ژورنال های isi::صفحه 1
روز مهندس
ژورنال ها - همه
ژورنال های یافت شده: 112
برای مشاهده مقالات ترجمه شده، مقالات انگلیسی، و کتاب های همه از منوی سمت راست استفاده کنید
دسته بندی عنوان ردیف
علوم کامپیوتر

Constraints

ژورنال محدودیت ها
Constraints
علوم کامپیوتر

Computer Supported Cooperative Work (CSCW)

ژورنال کارهای مشترک با پشتیبانی کامپیوتر
Computer-Supported-Cooperative-Work-(CSCW)
علوم کامپیوتر

Computational Statistics

ژورنال امار محاسباتی
Computational-Statistics
علوم کامپیوتر

Computational Optimization and Applications

ژورنال بهینه سازی محاسباتی و برنامه ها
Computational-Optimization-and-Applications
علوم کامپیوتر

Computational Mathematics and Modeling

ژورنال ریاضیات محاسباتی و مدلسازی
Computational-Mathematics-and-Modeling
علوم کامپیوتر

Computational Economics

ژورنال اقتصاد محاسباتی
Computational-Economics
علوم کامپیوتر

Combinatorica

ژورنال ترکيب شناسى
Combinatorica
علوم کامپیوتر

Cognition, Technology & Work

ژورنال شناخت، فناوری و کار
Cognition,-Technology-&-Work
علوم کامپیوتر

Cluster Computing

ژورنال محاسبات خوشه ای
Cluster-Computing
علوم کامپیوتر

Bioprocess and Biosystems Engineering

ژورنال پروسه های زیستی و مهندسی بیوسیستم ها
Bioprocess-and-Biosystems-Engineering
موضوعات