دانلود و نمایش مقالات مرتبط با کانادا::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - کانادا

تعداد مقالات یافته شده: 17
ردیف عنوان نوع
1 Cradle-to-gate life cycle assessment of forest supply chains: Comparison of Canadian and Swedish case studies
ارزیابی چرخه زندگی گهواره به دروازه زنجیره تامین جنگل: مقایسه مطالعات موردی کانادا و سوئد-2017
This study took a Life Cycle Assessment (LCA) perspective to model a total of twenty forest supply chains, from seedling production to forest biomass delivery to industry. Four scenarios were analyzed, two in Sweden and two in Canada. Resource and energy consumption, and emissions to air, water and soil of conventional and biomass dedicated supply chains were evaluated and compared. The Swedish supply chains showed a better environmental profile, on average, per oven dry tonne (ODt) than the Canadian ones in the regions studied. In terms of climate change potential the Swedish biomass dedicated supply chains generated 48.8 kg CO2-eq, 13%, 30% and 38% lower than Swedish conventional, Canadian biomass dedicated and Canadian conventional supply chains, respectively. Sawlogs from final felling in the Swedish biomass dedicated supply chains generated 34.2 kg CO2-eq, the lowest emissions within the roundwood assortments. Concerning the forest fuel assortments in form of wood chips, pulpwood from final felling in the Swedish conventional supply chains, and stump core and long tops from final felling in the Swedish biomass dedicated supply chains generated the lowest emissions: 48.9 kg CO2-eq, 52.3 Kg CO2-eq and 57.8 kg CO2-eq respectively. Transport from forest to industry, harvesting, extraction, chipping, and crushing were identified as hotspots in the forest supply chains. Forwarding versus skidding, chipping and transportation were the processes that differed the most between countries. In both countries, when the supply chains were biomass dedicated the environmental impacts per ODt were lower than in the conventional supply chains. Therefore, integrating forest fuel supply with in dustrial wood harvesting has the potential to reduce emissions.
Keywords:Energy wood|Forest biomass|Forest fuel|Harvesting system|Renewable resources|Sustainable supply chain
مقاله انگلیسی
2 Canadian family physician knowledge and attitudes toward laboratory utilization management
دانش پزشک خانواده در کانادا و نگرش نسبت به مدیریت بهره وری آزمایشگاه-2016
Objectives: Mitigation of unnecessary and redundant laboratory testing is an important quality assurance priority for laboratories and represents an opportunity for cost savings in the health care system. Family physicians represent the largest utilizers of laboratory testing by a large margin. Engagement of family physicians is therefore key to any laboratory utilization management initiatives. Despite this, family physicians have been largely excluded from the planning and implementation of such initiatives. Our purposes were to (1) assess the importance of lab management issues to family physicians, and (2) attempt to define the types of initiatives most acceptable to family physicians.
Design and methods: We invited all Alberta family practice residents and practicing physicians to participate in a self-administered online electronic survey. Survey questions addressed the perceived importance of lab misutilization, prevalence of various types of misutilization, acceptability of specific approaches to quality control, and responsibility of various parties to address this issue.
Results: Of 162 respondents, 95% considered lab misutilization to be either important or very important. Many physicians placed the responsibility for addressing lab misutilization issues on multiple parties, including patients, but most commonly the ordering physician (97%). Acceptability for common strategies for quality improvement in lab misutilization showed a wide range (35%–98%).
Conclusions: These responses could serve as a framework for laboratories to begin discussions on this important topic with primary care groups.
Keywords: Alberta | Cost savings | Family practice | Laboratories | Quality improvement
مقاله انگلیسی
3 سازمان دهی تغییر برنامه درسی: مقدمه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
این مقاله پرسش ها و رویکردهای یک مطالعه میان فرهنگی بر روی ایجاد برنامه درسی توسط ایالت را در 5 کشور معرفی می کند که در این شماره JCS بحث شده اند. این مقاله علاقه 20 ساله بسیاری از کشورها به ایجاد برنامه درسی توسط ایالت را بازبینی کرده و چهارچوبی برای تفکر در مورد ایجاد برنامه درسی توسط ایالت به عنوان ابزاری برای نظارت آموزشی ارائه می کند. تعهدات ادارات آموزش و پرورش و دولت به بسیاری از مردم ، منجر به بحث و جدل در نهاد های مختلف ، نشریه های مدارس و رسانه ها می شود و منابع بسیاری برای توسعه و تجدید نظر در برنامه های درسی منصوب می شوند ، همچنین جلسات بی حد و حصری به همین عنوان برگزار می شود ، فرایند مشورت سازمان یافته می شود ، آزمون ها برنامه ریزی شده و هدایت می شود . به طور معمول شروع این تعهدات تا معرفی یک برنامه آموزشی سالها به طول می انجامد ، و برخی از برنامه های درسی به سختی در نسخه ی بعدی خود به تصویب می رسند .
کلیدواژگان: کانادا | استانداردهای برنامه درسی | مشروعیت | برنامه های درسی ملی | ایجاد برنامه درسی توسط ایالت.
مقاله ترجمه شده
4 Biomass for residential and commercial heating in a remote Canadian aboriginal community
توده زنده برای گرمایش مسکونی و تجاری در یک جامعه بومی کانادا از راه دور-2016
Most residents of Canada's 300 remote communities do not have access to natural gas and must rely upon higher cost and/or less convenient heat sources such as electric heat, heating (furnace) oil, propane, and/or cord wood. This research sought to determine the techno-economic feasibility of increasing biomass utilization for space and hot water heating in remote, off-grid communities in Canada and abroad using a two-option case study approach: 1) a district energy system (DES) connected to a centralized heat generation energy centre fuelled by wood chips; and 2) a decentralized heating option with wood pellet boilers in each individual residence and commercial building. The Nuxalk First Nation Bella Coola community was selected as a case study, with GIS, ground surveys, and climate data used to design DES routes and determine heat demand. It was determined that biomass has the potential to reduce heat costs, reduce the cost of electricity subsidization for electrical utilities, reduce greenhouse gas emissions, and increase energy independence of remote communities. Although results of the analysis are site-specific, the research methodology and general findings on heat-source economic competitiveness could be utilized to support increased bioheat production in remote, off-grid commu- nities for improved socio-economic and environmental outcomes.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Biomass | Biohea | District energy | District heating | Remote community | Aboriginal
مقاله انگلیسی
5 Studying illicit drug trafficking on Darknet markets: Structure and organisation from a Canadian perspective
مطالعه قاچاق مواد مخدر در بازارهای دارکنت: ساختار و سازمان از دیدگاه کانادا-2016
Cryptomarkets are online marketplaces that are part of the Dark Web and mainly devoted to the sale of illicit drugs. They combine tools to ensure anonymity of participants with the delivery of products by mail to enable the development of illicit drug trafficking.Using data collected on eight cryptomarkets, this study provides an overview of the Canadian illicit drug market. It seeks to inform about the most prevalent illicit drugs vendors offer for sale and preferred destination countries. Moreover, the research gives an insight into the structure and organisation of distribution networks existing online. In particular, we provide information about how vendors are diversifying and replicating across marketplaces. We inform on the number of listings each vendor manages, the number of cryptomarkets they are active on and the products they offer.This research demonstrates the importance of online marketplaces in the context of illicit drug trafficking. It shows how the analysis of data available online may elicit knowledge on criminal activities. Such knowledge is mandatory to design efficient policy for monitoring or repressive purposes against anonymous marketplaces. Nevertheless, trafficking on Dark Net markets is difficult to analyse based only on digital data. A more holistic approach for investigating this crime problem should be developed. This should rely on a combined use and interpretation of digital and physical data within a single collaborative intelligence model.© 2016 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
Keywords: Digital data | Cybercrime | Intelligence | Criminal evolution | TOR | PGP key
مقاله انگلیسی
6 دانش و برخوردهای پزشکان خانواده در کانادا دربرابر مدیریت استفاده از آزمایشگاه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
اهداف: کاهش تستهای آزمایشگاهی غیر ضروری و اضافی، یک اولویت مهم برای اطمینان از کیفیت برای آزمایشگاهها می باشد و نشانگر یک فرصتی برای صرفه جویی در هزینه در سیستم مراقبت از سلامتی می باشد. پزشکان خانواده با سهم بزرگی، نماینده بزرگترین استفاده کنندگان از تستهای آزمایشگاهی می باشند. بنابراین اتخدام پزشکان خانواده برای هر ابتکاری در مدیریت استفاده از آزمایشگاه، کلیدی می باشد. علی رغم این، پزشکان خانواده تاحد زیادی از برنامه ریزی و اجرای چنین ابتکاراتی محروم بوده اند. هدف ما (1) بررسی اهمیت مسائل مدیریت آزمایشگاه برای پزشکان خانواده و (2) تلاش برای تعریف انواع ابتکاراتی است که برای پزشکان خانواده قابل قبول ترین هستند.
طراحی و روشها: ما همه پزشکان مستقر خانواده و پزشکان تمرینی را برای شرکت در یک ارزیابی آنلاین خود – مدیریتی دعوت کردیم. سوالات ارزیابی نشانگر اهمیت مشاهده شده سوء استفاده از آزمایشگاه، شیوع انواع مختلف سوء استفاده، قابل قبول بودن دیدگاههای مشخص درباره کنترل کیفیت، و مسئولیت پذیری بخشهای مختلف در نشان دادن این مسئله.
نتایج: از 162 شرکت کننده، 95% سوء استفاده از آزمایشگاه را مهم یا بسیار مهم ارزیابی کردند. بسیاری از پزشکان مسئولیت پذیری را برای نشان دادن مسائل سوء استفاده آزمایشگاهی در بخشهای متنوع انتخاب کردند که شامل بیماران بود اما اکثر آنها به صورت معمول، پزشکان سفارشی را انتخاب کردند (97%). قابل قبول بودن راهبردهای معمول برای بهبود کیفیت در سوءاستفاده آزمایشگاهی، محدوده وسیعی را نشان می دهد (35 تا 98%).
نتیجه گیری: این جوابها می توانند به عنوان یک چارچوبی برای آزمایشگاهها جهت شروع بحث هایی درباره این موضوع مهم با گروههای سلامتی اصلی، عمل کنند.
کلیدواژه ها: آلبرتا | صرفه جویی در هزینه | پزشک خانواده | آزمایشگاه | بهبود کیفیت
مقاله ترجمه شده
7 Clinical Diabetes Research Using Data Mining: A Canadian Perspective
تحقیقات دیابت بالینی با استفاده از داده کاوی: دیدگاه کانادا-2015
With the advent of the digitization of large amounts of information and the computer power capable of analyzing this volume of information, data mining is increasingly being applied to medical research. Datasets created for administration of the healthcare system provide a wealth of information from different healthcare sectors, and Canadian provinces’ single-payer universal healthcare systems mean that data are more comprehensive and complete in this country than in many other jurisdictions. The increasing ability to also link clinical information, such as electronic medical records, laboratory test results and disease registries, has broadened the types of data available for analysis. Data-mining methods have been used in many different areas of diabetes clinical research, including classic epide- miology, effectiveness research, population health and health services research. Although methodologic challenges and privacy concerns remain important barriers to using these techniques, data mining remains a powerful tool for clinical research.r é s u m é © 2015 Canadian Diabetes AssociationMots clés :données administratives exploration de données méthodes de rechercheAvec l’avènement de la numérisation de grandes quantités d’informations et la puissance informatique capable d’analyser ce volume d’informations, l’exploration de données est de plus en plus appliquée à la recherche médicale. Les jeux de données créés pour l’administration du système de santé fournissent une mine d’informations provenant de différents secteurs de la santé, et les systèmes de santé universels à payeur unique des provinces canadiennes signifie que les données sont plus générales et complètes dans ce pays que dans beaucoup d’autres juridictions. L’augmentation de la capacité de lier l’information d’origine clinique, tels les dossiers médicaux électroniques, les résultats des tests de laboratoire et les registres des maladies, a élargi les types de données disponibles pour analyse. Les méthodes d’extraction de données ont été utilisées dans de nombreux domaines de la recherche clinique du diabète, y compris l’épidémiologie classique, la recherche d’efficacité, la recherche sur la santé des populations et des ser- vices de santé. Bien que les défis méthodologiques et de confidentialité restent d’importants obstacles à l’utilisation de ces techniques, l’exploration de données reste un outil puissant pour la recherche clinique.© 2015 Canadian Diabetes Association
Keywords: Privacy-preserving data mining | Ensemble learning | Electronic health record | Boosting | Machine learning | Healthcare
مقاله انگلیسی
8 عنوان مقاله: مطالعه ای بر روی توانمندسازی زنان از طریق استراتژی های مشارکتی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 30 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
زنان در بخش¬های غیر سازمان¬یافته کشور هند با محرومیت¬های مختلفی مواجهند که توانایی بالقوه آن¬ها را کاهش داده است و آن¬ها را به حاشیه جریان اصلی رانده است (کریشناسوامی، 1976؛ پارتاساراتی، 2007؛ سریواستاوا، 2007). با وجود این جبر اقتصادی و تغییر نگرش اجتماعی-فرهنگی نسبت به زنان مشارکت آن¬ها از طریق اقدامات جمعی در بازار کار را ضروری ساخته است. تعاونی¬ها که مدلی برای ایجاد توازن بین ناهمگونی¬های نظام بازار هستند به سازماندهی و بسیج زنان به منظور اقدام مشترک و دستیابی به قدرت چانه¬زنی بیشتر در نقش خریدار و فروشنده در بازار کمک کرده¬¬اند (داش، 2007). مشخص شده است که توانمندسازی زنان از طریق تعاونی¬ها نقش مهمی در کاهش فقر و توسعه انسانی دارد و موجب افزایش بهره¬وری و صعودی شدن روند رشد می¬شود. این مطالعه با در نظر گرفتن مطالب فوق استراتژی-های مشارکتی را مطرح می¬کند که تعاونی¬های منطقه¬ای در بخش بانکداری و لبنیات در منطقه داکشینا کانادا در ایالت کارناتاکای هند اجرا کرده¬اند. همچنین این مطالعه تأثیر مشارکت زنان عضو در این اقدامات را بر توانمندسازی پایدار آن¬ها توضیح می¬دهد و در همین راستا دستاوردهای سیاست¬گذاری را ارائه می-کند. یافته¬های این مطالعه اطلاعات جدیدی به طیف منابع مربوط به موضوع مهم توانمندسازی زنان اضافه می¬کند که برای تقویت ماهیت تعاونی و تحقق اهداف دموکراتیک حائز اهمیت است. این مطالعه علاوه بر فراهم کردن دیدگاه¬های مشارکتی نسبت به تعاونی¬ها به سیاست¬گذاران کمک می¬کند. ساختار باقی مقاله به این شکل است: بخش دوم به مرور منابع می¬پردازد. بخش سوم روش پژوهش را توضیح می¬دهد. بخش چهارم نقش تعاونی¬ها در توانمندسازی زنان را ارائه می¬کند. بخش پنجم دلایل استراتژی¬های مشارکتی در تعاونی¬ها را توضیح می¬دهد. در بخش 6 استراتژی¬های اجراشده شرکت بانک تعاونی مرکزی منطقه کانارای جنوبی (بانک SCDCC) توضیح داده می¬شود. بخش 7 استراتژی¬هایی را توضیح می¬دهد که شرکت تعاونی اتحادیه تولیدکنندگان شیر داکشینا کانادا (اتحادیه تولیدکنندگان شیر D.K) پیاده¬سازی کرده¬اند. بخش 8 تأثیر مشارکت زنان در این استراتژی¬ها را بر روی توانمندسازی آن¬ها بررسی می¬کند. بخش نهم دستاوردهای سیاست¬گذاری را ارائه می¬کند و بخش 10 بخش پایانی این مقاله است.
مقاله ترجمه شده
9 اصلاح پوشش داروهای خصوصی در کانادا: طراحی نفع داروی ناکارآمد و موانع برای تغییر در تنظیم
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
داروهای تجویزی بالاترین جزء هزینه واحد برای بسته مزایای کارکنان در کانادا می باشد. در حالی که متون صنایع بازدارندگی هزینه را برای هزینه داروهای تجویزی در نظر می گیرند که یک اولویت برای بیمه گران و کارفرمایان باشد، اجرای اقدامات هزینه بازدارندگی برای برنامه های دارویی خصوصی در کانادا بیشتر از یک افسانه نسبت به یک واقعیت باقی می ماند. از طریق 18 مصاحبه نیمه ساخت یافته تلفنی که با کارشناسان پ شرکت های بخش خصوصی، اتحادیه ها، شرکت های بیمه و مشاوران طرح انجام شد، این مطالعه به بررسی دلایل این ناتوانی برای پیاده سازی اقدامات هزینه بازدارندگی از طریق بررسی نحوه کارفرمایان بخش خصوصی مذاکره طراحی نفع دارو در تنظیمات اتحادیه ای پرداخته شده است. پاسخ دهندگان سوالاتی در مورد نحوه مزایای کارکنان در حال مذاکره پرسیده بودند. روابط بین بازیکنانی که تحت تاثیر طراحی نفع دارو بودند، نقش استراتژی این بازیکنان در طراحی موثر بر طرح. سیستم گسترده ای که زیربنای طراحی نفع دارو بوده است، و پتانسیل برای یک برنامه دارویی با مراقبت جهانی در کانادا است. مطالعه نشان می دهد که اجماع در مورد نیاز به آموزش کارکنان و کارفرمایان، همکاری بیشتر و به اشتراک گذاری داده بین این دو مجموعه از بازیکنان، و برای مداخله خارجی دولت برای کمک به تبدیل هنجارهای تاسیس شده در نظر طراحی طرح دارو خصوصی وجود دارد. کلید واژه ها: برنامه مواد مخدر خصوصی | مزایای کارکنان | پوشش دارویی | چانه زنی جمعی | داروسازی | بیمه بهداشت و درمان
مقاله ترجمه شده
10 Unintended Messages in Online Advertising to Youth: Illicit Drug Imagery in a Canadian Sports Marketing Campaign
پیام های ناخواسته در تبلیغات آنلاین به جوانان: تصاویر غیرقانونی مواد مخدر در یک کمپین بازاریابی ورزشی کانادا-2015
Purpose:We assessed the potential for harmful messages in online advertisements targeted to youth, using the example of the Canadian“Light It Up”marketing campaign from a large sports corporation. Methods:We undertook a cluster randomized controlled trial of 20 secondary school classes in Montreal, Canada. Classes were randomly allocated to view a“Light It Up”advertisement (n¼205) or a neutral comparison advertisement (n¼192). The main outcome measures were self-reports of illicit drug messages in the advertisements. Results:Of the students, 22.9% reported that the“Light It Up”advertisement contained illicit drug messages compared with 1.0% for the comparison advertisement (relative risk, 22.0; 95% confidence interval, 6.5e74.9). Conclusions:Although meant to promote sports, youth in this study believed that the“Light It Up” advertisement was related to illicit drugs. The campaign illustrates how advertisements may inadvertently market unwanted behaviors to children. Keywords:Adolescent; Advertisements; Illicit drugs; Internet; Marketing; Sports
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer