دانلود و نمایش مقالات مرتبط با ارزش های انسانی::صفحه 1

تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - ارزش های انسانی

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 مرور سیستماتیکی بر ارزش های اسلامی به کار گرفته شده در مدیریت کیفیت
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
محققان معاصر مدیریت اسلامی توافق کرده اند که ارزش ها در مدیریت کیفیت تعبیه شده است. موافقت آن ها بر همان سنت نبوی معروف بنا شده است که 1400 سال پیش عنوان گشته و انسان را به پشت کار دعوت می کند و به گونه ای استوار نقل گشته است . گرچه پژوهش های محدودی در زمینه ی تاکید بر کاربرد آن در مدیریت کیفیت انجام گرفته است. زمانی که مدیریت کیفیت در غرب عنوان شد ، به ابعاد اسلامی این رشته نیز اشاراتی هرچند کم ، زده شد . گرچه ، از آن جایی که ژاپنی ها به طور موفقیت آمیزی توانستند در ابعاد ارزش های فرهنگی خود جای دهند ، بسیاری از احزاب در مورد اهمیت ارزش ها اعتراف کردند . در ادبیات ، بسیاری از ارزش های اسلامی را میبینیم که به آموزه های مدیریت کیفیت متصل گشته است . از آن جاییکه مطالعات انجام گرفته در جهت تحلیل و تقسیم بندی این موضوع بسیار محدود هستند ، چندین ارزش افراطی تلقی شده و یا با تعاریف گوناگونی مطرح گشته است ، چرا که بعضی از آن ها در این مورد ، مشابه به نظر می رسند . این مقاله ارزش ها را تعریف کرده و موضوع را با توجه به پایه های مشابه آیات قرآنی یا سنت نبوی ، طبقه بندی می کند . طبقه بندی انجام گرفته شده ، مجموعه ای از ارزش های اسلامی مرتبط با آموزه های مدیریت کیفیت را بر اساس ماتریس تحلیلی متناوب ساده مطرح می کند . در آخر این مقاله ، طرحواره هایی از ابعاد مطالعاتی که باید در آینده انجام شود را خواهیم دید .
واژگان کلیدی: ارزش های انسانی | ارزش های اسلامی | کیفیت | مدیریت | مدیریت کیفیت | عمل | شواهد
مقاله ترجمه شده
2 رهبری معنوی و عدالت سازمانی از دیدگاه دبیران متوسطه دوم شهرستان سنندج
سال انتشار: 1393 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 7
با ورود معنویت به عرصه سازمان و مدیریت، مدیران و رهبران سازمانها به خصوص نهادهای آموزشی باید الزاما با این پدیده نوپا دست وپنجه نرمکنند. نقش رهبران معنوی تحریک و برانگیختن کارکنان با استفاده ازچشم انداز معنوی و ایجاد زمینههای فرهنگی براساس ارزش های انسانی می باشد.در این مطالعه همبستگی، جامعه آماری شامل کلیه دبیران متوسطه دوم شهرستان سنندج می باشد که طبق جدول مورگان 250 نفر به عنوان نمونهآماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها ازپرسشنامه های رهبری معنوی (ضریب الفای کرونباخ (a=0/82) و عدالت سازمانی (a=0/85) و با رواییمحتوایی مطلوبی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی نشان دادکه بین رهبری معنوی و عدالت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p=0/000, r=0/29)، بین چشم انداز سازمانی، عشق به نوع دوستی و عضویت در سازمان، بازخورد عملکرد باعدالت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین ایمان به کار، معناداری در کار و تعهد سازمانی با عدالت سازمانی رابطه معناداری وجودندارد. به علاوه مطابق رگرسیون خطی، بین متغیر سطح تحصیلات از مشخصات فردی دبیران با متغیرهای اصلی رهبری معنوی و عدالت سازمانی رابطهمعنی داری مشاهده شد و بین این دومتغیر با سایر مشخصات فردی کارکنان رابطه معنی داری مشاهده نگردید(p>0/05) .
کلیدواژه‌ها: رهبری معنوی، عدالت سازمانی، چشم انداز سازمانی، عشق به نوع دوستی، ایمان به کار، بازخورد عملکرد
مقاله کنفرانسی فارسی
3 بررسي مولفه هاي راهبردي فرهنگ سازماني با رويكرد ارزش هاي اسلامي
سال انتشار: 1393 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 6
در سازمان های امروزی ضرورت پرداختن به فرهنگ سازمانی متاثر از ارزش های والای انسانی و ارج نهادن به سرمایه های معنوی در سازمان بر همگان روشن است.در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که «نقش راهبردی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های انسانی- اسلامی در تربیت نیروی انسانی کارآمد چیست؟» روش تحقیق این پژوهش از نوع کاربردی و معیارگردآوری داده ها توصیفی –همبستگی است.روش تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق محاسبه ماتریس همبستگی و تعیین میزان وابستگی متغیرهای عملیاتی به یکدیگر میباشد. همچنین اهدافی که از این پژوهش متصور است عبارتست از: بستر سازی مناسب درجهت تحکیم مبانی و مولفه های حمایت سازمانی،اعتماد سازمانی براساس سبک مدیریتی کرامت انسانی و همچنین تقویت روز افزون مشارکت هوشمندانه سازمانی بر اساس تقویت سرمایه های معنوی در سازمان و تشریح اهداف متعالی سازمان در راستای مفهوم کار با معنا و ارزشمندی سرمایه های معنوی در سازمان توسط مدیریت کلان.
کلیدواژه‌ها: ارزش های اسلامی، نهادینه سازی سازمانی، فرهنگ سازمانی
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer