دانلود و نمایش مقالات مرتبط با قابلیت های نوآوری::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - قابلیت های نوآوری

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 قابلیت های سازمانی و کارایی های رسانه اجتماعی برای نوآوری باز در دولت ها
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
در سال های اخیر توسعه یک تحول فن آوری جدید موجب برانگیزش علاقه زیادی از علم و عمل یعنی: رسانه اجتماعی گشته است. رده بندی کردن انواع مختلفی از کاربردهای آنلاین که در آن کاربران می توانند محتوا را ایجاد، ویرایش و اشتراک گذاری کنند، رسانه های اجتماعی از این قابلیت برخوردار هستند که شکل های جدیدی از تعامل با دیگران را موجب شوند. در حال حاضر سازمان ها ارتباط آن را شناسایی و شروع به اعمال نفوذ روی آن می کنند. علاوه بر این، سازمان ها نقش نوآوری خدماتی را بعنوان محرکی اصلی برای رشد اقتصادی و مزیت رقابتی شناسایی می کنند. علیرغم این، هر چند که رسانه اجتماعی باعث می شود تا سازمان ها با مشتریان خودشان در تعامل باشند، اما هنوز هم پتانسیل جهت استفاده از آن برای بهبود فعالیت های نوآوری خدمات تقریبا بهره برداری نشده است. بنابراین، هدف این مقاله ارائه چارچوبی جهت حمایت کردن استفاده از کارایی های رسانه اجتماعی برای نوآوری در خدمات می باشد. قابلیت کاربردی آن در حوزه ی «دولتی» بررسی می شود. بر اساس سازه های تئوریکی تحلیلی مفهومی ارائه می شود، در حوزه مخصوصی بررسی می شود و توسط تحقیقات آتی بالقوه و مفاهیم برای تئوری و عمل تکمیل می شود.
کلمات کلیدی: نوآوری | نوآوری باز | قابلیت های نوآوری | دولت | دولت الکتونیک | کارایی های رسانه اجتماعی.
مقاله ترجمه شده
2 پیشنیازهای نوآوری در فعالیت: نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
در بحران اقتصادی کنونی، قابلیت های پردازش اطلاعات سازمان ها به واسطه تقاضاهای بیشتر و متنوع به چالش کشیده شده است. در این محیط، بانک ها تلاش می کنند به منظور استفاده از قابلیت های نوآوری خود و ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار، سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) پیچیده تر و جامع تری را طراحی کنند و به کار بگیرند. این مقاله به بررسی پیشنیازهای نوآوری در فعالیت (که در اثربخشی MIS منعکس می شود) می پردازد که مدل ارزش های متضاد (CVM) آن را به صورت عملیاتی تعریف کرده است. CVM چهار مکتب مختلف مدیریتی را به منظور اندازه گیری اثربخشی IS ترکیب می کند: سیستم باز (OS)، روابط انسانی (HR)، فرایند داخلی (IP) و مدل منطقی (RM). با استفاده از نمونه ای متشکل از 186 کارمند بانک در یونان، مدلی ساختاری با استفاده از حداقل مربعات جزئی طراحی و برآورد شده است. یافته ها نشان می دهد که مولفه HR که با ویژگی های ارتباط بین فردی، تصمیم گیری گروهی، همکاری تیمی و شخصی سازی توصیف می شود مهم ترین عامل پیش بینی کننده نوآوری در فعالیت (TI) است. بُعد RM اثربخشی MIS بر اساس بهینه سازی، هدفگذاری و پیش بینی دارای تأثیری غیر مستقیم بر HR از طریق عناصر OS و IP است. دو مولفه دیگر اثربخشی MIS (OS، IP) از طریق بُعد HR ارتباطی غیر مستقیم با نوآوری در فعالیت دارد.
کلیدواژه ها: اثربخشی MIS | چارچوب ارزش های متضاد | نوآوری در فعالیت | بانکداری
مقاله ترجمه شده
3 بررسی تاثیر قابلیت های نوآوری و بازاریابی بر عملکرد شرکت های کوچک ومتوسط
سال انتشار: 1393 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 5
صنایع کوچک و متوسط بنیان اقتصادی و صنعت هر کشور را تشکیل می دهند. در اکثر کشورهای جهان، توسعه صنایع کوچک و متوسط جزءسیاستهای اصلی و اولویت دار دولت ها به شمار می رود و رویکرد ویژه ای به منظور حمایت از ایجاد، رشد و بقای اینگونه واحدها اتخاذ می شود.درپژوهش حاضر، هدف شناسایی عوامل موثر بر عملکرد شرکت های کوچک ومتوسط می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی- پیمایشی است. از روش کتابخانه ای در تدوین مبانی نظری و در مرحله بررسی میدانی از پرسشنامه استاندارد (فیرا و همکاران 2013)با اندکی تغییرات استفاده گردیده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش صوری و پایایی بوسیله آزمون آلفای کرونباخ برابر 0.92 و روش اسپلیت هالف برابر 0.995 بدست آمد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های کوچک و متوسط موجود در شهرک صنعتی زنجان می باشد که از روش تصادفی ساده و بوسیله فرمول کوکران تعداد نمونه برابر 121 شرکت انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های گرده آوری شده از نرم افزار SPSS استفاده و شاخص های آمار توصیفی و همچنین شاخص های آمار استنباطی ارائه شده است. در تحلیل استنباطی داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام استفاده گردیده است. جهت بررسی متغیرها (بازاریابی، نوآوری، یادگیری و عدم قطعیت) 4 فرضیه مطرح شد که 3 تای آنها تایید و یکی رد شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین قابلیت نوآوری، بازاریابی، یادگیری 0آموزش) و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط رابطه معنی داری وجود دارد. از سوی در دیگر معادله رگرسیونی بدست آمده در این پژوهش سه متغیر اثرگذار هستند.
کلیدواژه‌ها: قابلیت نوآوری، قابلیت بازاریابی، یادگیری(آموزش)، عدم قطعیت، شرکت های کوچک ومتوسط
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer