دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Reliability::صفحه 1

تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Reliability

تعداد مقالات یافته شده: 131
ردیف عنوان نوع
1 بازگشت اجتماعی و قصد مسافرت کردن
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
در تشخیص اینکه ههمه تجربیات مسافرتی به صورت یکسان ارزیابی نمی شوند، فرصتی برای تجربیات مختلف مسافرتی وجود دارد که سطوح مختلفی از "بازگشت اجتماعی" را تولید کنند. "بازگشت اجتماعی" مقدار بازخورد اجتماعی است که پست های یک شخص در رسانه های اجتماعی تولید می کند. این مقاله، مقیاس بازگشت اجتماعی (SRS) را تولید کرده و از این مقیاس برای پیش بینی قصد 758 مسافر آمریکایی برای بازدید از کشور کوبا استفاده می کند. تحلیل عاملی تاییدی این مقیاس، اعتبار سازه ای قدرتمندی را برمبنای بارگذاری های عاملی بالاتر از 85/0، تخمین میانگین واریانس استخراج شده 86/0 و یک ضریب اطیمنان سازه ای 91/0 آشکار کرد. این مقیاس همچنین رابطه ای مثبت و قابل توجه با قصد بازدید از کوبا دربین 6 مدل معادله ای ساختاری داشت که توسط کرانه زمان (1 سال، 5 سال و 10 سال) و شامل شدن نظریه سازه های رفتاری برنامه ریزی شده تغییر کردند. نتایج بیان می کند که "بازگشت اجتماعی" یک عامل نمادین برجسته در فرآیند انتخاب مقصد است.
کلیدواژه ها: رسانه های اجتماعی | بازگشت اجتماعی | مصرف برجسته | عکس نگاری آنلاین | کوبا | تولید مقیاس | نظریه رفتار برنامه ریزی شده | انتخاب مقصد
مقاله ترجمه شده
2 ارزیابی قابلیت اطمینان استراتژیهای مدیریت سهام در تقاضای وابسته
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
در این مقاله، یک رویکرد روش شناختی پیشنهاد شده که این رویکرد، امکان محاسبه کمیت سهام ایمنی در تقاضای وابسته را با توجه به الزامات قابلیت اطمینان زنجیره تامین فراهم می کند. انواع مختلف استراتژیهای مدیریت دارایی در تقاضای وابسته بررسی شد؛ نتایج کل محاسبه هزینه ها با توجه به قابلیت اطمینان بدست آمد.
کلید واژه ها: قابلیت اطمینان زنجیره تامین | مدیریت دارایی | تقاضای وابسته | نظم کامل
مقاله ترجمه شده
3 A Fuzzy Decision in Smart Fire and Home Security System
یک تصمیم فازی در سیستم هوشمند آتش و امنیت خانه-2017
There has been a major rise in the fire incidents occurring over the past few years in the Pacific Island Countries (PICs) and especially property fires are a major concern. Often it is noticed that these usually lead to loss of homes, personal belongings and even lives of people. Objective of this paper to present a monitoring device that is able to detect the presence of a gas leak and take action before there is an actual fire. To optimize the decision of the system, a fuzzy logic based smart rules are developed to avoid false alarming. The prototype system is designed considering cost, simplicity and reliability. Further, the proposed system helps to reduce fire accident by triggering alarm well-in advance and therefore it can react as an early warning system.© 2016 The Authors. Published by Elsevier B.V.Peer-review under responsibility of organizing committee of the 2016 IEEE International Symposium on Robotics and Intelligent Sensors (IRIS 2016).© 2017 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).Peer-review under responsibility of organizing committee of the 2016 IEEE International Symposium on Robotics and Intelligent Sensors(IRIS 2016).
Keywords: Fuzzy decision | Safety device | Early warning system | Pacific Island Countries
مقاله انگلیسی
4 آنالیز هفت مرحله¬ای مدیریت زنجیره تامین در بهینه سازی دارایی قطعات الکترونیکی انبار کالا بوسیله توزیع اقتصادی بار با استفاده از الگوریتم ژنتیک
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
هدف از مطالعه پیشنهادی، ارائه بعد جدید انبار بوسیله توزیع اقتصادی بار با استفاده از فرآیندهای الگوریتم ژنتیک در هفت مرحله است- 10 عضو زنجیره تامین در بهینه سازی دارایی قطعات الکترونیکی برای توصیف تقاضای بازار مشخص و نامعین کاربرد دارد که این تقاضا بر پایه قابلیت اطمینان عرضه و برای توسعه مدل های واقع بینانه و انعطاف پذیرتر است. امیدواریم که مطالعه پیشنهادی، با استفاده از فرآیندهای الگوریتم ژنتیکی در هفت مرحله - 10 عضو زنجیره تامین در بهینه سازی دارایی قطعات الکترونیک، پتانسیل بالایی برای حل مشکلات مختلف عملی مربوط به انبار داشته باشد و همچنین یک مرورکلی بر کاربرد تکنیک های محاسباتی نرم مانند الگوریتم های ژنتیک به منظور بهبود اثربخشی و کارایی جنبه های مختلف انبار بوسیله توزیع اقتصادی بار با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه شد.
کلید واژه ها: زنجیره تامین | بهینه سازی دارایی | انبار | بارگذاری اقتصادی | الگوریتم ژنتیک.
مقاله ترجمه شده
5 An Automotive Signal-Layer Security and Trust-Boundary Identification Approach
امنیت لایه سیگنال خودرو و رویکرد شناسایی مرز اعتماد-2017
An important trend in the automotive domain is to adapt established functional safety processes and methods for security engi- neering. Although functional safety and cyber-security engineering have a considerable overlap, the trend of adapting methods from one domain to the other is often challenged by non-domain experts. Just as safety became a critical part of the development in the late 20th century, modern vehicles are now required to become resilient against cyber-attacks. As vehicle providers gear up for this challenge, they can capitalize on experiences from many other domains, but must also face several unique challenges. Such as, that cyber-security engineering will now join reliability and safety as a cornerstone for success in the automotive industry and approaches need to be integrated into the mainly safety oriented development lifecycle of the domain. The recently released SAE J3061 guidebook for cyber-physical vehicle systems focus on designing cyber-security aware systems in close relation to the automotive safety standard ISO 26262.The key contribution of this paper is to analyse a method to identify attack vectors on complex automotive systems via signal interfaces and propose a security classification scheme and protection mechanisms on signal layer. To that aim, the hardware- software interface (HSI), a central development artefact of the ISO 26262 functional safety development process, is used and extended to support the cyber-security engineering process and provide cyber-security countermeasures on signal layer.1877-0509 © 2017 The Authors. Published by Elsevier B.V.Peer-review under responsibility of the Conference Program Chairs.
Keywords: automotive systems | hardware-software interfaces | cyber-security | functional safety
مقاله انگلیسی
6 Robust normal estimation and region growing segmentation of infrastructure 3D point cloud models
تخمین قوی نرمال و تقسیم بندی ناحیه رشد و زیر بنای مدل ابری نقطه ای-2017
Modern remote sensing technologies such as three-dimensional (3D) laser scanners and image-based 3D scene reconstruction are in increasing demand for applications in civil infrastructure design, mainte- nance, operation, and as-built construction verification. The complex nature of the 3D point clouds these technologies generate, as well as the often massive scale of the 3D data, make it inefficient and time con- suming to manually analyze and manipulate point clouds, and highlights the need for automated analysis techniques. This paper presents one such technique, a new region growing algorithm for the automated segmentation of both planar and non-planar surfaces in point clouds. A core component of the algorithm is a new point normal estimation method, an essential task for many point cloud processing algorithms. The newly developed estimation method utilizes robust multivariate statistical outlier analysis for reli- able normal estimation in complex 3D models, considering that these models often contain regions of varying surface roughness, a mixture of high curvature and low curvature regions, and sharp features. An adaptation of Mahalanobis distance, in which the mean vector and covariance matrix are derived from a high-breakdown multivariate location and scale estimator called Deterministic MM-estimator (DetMM) is used to find and discard outlier points prior to estimating the best local tangent plane around any point in a cloud. This approach is capable of more accurately estimating point normals located in highly curved regions or near sharp features. Thereafter, the estimated point normals serve a region growing segmen- tation algorithm that only requires a single input parameter, an improvement over existing methods which typically require two control parameters. The reliability and robustness of the normal estimation subroutine was compared against well-known normal estimation methods including the Minimum Volume Ellipsoid (MVE) and Minimum Covariance Determinant (MCD) estimators, along with Maximum Likelihood Sample Consensus (MLESAC). The overall region growing segmentation algorithm was then experimentally validated on several challenging 3D point clouds of real-world infrastructure systems. The results indicate that the developed approach performs more accurately and robustly in comparison with conventional region growing methods, particularly in the presence of sharp features, outliers and noise.© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Segmentation | 3D point cloud models | Robust estimation | Outliers | 3D reconstruction | Computer vision | Normal estimation | 3D data processing
مقاله انگلیسی
7 Open source computer game application: An empirical analysis of quality concerns
برنامه بازی رایانه ای منبع باز: یک تحلیل تجربی از نگرانی های کیفیت-2017
A computer game is one of the major sources of entertainment. People nowadays spend a lot of time while playing computer games. Open Source Software (OSS), despite some reservations on the quality, has been steadily increasing its popularity. The uncontrolled change management foresees an increase in the complexity of the methods and classes in an application, which sometimes result in poor quality. The number of OSS projects dealing with computer game development are on the increase, which lead to more research interests in assessing the quality of OSS resulting products. Some studies that deal with the evaluating the OSS quality, concerns use user’s survey approach focusing on the usability aspects. The empirical investigations to evaluate the quality concerns of the design, using internal code attributes, needs attention of researchers. In this study, we aim to investigate the quality concerns of the design complexity of methods in OSS computer game applications using internal code attributes. We use three quality criteria, namely correctness, reliability and maintainability from the set of six factors of ISO 9126 model. We collect data from 55 OSS computer game applications and use various statistical analysis tech- niques to examine the research question of this study. We conclude that the methods of the OSS com- puter game applications demonstrate an acceptable level of quality in the three criteria of correctness, reliability and maintainability.© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: Computer game | Empirical study | Software quality | Open source software | Maintainability | Reliability
مقاله انگلیسی
8 Policy Management Engine (PME): A policy-based schema to classify and manage sensitive data in cloud storages
موتور مدیریت سیاست (PME): یک طرح مبتنی بر سیاست برای طبقه بندی و مدیریت اطلاعات حساس در ذخیره سازی ابر-2017
Article history:Keywords:Cloud computing Policy management SecurityPolicy application SLASecurity level certificateOne of the most challenging issues regarding to the information policy concerns in cloud computing en- vironments is to provide an appropriate level of security for the stored data in cloud storages. In fact, each individual cloud customer needs to be granted reliable security level(s) based on defined details in SLA. The main aim of this paper is to propose multi-level policy-based schema to classify and man- age data in cloud storages based on the sensitivity and confidentiality for enhancement of reliability in cloud computing environments. Furthermore, an efficient algorithm has been introduced to ensure the accuracy and authenticity of applying and managing defined policies according to the capabilities of the cloud providers and requirements of cloud customers. The most important characteristic of this model is syntactic and semantic analysis of requested policies by validity engine to provide reliable mapping between security mechanism and requested policies. Moreover, Policy Match Gate and Policy Checkpoint have been introduced to ensure about the policy application processes for all stored data based on de- fined policies in Security Level Certificate.© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Cloud computing | Policy management | Security | Policy application | SLA | Security level certificate
مقاله انگلیسی
9 Integrating information quality dimensions into information security risk management (ISRM)
ابعاد کیفیت اطلاعات تکمیلی در مدیریت ریسک امنیت اطلاعات (ISRM)-2017
Article history:Keywords: Information security Risk management Information qualityInformation Security Risk ManagementInformation security is becoming an important entity to most organizations due to current trends in information transfer through a borderless and vulnerable world. This gives more concerns and aware or- ganization to apply information security risk management (ISRM) to develop effective and economically- viable control strategies. Even though there are numerous ISRM methods that are readily available, most of the ISRM methods prescribe a similar process that leads to establish a scope of the assessment, col- lecting information, producing intermediary information, and finally using the collected information to identify their security risks and provide a measured, analyzed security profile of critical information as- sets. Based on the “garbage in-garbage out” phenomenon, the success of ISRM planning tremendously depends on the quality of input information. However, with the amount, diversity and variety of infor- mation available, practitioners can easily deflects with grown information and becoming unmanageable. Therefore this paper contribute as a stepping stone to determine which IQ dimensions constitute the quality of the information throughout the process of gathering information during ISRM. Seems to accu- rately define the attributes of IQ dimensions, IQ needs to be assessed within the context of its generation. Thus, papers on IQ web were assessed and comparative analysis was conducted to identify the possible dimensions for ISRM. Then, online survey using likert structured questionnaire were distributed among a group of information security practitioners in Malaysia (N = 150). Partial least square (PLS) analysis re- vealed that dimension accuracy, amount of data, objective, completeness, reliability and verifiability are significantly influence the quality of information gathering for ISRM. These IQ dimensions can guide prac- titioners in the process of gathering quality and complete information in order to make a plan that leads to a clear direction, and ultimately help to make decisions that lead to success.© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Information security | Risk management | Information quality | Information Security Risk Management
مقاله انگلیسی
10 An assessment of supply chain disruption mitigation strategies
ارزیابی استراتژی های کاهش تلفات زنجیره تامین-2017
We assess the effectiveness of incorporating three types of redundancy practices (pre-positioning inventory, backup suppliers, and protected suppliers) into a firm’s supply chain that is exposed to ttwo types of risk: supply risk and environmental risk. Supply risk disrupts an individual supplier, while environmental risk makes a number of suppliers in a given region unavailable. An additional factor is supplier interdependence, where a disruption in one supplier may also disrupt other active suppliers. Utilizing the concept of a decision tree to capture different disruption scenarios, we develop a two-stage mixed-integer programming (two-stage MIP) model as a General Model to address the problem of supplier selection and order allocation under supplier dependencies and risk of disruptions. In the General Model, multi-sourcing is the only supplier strategy that the firm implements. Then we develop three separate extensions of the General Model, one for each of the three redundancy practices, and evaluate the expected supply chain cost of each extended model. We quantitatively show how adding redundancy to the supply chain in different forms, along with contingency plans, can help firms mitigate the impact of supply chain disruptions. The findings suggest that all three strategies reduce costs and risks compared to the General Model. An analysis of reliability, risks, dependence, and costs is conducted on each strategy to provide insights into supplier selection, demand allocation, and capability development in a supply chain under supply chain risks. Finally, we show that regionalizing a supply chain is an effective way to mitigate the negative impacts of environmental disruptions on the supply chain.
Keywords: Supply risk | Environmental risk | Pre-positioning inventory | Backup supplier | Protected supplier | Redundancy |Two-stage mixed integer |programming
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer