دانلود و نمایش مقالات مرتبط با business models::صفحه 1

تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - business models

تعداد مقالات یافته شده: 33
ردیف عنوان نوع
1 Scaling-up short food supply chains? A survey study on the drivers behind the intention of food producers
آیا زنجیره تامین مواد غذایی کوتاه افزایش می یابد؟ یک مطالعه بر روی رانندگان در پشت هدف تولید کنندگان مواد غذایی-2017
The growing interest for alternative food initiatives has ignited the debate on scaling-up such initiatives. Empirical studies on such initiatives tend to ignore the underlying psychological constructs that affect farmers’ intentions and decisions. This paper investigates the intention to scale-up their businesses in Sweden based on a survey of 338 Short Food Supply Chain producers utilising the construct of the Theory of Planned Behaviour (TPB) as a theoretical framework. The findings show that attitude can be consid ered the most important driver for their intention to scale-up their business. Also, the perceived level of control and the positive perception of personal referents, i.e. family members, co-workers and con sumers, foster their intention to scale-up. In contrast, perceptions of other farmers and competitors as well as the perception of framework conditions (e.g. state support, availability of financial resources) do not have any significant influence. However, several socio-economic characteristics such as size of farm, type of production and use of infrastructure are identified as significant influences. This insight is relevant for the numerous countries experiencing growing interests in alternative food initiatives.
Keywords: Theory of planned behaviour | Short food supply chains |Scaling-up |Sustainable business models
مقاله انگلیسی
2 کسب و کار فراگیر-رویکرد کسب و کار به سوی توسعه
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
ایده مشارکت در کسب و کار در دهه 1990 با معرفی برنامه های تعدیل ساختاری(SAPs) درکشورهای در حال توسعه بوجود آمد.در این مقاله، توسعه مفهومی و بحثها توسط محققان و متخصصان در مورد مفهوم« کسب و کار فراگیر» مورد بررسی قرار می گیرد.در اینجا به بررسی این که چگونه رویکردهای بازار در تلاش برای مقابله با چالش های اجتماعی-اقتصادی بوده و شامل جوامع کم درآمد در زنجیره کسب و کار است،پرداخته می شود. این مفهوم شاخص های مدل کسب و کارفراگیر را نشان می دهد و به شرح پارامترهای آن از یک چشم انداز توسعه همه جانبه می پردازد. با وجود اینکه مدل های کسب و کارفراگیر موجود بر روی مشارکت اجتماعی از طریق تأکید بر کرامت انسانی، حقوق و پایداری اقتصادی متمرکز هستند، تأکید کمتری بر مشارکت محیطی یا ارتباطات وجود دارد.
مقاله ترجمه شده
3 پول سازی وبلاگ ها: رفتار اقتصادی، همکاری در خلق فرصت ها و کارآفرینی رسانه های اجتماعی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
هدف مقاله ما بررسی پدیده نوظهور پولی سازی ازطریق وبلاگ های شیوه زندگی به عنوان یک مثالی از کارآفرینی در رسانه های اجتماعی می باشد. وبلاگ سازها با استفاده از مدلهای مختلف کسب و کار و برمبنای برهم کنش و تاثیر متقابل شبکه های مجازی و شبکه های حقیقی به هنگام پولی کردن وبلاگ های خود، به فعالیتهای اقتصادی زیادی مشغول می شوند. ما با جلب کردن توجهات به این پدیده، با همکاری کردن باهم به دنبال درک فرآیند خلق فرصتهای کارآفرینی هستیم چراکه این پدیده دربین دست اندرکاران شبکه سازی اتفاق می افتد. ما ادعا می کنیم که وبلاگ سازها علیرغم برخورداری از جایگاههای محوری در شبکه های مجازی خود ممکن است فعال ترین افراد سهیم در فرآیند خلق فرصت نباشند. بلکه نقش آنها اغلب پذیرندگی است درحالیکه فرصتها به صورت فعالانه ای توسط سایر اعضای شبکه ها که دیدگاههای خلاقانه و نوآورانه ای از خود نشان می دهند شناسایی می شوند. بنابراین خلق فرصت در داخل شبکه ها اصلی ترین نیروی محرکه برای فرآیند کارآفرینی می باشد.
کلیدواژه ها: شبکه های اجتماعی | رفتار اقتصادی | همکاری در خلق فرصت | وبلاگ نویس ها
مقاله ترجمه شده
4 Monetising blogs_ Enterprising behaviour, co-creation of opportunities and social media entrepreneurship
وبلاگ های درآمدزا: رفتار سازمانی، ایجاد فرصت ها و کارآفرینی رسانه های اجتماعی-2017
Our essay aims to investigate the emerging phenomenon of monetising life-style blogs as an example of social media entrepreneurship. Using a variety of business models and based on interplay of virtual and real-life networks while monetising their blogs, bloggers engage in numerous economic activities. By attracting attention to this phenomenon, we seek to under stand the process of co-creation of entrepreneurial opportunities as it occurs among the networking actors. We pose that bloggers, despite taking focal positions within their virtual networks may not be the most (pro)active partners in the process of opportunity co-creation. Rather, their role is often receptive, whereas opportunities become actively identified by other, corporate members of networks, who demonstrate creative and innovative approaches. Thus, opportunity co-creation within the network becomes the main driver of the entrepreneurial process.
Keywords: Social media networks | Enterprising behaviour | Opportunity co-creation | Bloggers
مقاله انگلیسی
5 The Framework of Business Model in the Context of Industrial Internet of Things
چارچوب مدل تجاری در زمینه اینترنت اشیاء صنعتی-2017
The purpose of this article is an attempt to develop the concept of a business model dedicated to companies implementing technologies of the Industrial Internet of Things. The proposed concept has been developed to support traditional companies in the transition to the digital market. The study was based on the available literature on the impact the Industrial Internet of Things has on the economy and business models.
Keywords: business model | Business Model Canvas | Lean Canvas | Industrial Internet of Things (IIoT) | outcome economy
مقاله انگلیسی
6 The Internet of Things: Are you ready for what’s coming?
اینترنت اشیاء: آیا برای آنچه که میاد آماده ای؟-2017
Are you ready for what’s coming? As senior managers look to connect products, processes, and services to the growing field of the Internet of Things (IoT), this is an important preliminary question. Leveraging the IoT for firm benefit involves revisiting certain ideas that may have gone unquestioned for a long time. In this article, we begin by reviewing the complexity of the IoT, the complexities of an increasingly interconnected environment, and the increasing need to develop partnerships in order to create innovative solutions. We then offer practical insights from a case in which three actors with reciprocal specialties cooperated to create an IoT solution in the form of a connected appliance. While a shared spirit of optimism prevailed throughout the endeavor, reaching the finish line meant jumping a few hurdles along the way. Finally, we describe a number of fundamental issues related to business models, partnership strategy, data ownership, and technology diffusion that every enterprise should address before diving headfirst into the Internet of Things.
KEYWORDS : Internet of Things | Product digitization | Value creation | Co-creation | Smart appliances | Product development | IoT development
مقاله انگلیسی
7 Servitization, digitization and supply chain interdependency
خدماتی سازی، دیجیتالی شدن و وابستگی متقابل زنجیره تامین-2017
This study draws on literature at the intersection of servitization, digital business models and supply chain man agement. Work empirically explores how digital disruption has affected Business-to-Business (B2B) interdepen dencies. Dematerialization of physical products is transforming the way firms are positioned in the supply chain due to a reduction in production and transport costs and the different ways business engage with customers. Spe cifically, we propose that these new market conditions can empower downstream firms. We further propose that upstream firms can still capture additional value through digital service if their servitized offer includes difficult to imitate elements. The context of the analysis is the publishing industry. The Payment Card method employed is used to test UK and US consumers perceptions of digital formats (eBooks) and assess their willingness to pay in relation to printed formats. The method undertaken enables us to elicit aggregated consumer demand for eBooks which in turn identifies optimal pricing strategies for the digital services. Analysis demonstrates that during dig ital servitization upstream firms should seek to deploy unique resources to ensure their strategic position in the supply chain is not diminished.
Keywords: Servitization | Digitization | Interdependences | Publishing industry | Payment card
مقاله انگلیسی
8 Big Data in Smart Farming - A review
36/5000 داده های بزرگ در کشاورزی هوشمند - مرور-2017
Smart Farming is a development that emphasizes the use of information and communication technology in the cyber-physical farm management cycle. New technologies such as the Internet of Things and Cloud Computing are expected to leverage this development and introduce more robots and artificial intelligence in farming. This is encompassed by the phenomenon of Big Data, massive volumes of data with a wide variety that can be captured, analysed and used for decision-making. This review aims to gain insight into the state-of-the-art of Big Data applications in Smart Farming and identify the related socio-economic challenges to be addressed. Fol lowing a structured approach, a conceptual framework for analysis was developed that can also be used for future studies on this topic. The review shows that the scope of Big Data applications in Smart Farming goes beyond primary production; it is influencing the entire food supply chain. Big data are being used to provide predictive insights in farming operations, drive real-time operational decisions, and redesign business processes for game-changing business models. Several authors therefore suggest that Big Data will cause major shifts in roles and power relations among different players in current food supply chain networks. The landscape of stake holders exhibits an interesting game between powerful tech companies, venture capitalists and often small start ups and new entrants. At the same time there are several public institutions that publish open data, under the condition that the privacy of persons must be guaranteed. The future of Smart Farming may unravel in a contin uum of two extreme scenarios: 1) closed, proprietary systems in which the farmer is part of a highly integrated food supply chain or 2) open, collaborative systems in which the farmer and every other stakeholder in the chain network is flexible in choosing business partners as well for the technology as for the food production side. The further development of data and application infrastructures (platforms and standards) and their institutional embedment will play a crucial role in the battle between these scenarios. From a socio-economic perspective, the authors propose to give research priority to organizational issues concerning governance issues and suitable business models for data sharing in different supply chain scenarios.
Keywords:Agriculture|Data|Information and communication technology|Data infrastructure|Governance|Business modelling
مقاله انگلیسی
9 چالش مدل تجاری: درسهایی از یک شرکت محلی خورشیدی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
سیستم های قدرت زای نوری خورشیدی به عنوان منابع حیاتی تجدیدپذیر انرژی برای کاهش تغییرات آب و هوایی و کم کردن وابستگی به سوخت های فسیلی تلقی می شوند. با این حال، در برخی کشورها سرعت نفوذ سیستمهای قدرت زای نوری درحال کاهش است. یک مورد در این موضوع کشور آلمان است کشوری با بالاترین ظرفیت سیستمهای قدرت زای نوری نصب شده. باتوجه به شرایط جدید در بازار آلمان، سرعت نفوذ به صورت پیوسته هم در سال 2012 و هم 2013 کاهش یافته است. اینکه آیا سرعت نفوذ دوباره کاهش خوهد یافت یا نه نامشخص است. با اینکه منابع علمی اخیر اشاره کرده اند که شرکتهای خورشیدی محلی یک نقش محرک حیاتی در نفوذ دارند، مطالعات نه چندان زیادی تاکنون بر روی مدلهای تجاری و چالشهایی که چنین شرکتهای محلی ممکن است داشته باشند بحث کرده اند. این مقاله از طریق یک مطالعه موردی گسترده، مدل تجاری یک شرکت محلی خورشیدی را در یک شهری با 43000 ساکن در جنوب آلمان بررسی می کند. مورد این شرکت درباره یک چالش مهم مدل تجاری صحبت می کند. غلبه بر چنین چالشهایی نه تنها می تواند اجازه بقای شرکت را دهد بلکه همچنین نفوذ سیستمهای قدرت زای نوری خورشیدی را در منطقه تحریک می کند. نتایج دلالت هایی هم برای بخشهای صنعتی و هم سیاست گذاران نشان می دهد.
کلیدواژه ها: نفوذ | نوآوری | قدرت زای نوری خورشیدی | مدل تجاری | انرژی تجدید پذیر | چرخه عمر محصول
مقاله ترجمه شده
10 استقبال از انواع مدل های تجارت پایدار: کارآفرینی اجتماعی،کارآفرینی سازمانی شرکت ها، خلاقیت، نوآوری و دیگر روش ها برای چالش های پایداری
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
مدل های تجارت پایدار در وهله اول به حل و فصل مسائل اجتماعی و زیست محیطی تمایل دارد.در این راستا سود دهی نگرانی غالب آن ها نیست.به عبارت دیگر عملکرد مدل های تجارت پایدار برخلاف آن چه که Magretta استدلال کرده،"یکی از سوالات اساسی که هر مدیری باید بپرسد:ما چگونه باید در این تجارت پول دربیاوریم؟"،مدل می باشد.به منظور درک بهتر این تقابل،ما اولین بار می خواهیم به شاخه اصلی دانش مدیریت در مدل سازی تجارت اشاره کنیم.دانشگاهیان به مطالعه مدل تجارت با دقت و آگاهی بیشتری در 15 سال گذشته پرداخته اند.تعاریف متعددی از مدل های تجارات در مقاله مطرح شده است.Amit و Zott مدل تجارت"سیستم فعالیت های به هم پیوشته و وابسته ای که تعیین کننده مسیر تجارات کمپانی با مصرف کنندگان،همکاران و فروشندگان خود است" را تعریف می کند.Zhu و Casadesus-Masanell مدل های تجارت جدیدی با عنوان :برای منطق جدید شرکت های تجاری،راه های جدید برای ایجاد و گرفتن ارزش برای سهامداران آن و در درجه اول تمرکز بر پیدا کردن راه های جدید برای تولید درآمد و تعریف طرح های ارزشی برای جستجوی مصرف کنندگان،تامیین کنندگان و شرکا" را تعریف می کند.
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer