دانلود و نمایش مقالات مرتبط با نانولوله کربنی::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - نانولوله کربنی

تعداد مقالات یافته شده: 14
ردیف عنوان نوع
1 ازریابی حلال و اثر یون بر روی جذب لفلونومید در نانولوله کربنی تک دیواره زیکزاکی (6:0) و اتصال فعال دی هیدرواراتات دی هیدروژناز :کی مقایسه بین DFT و مطالعات ازمایشگاهی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
در این مقاله به بررسی لفلونومید در حلال های ابی و غیر ابی (DMF.. متانول . انپروپانال. محلول بافر بازی اب و DMSO) در فعالیت دی هیدرواراتات دی هیدروژناز و اثر لفلونومید بازدارنده می پردازیم. با یافتن اثر منفی از محلول ابی در فعالیت و بازدارندگی، انتخاب حلال اب در یک حالت میانه مناسب است. اثر یون های در ازمایشگاه بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که دارای اثر مثبت بر فعالیت انزیم دارد و بر روی لفلونومید هم اثر منفی ایجاد نمی کند. شدت فلورسانس یک اطلاعات کامل تری از انزیم بعد از رشد با نشان می دهد.در بخش تئوری نتایج DFT زمانی که و کاتیون تک اتمی جانشین همراه یک کربن تک در SWCNT شود ، اتم جانشین شده در سطح خارجی نانولوله گسترش پیدا می کند. نتایج برهمکنش بین لفلونومید و SWCNT اولیه، لفلونومید و ضعیف است که نشان از جذب فیزیکی بر روی نانولوله ذکر شده در بالا را دارد. با وجود این نتایج محاسبا نشان می دهد که کاتیون های تک اتمی جانشین شده بر روی نانولوله انرژی جذب بزرگ و فاصله پیوند کوتاه تر از SWCNT خالص با جذب شیمیایی مولکول لفلونومید دارد. نتایج مدل قطبش پذیری مداوم پایداری وابسته در تحت شرایط مختلف در زمان کاربرد نفوذ پذیری حلال بررسی می کند. انرژی جذبی زمانی که ممان دوقطبی در محلول افزایش می ابد ، کاهش می یابد . نتایج بدست امده همراه تئوری AIM برروی خروجی حاصل از هندسه بهینه شده اماده شده است.
کلید واژه ها: SWCNTs تخدیر شده | جذب مواد مخدر | روش DFT | اثر حلال | روش های تجربی
مقاله ترجمه شده
2 خواص جذبی و توصیف مکانیک کوانتومی جذب داروی اسیدفولیک بر روی نانولوله تک دیواره زیگزاکی و صندلی :شبیه سازی DFT
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
رفتار جذبی اسیدفولیک FA بر روی نانولوله کربنی SWCNT زیکزاکی(5.0) و صندلی(5.5) با کمک تابع دانسیته B3LYP در تابع پایه 6-31G* بررسی شد. انرژی جذبی، انالیز اربیتال مولکولی و تغییرات ساختار نشان دهنده جذب کوالانسی در سطح نانولوله تک دیواره زیکزاکی است، در حالی که جذب بر روی SWCNT صندلی به صورت فیزیکی است. نقشه دانسیته حالتDOS و توصیف کوانتوم مولکولی QMD با تغییرات در خواص الکترونی سیستم SWCNT بعد از نزدیک شدن جذب شونده به سطح لوله بررسی می شود. بر طبق نتایج محاسبات SWCNT با پتانسیل موثر جذبی برای جذب داروی اسید فولیک انتخاب می شود و همچنین برای انتقال دهنده مناسب دارو در داخل سیستم بیولوژیکی است.
کلمات کلیدی: جذب | فولیک اسید | نانولوله کربنی | توصیفگرهای واکنشی | DFT
مقاله ترجمه شده
3 خواص جذبی اسید فولیک بر نانولوله کربنی عامل دار شده :مطالعات ایزوترمی و ترمودینامیکی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
در این مقاله نتایجی از مطالعات سیستماتیک بر روی خواص جذبی اسید فولیک FA روی نانولوله کربنی تک دیواره SWCNT عامل دار شده با استفاده از فاکتورهای متنوع مانند دوز جذب شده، زمان تماس، دما و غلظت اسید فولیک اولیه گزارش شده است. نتایج بیان می کند که SWCNT جاذب سطحی عالی برای اسید فولیک است. همراه درصد جذبی رو به بالا تا 76.2 درصد در غلظت اولیه اسید فولیک به میزان 20 PPM و دمای 298.15 کلوین است.تفسیر ایزوترم تعادلی در پایه از مدل های جذب مختلف شامل لانگمویر و فروندلیچ، نشان می دهد که مدل لانگمویر در توصیف فرایند جذب بهتر از نوع دیگر عمل می کند. با امتحان رفتار جذبی، محاسبات ترمودینامیکی تهیه شد و هر کدام نشان داد که واکنش جذبی اسید فولیک بر SWCNT گرمازا و فرایند خودبه خودی در رنج دمایی 298.15 تا 313و15 است. اساس کارهای ازمایشگاهی .، در SWCNT عامل دار شده پیش بینی پتانسیل موثر در جاذب سطحی و همچنین استفاده از یک حامل انتقال داروی مناسب در داخل سیستم بیولوژیکی است.
کلمات کلیدی: جاذب | جذب | مدل های ایزوترم | توابع ترمودینامیکی | تعادل
مقاله ترجمه شده
4 توانایی نیکوتین در قرار دادن پیوگلیتازون در داخل نانولوله کربنی : بررسی با کمک دینامیک مولکولی وتئوری تابع چگالی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 42 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
مقاله ترجمه شده
5 مطالعه تئوری تابع چگالی DFT بر روی نانولوله کربنی تک دیواره زیگزاکی (0:n) : جابجایی شیمیایی کربن 13 روزونانس مغناطیسی هسته NMR
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
جابجایی شیمیایی NMR کربن 13با انتخاب مدل سایز مناسب از نانولوله کربنی تک دیواره زیگزاکی اولیه همراه قطر 0.4-0.8 نانومتر و طول 2.2 نانومتر به صورت تئوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایجی برای SWCNT مناسب شامل 1.4 تا 10 فاصله با اتم های همسایه همراه داده های بدست امده برای لوله های نامحدود برای تخمین توانایی نوع مناسب نانولوله برای پیش بینی خواص مغناطیسی نانولوله ها با اندازه مناسب و بیان وابستگی خواص با اندازه نانولوله مقایسه شده است. بهینه سازی SWCNT با کمک (DFT-UB3LYP/6-31G*). انجام شده است. در یک مدل کوتاه با کمک نانولوله کربنی تک دیواره زیگزاکی انتها باز با یک قطر مناسب برای محاسبات در نظر گرفته شده است. محاسبات GIAO NMR در SWCNT و مدل های سیکلیک با استفاده از تابع چگالی BHANDH با کمک تابع پایه STO-3G انجام می شود، محاسبات برای بیان خواص مغناطیسی با کمک Leszczy´nski و همکارانش گسترش پیدا کرد. بار منظم از جابجایی شیمیایی کربن در کربن 13 با افزایش قطر نانولوله برای محاسبات حلقه های زیگزاکی n=0.n=5-10 باه همراه داده های برای این مدل بدست امده است. نتایج برای 4 واحد طولی از این نوع نانولوله ها دارای سازگاری مناسبی با هم همراه با افزایش قطر 8-15 است. تئوری اثرا ت هیدروژن های کناری در جابجایی کربن 13 برای ساختار های حلقه ای به صورت تقریبی با کمک پارامترهای NMR کربن 13 در SWCNT با اندازه واقعی تخمین زده می شود. پیش بینی خواص NMR برای 10 واحد طول اتمی در SWCNT با داده های حاصل از نانولوله اولیه تخمین زده می شود. بنابر این می توان از پیش بینی صحیح از جابجایی شیمیایی گزارش شده ازمایشگاهی برای نانولوله کربنی تک دیواره صندلی (6.5) ارائه کرد.
کليدواژگان: فاقد چرخه | Zigzag SWCNT | مدل سازی نظری | DFT | NMR
مقاله ترجمه شده
6 جذب CO2 در سطح و انتهای نانولوله کربنی تک دیواره، یک مطالعه مقایسه ای
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
جذب CO2 بر روی سطح نانولوله کربنی زیگزاکی (5.0) و صندلی (4.4) با کمک تئوری تابعی چگالی مورد مطالعه قرار گرفت. بهینه سازی این ساختار با کمک سطح B3PW91 و تابع پایه 6-311++G** با کمک مجموعه برنامه گوسین 03 انجام شده است. در مدل ساختاری بهینه شده انرژی جذب، شکاف پیوندی، بار انتقالی و ممان دوقطبی با کمک پارامترهای اسپکتروسکوپی با روش رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) و رزونانس چهار قطبی هسته (NQR) در مدل (CO2-CNTs) برای نانولوله کربنی زیگزاکی (5.0) و مدل صندلی (4.4) را بدست آوردیم. مقایسه ای از نتایج در مدل زیگزاکی و صندلی با کمک محاسبات جابجایی شیمیایی، با استفاده از تنسور گرادیان میدان مغناطیسی برای جذب CO2 در ناحیه ای از سطح و انتهایی نانولوله کربنی انجام شد. این محاسبات نتایج چشمگیری را درباره ساختار الکترونی نانولوله و جذب سطحی نانولوله بیان کرده است. جذب در سطح نانولوله کربنی تک دیواره SWCNT-S (5, 0) در حدود -1.5747eV بدست امده است.
واژه های کلیدی: 03 گوسی | جذب NMR | NQR | SWCNTs | نانولوله
مقاله ترجمه شده
7 جذب اسید فولیک برروی نانولوله کربنی تک دیواره: انالیز AIM و NBO از طریق DFT
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
در این مقاله رفتار جذبی مولکول اسید فولیک بر روی نانولوله کربنی تک دیواره SWCNT با استفاده از DFT-B3LYP/6-31G* امتحان می کنیم. در ادامه اطلاعاتی درباره پیوندهای اینده ای از SWCNT جذبی همراه مولکول FA بدست می اوریم. چندین مطالعه شامل پارامترهای ساختاری و الکتریکی وهمچنین انالیز اتم در مولکول AIM انجام شده است. در مولکول FA از طریق ایجاد باند هیدروژنی بر روی SWCNT با انرژی جذبی 18.70- کیلوکالری بر مول جذب می شود. اربیتال مولکولی HOMO و LUMO ، انالیز اربیتال پیوند طبیعیNBO ، مقشه دانسیته حالات DOS شامل باری حدود 0.032 در انتقالات مولکول FA در نانولوله بدست می اید. پس از محاسبه انرژی حلال پیدا می کنیم که جمعیت نمونه حلال در جذب FA در SWCNT افزایش پیدا می کند. فاکتور های توپولوژی مثل دانسیته انرژی الکترون Hc و لاپلاسین دانسیته الکترون پیوند کوالانسی طبیعی برای برهمکنش در کمپلکس FA/SWCNT بدست می اید. برطبق نتایج محاسبات SWCNT با جذب پتانسیل مناسب برای جذب داروی اسید فولیک و داشتن یک ساختار مناسب برای انتقال دارو در سیستم بیولوژیکی انتخاب می شود.
کلمات کلیدی: جذب | نانولوله کربنی | فولیک اسید | DFT | AIM
مقاله ترجمه شده
8 عامل دار کردن نانولوله کربنی و کاربرد ان در دارو سازی: مرور
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
در این مقاله به بررسی تاریخچه پیشرفت و کاربرد نانولوله کربنی در دارو سازی می پردازیم. در ابتدا یک تاریخچه مختصر درباره نانولوله کربنی انجام میدهیم و سپس زمینه های کاربرد انها در عصر حاضر را بیان می کنیم. سپس به اصلاح سطح نانولوله کربنی می پردازیم تا برای استفاده در داروسازی مناسب تر شود. یک مثال رایج از کاربرد نانولوله، شامل نفوذ در سلول، انتقال دارو، انتقال ژن و تصویر برداری است. در این زمان، سرطان اثرات مخربی در سلامت انسان دارد. شواهد حاکی از وجود اثرات سمیت نانولوله کربنی در نمونه های ازمایشگاهی است. با وجود این، نانولوله کربنی تنها عضو از خانواده نیست بلکه این گروه دارای زیر مجموعه بزرگی است که در کارهای بیولوژیک کاربرد دارد. نحوه اتصال نانولوله کربنی برای سلامتی متفاوت است. در این رساله درباره ساختار سمیت نانولوله کربنی بحث می کنیم. در این رساله تعدادی از کاربرد های اخیر نانولوله کربنی در داروسازی را از سال 1991 تا سال2015 بررسی می کنیم.
کلمات کلیدی: نانولوله های کربنی | تحویل دارو | عامل سازی | نانوموادین | اصلاح سطح
مقاله ترجمه شده
9 ایمن کردن عامل لفلونومید : اثر بازدارندگی دی هیدروارتات دی هیدروژناز در بستری از SWCNT (نانولوله کربنی تک دیواره) و مطالعات کامپیوتری از خواص جذبی در نانولوله کربنی تک دیواره زیکزاکی (6:0) و نانولوله بور نیترید برای طراحی کنترل انتقال دارو
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 52
لفلونومید دارای عنصر ایمن شده موثر در درمان روماتیسم ورم مفاصل است. عدم تحرک دی هیدروارتاد دی هیدروژناز در نانولوله حمل کننده و عملیات بیو شیمیایی در انزیم ازاد و بی حرکت تعیین می شود. در مقایسه همراه انزیم ازاد ، و بی تحرک نشان می دهد پایداری مهم و قابل استفاده مجدد برای بررسی الگوی مهار کننده از دارو مانند لفلونومید دارد. داده های ازمایشگاهی نشان می دهد که ، به وسیله متابولیک فعال در لفلونومید همراه در حدود یک بازدارنده است. یک سنتیک به شکل بازدارندگی مخلوط بریا دی هیدرواراتات در یک سوبسترا در انزیم ازاد و فاقد تحرک نشان داده می شود. بنابراین، رفتاری از جذب داروی ضد سرطانی لفلونومید در سطح خارجی از SWCNTزیکزاکی (6.0) و نانولوله بور نیترید SWBNNT به کمک محاسبات DFT و تئوری مطالعه شد. انرزی جذبی بزرگ و انتقالات بار نشان می دهد که جذب لفلونومید بر روی SWBNNT پایدارتر از جذب بر روی SWCNT است. اربیتال مولکولی مرزی در جذب لفلونومید بر روی SWBNNT که برای بیان رفتار انتقال بار در ترکیب ها بکار می رود نشان می دهد که لفلونومید الکترون دهنده و SWBNNT الکترون پذیرنده است. بنابراین نانولوله به طور فعال به عنوان حامل های چند کاره برای انتقال دارو و کاربردهای تشخیصی بکار می رود. تئوری AIM همجنین برای انالیز خواص از نقاط بحرانی پیوند با کمک دانسیته الکترونی و لاپلاسین بکار می رود. همچنین محاسبات اربیتال پیوند طبیعی NBO برای بیان نحوه اشغال اربیتال اتمی طبیعی و بار جزئی در برهمکنش های اتمی در فاصله تعادلی مولکول و لوله بکار می رود.
کلمات کلیدی: لوفلونومید | نانولوله های کربنی و بور نیترید | جذب | DFT | چگالی حالات (DOS)
مقاله ترجمه شده
10 پیش بینی کپسوله سازی و جذب داروی ضد سرطان پلاتینیوم بر روی کربن تک دیواره بور نیترید و نانولوله های کربنی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
در این مقاله، جذب و کپسوله کردن سیس پلاتین، نداپلاتین، اگزالیپلاتین و کرباپلاتین به عنوان داروی ضد سرطانی پلاتین بر روی نانولوله بورنیترید(7.7) (BNNT) و نانولوله کربنی (CNT) با کمک تئوری تابعیت چگالی بررسی شد. حالت های مختلف جهت گیری دارو بر روی سطح بیرونی و درونی از BNNT وCNT مطالعه شد. انالیز انرژی جذبی فرایند پیچیده ای از جذب را نشان می دهد. محاسبات انرژی جذب نشان می دهد کپسوله شدن ماده ضد سرطان در داخل نانولوه بهتر از قرار گرفتن دارو بر روی سطح خارجی نانولوله است. به عبارت دیگر محاسبات نشان می دهد سیستم BNNT/oxaliplatin نسب به دیگر ساختار ها پایدارتر است. نتایج ثبات نانولوله ها و ترکیب های دارو در تغییر خواص الکترونی و ساختاری نانولوه ها موثر است. محاسبات اربیتال طبیعی پیوند نشان می دهد که نیروهای واندروالس، پیوند هیدروژنی و برهمکنش های الکتروستاتیک عامل مهمی در کنترل ثبات کمپلکس ها است. پیش بینی خواص الکترونی و ساختاری BNNT در مقایسه با CNT در مورد حاملین دارو بیان می کند که استفاده از ساختار BNNT به عنوان حامل دارو مناسب تر است.
کليدواژگان: داروهاي ضد سرطان pt | كپسوله كردن | جذب | BNNT | DFT
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer