دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Routing::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Routing

تعداد مقالات یافته شده: 66
ردیف عنوان نوع
1 بهینه سازی حمل و انتقال زباله های شهری ازطریق یکپارچه سازی تحلیل سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدل مبتنی بر معادله و مدل مبتنی بر عامل
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
مقدار زباله های شهری جامد به طور ثابت درطی دهه گذشته به دلیل افزایش جمعیت و نرخ تولید زباله، درحال افزایش بوده است. در اکثر نواحی شهری، سایتهای تخلیه زباله به دلیل کمبود زمین، معمولا درخارج از نواحی شهری واقع شده اند. هیچ نقشه مسیر ثابتی برای انتقال زباله ها وجود ندارد. جمع آوری و انتقال کنونی زباله ها پیش از این بیش از حد مجاز بوده است که ناشی از فقدان امکانات و ناکافی بودن منابع می باشد. در این مقاله، یک مدلی برای بهینه سازی جمع آوری زباله شهری پیشنهاد خواهد شد. اولا برنامه بهینه سازی در یک زمینه ایستا و استاتیک توسعه می یابد و سپس به صورت یک زمینه پویا با استفاده از مدلسازی و شبیه سازی مبتنی بر عامل، یکپارچه سازی می شود. یک مطالعه موردی مربوط به شهر هاگیانگ در ویتنام جهت نشان دادن کارآمدی مدل پیشنهادی ارائه می شود. از نتایج بهینه سازی شده پی برده شده است که هزینه جمع آوری زباله شهری جامد تا 3/11% کاهش می یابد.
کلیدواژه ها: مدیریت زباله های شهری جامد | بهینه سازی مسیر | مدلسازی محیطی | مدلسازی پویا | مدل مبتنی بر عامل | مدل مبتنی بر معادله | مدل مسیریابی وسیله نقیله
مقاله ترجمه شده
2 Genetic algorithm based bacterial foraging optimization with three-pass protocol concept for heterogeneous network security enhancement
الگوریتم ژنتیک مبتنی بر بهینه سازی نگهداری باکتری ها با مفهوم پروتکل سه گذر برای افزایش امنیت شبکه های ناهمگن-2017
Article history:Received 10 January 2017Received in revised form 22 March 2017 Accepted 28 March 2017Available online xxxKeywords:Mobile Ad-hoc Network (MANET) Security protocolGenetic algorithmBacterial foraging optimization Three-pass protocol conceptMost of the currently available Heterogeneous protocols operate on the basis of reliable and secured com- munication environment. These protocols are vulnerable to modern intruding techniques that include different types of raised attacks. Routing attacks are very atrocious because of the dynamic nature of heterogeneous network Routing as well as member nodes with different Computational powers. Het- erogeneous Network architectures plays a vital role in modern world communication that is virtually all communications and secret resource transactions are widely depending on the heterogeneous net- work architecture. GABFO has been concerned to optimize the parameters in the dynamic nature of environment for update itself by its genitival processes.TPP can afford high security, without exchange of mean value. The combination of both GABFOTPP ensures high security against attacks and leads best Qos improvement. The Planned work is an effort to improve the existing security of the heterogeneous net- work routing protocols, using Genetic Algorithm based Bacterial Foraging Optimization (GA-BFO) with Three-pass protocol concept against different types of attacks and it can be most useful in secured IoT Communication.© 2017 Published by Elsevier B.V.
Keywords:Mobile Ad-hoc Network (MANET) | Security protocol | Genetic algorithm | Bacterial foraging optimization | Three-pass protocol concept
مقاله انگلیسی
3 Simulation-based multi-objective model for supply chains with disruptions in transportation
شبیه سازی مبتنی بر مدل چند هدفه برای زنجیره تامین با اختلال در حمل و نقل-2017
Unpredictable disruptions (e.g., accidents, traffic conditions, among others) in supply chains (SCs) mo tivate the development of decision tools that allow designing resilient routing strategies. The transpor tation problem, for which a model is proposed in this paper, consists of minimizing the stochastic transportation time and the deterministic freight rate. This paper extends a stochastic multi-objective minimum cost flow (SMMCF) model by proposing a novel simulation-based multi-objective optimization (SimMOpt) solution procedure. A real case study, consisting of the road transportation of perishable agricultural products from Mexico to the United States, is presented and solved using the proposed SMMCF-Continuous/SimMOpt solution framework. In this case study, time variability is caused by the inspection of products at the U.S.-Mexico border ports of entry. The results demonstrate that this fra mework is effective and overcomes the limitations of the multi-objective stochastic minimum cost flow problem (which becomes intractable for large-scale instances).
Keywords: Minimum cost flow | Simulated annealing | Simulation optimization | Stochastic multi-objective optimization | Resilient supply chains
مقاله انگلیسی
4 The inventory-routing problem of returnable transport items with time windows and simultaneous pickup and delivery in closed-loop supply chains
مشکل موجودی مسیریابی اقلام حمل و نقل برگشت پذیر با پنجره های زمان و تحویل و تحویل همزمان در زنجیره تامین حلقه بسته-2017
Reducing environmental impact, related regulations and potential for operational benefits are the main reasons why companies share their returnable transport items (RTIs) among the different partners of a closed-loop supply chain. In this paper, we consider a producer, located at a depot, who has to distribute his products packed in RTIs to a set of customers. Customers define a time window wherein the service can begin. The producer is also in charge of the collection of empty RTIs for reuse in the next production cycle. Each partner has a storage area composed of both empty and loaded RTI stock, as characterized by initial levels and maximum storage capacity. As deliveries and returns are performed by a homogeneous fleet of vehicles that can carry simultaneously empty and loaded RTIs, this research addresses a pickup and delivery inventory-routing problem within time windows (PDIRPTW) over a planning horizon. A mixed-integer linear program is developed and tested on small-scale instances. To handle more realistic large-scale problems, a cluster first-route second matheuristic is proposed.
Keywords: Returnable transport item | Closed-loop supply chain | Inventory routing problem | Pickups and deliveries | Time windows
مقاله انگلیسی
5 Collection-disassembly problem in reverse supply chain
مشکل مجموعه جداسازی قطعات در زنجیره تامین معکوس-2017
The reverse supply chain and disassembly processes are getting more and more important for tackling the burden of waste electrical and electronic equipment. The disassemblys complexity and frequent manual operation makes this process relatively expensive compared to its potential profit. The collection of end-of-life product is also a big issue dealing with vehicle routing. Thus, the decisions taken for collection and disassembly of end-of-life products need to be optimised. In this work, an optimisation model is developed for incorporating these problems. Our experimental study shows joint optimisation of collection and disassembly with coordination between them improves the global performance of the reverse supply chain including lower total cost corresponding to the component demand satisfaction.
Keywords: Routing | Production | Collection | Disassembly | Reverse supply chain | Waste electrical and electronics equipment
مقاله انگلیسی
6 Distance potential concept and its applications to the design of regional biomass supply chains and solving vehicle routing problems
مفهوم بالقوه فاصله و کاربرد آن برای طراحی زنجیره های زیست توده منطقه ای و حل مسائل مسیریابی وسایل نقلیه-2017
This paper presents a new concept, distance potential, which is the sum of the distances from the source points to the demand point being considered (for supply chains), or the sum of the distances from the demand (customer) being considered to other demands and the depot (for vehicle routing problems). We also investigate the applications of the new concept to the design of regional biomass supply chains and solving vehicle routing problems. In designing a supply chain, the values of the distance potentials are used to determine the precedence order: the demand point with the largest distance potential value will be satisfied first. While satisfying a demand point, the source point with the shortest distance to the demand will be used first. In solving a vehicle routing problem, the new concept is used to identify the customer which should be included in the first routing to be considered. Then, the network can be designed starting from the customer identified, and based on a few heuristic rules proposed in this paper. The results obtained in this work are comparable to or even better than that obtained in the literature. It is shown that the method proposed is simple and of high computational efficiency.
Keywords:Biomass energy|Supply chain|Distance potential|Vehicle routing problem
مقاله انگلیسی
7 بررسی مقایسه ای پروتکل مسیریابی انفعالی، پیشگیرانه و ترکیبی در شبکه حسگر بی سیم تحت حمله کرم چاله
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
امروزه، پروتکل ارتباطات ZigBee ، یکی از استانداردهای حاکم بر شبکه های حسگر بی سیم و شبکه های ad-hoc و اینترنت اشیا (IoT) است. با وجود اینکه استاندارد ZigBee همراه با امنیت در نگهداری و مصرف انرژی پایین تر در نظر گرفته شده است، هنوز پروتکل مسیریابی مبتنی بر حسگر بی سیم zigbee و شبکه ad-hoc به علت حملات کرم چاله در لایه شبکه، با خطرات امنیتی شدید روبرو میشود. به منظور بررسی حملات امنیتی در پروتکل های مسیریابی در این مقاله، عملکرد پروتکل مسیریابی Ad hoc متقاطع On-Demand (AODV)، مسیریابی لینک وضعیت بهینه سازی شده(OLSR) و پروتکل مسیریابی منطقه (ZRP) در IEEE 802.15.4 مبتنی بر شبکه حسگر بی سیم (WSN) در حضور حملات کرم چاله بدست امد. متریکهای مورد استفاده برای آنالیز عملکرد پروتکل مسیریابی انفعالی (AODV)، پروتکل مسیریابی پیشگیرانه (OLSR) و پروتکل مسیریابی ترکیبی (ZRP) در WSN ها عبارتند از بازده، متوسط تاخیر بهم پیوسته، نرخ تحویل بسته (PDR) و مصرف کل انرژی شبکه حسگر است. شبیه سازی با استفاده از qualnet انجام شد.
کلمات کلیدی: پروتکل های مسیریابی | AODV | OLSR | ZRP | حمله کرم چاله | IEEE 802.15.4
مقاله ترجمه شده
8 Managing congestion in supply chains via dynamic freight routing: An application in the biomass supply chain
مدیریت تراکم در زنجیره تامین از طریق مسیریابی حمل و نقل پویا: یک برنامه در زنجیره تامین زیستی-2017
This paper manages congestion in the supply chain via dynamic freight routing and using multi-modal facilities in different time periods of a year. The proposed mixed integer non linear program (MINLP) model captures the trade-offs that exists between investment, transportation, and congestion management decisions. A linear approximation of the pro posed MINLP model is then solved using a hybrid Benders-based rolling horizon algorithm. The performance of the algorithm is tested on a case study that uses data from the Southeast USA biomass supply chain network. Extensive numerical experiments provide managerial insights to manage congestion from the biomass supply chain network.
Keywords:Biomass supply chain network design|Dynamic freight routing|Facility congestion|Benders decomposition|Rolling horizon heuristic
مقاله انگلیسی
9 Can Sensors Collect Big Data? An Energy Efficient Big Data Gathering Algorithm for WSN
آیا حسگرها می توانند اطلاعات جمع آوری کنند؟ الگوریتم جمع آوری داده های انرژی برای شبکه های حسگر بی سیم-2017
Recently, incredible growth in communication technology has given rise to the hot topic, Big Data. Distributed wireless sensor networks (WSNs) are the key provider of Big Data and can generate a significant amount of data. Various technical challenges exist in gathering the real time data. Energy efficient routing algorithms can overcome these challenges. The signal transmission features have been obtained by analyzing the experiments. According to these experiments, an energy efficient Big Data algorithm (BDEG) for WSN is proposed for real time data collection. Clustering communication is established on the basis of RSSI and residual energy of sensor nodes. Experimental simulations show that BDEG is stable in terms of network lifetime and data transmission time because of load balancing scheme. The effectiveness of the proposed scheme is verified through numerical results obtained in MATLAB.
Keywords: Big Data | BDEG algorithm | RSSI | WSNs | Cluster ing | Network Lifetime.
مقاله انگلیسی
10 Improved search methods for assessing Delay-Tolerant Networks vulnerability to colluding strong heterogeneous attacks
روش های جستجو بهبود یافته برای ارزیابی آسیب پذیری شبکۀ تاخیر در تطبیق حملات ناهمگون قوی-2017
Article history:Received 21 December 2016Revised 14 March 2017Accepted 15 March 2017Available online 21 March 2017Keywords: Security MobileEvolutionary algorithmIncreasingly more digital communication is routed among wireless, mobile computers over ad-hoc, un- secured communication channels. In this paper, we design two stochastic search algorithms (a greedy heuristic, and an evolutionary algorithm) which automatically search for strong insider attack methods against a given ad-hoc, delay-tolerant communication protocol, and thus expose its weaknesses. To assess their performance, we apply the two algorithms to two simulated, large-scale mobile scenarios (of differ- ent route morphology) with 200 nodes having free range of movement. We investigate a choice of two standard attack strategies (dropping messages and flooding the network), and four delay-tolerant routing protocols: First Contact, Epidemic, Spray and Wait, and MaxProp. We find dramatic drops in performance: replicative protocols (Epidemic, Spray and Wait, MaxProp), formerly deemed resilient, are compromised to different degrees (delivery rates between 24% and 87%), while a forwarding protocol (First Contact) is shown to drop delivery rates to under 5% — in all cases by well-crafted attack strategies and with an attacker group of size less than 10% the total network size. Overall, we show that the two proposed meth- ods combined constitute an effective means to discover (at design-time) and raise awareness about the weaknesses and strengths of existing ad-hoc, delay-tolerant communication protocols against potential malicious cyber-attacks.© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.1.
Keywords: Security | Mobile | Evolutionary algorithm
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer