دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مقاومت فشاری::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - مقاومت فشاری

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 تأثیرات ذرات نانوسیلیکا و الیاف با توزیع تصادفی بر سرعت پالس مافوق صوت و خواص مکانیکی ماسه سمنته شده
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
از الیاف با توزیع تصادفی و سیمان می‌توان برای اهداف مختلفی استفاده کرد. با این حال، هیچ توجهی به کاربرد الیاف با توزیع تصادفی و سیمان در سرعت موج زلزله در خاک ماسه‌ای و رابطه بین سرعت موج زلزله و مقاومت فشاری محصورنشده نشده است. هم چنین، پیش تر نیز هیچ گزارشی در مورد کاربرد ذرات نانوسیلیکا به عنوان ماده اصلاح کننده‌ای برای خاک ماسه‌ای سمنته شده و مسلح با الیاف ارائه نشده است. در این تحقیق، مجموعه آزمایش‌های فشار محصورنشده و 144 آزمایش سرعت پالس مافوق صوت برای بررسی اثرات الیاف پلی وینیل الکل (PVA) و ذرات نانوسیلیکا بر خصوصیات مکانیکی خاک ماسه‌ای سمنته شده انجام گرفته است. افزون براین، خواص ریزساختاری ماسه سمنته شده حاوی نانوذرات با بهره گیری از میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ نیروی اتمی و آزمایش پراش اشعه ایکس بررسی شده است. در پایان، آزمایش پالس مافوق صوت برای نمونه‌ها انجام شد تا مقاومت فشاری محصورنشده ماسه سمنته شده مسلح به الیاف و حاوی نانوسیلیکا تخمین زده شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بکارگیری الیاف با توزیع تصادفی سبب افزایش ظرفیت جذب انرژی می‌شود. افزون براین، مدول ارتجاعی سکانتی یک نمونه با افزایش درصد الیاف کاهش یافت. براساس این نتایج، رابطه‌ای (همبستگی) بین سرعت پالس مافوق صوت و مقاومت فشاری محصورنشده در سنین مختلف پیشنهاد گردید.
کلیدواژه‌ها: سیمان | نانوسیلیکا | مقاومت فشاری محصورنشده | الیاف | سرعت پالس مافوق صوت
مقاله ترجمه شده
2 جذب سطحی بتن خودمتراکم حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
این مقاله جذب آب سطحی در بتن خودمتراکم (SCC) حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا را با استفاده از آزمایش جذب سطحی نشان می دهد. سیمان پرتلند معمولی تا حدی با ترکیب های مختلف خاکستر بادی و فوم سیلیکا جایگزین شد. نتایج آزمایش نشان می دهد که وجود خاکستر بادی و فوم سیلیکا جذب آب سطحی در بتن SCC را در نسبت آب به سیمان (مواد سیمانی) 0.38 کاهش می دهد. زمانی که تنها خاکستر بادی برای جایگزینی جزئی از سیمان پرتلند معمولی استفاده می شود، کاهش بیشتری در جذب سطحی در زمانی که مقدار خاکستر بادی بیش از 20% است حاصل می شود. اثر کاربرد ترکیبی خاکستر بادی و فوم سیلیکا بر کاهش جذب آب و جذب آب سطحی نسبت به استفاده ی تنها از خاکستر بادی بسیار بیشتر است. افزون براین، ملاحظه می شود که افزایش نسبت خاکستر و فوم سبب کاهش بیشتر جذب آب می شود. افزودن خاکستر بادی و فوم سیلیکا بطور کلی سبب افزایش مقاومت 28 روزه ی مکعبی می شود. با این حال، هیچ همبستگی ای بین مقاومت فشاری و جذب سطحی در SCC حاصل نشد.
کلیدواژه ها: جذب آب | جذب سطحی | بتن خودمتراکم | خاکستر بادی | فوم سیلیکا | مقاومت فشاری
مقاله ترجمه شده
3 مطالعات آزمایشگاهی راجع به سرعت پالس مافوق صوت روسازی بتنی غلتکی دارای خاکستر بادی و ماسه شکسته
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
این مقاله نتایج آزمایش‌های سرعت پالس مافوق صوت (UPV) تحقیق آزمایشگاهی که بر روی مصالح سازنده روسازی بتنی غلتکی (RCCP) شامل خاکستر بادی رده F به عنوان افزودنی معدنی انجام شده است ارائه می‌کند. ماسه رودخانه، ماسه شکسته و ترکیب ماسه شکسته و ماسه رودخانه به عنوان مصالح ریزدانه در این تحقیق بکار گرفته شدند. سه نوع مخلوط بتن غلتکی حاوی خاکستر بادی با استفاده از سه نوع ریزدانه آماده و با عناوین سری A (ماسه رودخانه)، سری B (ماسه شکسته) و سری C (ترکیب ماسه رودخانه و ماسه شکسته) نامگذاری شدند. در هر سری، درصد خاکستر بادی جای سیمان بین صفر تا 60 درصد متغیر بود. در هر سری و برای هر سن متفاوت عمل آوری (3، 7، 28 و 90 روز)، 42 نمونه قالب ریزی و برای مقاومت فشاری و UPV آزمایش گردید. نتایج UPV روسازی بتنی غلتکی خاکستردار (FRCCP) در کلیه سنین 3 تا 90 روز در کلیه مخلوط‌ها مقادیر کمتری در مقایسه با نمونه شاهد (بدون خاکستر بادی) داشت. با این حال، شاهد این امر نیز بودیم که مخلوط‌های سری B و C خاکستردار نتایج UPC، مقاومت فشاری و مدول ارتجاعی دینامیکی‌شان در قیاس با سری A محتوی خاکستر بادی بهتر بود. روابط بین مقاومت فشاری FRCCP و UPV و مدول ارتجاعی دینامیکی برای کلیه سری مخلوط‌ها ارائه شد. معادله تجربی جدیدی نیز جهت تعیین مدول ارتجاعی دینامیکی FRCCP پیشنهاد گردید.
کلیدواژه‌ها: مقاومت فشاری | مدول ارتجاعی دینامیکی | خاکستر بادی | روسازی بتنی غلتکی | سرعت پالس مافوق صوت
مقاله ترجمه شده
4 خواص مکانیکی خاک ماسه‌ای ارتقایافته با سیمان و نانوسیلیکا
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
در منابع علمی، مطالعات ثابت می‌کنند که ذرات نانوسیلیکا و پوزولان‌های مصنوعی می‌توانند خواص ساختاری مصالح پایه سیمانی را بهبود بخشند. این مقاله به بررسی اثر سیمان و نانوسیلیکا بر خواص مهندسی (تراکم، مقاومت فشاری محصورنشده) ماسه می‌پردازد. سه درصد سیمان متفاوت (5، 9 و 14% برحسب وزن ماسه خشک) با 4 درصد متفاوت نانوسیلیکا (0، 5، 10 و 15% برحسب وزن سیمان) مخلوط شدند و سپس در نمونه‌ای استوانه‌ای متراکم شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن سیمان و نانوسیلیکا سبب بهبود خواص مهندسی ماسه‌ها می‌شود. افزایش وزن مخصوص خشک بیشینه ماسه با افزایش درصد سیمان نیز مشاهده شد. وجود نانوسیلیکا در درصدهای بهینه می‌تواند خواص مکانیکی ماسه سیمانی را تا حد قابل توجهی ارتقا بخشد.
کلیدواژه‌ها: ماسه | سیمان | نانوسیلیکا | مقاومت فشاری محصورنشده | تراکم
مقاله ترجمه شده
5 خواص مقاومتی رس نرم اصلاح شده با مخلوط نانوسیلیس و الیاف پلی استر بازیافتی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
این مقاله به بررسی اثر ترکیب الیاف پلی استر بازیافتی حاصل از بطری‌های پلی اتیلن (PET) با نانوسیلیس که ماده تثبیت کننده جدیدی برای بهبود خواص مکانیکی خاک‌هاست می‌پردازد. هدف ما این است که اثر افزودن نانوسیلیس (SiO2) و الیاف پلی استر بازیافتی را بر خواص مهندسی خاک، به خصوص مقاومت برشی و مقاومت فشاری محصورنشده (UCS) با استفاده از خاک رس دار با حد روانی کم بررسی کنیم. سه ترکیب متفاوت نسبت الیاف به خاک از 0.1% الی 0.5% و نیز سه ترکیب متفاوت نسبت نانوسیلیس به خاک از 0.5% تا 1% در این تحقیق استفاده می‌شود.مقاومت برشی و UCS برای نمونه‌های اصلاح شده بترتیب از آزمایش برش مستقیم و آزمایش فشار محصورنشده بدست می‌آیند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که افزودن الیاف پلی استر بازیافتی و نانوسیلیس سبب افزایش مقاومت نمونه‌های خاک می‌شود.با افزایش مقدار الیاف پلی استر بازیافتی و نانوسیلیس در مخلوط خاک هر دو پارامتر مقاومت برشی و UCS بهبود می‌یابند. افزایش درصد نانوسیلیس سبب کاهش کرنش تسلیم می‌شود، اما افزایش درصد الیاف پلی استر بازیافتی باعث افزایش کرنش تسلیم می‌شود.افزایش درصد الیاف پلی استر بازیافتی و نانوسیلیس منجر به افزایش مدول ارتجاعی خاک‌ها می‌شود.براساس نتایج آزمایش، افزودن الیاف پلی استر بازیافتی سبب بهبود خواص مکانیکی خاک‌های تثبیت شده با نانوسیلیس می‌شود و خودِ الیاف پلی استر بازیافتی نیز بر رفتار خاک اثر مثبتی دارند.
کلمات کلیدی: فیبر پلی استر بازیافت شده | Nano-SiO2 | خواص قدرت | مدول الاستیک
مقاله ترجمه شده
6 پیش بینی اثرات ترکیبی الیاف و سیمان بر خواص مکانیکی ماسه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
در این تحقیق، مجموعه ای از آزمایش‌ها جهت بررسی تأثیر سیمان و الیاف پلی وینیل الکل (PVA) بر عملکرد ماسه انجام شده است. هم چنین، مقاومت فشاری محصورنشده و تراکم نیز در این مطالعه ارزیابی شده اند. درصدهای سیمان برحسب وزن ماسه خشک 0.5، 1، 2، 4 و 6% است. طول و قطر الیاف به ترتیب 12 و 0.1 میلیمتر است و به میزان 0.3، 0.6 و 1% برحسب وزن ماسه خشک به آن افزوده شده است. در پایان، نتایج حاصل از داده‌های آزمایشگاهی الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات به منظور ساخت یک مدل چندجمله ای بکار گرفته شد تا مقاومت فشاری محصورنشده، مدول ارتجاعی و کرنش محوری در مقاومت بیشینه پیش بینی شوند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که گنجاندن الیاف PVR سبب افزایش مقاومت فشاری محصورنشده و کرنش محوری بیشینه می‌گردد. مدول ارتجاعی نمونه با افزایش الیاف کاهش یافت. دانسیته خشک بیشینه مخلوط سیمان-ماسه-الیاف نیز با افزایش درصد سیمان بیشتر و با افزایش درصد الیاف کمتر می‌شود.
کلیدواژه‌ها: سیمان | الیاف | UCS | تراکم | ماسه
مقاله ترجمه شده
7 استفاده از آب لجنی که درکارخانه بتن آماده تولید می گردد در بتن هایی که حاوی مواد افزودنی یا مواد افزودنی کمکی هستند
سال انتشار: 2009 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
در این پژوهش،ما امکان استفاده از آب لجن که در تهیه بتن آماده ایجاد میگردد به عنوان آب مصرفی در ترکیبات خاکستر بادی و یا یک نوع از مواد افزودنی که مبنی بر میعانات سولفونات نفتالین فورمالئید به منظور خمیری کردن بتن به آن افزوده می گردد مورد بررسی قرارداده ایم(SNF).خواص فیزیکی و شیمیایی آب لجن و لجن خشک و بی آب مورد بررسی قرار گرفت.خمیر سیمان با آب لجن که حاوی مقادیر مختلفی از مواد جامد بود(0.5،2.5،5،7.5،10،12.5 و 15%)برای برآورد مقدار مطلوب از آن مخلوط شد.افزایش مقادیر مواد جامد بیش از 5-6 درصد منجر به کاهش مقاومت فشاری و کوتاه شدن زمان سفت شدن سیمان می گردد.مخلوط بتن با استفاده از آب لجن آلود که حاوی 5 تا 6%مواد جامد است ساایی از بتن ساخته شد.نمونه های بتنی با توجه به مقدار آب مورد نیاز،مدت زمان سفت شدن ،فرونشست،تاب فشردگی ،نفوذپذیری،و مقاومت در برابر تماس با عوامل اسیدی مورد ارزیابی قرار گرفتند.به کار بردن آب لجن آلود در مخلوط بتن منجر به کاهش اثرات خاکستر بادی و مواد نرم کننده شد.آب لجن آلودکه حاوی مواد جامد کمتر از 6 درصد می باشد برای تولید بتن با استحکام و مقاومت قابل قبول مناسب می باشد.
کلمات کلیدی: آب لجن آلود | بتن | افزودنی ها | مخلوط | استحکام | قابلیت کارکرد | دوام
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer