دانلود و نمایش مقالات مرتبط با دولت الکترونیک::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - دولت الکترونیک

تعداد مقالات یافته شده: 26
ردیف عنوان نوع
1 Factors influencing big data decision-making quality
عوامل موثر بر کیفیت تصمیم گیری داده های بزرگ-2017
Organizations are looking for ways to harness the power of big data (BD) to improve their decision making. Despite its significance the effects of BD on decision-making quality has been given scant attention in the literature. In this paper factors influencing decision-making based on BD are identified using a case study. BD is collected from different sources that have various data qualities and are processed by various organizational entities resulting in the creation of a big data chain. The veracity (manipulation, noise), variety (heterogeneity of data) and velocity (constantly changing data sources) amplified by the size of big data calls for relational and contractual governance mechanisms to ensure BD quality and being able to contextualize data. The case study reveals that taking advantage of big data is an evolutionary process in which the gradually understanding of the potential of big data and the routinization of processes plays a crucial role
Keywords:Big data|Big data analytics|Big data chain|E-government|Governance|Decision-making|Decision-making quality
مقاله انگلیسی
2 Corruption as a source of e-Government projects failure in developing countries: A theoretical exposition
فساد به عنوان یک منبع شکست پروژه های دولت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه: یک بیان نظری-2016
While the literature has touted e-Government as a tool for combating corruption, no study has discussed so far how corruption could influence e-Government project failure. This article tries to fill part of this void in past research by proposing a contextual framework that highlights the role corruption plays in stimulating the failure of e-Government projects in developing countries. Informed by prior relevant literature on general systems, organizational information processing, corruption, as well as e-Government, the proposed framework argues that the prevalence of corruption in developing economies could restrict moral and governance capabilities of administrative systems overseeing e-Governments in a way that could lead to the failure of these entities to produce initiatives that meet stakeholders’ expectations. This theoretical study discusses this idea and underscores the value of the suggested framework for guiding scientific inquiries into this important topic and helping the public officials interested in planning, managing, and auditing e-Government initiatives.
Keywords: e-Government | Failure | Corruption | Framework | Developing countries
مقاله انگلیسی
3 Potential dimensions for a local e-Government services quality model
ابعاد بالقوه برای یک مدل کیفیت خدمات دولت الکترونیک محلی-2016
One of the main challenges underlying different Electronic Government forms is the provi- sion of a quality public service. In the Local Government context, local authorities allow for an adjustment between the characteristics of public services and the specificities of local communities, letting populations define their own priorities, which vary from community to community based on objective elements but also subjective by nature. The quality of these services in their electronic format should be analyzed and taken into account to potentiate and elaborate a strategy capable of improving offered services, increasing the satisfaction of the recipients. In the present paper we set forth a preliminary list, comprised by thirty dimensions for an Electronic Local Government Quality Model based on a litera- ture review, where we analyzed seventeen approaches for electronic and e-Government service quality, as well as an empirical study involving a group of experts and users of Local Government services.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.Contents
e-Government | e-Services | Services quality | Public administration | Local Government
مقاله انگلیسی
4 ابعاد بالقوه برای یک مدل کیفیت خدمات دولت الکترونیک محلی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
یکی از چالشهای اصلی در زمینه شکلهای مختلف دولت الکترونیک، تامین یک سرویس همگانی کیفیت است. در زمینه دولت الکترونیک محلی، مسئولان محلی ، یک سازگاری بین ویژگیهای خدمات همگانی و خصوصیات جوامع محلی ایجاد می کنند که به جمعیت آن محله اجازه میدهد تا اولویت های خود را تعریف کنند که این اولویتها بسته به عناصر هدف و بالطبع عناصر ذهنی، از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. کیفیت این خدمات در شکل الکترونیکشان، بایستی مورد تحلیل قرار گرفته و جهت تعریف و ساخت یک راهبُرد که توانایی بهبود خدمات ارائه شده و در نتیجه افزایش میزان رضایت مندی مراجعین را داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرند. در مقاله حاضر، ما لیستی اولیه که شامل سی بُعد محتلف از یک مدل کیفیت دولت الکترونیک محلی است را بر پایه مطالعات قبلی ارائه می کنیم و هفده رویکرد را برای کیفیت خدمات الکترونیکی دولتی مورد تحلیل قرار داده و نیز مطالعه ای تجربی که با کارشناسان و کاربران خدمات دولتی محلی، سرو کار دارد، ارائه خواهد شد.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک | خدمات الکترونیک | خدمات با کیفیت | مدیریت عمومی | دولت محلی
مقاله ترجمه شده
5 فساد به عنوان یک منبعی برای شکست پروژه های دولت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه: یک بیان تئوریکی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
با اینکه منابع علمی، دولت الکترونیک را به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد معرفی کرده اند، اما هیچ مطالعه ای تاکنون بر روی این موضوع که چگونه فساد می تواند بر شکست پروژه های دولت الکترونیک اثر بگذارد، بحث نکرده است. این مقاله سعی می کند که بخشی از این خلأ موجود در تحقیقات قبلی را از طریق پیشنهاد یک چارچوب مفهومی پر کند که این چارچوب نقشی را که فساد در شکست پروژه های دولت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه ایفا می کند، پررنگ می کند. با توجه به منابع علمی قبلی در زمینه های سیستمهای عمومی، پردازش اطلاعات سازمانی، فساد و نیز دولت الکترونیک، چارچوب پیشنهادی بحث می کند که شیوع فساد در کشورهای درحال توسعه می تواند قابلیت های اخلاقی و نظارتی سیستمهای مدیریتی را محدود کند و به طریقی بر دولت الکترونیک نظارت می کند که می تواند منجر به شکست آنها جهت برآورده کردن انتظارات ذینفعان شود. این تحقیق تئوریکی بر روی این ایده بحث می کند و بر اهمیت چارچوب پیشنهاد شده برای راهنمایی تحقیقات علمی در زمینه این موضوع مهم تاکید می کند و به ادارات دولتی که علاقه مند به برنامه ریزی، مدیریت و حسابرسی اقدامات دولت الکترونیک هستند، کمک می کند.
کلیدواژه ها: دولت الکترونیک | شکست | فساد | چارچوب کشورهای درحال توسعه
مقاله ترجمه شده
6 آیا دولت الکترونیک بار اداری کسب و کار را کاهش مي دهد؟ ارزیابی استفاده از سیستم های کسب و کار دولتي در هلند
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
کاهش بار اداری کسب و کار یک هدف مهم سیاست های دولتی است. دولت الکترونیک به عنوان یک استراتژی کاهش امیدوار کننده در بسیاری از کشورها معرفی شده است. به ندرت، فرضیات اساسی و مکانیزم ساخته شده صریح است و شواهد علمی اجراي موفقیت آمیز کمیاب است. در این مقاله یک ارزیابی از سیستم های کسب و کار دولتي در هلند صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که ویژگی های سازمانی از عوامل مؤثر بر درک کاهش بار و اثربخشی اجرا هستند. که در آن، مزایای سازمانی ادراک شده مثبت به تایید کلی تصمیم گيري سابق سیستم مربوط می شود. با کمال تعجب، ميان ویژگی های استفاده مربوطه هیچ ارتباط آماری وجود نداشت. این يافته ها، تفاوت های موجود در قدردانی بین کسب و کار و نمایندگان دولتی را در موفقیت پروژه های دولت الکترونیک در کاهش بار اداری کسب و کار نشان دادند. علاوه بر این، نتایج تحقیقات می تواند به افزایش اثر بخشی سیاست و اندازه گیری ابزار دولت الکترونیک کمک كند.
کلمات کلیدی: سیستم های اطلاعاتی کسب و کار به دولت | تعهدات اطلاعات | کاهش بار اداری | اثربخشی سیاست دولت الکترونیک | دستگاه های اندازه گیری.
مقاله ترجمه شده
7 برآوردی بر قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع شده
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
قابلیت اطمینان نرم افزار در سیستم های توزیع شده همیشه به عنوان یک نگرانی مهم برای ذینفعان به خصوص فروشندگان و کاربران برنامه های کاربردی بوده است. مدل های گوناگون برای ارزیابی یا پیش بینی قابلیت اعتماد برنامه های کاربردی توزیع شده در مقیاس بزرگ تولید شده اند، از جمله دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، خدمات چندرسانه ای و راه حل های خودکار نظیر به نظیر، اما مسئله قابلیت اطمینان با وجود این سیستم ها همچنان وجود دارد. تامین قابلیت اطمینان سیستم های توزیع شده در برخی موارد نیازمند بررسی تکی هر مولفه یا فاکتور، شامل اجرای برنامه های کاربردی توزیع شده قبل از پیش بینی یا ارزیابی قابلیت اطمینان کل سیستم، و رویه کشف خطا و طرح بازیابی خطا برای تراکنش های یکپارچه برای کاربران نهایی است. به این دلیل ما متودولوژی های قابلیت اطمینان موجود را از نقطه نظر ارزیابی قابلیت اطمینان مولفه های تکی تجزیه و تحلیل می کنیم و توضیح می دهیم که چرا ما هنوز به دنبال یک مدل قابلیت اطمینان جامع برای برنامه های کاربردی اجرا شده در سیستم های توزیع شده هستیم. در این مقاله ما به طور دقیق یک دیدگاه فنی از تحقیقات انجام شده در سال های اخیر در زمینه تجزیه و تحلیل و پیش بینی قابلیت اطمینان در برنامه های کاربردی توزیع شده در مقیاس بزرگ را در چهار قسمت ارائه می کنیم. در ابتدا ما بعضی از نیازمندی های عملی برای سیستم های با قابلیت اطمینان بالا و تخصصی و مسائل مختلف قابلیت اطمینان در محیط های محاسباتی متفاوت را توصیف می کنیم که عبارتند از : محاسبات ابری، محاسبات شبکه ای، معماری خدمت گرا. سپس ما فاکتورهای قطعی ممکن و چالش های مختلف را به طور روشن و واضح بیان می کنیم که برای سیستم های توزیع شده با قابلین اطمینان بالا مهم است، شامل تشخیص خطا، بازیابی و حذف از طریق تست یا تکنیک های پاسخگویی متفاوت. در مرحله بعد ما به دقت مدل های تحقیقاتی مختلف را بررسی می کنیم که راه حل های به خصوصی را برای به کار گیری فاکتورهای ممکن و چالش های مختلف در پیش بینی، با اندازه گیری قابلیت اطمینان برنامه های کاربردی نرم افزاری در سیستم های توزیع شده بررسی می کنیم. در آخر این مقاله ما به بررسی محدودیت های مدل های موجود و پیشنهاد کارهای آینده برای پیش بینی و تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان برنامه های کاربردی توزیع شده در محیط های واقعی در راستای تجزیه و تحلیل های خودمان می پردازیم
کلمات کلیدی: پيش بیني قابليت اطمينان | ارزيابي | كشف خطا
مقاله ترجمه شده
8 امنیت برای دولت الکترونیک
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
امنیت یکی از مهم ترین مسائل در دولت الکترونیکی است.یکی از روش های امنیتی که در تجارت الکترونیکی شایع هستند عبارتند از دولت الکترونیک.اما دولت الکترونیک با تجارت الکترونیک کمی تفاوت دارد.معمولا شبکه های دولتی با شبکه های تجارتی راحت ارتباط برقرار می کند.اما اغلب ارتباط برای تبادل اطلاعات می باشدبه طوری که امنیت دولت الکترونیکی در مقایسه با تجارت الکترونیکی بسیار مهم تر است. امروزه کاربران و یا برنامه نویسان (هکرها )بسیار باهوش و هوشمندند. آنها می توانند در اشکال مختلف حمله کنندو به همین ترتیب در سطوح دفاعی به اندازه کافی قوی و جامع هستند. در این مقاله درباره امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در سیستم و ارتباط ویژه ان با دولت الکترونیک بحث می کنیم.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک ، تجارت الکترونیکی | فناوری اطلاعات و ارتباطات | امنیت | تهدید | DSA | شبکه خصوصی مجازی | کلید عمومی | کلید خصوصی | ویروس| فایروال | ID | ISMS
مقاله ترجمه شده
9 مرحله ی معاملاتی سیستم های الکترونیک دولتی: تشخیص محل و اهمیت آن
سال انتشار: 2006 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
تمامی مدل های تکمیلی دولت الکترونیک، مرحله ی قراردادی را در راستای سیری برای تکمیل و یکپارچگی کلی سیستم ها مشخص می نماید. شواهد و مدارک این مطلب را بیان می دارند که میزان چشم گیر و قابل توجه شکست های پروژه در این مرحله رخ می دهد و بنابراین تلاش و کوشش برای دست یابی یک ابزارهای هماهنگ منسجم دست یابی به دولت با ناکامی روبه رو گردیده است. به طور واضح و روشن، تحقیق برای شناسایی و غلبه بر چالش های ارائه شده در این مرحله از مسائل بحرانی و مهم است. در این مقاله، مرحله ی معامله ای به طور واضح به صورت نقطه ای که در آن تکنولوژی آنلاین بصورت یک عامل پیرامونی و خارجی برای فعالیت نمایندگی از فعالیت باز می ایستد، ترسیم گردیده است. بنابراین، آن چالش سازمانی واقعی را نمایش می دهد و یک استراتژی تحقیقی مناسب برای حل و فصل و روشن نمودن مشکلاتی که در این مرحله بوجود آمده اند، بیان گردیده است.
واژگان کلیدی: دولت الکترونیک | مرحله ی معاملاتی | تحقیق | متدولوژی
مقاله ترجمه شده
10 دولت الکترونیک در توسعه استراتژیک ، خدمات الکترونیکی و فناوری ها
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
توسعه سیستم های اطلاعاتی و دولت الکترونیک نیازمند مقدار زیادی منابع استراتژیک و مالی است که کشورهای در حال توسعه معمولا فاقد ان هستند . در مواجهه با چنین چالش هایی برخی از کشورها توسط اهدا کنندگان کمک های بین المللی پشتیبانی می شوند .بخش عمومی دولت در سالهای اخیر در تعداد قابل توجهی از کشورها موضوع ارزیابی مجدد کامل بوده است . مسائلی از قبیل همکاری درون سازمانی و نواوری مدیریتی در طول فرایند مدرنیزه کردن بتدریج در صف مقدم عمل و پژوهش قرار گرفت. به طور خاص تعدادی از کشورها اخیرا بخش های عمومی خود را پیرامون شبکه های کم و بیش رسمی و یا اشکال ترکیبی درون سازمانی بازسازی کردند که اغلب توسط یک مجموعه نظارتی هدایت می شود و توسط توافق نامه همکاری کنترل می شود . منابع موجود در روابط درون سازمانی در بخش عمومی همراه با توسعه این قبیل توافق نامه های همکاری و اشکال نواورانه سازمانی تکاملی می یابند.
کلمات کلیدی : دولت الکترونیک ، کمک های بین المللی ،معیار سنجش ، پایه نویسی ، عدم پایایی
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer