دانلود و نمایش مقالات مرتبط با TOPSIS::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - TOPSIS

تعداد مقالات یافته شده: 29
ردیف عنوان نوع
1 Group heterogeneity in multi member decision making model with an application to warehouse location selection in a supply chain
عدم تطابق گروه در مدل تصميم گيري چندگانه با برنامه کاربردي در انتخاب محل انبار در يک زنجيره تامین-2017
Group decision making (GDM) is more effective in extracting the real case scenarios of the decision prob lems to add competitive advantages in a supply chain. Group members from wider spectrum of the envi ronment naturally command variation in knowledge level to their respective domain. The degree of heterogeneity of the decision makers in a group plays a crucial role in realistic assessment of both alter natives and selection criteria. This paper proposes a new Multi criteria GDM approach in adroit exploita tion of the group heterogeneity during evaluation process and restrict the biasness of information while decision making. The importance of the heterogeneous degree of expertise is established through pair wise preference comparison matrix. To overcome the biasness, the consistency check mechanism of ana lytical hierarchy process (AHP) is employed. A real case example on warehouse location selection in a supply chain is illustrated to demonstrate the validity and effectiveness of the proposed approach. In order to ensure the applicability, compatibility and validity of the proposed approach, comparative study is carried out with the proven and established MCDM methodologies SAW, MOORA, TOPSIS, VIKOR, ELECTRE II, COPRAS and PROMETHEE. ANOVA, Sensitivity analysis (SA) and other investigations find the proposed approach as a rational, robust, effective and precise decision making aid to the supply chain managers.
Keywords: Group heterogeneity | Pair wise comparison | Multi criteria group decision making | (MCGDM) | Warehouse location selection |Analysis of variances |Sensitivity analysis
مقاله انگلیسی
2 تحقیق یا تدریس محوری؟ مدل های نظریه بازی در فرآیند تصمیم گیری راهبردی دانشگاه ها با ماهیت محیط خارجی خنثی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
یک انتخاب کلیدی که باید توسط یک دانشگاه جدیدالتاسیس انجام شود این است که تعادلی بین زنجیره ای از گزینه های تحقیق و تدریس بوجود بیاورند. ما به این انتخاب از جنبه راهبردی بوسیله پیاده سازی نظریه بازی به منظور تجزیه و تحلیل فرآیند انتخاب، نزدیک شدیم. سه گروه اصلی از بازیکنان شناسایی شدند: اعضای هئیت علمی و یا دانشگاهیان ، اعضای مدیریت دانشگاه و اعضای هئیت اُمنا. تصمیمات این نقش آفرینان بوسیله روش تاپسیس فازی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های ما نشان می دهد که چگونه در انتخاب بین زنجیره ای از گزینه ها ، بازیگران به یک نقطه تعادل رضایت بخش دست پیدا می کنند که بیشترین رضایتمندی را از جمیع جهات برای دستیابی به سود مطلوب برای شان فراهم می کند.
کلمات کلیدی: نظریه بازی | فرآیند تصمیم گیری راهبردی | روش تاپسیس فازی | زنجیره تدریس/تحقیق
مقاله ترجمه شده
3 An Extended PROMETHE II Multi-Criteria Group Decision Making Technique Based on Intuitionistic Fuzzy Logic for Sustainable Energy Planning
تمدید 2 PROMETHE تصمیم گیری چند معیاره گروه ساخت تکنیک بر اساس بهای کارکرد منطق فازی برای برنامه ریزی انرژی پایدار-2015
The implementations of Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE) category to complex multi-criteria group decision making (MCGDM) scenarios have been included in thousands areas. Out- ranking methods such as PROMETHEE II are also greatly employed in energy planning application. In MCGDM methods if decision makers (DMs) are not able to treat precise data in order to define their preferences, the intuitionistic fuzzy set (IFS) theory enables them. IFS attributes are connected with the degree of membership and non-membership, and can be used to draw uncertainty in group decision-making situations. In this paper, a new version of the PROMETHEE II method is proposed, aiming at solving MCGDM problems. Linguistic variables are expressed in the mem- bership function and non-membership function of IFS which are used to assess the weights of all criteria and the ratings of each alternative with respect to each criteria. Conditional normalized Euclidean distance measure is adopted to measure deviations between alternatives on intuitionistic fuzzy set. Then, a ranking algorithm is applied to indicate the order of superiority of alternatives. Finally, a practical example is given to an application of sustainable energy planning to verify our proposed method. Additionally, a comparative analysis is done among the proposed PROMETHEE II method and the intuitionistic fuzzy technique for order preference by similarity to ideal solution (IF-TOPSIS) method and elimination and choice translating reality method (IF-ELECTRE). keywords: Multiple criteria group decision making | PROMETHEE II | Intuitionistic fuzzy sets | Sustainable energy planning
مقاله انگلیسی
4 کاربرد مدل ISM در ارزیابی معیارهای انتخاب تولیدکنندگان هوشمند و رتبه بندی تولیدکنندگان با بهره گیری از روش های TOPSIS-AHP
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
در دنیای رقابتی حاضر، سازمان ها باید همواره تلاش کنند تا به جلو پیش رفته و نیز جایگاه کنونی خود را با بکارگیری استراتژی های مناسب حفظ کنند. محیط سازمان ها، دستخوش تغییرات سریعی شده اند که در آن، تقاضاهای مختلف و مشتریان گوناگونی عنوان می شوند. تعداد اندک و محدودی از منابع و تشکیلات نیز به عنوان نمونه دیگری از محدودیت های مهمی که در شرکت ها وجود دارند، قابل ذکر هستند. یک روش برای غلبه بر این مشکلات، بهره گیری از تولیدکنندگان هوشمند و برون سپاری به شکلی مناسب است. تحقیق حاضر از دو مطالعه انجام شده در زمینه هوشمندی و ISM نشأت می گیرد. این تحقیق با شناسایی معیارهای ارزیابی تولیدکنندگان هوشمند آغاز می شود. سپس این فاکتورها رتبه بندی شده و با استفاده از مدل ساختاری توضیحی طبقه بندی می شوند. نتایج این تحقیق این امر را نشان می دهد که متغیر سرعت تحویل در سطح پائینی از مدلی که دارای خروجی توان تحریکی بسیار بالا می باشد، قرار دارد. متغیر کاهش تأخیر دارای مشخصات یکسانی می باشند. سپس، با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، وزن هر معیار ارزیابی هوشمندی تولیدکنندگان مورد سنجش قرار گرفته و به عنوان ورودی مدل TOPSIS درنظر گرفته می شود. در نهایت، 6 تولید کننده با بهره گیری از روش TOPSIS فازی ارزیابی می شوند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که معیارهای دارای توان تحریکی بالاتر و وابستگی کم، در مدل AHP دارای وزن کمتری است. بنابراین، لازم است که روی متغیرهای سطح اول و دوم مدل تمرکز کنیم تا هوشمندی تولیدکنندگان را افزایش دهیم. در این تحقیق، وزن داده ها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی طوری تعیین شده است که کارآمدی نتایج شیوه TOPSIS فازی افزایش یابد. بطور همزمان مدل ساختاری توضیحی نیز برای تفسیر معیارهای مرتبط با تولیدکنندگان بکار گرفته شده است.
کلمات کلیدی: TOPSIS | تامین کننده های Agile | مدل ساختاری تفسیری | تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی | محیط فازی
مقاله ترجمه شده
5 ارزیابی تاثیر تجاری معیار چابکی و استراتژی تخصیص سفارش در گزینش چند معیاری عرضه کننده جمهوری کره
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 52
در مقاله حاضر ، انتخاب و ارزیابی فروشنده را به عنوان یک مسئله تصمیم گیری چند ضابطه ایMCDM با اولویت های ذهنی و فازی تصمیم گیران در خصوص معیارهای ارزیابی فرمول بندی می کنیم و نتیجه این میشود که تصمیم گیرنده با یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری تجهیز می شود که جبهه های پارتو یعنی مجموعه ی بهترین عرضه کنندگان احتمالی با کیفیت بالا و سطوح عملیات تجاری بهینه عرضه کنندگان مذکور را ارائه می کند. همچنین اهمیت ضایطه و معیار چابکی (فوریت) و معیار فرعی آن در فرایند ارزیابی و انتخاب عرضه کنندگان چابک را با اندازه گیری بزرگی اثر شلاقی و هزینه های سرمایه گذاری، به طور کمی بیان می کنیم. سیستم پیشنهادی، با توجه به میزان نزدیکی راه حل ها به راه حل ایده آل ( TOPSIS فازی)، از فرایند سلسله مراتبی تحلیل فازی (AHP فازی) و تکنیک های فازی برای ترتیب اولویت ها استفاده می کند تا اولویت وزن های معیارهای (ضوابط) چند تایی را تعیین کرده و با احتساب ابهام و عدم دقت ارزیلبی های انسانی ،مناسب ترین عرضه کننده را برگزیند. مطلب مهمتر این است که جبهه های پارتو تقریبی زنجیره عرضه مربوط به وزن های اولویت متغیر معیار چابکی و معیاری فرعی آن را نیز به ما می دهد و بالاخره اینکه تحت دو استراتژی تخصیص ترتیب یعنی استراتزی تخصیص ترتیب چوله ( SOA) و استراتژی تخصیص یکنواخت سفارش ( EOA ) هزینه های زنجیره عرضه چابک، و غیر چابک را پیش و پس از پیکره بندی های مجدد زنجیره عرضه اصلی که در واکنش به مشکلات ناخواسته حاصل می شوند مقایسه می کنیم. کلمات کلیدی: انتخاب تامین کننده | زنجیره تامین چابک | جبهه پارتو | اثر شلاق چرمی | فازی AHP | TOPSIS فازی | مسئله تصمیم گیری چند ضابطه ای (MCDM)
مقاله ترجمه شده
6 تحلیل پارامترهای مالی بانکهای صربستانی از طریق بکارگیری روش های AHP فازی و TOPSIS
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
بانکها، بازیگران بازار مالی و کل سیستم تامین مالی اقتصاد هستند به این معنی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در حال تبدیل شدن به گردانندگان و مکانیسم های کنترل سیستم مالی هستند که بدون آنها، فرایند بازتولید، عملا غیر ممکن می گردد. بانکها، بعنوان موسسات مالی خاص، جایگاه محوری درون سیستم مالی، بعلت وظایفی که انجام می دهند، و همچنین حجم نسبی ظرفیت های مالی موجود در حسابها، دارا هستند. ارزیابی کار بانکها، دارای اهمیت اساسی برای اعتبار دهندگان، سرمایه گذاران و دیگر بخش های ذی نفع دارد، زیرا توانایی بانک را برای رقابتی ماندن در این بخش، تعیین می کند. هدف این پژوهش، ارائه یک مدل چندمعیاره فازی است که ارزیابی عملکرد مالی بانکها را تسهیل می کند. تحلیلی از کل بخش بانکداری در صربستان که دوره ای از 2005 تا 2010 را پوشش می دهد، انجام گرفته است. روش هایی مانند فرایند تحلیل سلسله مراتبی (FAHP)، و روش اولویت بندی عملکرد بر اساس شباهت با گزینه ایده آل (TOPSIS)، در مدل پیشنهادی یکپارچه شده اند. در مرحله اول، ما وزن های اولویت معیارها را با استفاده از FAHP تعیین کردیم، و در مرحله دوم، رتبه بندی بانکها را از طریق استفاده از روش TOPSIS، انجام دادیم.
کلمات کلیدی: بخش بانکی صربستان | عملکرد مالی | منطق فازی | چند معیاره تصمیم گیری روش | FAHP | TOPSIS
مقاله ترجمه شده
7 Analysis of the fi nancial parameters of Serbian banks through the application of the fuzzy AHP and TOPSIS methods
تجزیه و تحلیل از پارامترهای مالی از بانک صربستان از طریق استفاده از روش AHP و TOPSIS فازی-2014
Banks represent entities of the financial market and the overall system for financing of the economy, i.e. they are directly or indirectly becoming the drivers and control mechanism of the financial system without which the process of reproduction would be practically impossible. Banks, as specific financial institutions, hold a central place within the financial system due to the functions they perform, as well as the relative volume offinancial potential that resides within their accounts. Evaluation of the work of banks is of essential importance to creditors, investors and other interested parties, because it determines a bank's ability to be competitive within the sector. The aim of this study is to propose a fuzzy multi-criteria model that will facilitate the assessment of the financial performance of banks. An analysis was performed of the entire banking sector in Serbia covering the period between the years 2005 and 2010. Methods such as the Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) and the Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) have been integrated into the proposed model. In the first phase, we determined the priority weights of criteria using FAHP, while in the second phase we performed a ranking of the banks through the application of the TOPSIS method. Keywords : Serbian banking sector Financial performance Fuzzy logic Multi-criteria decision-making methods FAHP TOPSIS
مقاله انگلیسی
8 انتخاب تولیدکنندگان سبز براساس شیوه های GSCM: استفاده از روش TOPSIS فازی بکار گرفته شده در شرکت الکترونیکی برزیلی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 50
بدلیل افزایش آگاهی و فشارهای محیطی بسیار از سوی سهام داران مختلف، شرکت ها به اهمیت بکارگیری شیوه های سبز در فعالیت های روزانه خود پی برده اند. این مقاله یک ساختار را با استفاده از روشTOPSIS فازی جهت انتخاب تولید کنندگان سبز برای شرکت الکترونیکی برزیلی پیشنهاد می دهد. ساختار ما براساس معیارهای شیوه های مدیریت زنجیره تولید سبز (GSCM) ایجاد می شود. یک تجزیه و تحلیل تجربی انجام شده و داده ها از یک مجموعه 12 تولید کننده موجود گردآوری می شوند. ما از یک روش TOPSIS فازی جهت رتبه بندی تولیدکنندگان استفاده می کنیم و نتایج ساختار پیشنهادی با رتبه های حاصل شده از روش میانگین هندسی و روش میانگین نمره دارTOPSIS فازی مقایسه می شوند. سپس یک ضریب وابستگی رتبه اسپیرمن برای یافتن اختلاف بین رتبه های حاصل از سه روش بکار گرفته می شود. در نهایت، یک تحلیل حساسیت برای بررسی تأثیر ارجحیت ها داده شده از سوی تصمیم گیرندگان برای شیوه های منتخب GSCM در مورد انتخاب تولید کننده سبز انجام می شود. نتایج بیانگر آن هستند که 4 معیار غالب عبارتند از: تعهد مدیر ارشد برای GSCM، طرح های تولیدی که مواد مصرفی، قطعات یا انرژی را کاهش داده، مجدداً بکار برده، بازیابی کرده و یا مرمت کنند، مطابقت با الزامات محیطی قانونی و برنامه های رسیدگی و طرح های تولیدی که از استفاده از مواد سمی یا خطرناک جلوگیری کرده یا آن را کاهش دهند.
کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM) | انتخاب تامین کننده سبز | تئوری مجموعه فازی | TOPSIS | تعداد فازی مثلثی
مقاله ترجمه شده
9 چارچوب یکپارچه برای تحلیل زنجیره¬ی تامین برق با استفاده از روش TOPSIS فازی اسوات ترکیب شده با برنامه ريزي سلسله مراتبي: مورد کشور ترکیه
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
این مقاله یک چارچوب یکپارچه‌ را جهت تحلیل یک زنجیره‌ تامین برق با استفاده از روش SWOT-fuzzy TOPSIS که با فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) ترکیب شده است، ارائه می‌دهد. مقاله به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود. در بخش اول، چارچوب یکپارچه‌ متشکل از یک چارچوب کمی و یک چارچوب کیفی ارائه شده است، در چارچوب کیفی، ساختار کلی و اصطلاحاً چارچوب‌های طراحی پیشرفته برای یک زنجیره‌ی تامین برق توسعه داده شده‌اند. چنین عملی بر پایه مروری بر متون مرتبط با زنجیره‌ منابع صورت پذیرفته است(SCM ). پس از آن یک از چارچوب کمی "قدرت- ضعف- فرصت و تهدید "(SWOT )بر پایه¬ عناصری که چارچوب کیفی پیشنهاد می‌دهد جهت فرمول بندی نمودن استراتژی طراحی استفاده شده است. از آنجا که تحلیل کیفی SWOT می‌تواند برای فرمول‌بندی کردن یک طرح عملی، غیر کافی باشد، لذا روش یکپارچه‌ SWOT-Fuzzy-TopSIS‌ که با روشAHP ترکیب شده است، پیشنهاد گردیده است. هدف چنین روش پیشنهاد شده¬ای اولویت ‌بندی فاکتورهای تعریف شده‌ی SWOT و فرمول‌بندی نمودن استراتژی طرح با استفاده از اولویت‌های بالاتر است.در بخش دوم مقاله نیز یک چارچوب یکپارچه¬ مرتبط با منابع تامین برق در ترکیه نشان داده شده است.
کلمات کلیدی: زنجیره‌ی تامین برق | برنامه‌ریزی پیشرفته | قدرت- ضعف- فرصت و تهدید | Fuzzy TOPSIS | فرایند تحلیلی سلسله مراتبی
مقاله ترجمه شده
10 رویکرد طرح آزمایشی با استفاده از روش TOPSIS جهت انتخاب فناوری های یکپارچه کامیپوتری
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
انتخاب فناوریهای تولید یکپارچه کامپیوتری (CIM) روندی پیچیده تر به خود میگیرد زیرا تصمیم گیرندگان در سازمانهای تولیدی باید طیف گسترده ای از انتخابها را بر اساس مجموعه ای از شاخصها ارزیابی کنند. اگر چه روشهای فراوانی در رابطه با تصمیم گیری با شاخصهای چندگانه (MADM) وجود دارد، ولی این مقاله قصد دارد کاربرد TOPSIS یکپارچه و روش DoE را کندوکاو کند تا مسائل گوناگون مربوط به انتخاب CIM در کاربری صنعتی در زمان واقعی را برطرف نماید. چهار مسئله درباره انتخاب CIM در این نوشتار بررسی خواهند شد: انتخاب رباتهای صنعتی، انتخاب فرآیند نمونه سازی سریع، انتخاب ماشین ابزار CNC و انتخاب طرح چیدمان کارخانه. روش TOPSIS و طرح آزمایشات DoE با هم بکار گرفته میشوند تا شاخصهای مهم انتخاب و اثر متقابل آنها را از راه برازندگی چند جمله ایها با داده های آزمایش ناشی از آنالیز رگرسیون خطی چندگانه شناسایی کنند. این فرآیند توسعه مدل ریاضی آزمایشات TOPSIS را در مدل درگیر میکند. فرا مدل رگرسیون هزینه، زمان و میزان مراحل محاسبات را در مدل TOPSIS بسار کاهش میدهد. نتایج بکارگیری معتبر دانسته شدند و آشکار گشت که آنها شباهت مطلوبی با نتایج چهار مسئله تصمیم گیری اشاره شده در نوشتارها دارند.
کلیدواژگان: تصمیم گیری | MADM | TOPSIS طرح آزمایش | تولید یکپارچه کامپیوتری | فناوری ها
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer