دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Design of experiment::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Design of experiment

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 Application of Particle Swarm Optimization for Optimizing the Process Parameters in Turning of PEEK CF30 Composites
استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات برای بهینه سازی پارامترهای فرآیند در تبدیل از PEEK CF30 کائوچو و مواد مرکب-2016
This work deals with optimization of multiple characteristics in Computer Numerical Control (CNC) turning of reinforced Poly Ether Ether Ketone (PEEK CF30) with TiN coated tools under dry condition. The considered criteria included specific cutting pressure, machining force and cutting power. Three controllable factors of the turning process consisting of cutting speed, depth of cut and feed rate were incorporated. Taguchi design of experiments method was used to arrange the experimentation task. The developed response surface models were then employed with particle swarm optimization (PSO) to optimize the cutting conditions. PSO program gives the minimum values of the considered criteria and the corresponding optimal cutting conditions.© 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd.Peer-review under responsibility of the “Petru Maior” University of Tirgu-Mures, Faculty of Engineering.© 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).Peer-review under responsibility of the “Petru Maior” University of Tirgu Mures, Faculty of Engineering
Keywords: PEEK CF30 | Design of experiments (DOE) | Response surface methodology (RSM) | particle swarm optimization (PSO).
مقاله انگلیسی
2 Investigation on the effect of cooling of the tool using heat pipe during hard turning with minimal fluid application
بررسی اثر خنک کننده ابزار با استفاده از لوله های حرارتی در طول تبدیل سخت با استفاده از حداقل مایع-2016
Hard turning with minimal fluid application is a recently developed technique to alleviate the problem associated with cutting fluid. During this process, very small quantity of cutting fluid is applied as a narrow high velocity pulsing jet at the cutting zone. As the quantity of cutting fluid is very small, some auxiliary cooling of tool using heat pipe was attempted in the present work to enhance heat dissipation and thus improving cutting performance. Heat pipe was installed in vertical position in contact with the tool for extracting more heat from the tool. The influence of heat pipe cooling of tool on the cutting performance was analyzed by Taguchi’s design of experiments. It was observed that the use of heat pipe in minimal fluid application reduced cutting temperature and tool wear to a maximum of 22% and 15%, respectively, in comparison with conventional hard turning with minimal fluid application without the aid of heat pipe. It appears that heat pipe can be successively employed as a mean of cooling the tool during hard turning with minimal fluid application.
Keyword: Hard turning | Minimal fluid application | Pulsed jet | Heat pipe
مقاله انگلیسی
3 روش های آماری برای پارامترها و خواص پلی الکتروریسی (L-لاکتید) مهندسی داربست بافت ها - قسمت اول : طراحی آزمایش
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
مهندسی داربست بافت تولید شده توسط الکتروریسیته بسیار جالب می باشد، اما هنوز ادراک حقیقی و دقیقی در مورد ارتباط اساسی بین عملکرد خواص برجسته، معماری، مکانیکی و پارامترهای فرایند وجود ندارد . نتایج ناقص از چندین مطالعه در مورد پارامترها ارائه قسمتی جزئی از بینش کلی است که به طور کلی با نقش پارامترهای تعامل قابل مقایسه نیست . بخاطر این موضوع ، این مقاله (قسمت 1 از 2) ویژگی های موردی داربست پلی-L-لاکتید در روش آماری و طراحی آزمایش کمی می تواند همبستگی موجود بین خواص کلیدی داربست و کنترل پارامترها را شناسایی بکند، و شیوه جامعی در حل و فصل تاثیرات اصلی از فعل و انفعالات را ارائه بکند . خواص مورفولوژیکی (به عنوان مثال، توزیع و تخلخل فیبر) و خواص مکانیکی آن (مدول یانگ) به عنوان تابعی از وزن مولکولی (MW) و فرآیند الکتروریسی پارامترها (XS)، با توجه به تک اثر بودن و تعامل بین XS ها ارائه می شود . برای اولین بار، نقش MW به وضوح در کنترل همه خواص داربست مشاهده می شود.به ارتباط مکانیکی و خصوصیات مورفولوژیکی نیز پرداخته شده است.
کلید واژه ها: مطالعه پارامتری | ارتباطات ویژگی-ساختار | خواص مکانیکی | کنترل فرآیند | بیومتریال | الکتروریسی
مقاله ترجمه شده
4 دستورالعمل ها برای استفاده از روش کنترل کیفیت آماری به منظور نظارت بر فرایندهای خود همبستگی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
اجرای نمودارهای کنترل آماری در شرایط خود همبستگی یک مسئله حیاتی است چرا که تاثیر قابل توجهی در قابلیت نظارت پروسه های تولیدی دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد نمودارهای کنترل زیر سناریو های مختلف و بهینه سازی طراحی نمودارهای کنترل به بهترین معامله همراه با فرآیندهای خود همبسته , میباشد . به منظور رسیدن به هدف ارائه شده , از دو اتورگرسیو (خود برگشتگی ) یکپارچه که در حال حرکت به سوی مدل های میانگین هستند , یعنی ( ARIMA (1, 0, 1 و( ARIMA (0, 1, 1 , برای توصیف فرآیندهای ثابت و غیر ثابت استفاده شد . این مدل های فرایند برای رسیدن به پاسخ , به طور متوسط طول اجرا (ARL) , که جز اقدامات عملکردی این مطالعه است, شبیه سازی شدند. فاکتورهای آزمایش برای تعیین کمیت اثر عوامل بحرانی, به عنوان مثال, ضریب ARIMA , انواع نمودارها ( میانگین نمایی متحرک EWMA و دامنه حرکت: MR) و تغییر اندازه در ARL , استفاده شدند . نتایج تجربی نشان می دهد که نمودار EWMA , مناسبترین نمودار کنترل برای نظارت بر مشاهدات خود همبستگی میباشند . علاوه بر این , هر دو پارامتر AR و MA همراه با اندازه تغییر , دارای اثر قابل توجهی بر روی عملکرد نمودارهای کنترل هستند. بنابراین ,این مطالعه اشاره به یک ابزار مناسب برای استفاده از سناریوهای (طرح راهنمای ) مختلف همبستگی کرده است . اعتبار نتایج تجربی فوق در مدلی دیگر از ARIMA و ARIMA (1, 0, 0) اعمال شد . اگر عملکرد نمودارهای کنترل که تحت اختلالات خود همبستگی هستند به درستی مشخص شوند , محققین و دست اندرکاران , راهنماهایی برای دستیابی به بالاترین پتانسیل عملکرد ممکن , هنگام استقرار SPC خواهند داشت .
واژه های کلیدی: همبستگی | میانگین متحرک اتورگرسیو یکپارچه (ARIMA) | میانگین طول اجرا (ARL) | معدل متحرک موزون نمایی (EWMA) نمودار | محدوده حرکت (MR) نمودار.
مقاله ترجمه شده
5 تجزیه و تحلیل HPLC-PDA مهار کننده های ACE، هیدروکلروتیازید و اينداپاميد در طراحی آزمایش ها
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
روش کروماتوگرافی مایع ساده، سریع، دقیق و حساس با عملکرد بالا برای اندازه گیری همزمان مهار کننده های ACE با هیدروکلروتیازید و اينداپاميد در فرمولاسیون های دارویی توسعه داده شده است. طراحی آزمایش (DOE) با استفاده از طراحی تركيب مرکزی (CCD) برای تسهیل توسعه روش و بهینه سازی آن استفاده شد. فاز متحرک استفاده از روش پاسخ سطحي با استفاده از نرم افزار کارشناس طراحی بهینه سازی شده است. جداسازی کروماتوگرافی در ستون Hypersil -Gold C18 (100•4.6 mm، 3lm، Thermo Fisher Scientific, USA) در 25 C به دست آمد. فاز متحرک 58٪ بافر (5mM) KH2PO4، حاوی تريتيلامين (0.25ml/L) 25% استونیتریل و 17٪ متانول (با pH تنظیم شده0.1 ± 2.8) بود. تجزیه و تحلیل در 215 نانومتر انجام شد. نرخ جریان فاز متحرک 1.0 ml/min و حجم تزریق10µl بود. روش از نظر خطی، محدودیت های سنجش کمی و تشخیص، دقت، استحکام و نیرومندی بر اساس دستورالعمل کنفرانس بین المللی هماهنگ سازي (ICH) اعتبار سنجي شد. منحنی هاي کالیبراسیون (برای لیزینوپریل، هیدروکلروتیازید، کاپتوپریل، ايميداپريل، پريندوپريل، اينداپاميد و تراندولاپریل) در محدوده غلظت 5- 35 µg/ml خطی بود. حد تشخیص و حد سنجش کمی برای داروهای تجربی در محدوده 0.03-0.61 و 0.08-1.84µg / ML بود.
کلید واژه ها: HPLC | مهارکننده های ACE | هیدروکلروتیازید | اینداپامید | طراحی آزمایشات (DOE) | طرح مرکب مرکزی
مقاله ترجمه شده
6 مقایسۀ رقابتی طرح های بهینۀ تجربه از تحلیل حساسیتی مبتنی بر نمونه گیری
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
یکی از استراتژی هایی که به طور گسترده برای بررسی حساسیت مدل به ورودی هایش بر اساس مجموعۀ محدودی از شبیه سازی هایش می باشد. این مجموعه ها معمولاً در انتخاب مجموعه ای از نقاط در یک فضای پارامتری اجرا می شوند. در این صورت برآوردی از حساسیت را می توان با محاسبۀ ارتباط بین ورودی های مدل و خروجی های آن به دست آورد. دقت حساسیت پیش بینی بستگی به کیفیت توزیع نقاط در فضای پارامتری، یا اصطلاحاً طرح تجربه دارد. هدف این مقاله نقد و بررسی و مقایسۀ معیارهای موجود در تعیین طرح بهینۀ تجربه برای تحلیلهای حساسیتی مبتنی بر نمونه گیری است.
کلیدواژه ها: طرح تجربه | پرکنندۀ فضا | تعامد | نمونه گیری مکعب لاتین | تحلیل حساسیتی مبتنی بر نمونه گیری
مقاله ترجمه شده
7 رویکرد طرح آزمایشی با استفاده از روش TOPSIS جهت انتخاب فناوری های یکپارچه کامیپوتری
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
انتخاب فناوریهای تولید یکپارچه کامپیوتری (CIM) روندی پیچیده تر به خود میگیرد زیرا تصمیم گیرندگان در سازمانهای تولیدی باید طیف گسترده ای از انتخابها را بر اساس مجموعه ای از شاخصها ارزیابی کنند. اگر چه روشهای فراوانی در رابطه با تصمیم گیری با شاخصهای چندگانه (MADM) وجود دارد، ولی این مقاله قصد دارد کاربرد TOPSIS یکپارچه و روش DoE را کندوکاو کند تا مسائل گوناگون مربوط به انتخاب CIM در کاربری صنعتی در زمان واقعی را برطرف نماید. چهار مسئله درباره انتخاب CIM در این نوشتار بررسی خواهند شد: انتخاب رباتهای صنعتی، انتخاب فرآیند نمونه سازی سریع، انتخاب ماشین ابزار CNC و انتخاب طرح چیدمان کارخانه. روش TOPSIS و طرح آزمایشات DoE با هم بکار گرفته میشوند تا شاخصهای مهم انتخاب و اثر متقابل آنها را از راه برازندگی چند جمله ایها با داده های آزمایش ناشی از آنالیز رگرسیون خطی چندگانه شناسایی کنند. این فرآیند توسعه مدل ریاضی آزمایشات TOPSIS را در مدل درگیر میکند. فرا مدل رگرسیون هزینه، زمان و میزان مراحل محاسبات را در مدل TOPSIS بسار کاهش میدهد. نتایج بکارگیری معتبر دانسته شدند و آشکار گشت که آنها شباهت مطلوبی با نتایج چهار مسئله تصمیم گیری اشاره شده در نوشتارها دارند.
کلیدواژگان: تصمیم گیری | MADM | TOPSIS طرح آزمایش | تولید یکپارچه کامپیوتری | فناوری ها
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer