دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Public administration::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Public administration

تعداد مقالات یافته شده: 9
ردیف عنوان نوع
1 Potential dimensions for a local e-Government services quality model
ابعاد بالقوه برای یک مدل کیفیت خدمات دولت الکترونیک محلی-2016
One of the main challenges underlying different Electronic Government forms is the provi- sion of a quality public service. In the Local Government context, local authorities allow for an adjustment between the characteristics of public services and the specificities of local communities, letting populations define their own priorities, which vary from community to community based on objective elements but also subjective by nature. The quality of these services in their electronic format should be analyzed and taken into account to potentiate and elaborate a strategy capable of improving offered services, increasing the satisfaction of the recipients. In the present paper we set forth a preliminary list, comprised by thirty dimensions for an Electronic Local Government Quality Model based on a litera- ture review, where we analyzed seventeen approaches for electronic and e-Government service quality, as well as an empirical study involving a group of experts and users of Local Government services.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.Contents
e-Government | e-Services | Services quality | Public administration | Local Government
مقاله انگلیسی
2 تأثیر فشارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برمنابع انسانی، به عنوان عامل تعیین توسعه پایدار
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
جامعه رومانی یک پویایی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غیر قابل پیش بینی را به دلیل تغییرات سیاسی دیده است که در اواخر سال 90 صورت گرفت، سپس تا به امروز یک مسیر نقطه¬ای را با عناصر اخلال متعدد داشته است. با اضافه شدن اصلاح اروپایی و جهانی، تغییرات سیاست رومانیایی در پارادایم اقتصادی و اجتماعی گنجانده شد که باعث تغییرات عمده در تمام سیستم های مدیریت عمومی شد. بخش منابع انسانی، به چالش¬های محیط خارجی حساس است، این تغییرات، منبع فرصت¬ها درک می-شود، اما به همان اندازه به عنوان یک منبع تهدید نیز است – با تغییرات مداوم قوانین، شرایط اقتصادی، سیاست های جمعیتی، تغییرات اجتماعی و فناوری، و غیره - بخش منابع انسانی به شدت این تغییرات را احساس می¬کند. بنابراین، با اتخاذ استراتژی های انطباقی انعطاف پذیر، در دسترسی به فرصت ها و اجتناب از تهدیدات، نقش عمده بخش منابع انسانی بی عیب و کارآمدی مدیریت منابعشان است. با این حال، ساختار منابع انسانی باید واکنش کارکنان به عواقب ناشی از این تغییرات را علاوه بر تأثیر مثبت و یا منفی خارجی در نظر بگیرد. هدف اصلی توسعه پایدار، اجرای سیاست های در نظر گرفته شده برای بهینه سازی ظرفیت اداری و حرفه ای خدمات عمومی، به عنوان یک اقدام موثر حکومتی و سیاست های خوب عمومی بود. در دستیابی به آن، منابع انسانی مکان مهمی داشته و چالش های عمده ای برای هماهنگی این بخش، با نفوذ در هر موسسه دولتی، با محیط سرزنده متعلق به آن دارد. مطالعه ارائه شده در این مقاله مبتنی بر گروه متمرکز تحقیقاتی است که با استفاده از یک ماتریس مصاحبه برای نمونه¬های انتخاب شده، تجزیه و تحلیل و تفسیر پاسخ ها، بدنبال مشخص کردن تاثیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی و توانایی سازمان برای انطباق با این تغییرات است.
کلمات کلیدی: منابع انسانی | توسعه پایدار | مدیریت
مقاله ترجمه شده
3 ابعاد بالقوه برای یک مدل کیفیت خدمات دولت الکترونیک محلی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
یکی از چالشهای اصلی در زمینه شکلهای مختلف دولت الکترونیک، تامین یک سرویس همگانی کیفیت است. در زمینه دولت الکترونیک محلی، مسئولان محلی ، یک سازگاری بین ویژگیهای خدمات همگانی و خصوصیات جوامع محلی ایجاد می کنند که به جمعیت آن محله اجازه میدهد تا اولویت های خود را تعریف کنند که این اولویتها بسته به عناصر هدف و بالطبع عناصر ذهنی، از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. کیفیت این خدمات در شکل الکترونیکشان، بایستی مورد تحلیل قرار گرفته و جهت تعریف و ساخت یک راهبُرد که توانایی بهبود خدمات ارائه شده و در نتیجه افزایش میزان رضایت مندی مراجعین را داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرند. در مقاله حاضر، ما لیستی اولیه که شامل سی بُعد محتلف از یک مدل کیفیت دولت الکترونیک محلی است را بر پایه مطالعات قبلی ارائه می کنیم و هفده رویکرد را برای کیفیت خدمات الکترونیکی دولتی مورد تحلیل قرار داده و نیز مطالعه ای تجربی که با کارشناسان و کاربران خدمات دولتی محلی، سرو کار دارد، ارائه خواهد شد.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک | خدمات الکترونیک | خدمات با کیفیت | مدیریت عمومی | دولت محلی
مقاله ترجمه شده
4 State-building and human resources for health in fragile and conflict-affected states: exploring the linkages
دولت سازی و منابع انسانی برای سلامتی در کشورهای آسیب پذیر و متاثر از جنگ: کاوش در ارتباطات-2015
Background: Human resources for health are self-evidently critical to running a health service and system. There is, however, a wider set of social issues which is more rarely considered. One area which is hinted at in literature, particularly on fragile and conflict-affected states, but rarely examined in detail, is the contribution which health staff may or do play in relation to the wider state-building processes. This article aims to explore that relationship, developing a conceptual framework to understand what linkages might exist and looking for empirical evidence in the literature to support, refute or adapt those linkages.Methods: An open call for contributions to the article was launched through an online community. The group then developed a conceptual framework and explored a variety of literatures (political, economic, historical, publicadministration, conflict and health-related) to find theoretical and empirical evidence related to the linkages outlined in the framework. Three country case reports were also developed for Afghanistan, Burundi and Timor-Leste, using secondary sources and the knowledge of the group.Findings: We find that the empirical evidence for most of the linkages is not strong, which is not surprising, given the complexity of the relationships. Nevertheless, some of the posited relationships are plausible, especially betweendevelopment of health cadres and a strengthened public administration, which in the long run underlies a number of state-building features. The reintegration of factional health staff post-conflict is also plausibly linked to reconciliation and peace-building. The role of medical staff as part of national elites may also be important.Conclusions: The concept of state-building itself is highly contested, with a rich vein of scepticism about the wisdom or feasibility of this as an external project. While recognizing the inherently political nature of these processes, systems and sub-systems, it remains the case that state-building does occur over time, driven by acombination of internal and external forces and that understanding the role played in it by the health system and health staff, particularly after conflicts and in fragile settings, is an area worth further investigation. Thisreview and framework contribute to that debate. keywords: State-building | Human resources for health | Fragile states | Conflict-affected | Afghanistan |Timor-Leste | Burundi
مقاله انگلیسی
5 مطالعه عملکرد در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از نرم افزار داده کاوی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
این مقاله ، یک سیستم اطلاعاتی مدیریت زنجیره تامین جدید را بر مبنای اندازه گیری عملکرد با استفاده از نرم افزار داده کاوی ، نشان می دهد. یکی از مهم ترین بخش های این پژوهش ، مطرح کردن مقایسه بین نرم افزارهای رایج بر اساس بسیاری از معیارهاست. این پژوهش به مدیران کمک می کند که تصمیماتی را اتخاذ کنند و زنجیره تامین را در ادارات دولتی با استفاده از ترکیبی از سیستم های اطلاعاتی و مطالعات داده کاوی، افزایش دهند. این سیستم اطلاعاتی بر مبنای یک روش جدید با استفاده از شکایات مشتریان است و به تولید گزارشات و نمودار ها به منظور مقایسه هر یک از نتایج و همچنین کیفیت تحویل کمک می کند.
کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین | داده کاوی شکایات | نرم افزار | تامین کنندگان | مشتریان | عملکرد.
مقاله ترجمه شده
6 Data-intensive applications, challenges, techniques and technologies: A survey on Big Data
کاربردهای داده های فشرده، چالش ها، تکنیک ها و فن آوری ها: یک بررسی داده ها بزرگ-2014
It is already true that Big Data has drawn huge attention from researchers in information sciences, policy and decision makers in governments and enterprises. As the speed of information growth exceeds Moore’s Law at the beginning of this new century, excessive data is making great troubles to human beings. However, there are so much potential and highly useful values hidden in the huge volume of data. A new scientific paradigm is born as dataintensive scientific discovery (DISD), also known as Big Data problems. A large number of fields and sectors, ranging from economic and business activities to public administration, from national security to scientific researches in many areas, involve with Big Data problems. On the one hand, Big Data is extremely valuable to produce productivity in businesses and evolutionary breakthroughs in scientific disciplines, which give us a lot of opportunities to make great progresses in many fields. There is no doubt that the future competitions in business productivity and technologies will surely converge into the Big Data explorations. On the other hand, Big Data also arises with many challenges, such as difficulties in data capture, data storage, data analysis and data visualization. This paper is aimed to demonstrate a close-up view about Big Data, including Big Data applications, Big Data opportunities and challenges, as well as the state-of-the-art techniques and technologies we currently adopt to deal with the Big Data problems. We also discuss several underlying methodologies to handle the data deluge, for example, granular computing, cloud computing, bio-inspired computing, and quantum computing. Keywords: Big Data Data-intensive computing e-Science Parallel and distributed computing Cloud computing
مقاله انگلیسی
7 تصمیم گیری استراتژیک در درون خوشه ای در زمینه کارآفرینی سازمانی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
این مقاله ماهیت مدیریت استراتژیک را در درون یک خوشه مشخص می نماید ، به عنوان یک سازمان کم و بیش رسمی تلقی شده و در نتیجه تعاملات متقابل شرکای مختلف بخش های تجاری، علمی و دولت های عمومی برای پیاده سازی اهداف خاص ایجاد شده است. این امر تاکید می نماید که این نوع مدیریت به منزله تصمیم گیری و پردازش اطلاعات می باشد و هدف آن حل مشکلات مهم در فعالیت یک خوشه، بقا و توسعه آن با توجه خاص به پتانسیل استراتژیک و تاثیر محیط خارجی می باشد. نیاز به پیشرفت تخصصی و پردازش اطلاعات در منابع دانش به مبنایی برای تصمیم گیری دقیق (خوب) تبدیل شده است. این مطالعه با توجه به ماهیت پیچیده فرآیند تصمیم گیری نشان می دهد که نیاز به تفکر استراتژیک توسط مدیران و رهبران خوشه برآورده شده، با انعطاف پذیری، خلاقیت و فراست تعیین شده و نقش بسیار مهمی در روند در حال توسعه کارآفرینی سازمانی ایفا می نماید. ملاحظه مطرح شده در مقاله، بر اساس مطالعات نظری ایجاد شده است.
واژه های کلیدی: خوشه | تصمیم | کارآفرینی | اطلاعات | دانش | مدیریت
مقاله ترجمه شده
8 بررسي الگوي مديريت دولتي انتقالي در نظام مديريت دولتي جديد بنگلادش فعاليت¬هاي اصلاحي معرف چيست؟
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
سيستم مديريت دولتي جديد (NPM) داراي الگوي قالبي از لحاظ تئوري حکومت دولتي و شيوه¬هاي آن از 30 سال گذشته بوده كه تعیین کننده نزدیکی آن به بازارها و مديريت بخش خصوصي است. همانند آمريكا، بریتانیا، کره، و بقيه كشورها، بنگلادش نيز مذاكرات اصلاحي را براي تحول الگوي مديريت دولتي از سيستم بروكراسي سنتي وبر، به NPM اختصاص داده است. اقدامات اصلاحي در زمان¬هاي مختلف با حمایت بخش دولتي بر پايه اصول تقليل نيرو و كارآفريني، تمرکز زدایی، مديريت عملكرد، برنامه¬ريزي و چرخه كنترل، توانسته به موفقيت¬هايي بسیار کمی دست یابد. به دلايل بسياري، سيستم NPM جز ابتکار عمل در خصوصي¬سازي برخي شركت¬هاي دولتي، و سپس اتخاذ سیاست مشارکت خصوصی-دولتی، در همه مراحل مديريت دولتي ارائه نگرديد. هدف از مقاله حاضر، بررسی شكست¬ها، و موانع صريح و ضمني معرفي سيستم NPM در بنگلادش است که هدف آن احياي نظام مديريت دولتي سنتي مي باشد. واژگان كليدي: مديريت دولتي جديد، مديريت دولتي سنتي، اقدامات اصلاحي، بنگلادش
مقاله ترجمه شده
9 اصلاح حکومت ملی در مقدونیه
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
کشورهای بالکان غربی، گام های مهمی در مسیر پیشرفت دموکراسی برداشته اند. با این حال، حکومت ملی بعنوان زمینه ای باقی مانده است که در آن پیشرفت اصلاحات، با توجه به ترکیبی از دلایل، اعم از سیاسی، اقتصادی و همچنین فرهنگی، بسیار کند است. مقدونیه، یک استثنا نیست. این مقاله، دلایل اصلی مربوط به سرعت کند اصلاحات را در بخش حکومت ملی مقدونیه تحلیل می کند. مورد توجه قرار دادن حکومت ملی و دولت، به درک اولویت ایجاد یک سیستم حکومت ملی شفاف، کارآمد و تخصصی در یک کشور در روند الحاق به اتحادیه اروپا کمک می کند. سوال اصلی پژوهش اینست که چرا اصلاحات در بخش حکومت ملی مقدونیه، با دشواری های اجرایی فراوانی همراه شده است.
کلید واژه ها: حکومت ملی | مقدونیه | دموکراسی شدن | اصلاحات
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer