دانلود و نمایش مقالات مرتبط با NMR::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - NMR

تعداد مقالات یافته شده: 10
ردیف عنوان نوع
1 اثر جذب HCN برروی ساختار وپارامترهای الکترونیکی نانولوله برلیوم اکسید
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
رفتار جذبی از HCN در سطح نانولوله برلیوم اکسید BeONT با کمک تئوری تابع چگالی مطالعه شد. پارامترهای هندسی. خواص الکترونی و انرژی جذبی برای BeONT و 14 صورتبندی مختلف HCN در نانولوله محاسبه شد. برطبق نتایج بدست امده فرایند جذب مولکول HCN در مکان های مختلف در سطح خارجی نانولوله گرمازا است و تمام صورتبندی ها پایدار است. در حالی که فرایند جذب مولکول HCN در سطح خارجی BeONT گرماگیر است. مقدار انرژی جذب نشان می دهد که BeONT به صورت فیزیکی جذب می شود. بنابراین شکاف انرژیHOMO-LUMO بعد از جذب HCN کاهش می یابد. تئوری AIM برای انالیز خواص نقاط بحرانی پیوند با کمک دانسیته الکترونی و لاپلاسین استفاده می شود. انالیز NBO نشان می دهد که مولکول HCN می توان بر روی سطح نانولوله به کمک انتقال بار از نانولوله به مولکول جذب شود. جذب فیزیکی . پارامترهای NQR نانولوله را هم بدست می اوریم. درجه تغییر شکل نانولوله بعد از جذب HCN با کمک محاسبه انرژی تغییر شکل بدست می اید در حالی که پس از جذب در پارامترهای ساختاری هیچ تغییری ایجاد نمی شود.
کليدواژگان: جذب | BEONT | HCN | انرژی جذب | NMR | AIM | NBO
مقاله ترجمه شده
2 مطالعه تئوری تابع چگالی DFT بر روی نانولوله کربنی تک دیواره زیگزاکی (0:n) : جابجایی شیمیایی کربن 13 روزونانس مغناطیسی هسته NMR
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
جابجایی شیمیایی NMR کربن 13با انتخاب مدل سایز مناسب از نانولوله کربنی تک دیواره زیگزاکی اولیه همراه قطر 0.4-0.8 نانومتر و طول 2.2 نانومتر به صورت تئوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایجی برای SWCNT مناسب شامل 1.4 تا 10 فاصله با اتم های همسایه همراه داده های بدست امده برای لوله های نامحدود برای تخمین توانایی نوع مناسب نانولوله برای پیش بینی خواص مغناطیسی نانولوله ها با اندازه مناسب و بیان وابستگی خواص با اندازه نانولوله مقایسه شده است. بهینه سازی SWCNT با کمک (DFT-UB3LYP/6-31G*). انجام شده است. در یک مدل کوتاه با کمک نانولوله کربنی تک دیواره زیگزاکی انتها باز با یک قطر مناسب برای محاسبات در نظر گرفته شده است. محاسبات GIAO NMR در SWCNT و مدل های سیکلیک با استفاده از تابع چگالی BHANDH با کمک تابع پایه STO-3G انجام می شود، محاسبات برای بیان خواص مغناطیسی با کمک Leszczy´nski و همکارانش گسترش پیدا کرد. بار منظم از جابجایی شیمیایی کربن در کربن 13 با افزایش قطر نانولوله برای محاسبات حلقه های زیگزاکی n=0.n=5-10 باه همراه داده های برای این مدل بدست امده است. نتایج برای 4 واحد طولی از این نوع نانولوله ها دارای سازگاری مناسبی با هم همراه با افزایش قطر 8-15 است. تئوری اثرا ت هیدروژن های کناری در جابجایی کربن 13 برای ساختار های حلقه ای به صورت تقریبی با کمک پارامترهای NMR کربن 13 در SWCNT با اندازه واقعی تخمین زده می شود. پیش بینی خواص NMR برای 10 واحد طول اتمی در SWCNT با داده های حاصل از نانولوله اولیه تخمین زده می شود. بنابر این می توان از پیش بینی صحیح از جابجایی شیمیایی گزارش شده ازمایشگاهی برای نانولوله کربنی تک دیواره صندلی (6.5) ارائه کرد.
کليدواژگان: فاقد چرخه | Zigzag SWCNT | مدل سازی نظری | DFT | NMR
مقاله ترجمه شده
3 جذب CO2 در سطح و انتهای نانولوله کربنی تک دیواره، یک مطالعه مقایسه ای
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
جذب CO2 بر روی سطح نانولوله کربنی زیگزاکی (5.0) و صندلی (4.4) با کمک تئوری تابعی چگالی مورد مطالعه قرار گرفت. بهینه سازی این ساختار با کمک سطح B3PW91 و تابع پایه 6-311++G** با کمک مجموعه برنامه گوسین 03 انجام شده است. در مدل ساختاری بهینه شده انرژی جذب، شکاف پیوندی، بار انتقالی و ممان دوقطبی با کمک پارامترهای اسپکتروسکوپی با روش رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) و رزونانس چهار قطبی هسته (NQR) در مدل (CO2-CNTs) برای نانولوله کربنی زیگزاکی (5.0) و مدل صندلی (4.4) را بدست آوردیم. مقایسه ای از نتایج در مدل زیگزاکی و صندلی با کمک محاسبات جابجایی شیمیایی، با استفاده از تنسور گرادیان میدان مغناطیسی برای جذب CO2 در ناحیه ای از سطح و انتهایی نانولوله کربنی انجام شد. این محاسبات نتایج چشمگیری را درباره ساختار الکترونی نانولوله و جذب سطحی نانولوله بیان کرده است. جذب در سطح نانولوله کربنی تک دیواره SWCNT-S (5, 0) در حدود -1.5747eV بدست امده است.
واژه های کلیدی: 03 گوسی | جذب NMR | NQR | SWCNTs | نانولوله
مقاله ترجمه شده
4 Application of data mining tools for classification of protein structural class from residue based averaged NMR chemical shifts
استفاده از ابزارهای داده کاوی برای طبقه بندی پروتئین کلاس ساختاری ازباقی مانده برمبنای تغییرات شیمیایی NMR به طور متوسط-2015
The number of protein sequences deriving from genome sequencing projects is outpacing our knowledge about the function of these proteins. With the gap between experimentally characterized and uncharacterized proteins continuing to widen, it is necessary to develop new computational methods and tools for protein structural infor- mation that is directly related to function. Nuclear magnetic resonance (NMR) provides powerful means to determine three-dimensional structures of proteins in the solution state. However, translation of the NMR spectral parameters to even low-resolution structural information such as protein class requires multiple time consuming steps. In this paper, we present an unorthodox method to predict the protein structural class directly by using the residue's averaged chemical shifts (ACS) based on machine learning algorithms. Experimental chemical shift information from 1491 proteins obtained from Biological Magnetic Resonance Bank (BMRB) and their respective protein structural classes derived from structural classification of proteins (SCOP) were used to construct a data set with 119 attributes and 5 different classes. Twenty four different classification schemes were evaluated using several performance measures. Overall the residue based ACS values can predict the protein structural classes with 80% accuracy measured by Matthew correlation coefficient. Specifically protein classes defined by mixed αβ or small proteins are classified with N 90% correlation. Our results indicate that this NMR-based method can be utilized as a low-resolution tool for protein structural class identification without any prior chemical shift assignments.© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
Protein structural class | NMR | Chemical shift | Data mining
مقاله انگلیسی
5 حذف یونهای کادمیوم و روی از پسابهای صنعتی با استفاده از نانوجاذبهای مغناطیسی جدید N2,N6-di(thiazol-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
مقاله ترجمه شده
6 آنالیزی از پارامترهای ساختار الکترونیک، خواص جذب،NBO ، QTAIM، NMR از جذب هیدروژن سولفیددر مکان های مختلف از سطح خارجی نانولوله الومینیوم فسفید: یک مطالعه DFT
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
محاسبه تئوری تابع چگالی DFT در لایه B3LYP/6-31G* برای بررسی خواص جذبی و توصیف کوانتوم مولکولی از جذب H2S در سطح خارجی از نانولوله تک دیواره الومینیوم فسفیدALPNT ایجاد شد. فرکانس ارتعاشی و خواص فیزیکی مانند ممان دو قطبی، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی، و خواص شیمیایی الکترون دوستی برای تمام صورتبندی ها به صورت سیستماتیک بیان شد. همچنین برهمکنش گاز H2S و ALPNT در 5 توصیف فعالیت مانند انرژی تعادل سراسری (DESE(AB)) ، تغییرات انرژی منحصر به پذیرنده (DEA(B)) ، تغییرات انرژی منحصر به دهنده (DEB(A))، تفاوت الکترون دوستی جهانی در ALPNT و H2S گازی (Dw) و انتقال بار (DN) توضیح داده می شود. تمام جذب ها دارای فرایند بی ضرر الکترونیکی و برخوردهای قابل اغماض در انرژی گاز نانولوله ALP است. محاسبات اربیتال پیوند طبیعی مشتق شده از محاسبات اربیتال اتم طبیعی است. جذب فیزیکی مولکول H2S در سطحی از نانولوله ALP اولیه همراه با انرژی جذبی در حدود 20-کیلو ژول بر مول است. تئوری AIM همچنین برای امتحان کردن خواصی از نقاط بحرانی پیوند استفاده می شود. این کار با دانسیته الکترونی و لاپلاسین انجام می شود. انرژی جذب مولکول H2S برای جلوگیری از بازگشت ALPNT خیلی بزرگ نیست. بنابراین سنسور دارای زمان بازگشت کوتاهی است. ساختار الکترونی ALPNT اولیه و گاز H2S جذب شده بر مدل ALPNTبا کمک محاسبات DFT برای پارامترحفاظت شیمیایی (CS) از اتم 27Al و 31P امتحان می شود. پارامترهای CS ایزوتروپی و غیر ایزوتروپی تقسیم شده بر روی لایه ها در دتکتور شبیه به محیط الکترونیک به وسیله مکان اتم در هر لایه ایجاد می شود.
کلمات کلیدی: نانولوله های فسفید آلومینیوم | سولفید هیدروژن | نظریه کاربردی تراکم | NBO | NMR | تراکم حالت
مقاله ترجمه شده
7 بررسی اروماتیسیته فلورن با کمک شکاف HOMO-LUMO و روش NICS
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
امروزه محاسبات کامپیوتری شیمی کوانتومی برای مولکول های بزرگ بسیار سخت است و نتایج بهینه سازی بسیار سخت است و گاهی اوقات غیر ممکن است. خواص اروماتیسیته در این مولکول ها با کمک روش های هوکل و NICS بدست می اید. در این مقاله، اروماتیسیته تعدادی از مولکول های فلورن و پارامترهای طول پیوند، زاویه پیوند، سختی و الکترونخواهی مورد بررسی قرار می گیرد و در این محاسبات از جابجایی شیمیایی وابسته به هسته، NICS، استفاده می شود و از روش هارتری فاک، HF، و تئوری تابع چگالی،DFT، در سطح B3LYP با کمک تابع پایه های 3-21G*, 3-21G, 6-31 G* و 6-31Gدر روش هارتری فاک و DFT/ B3LYP/ 6-31G * در روش تئوری تابع چگالی استفاده می شود. بهینه سازی مولکول و سایر محاسبات در نرم افزار گوسین 03 و گوس ویو انجام می شود. پارامترهای طول پیوند، زاویه پیوند، انرژی پیوند، سختی، الکترون دوستی ، NMR، NICS محاسبه می شود. با توجه به مشاهدات و بررسی انجام شده در مولکول اروماتیسیته، نشان داده شد که روش B3LYP در تئوری تابعیت چگالی و متد NICS بهترین روش ها در بررسی اروماتیسیته است.
کلمات کلیدی: معطر | فولرزن | NICS | HOMO-LUMOGAP | DFT | الکتروفیلیتی
مقاله ترجمه شده
8 Structural biology of the lanthanides—mining rare earths in the Protein Data Bank
زیست شناسی ساختاری از لانتانیدها - استخراج عناصر خاکی کمیاب در بانک اطلاعات پروتئین-2015
With its about 100,000 three-dimensional structures, the Protein Data Bank is a copious source of information: it contains also some hundreds of structures of macromolecules complexed with lanthanide cations, which are examined here. These cations, which are found in a wide variety of protein types, were introduced to determine the structures, by exploiting their anomalous dispersion (in crystallographic studies, where they are also used as crystallization additives) or the paramagnetic pseudocontact shifts (in NMR analyses). The coordination numbers in the first coordination sphere are very variable, though they tend to be close to those that are observed in small molecules or in water solution. The coordination polyhedra are also quite variable as it can be expected for large cations. Interestingly, lanthanide cations are frequently observed in packing bridges between symmetry equiva- lent molecules in crystals, where they tend to form polynuclear complexes, with up to seven cations bridged by water/hydroxide ligands.© 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.
Keywords: Protein Data Bank | Lanthanides | Coordination number | Coordination polyhedron | Packing bridge | Clusters
مقاله انگلیسی
9 سنتز و شناسایی Novel 2-[(5-aryl)-4, 5-dihydro-1H- pyrazole-3-yl]-1H-benzimidazoles با فعالیت ضدمیکروبی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
یک سری جدی از پری مدین امین-2- فنیل-6 (6a-h) به خوبی سنتز شده است و با استفاده از فنیل دی آمین-o تجاری موجود به بازده ی خوبی دست یافته است، اسید پروپیونیک α-هیدروکسی و (1a-d) و (o-PDA) با شامل کردن benzimidazoles اتیل (α-هیدروکسی) (3a-d)، benzimidiazoles 2 استیل (4a-d) وفنیل جایگزین) به عنوان واسطه ها استفاده شده اند. ساختار شیمیایی ترکیبات تازه سنتز شده از طریق ، تحلیل طیفی جرم و تحلیل عنصری مشخص شد. در نهایت، عناصر هدف برای پیدا کردن فعالیت ضدمیکرونی در برابر میکروارگانیسم های متنوع مورد استفاده قرار گرفتند.
کلمات کلیدی: Benzimidazoles | پیریمیدن | فعالیت ضدمیکروبی
مقاله ترجمه شده
10 تئوری تابع چگالی، DFT، به عنوان عاملی برای هماهنگی شیمیایی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 29 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 86
در این مقاله یک بازنگری بر روی برنامه های اخیر تئوری تابع چگالیDFT که برای هماهنگی شیمیایی استفاده می شود، می پردازیم. برخی از کاربردهای اخیر نشان از مناسب بودن این تئوری برای بیان هماهنگی در ناحیه بزرگ شیمیایی است، مانند کاتالیز کردن(مطالعات تئوری)، پیوندی(علامت پیوندی و الکترونیک)، طیف سنجی الکترونی(طیف تابشی یا جذبی) و طیف سنجی NMR در هسته های سنگین مورد بررسی قرار می گیرد. به کاربرد روش DFT در زمان انجام کارهای ازمایشگاهی به تاکیید نتایج حاصل از ازمایشها کمک زیادی می کند. دستور العمل های معمول در برنامه های DFT، این روش را بهترین راه برای انجام محاسبات نظری معرفی می کند.
کلمات کلیدی: DFT | ترکیبات هماهنگی | مکانیسم ها | پیوند دادن | طیف الکترونیک | طیف NMR هسته سنگین
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer