دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Strategic fit::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Strategic fit

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 The strategic fit between innovation strategies and business environment in delivering business performance
تناسب استراتژیک بین استراتژی های نوآوری و محیط کسب و کار در ارائه عملکرد کسب و کار-2016
This paper examines the role business environments (in terms of dynamism and competitiveness) as contingency factors which affect the effectiveness of different types of innovation strategies (in terms of product and process) in delivering business performance. Using the data of 207 manufacturing firms in Australia, this study shows that dynamic environments strengthen the effect of product innovation on business performance. Competitive environments, on the other hand, weaken the effect of product innovation on business performance, but strengthen the effect of process innovation on business per- formance. Overall, this study demonstrates the strategic fit between dynamism and product innovation strategy as well as between competitiveness and process innovation strategy. On the other hand, com- petitiveness also shows a strategic mismatch with product innovation. The theoretical and practical implications are discussed.& 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: Innovation strategies | Business environment | Strategic fit | Business performance
مقاله انگلیسی
2 تناسب استراتژیک بین استراتژی های نوآوری و محیط کسب و کار در ارائه عملکرد کسب و کار
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این مقاله نقش محیط های کسب و کار را (در زمینه های پویایی و رقابتی بودن) به عنوان عوامل وقوع که میزان اثرگذاری انواع مختلف راهبردهای نوآوری (در زمینه های محصول و فرآیند) را در ارائه عملکرد کسب و کار، تحت تاثیر قرار می دهد، بررسی می کند. با استفاده از داده های 207 شرکت ساخت و تولید در استرالیا، این تحقیق نشان می دهد که محیط های پویا، تاثیر نوآوری محصول را بر روی عملکرد کسب و کار، قوی تر می کند. از سوی دیگر، محیط های رقابتی، تاثیر نوآوری محصول را بر روی عملکرد کسب و کار، ضعیف تر می کند، اما تاثیر نوآوری فرآیند را بر روی عملکرد کسب و کار محکم تر می کند. به طور کلی، این تحقیق، وجود تناسب راهبردی بین راهبردهای نوآوری در پویایی و نوآوری درمحصول و نیز بین راهبردهای رقابتی بودن و نوآوری در فرآیند را نشان می دهد. از سوی دیگر، رقابتی بودن همچنین وجود یک ناهماهنگی راهبردی با نوآوری محصول را نشان می دهد. دلالت های تئوریکی و عملی، بحث خواهند شد.
کلیدواژه ها: راهبردهای نوآوری | محیط کسب و کار | تناسب راهبردی | عملکرد کسب و کار
مقاله ترجمه شده
3 مدیریت استراتژیک منابع انسانی و علامت گذاری به عنوان گرایش زنجیره تامین
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
تمرکز اکثر تحقیقات SHRM بر روی سازمان واحد و مرکزی و فعالیت هایی که در داخل شرکت صورت می¬گیرد. هدف از این مقاله، ارائه¬ی طرح اصولی برای مطالعه SHRM در تدارکات است. چارچوبی برای شناسایی عوامل موثر بر اینکه آیا اتخاذ جهت گیری تدارکات(SCO) موثر است یا نه، و بیان احتمالات شیوه های SHRM مجسم مورد نیاز برای دستیابی و سرمایه گذاری بر روی SCO ، ارائه شد. چند همکاری در راستای مقالات مدیریت منابع انسانی استراتژیک و زنجیره تامین انجام شد. در مرحله اول، منطقه تحقیقاتی نادیده گرفته شده، مشخص شد. در مرحله دوم، شرایط مرزی مدیریت منابع انسانی استراتژیک و سیستم های HR در شرکت واحد اولیه توسعه داده شد، تمرکز درون سازمانی اولیه بر روی روابط درون سازمانی و بین سازمانی است. در مرحله سوم چارچوبی برای فهم ارتباط بین سیستم-های HR و SCO ، و نتایج استراتژیک تهیه شد. مرحله¬ی چهارم، بروی نظریه پردازی پیشین در مدیریت منابع انسانی استراتژیک است و چارچوبی برای تحقیقات در زمینه تدارکات ارائه شد. و در نهایت، طرحی برای تحقیقات آینده، به همراه مدل تصمیم گیری که دارای مفاهیم تحقیق و شیوه مدیریت است، ارائه شد.
کلمات کلیدی: مدیریت منابع انسانی استراتژیک | زنجیره تامین | تناسب استراتژیک
مقاله ترجمه شده
4 فراتحليل SWOT: معرفي يك ابزار برنامه ريزي استراتژيك
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
تحليل SWOT بطور گسترده اي آموزش داده مي شود و به ظاهر شهودي مي باشد ولي در زمينه هاي نظري مورد نقد جدي قرار گرفته است. منتقدان معتقدند كه SWOT كه مبتني بر ادراكات ذهني است، غيرسيستماتيك بوده، از كمي سازي اجتناب نموده و فاقد قدرت پيش بيني است. كاربرد آن بعنوان ابزار مستقل بجاي يك مدل تجزيه و تحليل موقعيتي بعنوان بخشي از مجموعه ابزارهاي جامع تر توسعه استراتژي نيز مورد نقد قرار گرفته است (فرينگر، 2007). در ارزيابي نسبي 24 تكنيك بكار رفته در تجزيه و تحليل استراتژيك، SWOT رتبه ي بالايي ندارد (فلايشر و بنسوسان ، 2002). تعجب آور نيست، شواهدي وجود دارد كه مديران از آن بعنوان يك ابزار برنامه ريزي در رويه كسب و كار استفاده اندكي مي كنند. يك نظرسنجي از بيش از 100 مدير بي اعتمادي قابل توجهي نسبت به اين روش را معلوم ساخته است (فيننگان، 2010). با توجه به تحقيقي مبتني بر 212 مصاحبه با مديران اجرايي 1000 شركت مجله فورچون، تحليل استراتژيك عملا به عملكرد آسيب مي رساند (منون و همكاران، 1999). برخي محققان تكذيب نموده اند كه تجزيه و تحليل SWOT براي هيچگونه هدف سودمند بكار نمي رود (هيل و وست بروك ، 1997؛ آرمسترانگ، 1984). تحقيق ديگري اين فرايند را بقدري ناقص درنظر گرفته است كه مستلزم "فراخواني محصول" مي باشد (هيل و وست بروك، 1997).
در عين حال، بنظر مي رسد كه شهود اساسي پشتيبان تجزيه و تحليل SWOT محكم باشد. فرض مي شود كه استراتژي هاي موفق مبتني بر تناسب بين منابع داخلي و امكانات خارجي هستند. قابليت هاي و شايستگي هاي متمايز سازمان ها بايستي عواملي در محيط هاي سياسي، ‌اقتصادي، اجتماعي، تكنولوژيكي و مقرراتي به چنگ آورند كه چنين قابليت هايي را ايجاب نموده و پشتيباني مي نمايند. شواهد زيادي وجود دارند دال بر اينكه تناسب قوي ميان شرايط و منابع تأثير مثبتي بر عملكرد مي گذارد (درازين و ون د ون ، 1985؛‌لوكاس و همكاران، 2001؛ ونكاترامن و پرسكات ، 1990؛ زاژاك و همكاران ، 2000؛ گارليكز، 2011). از اينرو، واكنش هاي متخصصان برنامه ريزي استراتژيك به محدوديت هاي تجزيه و تحليل SWOT بر دو گونه بوده اند: برخي آن را بعنوان ابزاري سودمند براي ساير روش ها ناديده گرفته اند، ‌نظر به اينكه ديگران تلاش نموده اند تا آن را "انعطاف ناپذيرتر" نموده و اعتبار و مطلوبيت آن را براي فرايندهاي سازماني افزايش دهند.
اين مقاله، رويكرد دوم را اتخاذ نموده است و درصدد توسعه ي مدل اساسي SWOT در يك ابزار پشتيباني تصميم مي باشد. معيار تناسب استراتژيك حفظ مي شود ولي در مدل برنامه ريزي جديدي جاي داده مي شود. آنچه بايستي ناديده گرفته شود، طبقه بندي انعطاف ناپذير عوامل خارجي به فرصت ها يا تهديدات و عوامل داخلي به نقاط قوت يا نقاط ضعف به نفع تصميمات يك مقياس مي باشد. با اين وجود، رهيافت جديد مستلزم داوري هايي است ولي اينها ديگر لازم نيست كه در يك مفهوم طبقه اي،‌ بعنوان مثال، طبقه بندي يك عامل بعنوان يك نقطه قوت يا ضعف،‌ اتخاذ شوند. بلكه، اينگونه قضاوت ها درجه بندي ها و ارزيابي تطبيقي را امكانپذير مي نمايند. همچنين آنچيزي كه بايستي بهبود داده شود، ايجاد غير سيستماتيك و موقتي عوامل موردنظر در تدوين استراتژي مي باشد. فرايند منظمي مورد نياز است و بايستي بواسطه ي يك ايده ي بدوي ايجاد شود:‌ منابع موجود در يك سازمان بازارهاي مناسبي را تعيين مي كنند كه غالب اوقات، با توجه به شرايط موجود در محيط كسب و كار ،‌طراحي استراتژي هاي موفقي را براي تسخير آنها امكانپذير مي سازند. اين امر، بينش اصلي ديدگاه مبتني بر منابع شركت به شمار مي آيد. بنابراين، اين روش جديد برنامه ريزي متكي بر رويكرد ساختاريافته تري مي باشد و بررسي رقبا را تسهيل نموده و تصميم گيرندگان را در فهرستي از اهداف استراتژيك اولويت بندي شده اي كه با مأموريت سازمان سازگاري دارند، در فرايند يكپارچه اي از استخراج داده ها هدايت مي نمايد. اين روش بواسطه ي ابزاري اجرا مي شود كه به فراتحليل SWOT مرسوم است.
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer