دانلود و نمایش مقالات مرتبط با اعداد فازی::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - اعداد فازی

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 یک چارچوب فازی برای ارزیابی کیفیت خدمات در صنایع مراقبت بهداشتی: یک مطالعه تجربی از ارزیابی خدمات بیمارستان عمومی در سیسیل
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
یک چارچوب ارزیابی فازی نوین در این مطالعه اعمال شد تا کیفیت خدمات در بخش مراقبت بهداشتی عمومی را ارزیابی کند. به ویژه، چارچوب پیشنهادی بر اساس الگوی عدم تایید ServQual می باشد و به روش فرایند سلسله مراتبی تحلیل (AHP) برای استخراج تخمنی های قابل اطمینان از انتظارات کیفیت خدمات کمک می کند. از این گذشته، درجه عدم اطمینان، ذهنی بودن و ابهام از سوی سهامداران با مقیاس های ارزیابی زبانی بیان می شود که با اعداد فازی مثلثی پارامتری می شود. در نه بیمارستان عمومی وابسته در ناحیه سیسیل (ایتالیا)، یک مطالعه موردی با جزئیات با ارزیابی چهار معیار خدمات هسته ای و 15 مورد خدمات اساسی انجام شد به طوری که ویژگی های نارضایتی از خدمات مراقبت بهداشت عمومی در این ناحیه را ارائه کند. دلایل نارضایتی از خدمات ارائه شده در این تحلیل مشخص می شود تا کارایی روش پیشنهادی را تایید کند.
کلیدواژه ها: کیفیت خدمات سلامت | رضایت بیمار | کیفیت خدما | نظریه سری های فازی | عدم قطعیت سهامدار | AHP
مقاله ترجمه شده
2 مدل یکپارچه چند هدفی و میان بهره ای Markowitz–DEA برای بازگشت سرمایه فازی برای مساله انتخاب سهام
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
در این مقاله برای انتخاب سهام، مدل چند هدفی جدیدی ارائه شده است. مدل پیشنهادی ، مدل میان بهره‌ای DEA را در مدل واریانس متوسط Markowitz مشارکت میدهد. به دلیل پیچیدگی کامپیوتری برای مدل پیشنهادی، نسخه دوم الگوریتم ژنتیک رتبه بندی غیر مغلوب. (NSGA-II) بکار گرفته شده است. برای نشان دادن عملکرد مدلمان ، این مدل برای 52 شرکت که در لیست بازار سهام ایران بودند برقرار شد و نتایج ، انالیز شدند. نتایج نشان داد که در مدل پیشنهادی به دلیل بازگشت سرمایه در مقایسه با مدل Markowitz و DEA بطور قابل توجهی ، میزان ریسک و بازده به طور همزمان؛ مناسب است.
کلمات کلیدی: انتخاب سبد سهام | مدل میانگین واریانس مارکوویتز | تحلیل پوششی داده ها (DEA) | اعداد فازی | الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیر دامنه ای 2 | (NSGA-II)
مقاله ترجمه شده
3 ارائه روشی جدید جهت مدیریت موثر پروژه ها در محیط فازی با رویکرد ارزش کسب شده (مطالعه موردی :پروژه سازمان عمران و بازافرینی فضاهای شهری شیراز)
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
تخمین هزینه و زمان واقعی اجرای پروژه یکی از دغدغه های مدیران است .مدیریت ارزش کسب شده تکنیکی برای پاسخ گویی به این دوسوال مهم است که هزینه پایایی و زمان اجرای پروژه جقدر است ؟ در این پژوهش یک روش جدید با استفاده از بیان زمان ، هزینه و پیشرفت پروژه در قالب اعداد فازی برای تعیین شاخص های ارزش کسب شده ارائه شده است .در این تحقیق به بررسی وضعیت فعالیتهای اجرایی در یکی از پروژه های شهرداری شیراز در راستای برنامه اجرایی پروژه و شاخص های ارزش کسب شده پرداخته است .در ابتدا این تحقیق به بررسی وضعیت شاخص های ارزش کسب شده در حالت فازی در ماههای متفاوت سال در محل مورد مطالعه می پردازد .جامعه اماری این تحقیق شامل 10 نفر از کارشناسان و متخصصان پروژه های اجرایی شهرداری شیراز می باشد.پرسش نامه مورد استفاده در این تحقیق که شامل بررسی 5 سوال به صورت تبدیل پاسخ های کلامی به مقادیر عددی و قطعی می باشدبه صورت محقق ساخت است و مقدار پایایی ان با بررسی مقدار نرخ سازگاری مورد تایید قرار گرفته است .نتایج پژوهش حاکی از ان است که در ان برخی ماهها فعالیتهای پروژه دارای تاخیر زمانی بوده و در برخی از ماهها از برنامه زمانی جلوتر و دارای سود می باشد .همچنین با توجه به روش پیشنهادی بر مبنای ارزش کسب شده با توجه به محیط فازی این روش دارای دقت مناسب بوده که موجب بهبود کنترل پروژه میگردد. لذا می تواند به عنوان یک الگوریتم کاربردی مورد استفاده قرار گیرد .
کلمات کلیدی :مدیریت ارزش کسب شده ،شرایط عدم قطعیت،رویکرد فازی
مقاله کنفرانسی فارسی
4 رتبه بندی شاخص های مدیریت زنجیره تامین سبز در کسب و کار با استفاده از اعداد فازی ، مطالعه موردی : شرک صنعتی شماره 2 اردبیل
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
فعالیتهای اقتصادی از یک سو از منابع طبیعی استفاده می کنند و از سوی دیگر ماهیت فرایندها ان ها به گونه ای است که به طور بالقوه محیط زیست را الوده می کنند . چنانچه به مسائل زیست محیطی توجه نشود باید هزینه های کلانی برای رفع خسارت متحمل شد.مدیریت زنجیره تامین از نمونه های قابل ملاحظه و موثر در موفقیت کسب و کار در عصر حاضر می باشد که در جهت بهبود وضعیت رقابتی کسب و کارها ایجاد شده است و به یکارچه سازی فعالیتها و موسسات در زنجیره برای دستیابی به موقعیت رقابتی قابل اتکا و مستدام می پردازد . سازمان ها با این کار زنجیره تامین خود را منطبق با اهداف زیست محیطی بنا می کنند اما سوال این است ایا اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز در بر عملکرد کسب و کار تاثیر دارد ؟ این موضوع می تواند انگیزه کافی برای ایجاد و توجه به این مقوله و یا کم توجهی به ان را در مدیران و تصمیم گیرندگان سازمانی ایجاد نماید .فلذا هدف این پژوهش عبارت است از رتبه بندی شاخص های مدیریت زنجیره تامین سبز در کسب و کار با استفاده از اعداد فازی ، با مطالعه موردی در شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل. با توجه به ماهیت و روش کار ، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد . روش گرداوری اطلاعات جهت تنظیم ادبیات تحقیق کتابخانه ای با فیش برداری است و روش گرداوری اطلاعات جهت ازمون فرضیه ها میدانی می باشد برای ازمون فرضیه ها از ابزار پرسش نامه فازی قضاوت خبرگان و جهت تنظیم ادبیات تحقیق از فیش برداری و جستجوی اینترنتی استفاده شد . جامعه اماری در این تحقیق واحدهای صنعتی فعال در شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل است به سبب اینکه این واحدها محدود هستند و تشخیص واحدهای فعال و نیمه فعال دشوار است و به زعم کارافرینان و مالکان واحدهای صنعتی فعال و نیمه فعال و راکد بودن جزو مباحث محرمانه واحدهای صنعتی است لذا تشخیص این امر دشوار بود و به طور هدفمند 31 واحد صنعتی مورد نظر قرار گرفت. پرسش نامه بین سهام داران اصلی و مدیران که مجموعا 64 نفر بودند توزیع شد . از مجموع پرسش نامه توزیع شده 57 پرسش نامه به طور کامل تکمیل و برگردانده شد .منظور از این خبره در این تحقیق ، مدیران ، مالکان و کارافرینان مستقر در واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی 2 اردبیل بود . نتایج نشان داد در ارتباط با 6 شاخص زنجیره تامین سبز شاخص های «تولید سبز» و « بسته بندی سبز » از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر شاخص ها برخوردار هستند و « بسته بندی سبز » با میانگین رتبه 1.46 در اولویت نخست « تولید سبز » با میانگین رتبه 1.56 در رتبه دوم ، « طراحی سبز» با میانگین رتبه 3.00 در رتبه سوم ،« حمل و نقل و توزیع سبز » با میانگین رتبه 3.98 در رتبه چهارم ، « تامین و خرید سبز » با میانگین رتبه 5.48 در رتبه پنجم و « هزینه های تولید سبز » با میانگین رتبه 5.52 در اولویت ششم قرار دارد در انتها نیز پیشنهاداتی اورده شده است .
کلمات کلیدی :اعداد فازی ، شاخص های مدیریت زنجیره تامین سبز ، شهرک صنعتی 2 اردبیل، مدیریت کسب و کار
مقاله کنفرانسی فارسی
5 بهینه سازی توسط الگوریتم فازی خبره کلونی مورچگان
سال انتشار: 1393 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 6
از آنجایی که بسیاری از مسائل دنیای واقعی غیر قطعی می باشند نیاز به یافتن تکنیکی می باشد که بتواند اینگونه مسائل را حل کند . هدف از این مقاله معرفی ورژن جدیدی از الگوریتم کلونی مورچه ها می باشد که بتواند مسائلی را که عدم قطعیت در آنها وجود دارد به خوبی حل کند. ما برای رسیدن به این هدف از منظق فازی استفاده کردیم ، و همچنین با استفاده از روش مورچه خبره برای رسیدن به نتایج در مدت زمان کمتر استفاده کردیم و با پیاده سازی این روش به نتایج مورد نظر دست یافتیم . قابل ذکر است که این الگوریتم بیشتر زمانی به کار می رود که داده هایی که در مسئله داریم به صورت فازی باشند و اطلاعات دقیقی از مسئله نداشته باشیم.
کلیدواژه‌ها: کلونی مورچه ها ، مورچه خبره، اعداد فازی ، هوش جمعی، محاسبات نرم
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer