دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Local Government::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Local Government

تعداد مقالات یافته شده: 22
ردیف عنوان نوع
1 آن سوی فناوری: شناسایی چالش های دولت محلی برای استفاده کردن از بسترهای دیجیتال برای مواجهه با شهروندان
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
تحقیقات قبلی تاکید کرده اند که یک فقدان راه حل های فناوارنه پیشرفته ای که قادر به پرورش همکاری های بین دولت – شهروندان باشد وجود دارد. ما بحث می کنیم که مثالهای زیادی از بسترهای مشارکتی دیجیتال، پیش از این برای استفاده دولتها و شهروندان دردسترس و نیز آماده شده اند. از این رو دلایل مواجهه ناکارآمد با شهروندان و همکاری با دولت محلی نباید در فقدان فناوری پیشرفته دنبال شود. بنابراین ما روی مسائل و چالش هایی تمرکز می کنیم که دولتهای محلی در پرورش مواجهه آنلاین و آفلاین با شهروندان با آنها روبرو هستند. ما همچنین یک دسته بندی از چالشها به شش طبقه به عنوان یک پیش نیاز برای شناسایی اقدامات و راه حل ها برای دولتهای محلی ارائه می کنیم.
کلیدواژه ها: بسترهای مشارکتی دیجیتال | چالش های دولت محلی | مواجهه با شهروند | فناوری شهری
مقاله ترجمه شده
2 بررسی سودمندی کمک مالی دولت به هتلها: شواهدی از یک منطقه در آلپاین
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
این مقاله تاثیر کمک های مالی دولت را روی عملکرد هتل ها بررسی می کند. دامنه تجربی تحلیل، صنعت هتل در استان ترنتینو ایتالیا و کمک های مالی اعطا شده از سوی دولت محلی می باشد. متغیرهای عینی مطالعه، شاخص های عملکرد نوعی هستند یعنی بهره وری، سودآوری، نرخ اشتغال و تغییرپذیری تقاضا. از یک تخمین گر شرطی اختلاف – در – اختلاف ها و ازطریق کنترل کردن ناهمگنی مشاهده شده و مشاهده نشده هتل که با گذشت زمان تغییر نمی کند، برای تخمین تاثیرات علّی استفاده شد. کمک های مالی دولت تاثیر مثبتی روی عملکرد هتل دارد. با این حال، این تاثیر در مقصدهای گردشگری که تاحد بالایی جذاب هستند نسبت به مقصدهایی با جذابیت کمتر، بزرگتر است و دخالت دولت به صورت بالقوه ای تقسیم کمک های مالی بین این دو را افزایش می دهد.
کلیدواژه ها: صنعت هتل | کمک های مالی دولت | سیاست منطقه ای | تخمین گرهای تطبیقی
مقاله ترجمه شده
3 Smart city with Chinese characteristics against the background of big data: Idea, action and risk
شهرهای های هوشمند با ویژگی های چینی در برابر پس زمینه ای از داده های بزرگ: ایده، عمل و خطر-2017
Chinese urbanization has generated great impacts on the world since the reform and opening up. However, urban problems, e.g., environmental pollution, resources shortage, and traffic jam, have been more and more serious for urban management and development. Smart city has been put forward as an effective approach to achieve better urban management recently. Smart city aims to realize the inte- gration of municipal service, business, transportation, water, energy source and other urban sub-systems through close combination of human wisdom and information communication techniques (ICTs). As a result, the link and synergy of information could be ultimately established with ICTs, e.g., internet, internet of things, cloud computing. Yet, few studies have been conducted to systematically link smart city with big data in China. This paper aims to put forward a development framework of smart city with Chinese characteristics against the background of big data. Key actions, including rational planning of city infrastructures, the establishment and improvement of long-acting mechanism, the effective perfor- mance of city managerial function, are proposed to realize the development idea. Meanwhile, this paper also investigates the risks embedded in development of smart city with Chinese characteristics, e.g., information safety, weak emergency responding capacity and poor independent research and develop- ment capacity of core technology. This study can facilitate Chinese local governments to systematically plan smart city before clinging the hot concept in a rush.© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.The
Keywords: Big data | Smart city | Chinese characteristics | Action and risk
مقاله انگلیسی
4 Collaborative adaptive management for bigfin squid applied to tourism-related activities in coastal waters of Northeast Taiwan
مدیریت تطبیقی مشترک برای ماهی مرکب bigfin در آبهای ساحلی شمال شرقی تایوان مرتبط با فعالیت های مربوط به اعمال گردشگری-2016
The bigfin squid Sepioteuthis lessoniana, a commercially important fishery resource and also an object of sightseeing for diving, are under risk situation arising from current management procedure in Taiwan. Significant decline in abundance of bigfin squid and destruction of suitable substrates for spawning of neritic squids in coastal waters of Northeast Taiwan has been noted by local fishermen in recent years. Local divers arbitrarily deployed bamboo clusters as a squid aggregation device, for mating and spawning, in order to restore the abundance of squid. The deployment of the devices was not approved by the government, in particular the fishery authorities. Following conflict and compromises, the bamboo clusters were placed in restricted regions with permission from the local government. However, the interim management measure faced a serious challenge. The fishing activity of fishermen and rec- reational anglers, who were not consulted for the interim measure, targeted the aggregated squids putting them at risk. To prevent hazards, a theoretical management model was proposed to involve and direct essential stakeholders in conservation and sustainable utilization of the resource. A fishbone di- agram and spiral model was created to analyze and illustrate the potential problems. Collaborative management tools were applied to coordinate the participants' duties and responsibilities and build the interrelationships between them. Finally, a modified management model based on adaptive manage- ment strategies was developed to cope with the changing situations. This modified management model process might further serve as an example for conservation and management measures of other fisheries resources.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Squid aggregation device | Dive tourism | Collaborative adaptive management | Conservation and management measure | Coastal management
مقاله انگلیسی
5 Bandung City, Indonesia
شهر باندونگ ، اندونزی-2016
Bandung City has grown to become a very important centre in Indonesia, demonstrating a higher economic growth rate than the national average. It has experienced many challenges resulting from rapid urbanisation, in- cluding slums, basic infrastructures, and flooding. Despite such issues, a gradual improvement of urban develop- ment has occurred in recent years. This offers hope and confidence to the entire society living in Bandung for the urban future and its environmental sustainability.© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
Rapid population and economic growth | Sustainable development | Inter-local government conflicts
مقاله انگلیسی
6 Exploring new systems of regionalism: An English case study
بررسی سیستم های جدید از منطقه گرایی: یک مطالعه موردی انگلیسی-2016
This longitudinal study of the North West England has identified two new approaches to regionalism. ‘Hybrid re- gionalism’ puts forward an alternative between old regionalism (in terms of a holistic tier of regional government above local authorities) and new regionalism (or complete reliance on voluntary collaboration for self-interest). This study has verified the hypothesis that hybrid regionalism, which involves the central establishment and steering of regional collaboration with a sustainable development objective, is effective in encouraging non- governmental involvement, relational innovation among ‘less likely’ partners, and the formulation of policies that are cross-sectoral and focused on their regional remit (spatial policy fitness) as opposed to parochial and/ or central interests. Another approach to regionalism identified in this study is ‘departmental new regionalism’ in which national growth targets, rather than the self-interest of localities, institutionalize and control collabora- tion. This approach to regionalism could lead to non-governmental involvement but more limited relational in- novation, especially between local governments, and a resultant strategy which would be oriented towards the region's contribution to the wider economy.© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
Old regionalism | New regionalism | Hybrid regionalism | Departmental new regionalism
مقاله انگلیسی
7 Risk governance in the water sensitive city: Practitioner perspectives on ownership, management and trust
دولت ریسک در شهرستان های حساس آب: دیدگاه های تمرین کننده در مالکیت، مدیریت و اعتماد-2016
In the water sensitive city, a hybrid mix of centralised and decentralised water systems and sources will operate at a range of scales to provide sustainable fit-for-purpose water services that will safeguard environmental quality, intergenerational equity and landscape amenity. Governance of these systems is likely to differ from the traditional arrangement, involving multiple stakeholders who must work together to manage risk. Trust will be essential to effective governance. This study explored attitudes of Australian urban water practitioners towards ownership and management of different water systems that might comprise the water sensitive city, including who they would trust to manage the associated risk. Results support the status quo, in which risk management responsibilities lie with state and local government or corporatised water utilities. Although practitioners support ownership and management of lot-scale water systems by homeowners, they trust them only to manage the risks associated with rainwater tanks. These results can be interpreted as risk perceptions, which are influenced by trust and knowledge. Implementation of decentralised water systems should be accompanied by governance arrangements that include strategies to enhance trust between stakeholders and to facilitate the co- production of knowledge to inform shared decision-making.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Inclusive risk governance | Risk perception | Practitioners | Trust | Water sensitive city
مقاله انگلیسی
8 Potential dimensions for a local e-Government services quality model
ابعاد بالقوه برای یک مدل کیفیت خدمات دولت الکترونیک محلی-2016
One of the main challenges underlying different Electronic Government forms is the provi- sion of a quality public service. In the Local Government context, local authorities allow for an adjustment between the characteristics of public services and the specificities of local communities, letting populations define their own priorities, which vary from community to community based on objective elements but also subjective by nature. The quality of these services in their electronic format should be analyzed and taken into account to potentiate and elaborate a strategy capable of improving offered services, increasing the satisfaction of the recipients. In the present paper we set forth a preliminary list, comprised by thirty dimensions for an Electronic Local Government Quality Model based on a litera- ture review, where we analyzed seventeen approaches for electronic and e-Government service quality, as well as an empirical study involving a group of experts and users of Local Government services.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.Contents
e-Government | e-Services | Services quality | Public administration | Local Government
مقاله انگلیسی
9 Assessment of environmental and economic performance of Waste-to-Energy facilities in Thai cities
ارزیابی عملکرد محیطی و اقتصادی تسهیلات زباله به انرژی در شهرستانهای تایلند-2016
Waste-to-Energy (WtE) technologies seem to be an option to tackle the growing waste management problems in developing Asia. This paper presents a quantitative assessment of the environmental and economic attributes of two major WtE technologies: landfill gas to energy (LFG-to-energy) and incin- eration in Thai cities. Net greenhouse gas (GHG) emissions, net fossil resource consumption and net life- cycle cost (LCC) were used as the basic indicators for measuring performance of these two technologies from a life cycle perspective. The assessment found that at the current efficiency level, both the LFG-to- energy project and the incineration facility contribute to GHG mitigation and fossil resource savings as compared to the Business as Usual (BAU) practice. However, the financial returns from these operations are very low and insufficient to compensate the costs. The paper argues that substantial improvements of WtE plants can be made by adopting proper management practices, enhancing the efficiencies of energy production. Such upgrading would further reduce GHG emissions, increase fossil resource savings and strengthen the financial performance to the benefit of local governments. The authors recognize the potential of incorporating other treatment options along with WtE technologies, for moving towards more sustainable waste management approaches like integrated waste management systems.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Municipal Solid Waste | MSW | Waste-to-Energy | WtE | Life Cycle Assessment | LCA | Asia | Thailand
مقاله انگلیسی
10 ابعاد بالقوه برای یک مدل کیفیت خدمات دولت الکترونیک محلی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
یکی از چالشهای اصلی در زمینه شکلهای مختلف دولت الکترونیک، تامین یک سرویس همگانی کیفیت است. در زمینه دولت الکترونیک محلی، مسئولان محلی ، یک سازگاری بین ویژگیهای خدمات همگانی و خصوصیات جوامع محلی ایجاد می کنند که به جمعیت آن محله اجازه میدهد تا اولویت های خود را تعریف کنند که این اولویتها بسته به عناصر هدف و بالطبع عناصر ذهنی، از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. کیفیت این خدمات در شکل الکترونیکشان، بایستی مورد تحلیل قرار گرفته و جهت تعریف و ساخت یک راهبُرد که توانایی بهبود خدمات ارائه شده و در نتیجه افزایش میزان رضایت مندی مراجعین را داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرند. در مقاله حاضر، ما لیستی اولیه که شامل سی بُعد محتلف از یک مدل کیفیت دولت الکترونیک محلی است را بر پایه مطالعات قبلی ارائه می کنیم و هفده رویکرد را برای کیفیت خدمات الکترونیکی دولتی مورد تحلیل قرار داده و نیز مطالعه ای تجربی که با کارشناسان و کاربران خدمات دولتی محلی، سرو کار دارد، ارائه خواهد شد.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک | خدمات الکترونیک | خدمات با کیفیت | مدیریت عمومی | دولت محلی
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer