دانلود و نمایش مقالات مرتبط با رقابت::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - رقابت

تعداد مقالات یافته شده: 783
ردیف عنوان نوع
1 Sustainable supply chain management with pricing, greening and governmental tariffs determining strategies: A game-theoretic approach
مدیریت زنجیره تامین پایدار با قیمت گذاری، سبز کردن و تنظیم تعرفه های دولتی استراتژی: رویکرد نظری بازی-2017
Despite the considerable influence of the governmental regulations on the green supply chain, in the most of the studies in the literature of green supply chain, almost the role of the government and inter actions between the government and supply chains members’ decisions are disregarded. In this study, a competitive mathematical model of government as the leader and two competitive green and non-green supply chains as the followers is developed and for the first time in this paper, pricing policies, greening strategies and governance tariffs determining in supply chains competition under government financial intervals are discussed. In the presented framework, the government seeks social benefits and determines subsidy and tax rates for green and non-green products respectively. The sale prices of products and the green degree of the green product are supply chains’ decision variables. In centralized and decentralized models, the optimal values of decision variables are gained and some important sensitivity analyses of governance decisions are done. In the governmental decisions area, it is observed that the impact of rais ing subsidy rate is significantly more than tax rate and it leads to increase in profits of government and supply chains and sustainability of products. Also among the competition of supply chains, cooperating between members makes more profit for them and leads to produce more eco-friendly products.
Keywords: Pricing | Green supply chain management |Competitive supply chains | Sustainable governance policies |Subsidy and tax rate |Game theory
مقاله انگلیسی
2 مسئولیت گسترده تولید کننده: تاثیر ابعاد سازمانی بر روی جمع آوری زباله های تجهیزات الکتریکی و الکترونیک از خانواده ها
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
"مسئولیت گسترده تولید کننده" (EPR) از دهه 2000، به عنوان ستون فقرات مدیریت چرخه عمر محصول در اروپا شده است. متاسفانه، اجرای "مسئولیت گسترده تولید کننده" چندین اثر بر روی زنجیره تامین دارد و بنابراین پیامدهای آن همیشه به راحتی قابل مدیریت نیست. اگرچه چندین مطالعه به بررسی مثالهای مختلفی درداخل اروپا پرداخته اند، اما عوامل تعیین کننده سومندی مدیریت "مسئولیت گسترده تولید کننده" هنوزهم کاملا" درک نشده است. این تحقیق به دنبال پر کردن این شکاف از طریق استفاده از تحلیل های کمّی جهت بررسی اینکه چگونه مسائل کلیدی به آن مربوط می شوند، می باشد: جابجایی های رهنمودی WEEE (زباله تجهیزات و وسایل الکتریکی و الکترونیک) و شرایط سازمانی پذیرفته شده توسط هر ایالت عضو بر نتایج به دست آمده در آن ایالت های عضو درمورد جمع آوری این تجهیزات از خانواده ها اثر می گذارد. به صورت جزئی تر، یک تحلیل کلاسی مخفی (LCA) برای تحلیل راهبردهای مختلف مدیریت "مسئولیت گسترده تولید کننده" بر مبنای شرایط سیاست، ساختار زنجیره تامین، و بازدهی جمع آوری زباله الترونیک از خانواده ها، استفاده شده است. نتایج ارتباط قوی بین واگذاری مسئولیت و مدل سازمانی پذیرفته شده در ایالت های عضو و بازدهی مربوط به تجهیزات خانوارهای کوچک را پررنگ می کند. نتایج نشانگر نیاز به هماهنگی قوی تر "مسئولیت گسترده تولید کننده" و سیاست های زباله ای به منظور دستیابی به سطوح کافی از جمع آوری زباله های تجهیزات الکتریکی و الکترونیک، نیاز به تشریح واضح مسئولیت های هر بخش از زنجیره تامین و همچنین اهمیت "خانه های تمیز کننده" در وساطت کردن اثرات رقابت کوته نگرانه بین طرح های جمعی می باشد.
کلیدواژه ها: مدیریت پایدار زنجیره تامین | مسئولیت گسترده تولید کننده | زباله الکترونیک | بهره وری منبع | سیاست محیطی
مقاله ترجمه شده
3 حسابداری مدیریت آب: چارچوبی برای اقدام شرکت
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
به دلیل نگرانی ها راجع به افزایش عدم قطعیت حول ذخایر آب و همچنین افزایش رقابت در تقاضا، اقدامات مربوط به آب برای کسب و کار و در کسب و کار در دهه 2010، رشد یافته است. چالش در اینجا عبارت است از چگونگی بهبود حسابداری با توجه به فقدان داده های تفصیلی موجود که شرکت ها می-توانند تصمیمات کسب و کار خود را در مورد امنیت آب، مازاد آب و فرصت های مدیریت آب بر آنها استوار سازند. حسابداری مدیریت آب شرکت، شاخه جدیدی در حسابداری مدیریت محیط زیست است که بمنظور حمایت از تصمیمات مدیریت شرکت و بهبود هر دو پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی کسب و کار مرتبط با آب طراحی شده است. این مقاله مشخص می نماید که اطلاعات حسابداری آب مربوطه برای تصمیم گیری، که بر گزارش دهی آب خارجی تمرکز می کنند، در ادبیات موجود و اقدامات مربوط به آب موجود نیستند. مقاله حاضر، براساس هر دو ادبیات و شکاف ها در اقدامات آب موجود، با ارائه یک مجموعه از مسائل تحقیقاتی خاص در چارچوب های حسابداری آب شرکت در کنار شیوه های کمک به مدیریت آتی آب توسط کسب و کارها، به نتیجه گیری می پردازد.
لغات کلیدی: حسابداری مدیریت آب | حسابداری آب شرکت | حسابداری مدیریت محیط زیست | اقدامات مدیریت آب | چارچوب.
مقاله ترجمه شده
4 Supply chain coordination with information sharing: The informational advantage of GPOs
هماهنگی زنجیره تامین با به اشتراک گذاری اطلاعات: مزیت اطلاعاتی GPO ها-2017
This paper explores the potential of group purchasing organizations (GPOs) in facilitating information sharing and coordinating horizontal competition. We consider a supply chain composed of one GPO and two manufacturers competing in quantity. The GPO sources and prices a common component for the manufacturers. Each manufacturer has some private information about the uncertain demand, and can choose a part to share with the GPO. Through benchmark analysis, we identify the manufacturers’ hori zontal competition and information incompletion as two determinants of supply chain inefficiency under individual purchasing. Then, we investigate the impacts of the GPO on the supply chain with whole sale price contracts and show that double marginalization induced by the GPO is another determinant of inefficiency. For this, both manufacturers have no incentive to share information and group purchas ing damages the supply chain. We also show that under group purchasing, information sharing partially from the lower-precision manufacturer rather than both can benefit the supply chain. Next, we present a forecast-sharing-based compensation contracting scheme, under which, the GPO can make perfect supply chain coordination in both quantities and information sharing, and all members in the supply chain can reach win–win results. Finally, we illustrate the GPO’s informational advantage by numerical examples.
Keywords: Supply chain management | Purchasing | Information sharing | Coordination |Quantity competition
مقاله انگلیسی
5 Green product design in supply chains under competition
طراحی محصول سبز در زنجیره تامین تحت رقابت-2017
In this paper, we investigate the green product design issues in supply chains under competition. Our research questions address how supply chains’ decisions on the “greenness” of products are affected by factors such as supply chain structures (centralized and decentralized), the green product types (development-intensive product or marginal-cost intensive product), and the types of competition (price competition and greenness competition). With a game-theoretic approach, our model starts with a simple supply chain with one manufacturer and one retailer. Then the model is expanded to include a horizon tal retailer competition case and six cases of competing supply chains. Our results indicate that, 1. the distortion from a non-coordinated supply chain (the double marginalization effect) has counter-intuitive impact on the degree of product “greenness”; 2. supply chain price competition at the retailer level may positively influence the equilibrium greenness while the product greenness competition reduces the equi librium greenness, and the joint impact from price and greenness competition on equilibrium greenness depends on the relative strength of the two types of competition.
Keywords: Development-intensive green product | (DIGP) | Marginal-cost intensive green product |(MIGP) |Green product development |Green supply chain design
مقاله انگلیسی
6 چگونه قابلیتهای بازاریابی و عملکرد فعلی، اهداف استراتژیکی در بازارهای بین المللی را بر می انگیزانند
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 46
برداشتِ از دو دیدگاه استراتژیکی و قابلیت های شرکت ها، مبتنی بر تئوری بازخورد عملکرد هاست. این مطالعه به بررسی نقش هر دو عاملِ قابلیت های بازاریابی و عملکرد بازار پرداخته و در حال حاضر آنرا بعنوان تاثیرگذار ترین عامل بالقوه از دو جنبهء کلیدی از استراتژی های رقابتی در آینده در نظر گرفته است که شرکت های فعال در بازارهای بین المللی را در خود گنجانده است که شامل تمایز در بهره وری و بازاریابی است. فرضیه ها توسعه یافته اند و طی نظرسنجی، از نمونه ای از تولید کنندگان صادرات در بریتانیا آزمونی بعمل آمد. این یافته ها حامی نقش برجستهء بیشتری از قابلیت های بازاریابی بر عملکرد اخیر بازار بر قصد استراتژیکی در بازارهای صادراتی در آینده را داراست. تجزیه و تحلیل بیشتر از شرکت ها با موقعیت بازار در حال تاسیس آشکار گشته که به وضوح تاثیر قابلیت های اطلاعاتی بر تمایز بازاریابی و قابلیت توسعه محصول و عملکرد فعلی بازار بر قصد بهره وری را نشان می دهد. ما همچنین دریافتیم که هدفِ شدت رقابت در بازارهای بین المللی مربوط به بهره وری مستقیم است و تمایزی را در جهت نیات استراتژیکی برقرار نمی کند. کلید واژه ها: اهداف استراتژیک | قابلیت های بازاریابی | عملکرد بازار | بهره وری هزینه | تفکیک | شدت رقابت | بازاریابی بین المللی | بازخورد عملکرد | صادرات
مقاله ترجمه شده
7 The optimal reverse channel choice under supply chain competition
انتخاب کانال معکوس بهینه تحت رقابت زنجیره تامین-2017
This note extends the model of Savaskan et al. (2004) to examine the impact of supply chain competition on the optimal reverse channel choice of manufacturers who remanufacture their own products. Even for two identical supply chains, asymmetric equilibria of strategic reverse channel choices may arise, in which one prefers retailer-managed collection and the other prefers manufacturer-managed collection. There exists a prisoner’s dilemma in which the Pareto optimal solution is for both manufacturers to use manufacturer-managed collection, but retailer-managed collection is a dominant strategy.
Keywords: Supply chain management | Remanufacturing |Reverse channel choice
مقاله انگلیسی
8 Asymmetric relationships with symmetric suppliers: Strategic choice of supply chain price leadership in a competitive market
روابط نامتقارن با تامین کنندگان متقارن: انتخاب استراتژیک رهبری قیمت زنجیره تامین در یک بازار رقابتی-2017
This study investigates a supply chain member’s strategic choice between price leadership and price fol lowership against each of its supply chain partners. In particular, our investigation focuses on whether a retailer ever has an incentive to have asymmetric price leadership types across multiple suppliers even in the absence of asymmetry across them in demand, cost, and competitive pricing behavior. By analyzing a game-theoretic model composed of two manufacturers and one common retailer, we show that the re tailer does not always prefer price leadership over a manufacturer, and that the retailer’s strategic choice over price leadership with one manufacturer depends upon its price leadership type with the competing manufacturer and the degree of product substitutability. Surprisingly, although the competing manufac turers are completely symmetric in demand and cost characteristics, if the retailer does not have price leadership over one manufacturer, it prefers being a price leader over the other manufacturer when the product substitutability is sufficiently low, resulting in an asymmetric price leadership despite no asym metry between the manufacturers. On the other hand, higher degrees of product substitutability lead the retailer to choose not to seek price leadership against either manufacturer. In contrast, each manufac turer always finds it profitable to be a price leader over the retailer, regardless of product substitutability and the price leadership situation between the retailer and the competing manufacturer. These strate gic choices over vertical price leadership reflect interesting interplays of product positioning, the supply chain members’ pricing objectives, and their foresights of other supply chain members’ pricing behavior.
Keywords: Supply chain management | Price leadership |Game theory
مقاله انگلیسی
9 Impact of supply chain power and drop-shipping on a manufacturers optimal distribution channel strategy
تاثیر قدرت زنجیره تامین و کاهش حمل و نقل در یک استراتژی کانال توزیع بهینه سازنده-2017
With the expansion of the Internet and the proliferation of e-businesses, many manufacturers have cho sen to distribute products through online retail channels in addition to brick-and-mortar retail chan nels. In this paper, we consider a dual-channel supply chain in which a manufacturer considers selling a product through a conventional retail channel and an online channel. Considering two common procure ment and order fulfillment policies for online retailers (etailers), conventional batch ordering and drop shipping, we investigate the impact of supply chain power structure in terms of market power and retail channel dominance on a manufacturer’s optimal distribution channel strategy. We analyze and compare the two procurement models with respect to the etailer’s order fulfillment policies. We find that a manu facturer never prefers a drop-shipping etailer as the first mover in a sequential pricing game with a batch ordering traditional retailer. The manufacturer prefers to award the power of retail channel dominance to a batch ordering retailer with relatively high market power even if the etailer also follows a batch order ing policy. Drop-shipping benefits both the manufacturer and the etailer when the etailer has relatively low market power.
Keywords: Supply chain | Drop-shipping | Power structure | Pricing | Competition
مقاله انگلیسی
10 Resilient supply chain network design under competition: A case study
طراحی شبکه زنجیره تامین انعطاف پذیر تحت رقابت: مطالعه موردی-2017
This research, motivated by a real-life case study in a highly competitive automobile supply chain, exper imentally studies the impact of disruption on the competitiveness of supply chains. The studied supply chain faces two major risks: disruption of suppliers and tough competition from competitors. Any dis ruption in upstream level of the supply chain leads to an inability to meet demand downstream and causes market share to be lost to the competitors. For such a setting, a resilient topology is redesigned that can recover from and react quickly to any disruptive incidents. To this aim, we speculate there are three policies that can be used to mitigate the disruption risk, namely keeping emergency stock at the retailers, reserving back-up capacity at the suppliers, and multiple-sourcing. The problem is addressed using a mixed integer non-linear model to find the most profitable network and mitigation policies. We design a piecewise linear method to solve the model. Based on the data extracted from an automotive supply chain, practical insights of the research are extracted in a controlled experiment. Our analysis sug gests that implementing risk mitigation policies not only work to the advantage of the supply chain by sustaining and improving its market share but also benefit customers by stabilizing retail prices in the market. Using the case study, we analyze the contribution of each risk strategy in stabilizing the supply chain’s profit, market share, and retail price. Our analysis reveals that downstream “emergency stock” is the most preferable risk mitigation strategy if suppliers are unreliable.
Keywords: Supply chain management | Resilient supply chain | Disruption |Competition |Automotive industry
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer