دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Project success::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Project success

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 A method of requirements change management for global software development
روشی از مدیریت تغییر مورد نیاز برای توسعه نرم افزار جهانی-2016
Context: : Requirements change is an inevitable software development activity and can occur due to changes in user requirements, increased understanding of the stakeholders’ needs, customer organizational restructure, and availability of new technologies. Timely management of these changes is vital to successful software development, which can be achieved through a rigorous requirements change management (RCM) process. RCM is not straight forward in collocated software development; and with the presences of geographical, social, cultural and temporal factors in Global Software Development (GSD), it makes RCM even more difficult for GSD. Existing RCM methods do not take into consideration of the GSD issues. Objective: : In this paper, we present a method for managing requirements changes for GSD. Method: : Our method consists of three stages: (i) an understanding of the changes required between different GSD sites is to be established; (ii) a change analysis is to be performed with respect to the development work, which might be either directly or indirectly affected by the changes; and (iii) a finalization of the changes will be made between GSD sites. Past researchers used student groups in a university environment to play the roles of stakeholders in experiments in GSD studies. We validate our method by applying it to a case study of an online shopping system, where the roles of stakeholders were played by a group of students. Results: : The results showed that our method facilitates stakeholders to manage requirements changes for GSD better than the existing methods could. Conclusion: : Managing changes in requirements at the right time improves the chance of developing a GSD project successfully by minimizing the risks associated with it.
Keywords: Requirements change management | Distributed teams | Global software development
مقاله انگلیسی
2 ارائه دادن یک مورد برای بکار بردن تحلیل چند متغیره در ارزیابی پروژه زیر بنایی حمل و نقل مگا
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 49
این مقاله به مرور کلی تصمیمات زیر ساختی بخش حمل و نقل مگا و ارتباط آن با چرخه توسعه مگا پروژه و چالش های توسعه پایدار با توجه به باز تعریف معیار ارزیابی موفقیت پروژه می پردازد. بدنه اصلی مقاله یک انتقاد مختصری از کاربرد های ارزیابی های مختلف در پروژه های زیر بنایی حمل و نقل مگا شامل هزینه های اجتماعی ، تجزیه و تحلیل سود ، تجزیه و تحلیل اثربخشی هزینه و روش های ماتریسی دستیابی به هدف ، تعادل در برنامه ریزی ، برجسته کردن شایستگی ها و ناتوانی ها رویکرد های مشخص شده ارائه می دهد. در اینجا رفرنس های خاصی به منظور بررسی قدرت زمینه ای مربوط به تصمیم گیری و دیگر عرصه های مرکز تحقیقاتی OMEGA ارائه شده است. مهم ترین اینها شامل : درمان ریسک ، عدم قطعیت و پیچیدگی پیشرفت های بیرون از پروژه ، چالش های مواجه شدن با نیاز ها و تمایلات ذینفعان متعدد است که موجب ایجاد یک مورد برای معرفی و استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره و تحلیل چند متغیره سیاست محور در ارزیابی پروژه های حمل و نقل مگا می شود.
کلمات کلیدی: ارزیابی پروژه | چالش های توسعه پایدار | تجزیه و تحلیل هزینه فایده اجتماعی | تجزیه و تحلیل معیار های چندگانه
مقاله ترجمه شده
3 حفظ صلاحیت مدیریت پروژه – سوابق و پیامدها
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
با استفاده از یک نمونه 177 تایی از شرکت ها به همراه جفت هایی هماهنگ از مدیران میانی و مدیران ارشد، ما یک مدلی درباره سوابق و پیامدهای حفظ صلاحیت مدیریت پروژه (PMCR) ایجاد کردیم.نتایج ما نشان داد که فراهم کردن دیدگاههای رسمی رشدی برای مدیران پروژه در فرآیند مدیریت پروژه مثل یک مسیر شغلی یا فرصت های احراز صلاحیت، و نیز ایجاد یک سیستم رسمی یادگیری اصولی (درس به درس)، هردو یک اربطه مثبت با حفظ صلاحیت مدیریت پروژه (PMCR) دارند. به علاوه، نتایج ما نشان می دهد که PMCR رابطه مستقیم و مثبتی با موفقیت متوسط پروژه سازمان دارد. در نهایت، نتایج ما اهمیت موفقیت متوسط پروژه را در موفقیت همه کسب و کارهای مربوط به سازمانهای پروژه-محور، تایید می کند.
کلیدواژه ها: حفظ صلاحیت مدیریت پروژه | موفقیت پروژه | مسیر شغلی | دروس یاد گرفته شده | مدلسازی معادله ای ساختاری
مقاله ترجمه شده
4 Retaining project management competence — Antecedents and consequences
حفظ صلاحیت مدیریت پروژه - سوابق و عواقب-2016
Using a sample of 177 firms with matched dyads of middle managers and senior managers, we developed a model on the antecedents and consequences of project management competence retention (PMCR). Our results reveal that providing project managers formal developmental perspectives in project management, such as a career path or qualification opportunities, as well as establishing a formal lesson learned system both positively relate to PMCR. Moreover, our results show that PMCR is positively associated with average project success of the organization. Finally, our results confirm the substantial importance of average project success for overall business success in project-oriented organizations.© 2015 Elsevier Ltd. APM and IPMA. All rights reserved.
Keywords: Project management competence retention | Project success | Career path | Lessons learned | Structural equation modeling
مقاله انگلیسی
5 مزایای تحقق مدیریت و تاثیر آن در موفقیت پروژه و اجرای استراتژی های تجاری
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
استراتژی های تجاری می تواند باعث تغییر سازمانی شودکه این تغییرات معمولا نیاز به توسعه پروژه هایی مانندپروژه های فناوری اطلاعات،دارد. با این حال، سازمان ها معمولا دراجرای استراتژی های خود،شکست می خورند حتی اگر این استراتژی های را در برنامه و مدیریت پروژه خود اجرا کنند. مزایای مدیریت تحقق (BRM) مجموعه ای از فرآیندهای ساختاری است که برای بستن شکاف بین برنامه ریزی استراتژیک و اجراآن به منظور اجرای ارزشمند ترین اجرا می باشد.اگرچه، هیچ شواهد تجربی بر تاثیر گذاری این استراتژی ها تا این حد نمی باشد.این مقاله نتایج یک نظرسنجی تخصصی رادر برزیل، انگلستان وایالات متحده و ارزیابی تاثیرشیوه های BRM در میزان موفقیت پروژه را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج ما نشان می دهدکه شیوه های BRM امکان پیش بینی مثبت برموفقیت پروژه ها را در ایجاد ارزشگذاری استراتژیک تجاری امکان پذیر می سازد.بنابراین،این نتایج نشان می دهد که شیوه های BRM می تواند در زمینه ی حمایت از موفق اجرایی استراتژی های تجاری موثر باشد. کلمات کلیدی : مدیریت پروژه ، مزایای تحقق ، پیاده سازی استراتژی ها ، اجرای استراتژی ها ، موفقیت پروژه ، عملکرد پروژه
مقاله ترجمه شده
6 بررسی تجربی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های بانک جهانی
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
این مقاله به تحلیل نتایج پیمایشی می پردازد که هدف آن بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های بانک جهانی و به خصوص رابطه بین عوامل کلیدی موفقیت (CSF ها) و موفقیت پروژه از نظر مدیران کارگروه های بانک جهانی (ناظران پروژه) است. تحلیل عاملی اکتشافی مجموعه خاصی متشکل از پنج CSF را مشخص کرد: پایش، هماهنگی، طراحی، آموزش، و محیط سازمانی. تحلیل رگرسیون نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین هر یک از پنج CSF و موفقیت پروژه وجود دارد. مطابق با منابع نظری و عملی، از نظر ناظران طراحی و پایش مهم ترین CSF ها هستند. یافته های این مقاله با تعریف نظارت پروژه به عنوان مفهومی چندبُعدی و تأیید نظارت به عنوان یک CSF عمومی برای پروژه های بانک جهانی به منابع CSF پروژه کمک می کنند. ناظران و مدیران پروژه های بانک جهانی باید طراحی و پایش پروژه ها را تقویت کنند و در نتیجه پیاده سازی پروژه و امکان موفقیت پروژه را افزایش بدهند.
کلیدواژه ها: موفقیت پروژه | عوامل کلیدی موفقیت | توسعه جهانی پروژه ها | بانک جهانی | نظارت بر پروژه
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer