موضوع را با توجه به پایه های مشابه آیات قرآنی یا سنت نبوی ، طبقه بندی می کند . طبقه بندی انجام گرفته شده ، مجموعه ای از ارزش های اسلامی مرتبط با آموزه های مدیریت کیفیت را بر اساس ماتریس تحلیلی متناوب ساده مطرح می کند . در آخر این مقاله ، طرحواره هایی از ابعاد مطالعاتی که باید در آینده انجام شود را خواهیم دید .
واژگان کلیدی: ارزش های انسانی | ارزش های اسلامی | کیفیت | مدیریت | مدیریت کیفیت | عمل | شواهد
مقاله ترجمه شده
2 برندسازی و شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء تصویر برند مطابق با ارزش های اسلامی
سال انتشار: 1393 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 7
هدف از پژوهش حاضر بررسی برندسازی و شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء تصویر برند مطابق با ارزش های اسلامی است. در این پژوهش مدل مفهومی ازتجمیع ابعاد ارزش ویژه مدل آکر و مطالعات روزولدیج و همکاران در شناسایی عوامل موثر بر تصویر برند، استخراج و جایگاه مولفه های اسلامی در آنتشریح شده است. ضمن مصاحبه با خبرگان صنعت مربوطه، اساتید دانشگاه و کتب و مراجع اسلامی مشخص شد مولفه های شناخت، قانونمندی ونظم، مسئولیت پذیری، پویایی، صداقت، عدالت و انصاف، پایبندی به تعهدات و امانت داری که برگرفته از آموزه های اسلامی اند، مقدمه ای جهت تحققرفتارهایی چون اعتماد، رضایت و تعهد مشتریان و همچنین سامان یافتن سیستم توزیع و قیمت محصولات شرکت می باشند و می توانند در تکمیلمدل پیشنهادی نقش مهمی ایفا نمایند. در این پژوهش، 203 نفر از مشتریان شرکت پتروشیمی رازی با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت، پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون های همبستگی کلموگروف-اسمیرنوف، شاپیرو-ویلک و اسپیرمناستفاده شد. یافته ها نشان داد مولفه ارزش ویژه برند همبستگی مثبت و معنی داری با ارتقاء تصویر برند داشته و مولفه های وفاداری به برند و آگاهی ازبرند نیز همبستگی مثبت و معنی داری با ارزش ویژه برند دارند. بعلاوه مولفه های اعتماد، تعهد، سیستم توزیع و رضایت مشتری با وفاداری به برندهمبستگی مثبت دارند اما بین مولفه های قیمت و وفاداری به برند رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج بیانگر آن است که تعهد، بالاترین اولویت را درمیزان تاثیرگذاری به وفاداری به برند دارد. از سوی دیگر بین مولفه های سیستم توزیع، تعهد، قیمت، رضایت مشتری و اعتماد با مولفه آگاهی به برندرابطه مثبت معنی داری وجود دارد و در بین این مولفه ها، سیستم توزیع بالاترین نقش را در آگاهی از برند دارد.
کلیدواژه‌ها: برندسازی، تصویر برند، آگاهی از برند، وفاداری به برند، ارزش های اسلامی
مقاله کنفرانسی فارسی
3 بررسي مولفه هاي راهبردي فرهنگ سازماني با رويكرد ارزش هاي اسلامي
سال انتشار: 1393 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 6
در سازمان های امروزی ضرورت پرداختن به فرهنگ سازمانی متاثر از ارزش های والای انسانی و ارج نهادن به سرمایه های معنوی در سازمان بر همگان روشن است.در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که «نقش راهبردی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های انسانی- اسلامی در تربیت نیروی انسانی کارآمد چیست؟» روش تحقیق این پژوهش از نوع کاربردی و معیارگردآوری داده ها توصیفی –همبستگی است.روش تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق محاسبه ماتریس همبستگی و تعیین میزان وابستگی متغیرهای عملیاتی به یکدیگر میباشد. همچنین اهدافی که از این پژوهش متصور است عبارتست از: بستر سازی مناسب درجهت تحکیم مبانی و مولفه های حمایت سازمانی،اعتماد سازمانی براساس سبک مدیریتی کرامت انسانی و همچنین تقویت روز افزون مشارکت هوشمندانه سازمانی بر اساس تقویت سرمایه های معنوی در سازمان و تشریح اهداف متعالی سازمان در راستای مفهوم کار با معنا و ارزشمندی سرمایه های معنوی در سازمان توسط مدیریت کلان.
کلیدواژه‌ها: ارزش های اسلامی، نهادینه سازی سازمانی، فرهنگ سازمانی
مقاله کنفرانسی فارسی
4 نقش مدیریت اسلامی در نظم نوین جهانی با رویکرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی
سال انتشار: 1393 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 6
یکی از نگرانی های امروز جوامع صنعتی عدم اهمیت به ارزش های والای انسانی در درون سازمان است. در این مقاله به دنبال این سوال هستیم که نقشمدیریت اسلامی درنظم نوین جهانی بارویکرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی چیست؟ .روش تحقیق این پژوهش از نوع کاربردی و معیارگردآوری داده هاتوصیفی– همبستگی است. روش تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق محاسبه ماتریس همبستگی و تعیین میزان وابستگی متغیرهای عملیاتی به یکدیگرمی باشد. نتایج حاصل از این پژوهش و تحقیق، تعریف و تبیین فرهنگ سازمانی ونقش جهان بینی و ارزش های اسلامی دراین فرهنگ و تاثیر جهان بینیاسلامی در مدیریت فرهنگ سازمانی می باشد. از جمله اهدافی که حاکی از نتایج این پژوهش است، توجه به بعد روحانی انسان در کنار بعد جسمانی او میباشد هم چنین مدنظر قرار دادن سیره اولیای دین در مدیریت منابع انسانی است.
کلیدواژه‌ها: مدیریت اسلامی، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، ارزش های اسلامی
مقاله کنفرانسی فارسی
5 نقش مدیریت اسلامی در جهان مدرن
سال انتشار: 1393 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 6
یکی از نگرانی های امروز جوامع صنعتی عدم اهمیت به ارزش های والای انسانی در درون سازمان است. در این مقاله به دنبال این سوال هستیم که "نقش مدیریت اسلامی درنظم نوین جهانی بارویکرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی چیست؟".روش تحقیق این پژوهش از نوع کاربردی و معیارگردآوری داده ها توصیفی– همبستگی است. روش تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق محاسبه ماتریس همبستگی و تعیین میزان وابستگی متغیرهای عملیاتی به یکدیگر می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش و تحقیق، تعریف و تبیین فرهنگ سازمانی ونقش جهان بینی و ارزش های اسلامی دراین فرهنگ و تاثیر جهان بینی اسلامی در مدیریت فرهنگ سازمانی می باشد. از جمله اهدافی که حاکی از نتایج این پژوهش است، توجه به بعد روحانی انسان در کنار بعد جسمانی او می باشد هم چنین مدنظر قرار دادن سیره اولیای دین در مدیریت منابع انسانی است.
واژه هاي كليدي:مدیریت اسلامی، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، ارزش های اسلامی
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer