دانلود و نمایش مقالات مرتبط با ::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید 2
نتیجه جستجو -

تعداد مقالات یافته شده: 14551
ردیف عنوان نوع
1 التهاب کیسه صفرا حاد و سنگ مجرای اصلی صفراوی باقیمانده در بیماری معكوس بودن اندام ها ، روش لاپاروسکوپی موفق و ERCP (مورد مطالعاتی اکوادور)
سال انتشار: 20220 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
معكوس بودن کامل اندام ها، وضعیت نادر ژنتیکی است که با انتقال اعضا به سمت معکوس بدن مشخص می شود ، در نتیجه ، سندرم های بالینی، تصویری بالینی غیرمعمول را نشان می دهند که یک چالش برای تیم جراحی است و زمینه ساز تاخیر در درمان و تشخیص است. برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی، یک استاندارد طلایی برای التهاب کیسه صفرا حاد است و در بیماران مبتلا به سیتوس وارونگی ، روش لاپاروسکوپی باید متناسب با آناتومی بیمار اصلاح شود.
ارائه موردی: پرونده یک بیمار مرد 55 ساله بدون سابقه پزشکی قبلی ارائه شد ، این مرد با درد شکم در قسمت فوقانی سمت چپ خود به اورژانس مراجعه کرد. پس از یک معاینه دقیق ، التهاب کیسه صفرا حاد و معكوس بودن اندام ها تشخیص داده شد. وی بدون عارضه تحت عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی اصلاح شده قرار گرفت. در دوره بعد از عمل ، سنگ مجرای اصلی صفراوی باقی مانده شناسایی و ERCP انجام شد. در پیگیری ها ، بیمار وضعیت خوبی داشت.
نتیجه گیری: اگرچه برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی و ERCP در بیمار مبتلا به معکوس بودن اندام نادر و از نظر فنی سخت است، اما امکان پذیر است. آناتومی تغییر یافته می تواند منجر به پیچیدگی شود ، بنابراین بنابراین برنامه ریزی مناسب و اجرای دقیق تکنیک های حین عمل ضروری است.
واژه های کلیدی: معکوس بودن اندام ها | کولسیستیت حاد | کوله سیستکتومی لاپاراسکوپی
مقاله ترجمه شده
2 Data Mining Strategies for Real-Time Control in New York City
استراتژی داده کاوی برای کنترل زمان واقعی در شهر نیویورک-2105
The Data Mining System (DMS) at New York City Department of Transportation (NYCDOT) mainly consists of four database systems for traffic and pedestrian/bicycle volumes, crash data, and signal timing plans as well as the Midtown in Motion (MIM) systems which are used as part of the NYCDOT Intelligent Transportation System (ITS) infrastructure. These database and control systems are operated by different units at NYCDOT as an independent database or operation system. New York City experiences heavy traffic volumes, pedestrians and cyclists in each Central Business District (CBD) area and along key arterial systems. There are consistent and urgent needs in New York City for real-time control to improve mobility and safety for all users of the street networks, and to provide a timely response and management of random incidents. Therefore, it is necessary to develop an integrated DMS for effective real-time control and active transportation management (ATM) in New York City. This paper will present new strategies for New York City suggesting the development of efficient and cost-effective DMS, involving: 1) use of new technology applications such as tablets and smartphone with Global Positioning System (GPS) and wireless communication features for data collection and reduction; 2) interface development among existing database and control systems; and 3) integrated DMS deployment with macroscopic and mesoscopic simulation models in Manhattan. This study paper also suggests a complete data mining process for real-time control with traditional static data, current real timing data from loop detectors, microwave sensors, and video cameras, and new real-time data using the GPS data. GPS data, including using taxi and bus GPS information, and smartphone applications can be obtained in all weather conditions and during anytime of the day. GPS data and smartphone application in NYCDOT DMS is discussed herein as a new concept. © 2014 The Authors. Published by Elsevier B.V. Selection and peer-review under responsibility of Elhadi M. Shakshu Keywords: Data Mining System (DMS), New York City, real-time control, active transportation management (ATM), GPS data
مقاله انگلیسی
3 A dynamic classification unit for online segmentation of big data via small data buffers
واحد طبقه بندی پویا برای تقسیم آنلاین داده های بزرگ از طریق بافر داده های کوچک-2020
In many segmentation processes, we assign new cases according to a model that was built on the basis of past cases. As long as the new cases are “similar enough” to the past cases, segmentation proceeds normally. However, when a new case is substantially different from the known cases, a reexamination of the previously created segments is required. The reexamination may result in the creation of new segments or in the updating of the existing ones. In this paper, we assume that in big and dynamic data environments it is not possible to reexamine all past data and, therefore, we suggest using small groups of selected cases, stored in small data buffers, as an alternative to the collection of all past data. We present an incremental dynamic classifier that supports real-time unsupervised segmentation in big and dynamic data environments. In order to reduce the computational effort of unsupervised clustering in such environments, the suggested model performs calculations only on the relevant data buffers that store the relevant representative cases. In addition, the suggested model can serve as a dynamic classification unit (DCU) that can act as an autonomous agent, as well as collaborate with other DCUs. The evaluation is presented by comparing three approaches: static, dynamic, and incremental dynamic.
Keywords: Incremental dynamic classifier | Dynamic segmentation | Incremental data analysis | Cluster analysis | Classification | Big data
مقاله انگلیسی
4 Applying emergy and decoupling analysis to assess the sustainability of China’s coal mining area
استفاده از تحلیل اضطراری و جداسازی برای ارزیابی پایداری منطقه استخراج زغال سنگ چین-2020
The sustainable development of coal mining area continues to be one of the most topical issues in the world. Taking Shainxi Province as a case, this study applies emergy and decoupling analysis to build a multi-index sustainability evaluation system and constructs an emergy decoupling index to investigate the sustainability of a coal mining area in China during 2006e2015. It overcomes the problem of the unification of the traditional evaluation index system and integrates the influence of economic development, resources, the environment, and energy. The study finds that the coal mining area still depends on its coal resources. The sustainability of the coal mining area is still at a low level, and it is not sustainable in the long term. The economic growth still has a strong negative decoupling from the environmental loss. Energy management system and circular economic system should be built to improve the coal mining area’s sustainability. In the long run, the coal mining industry should gradually be abandoned. Based on China’s growing energy consumption, the findings of this study may not only serve as a reference for management to improve the sustainability of the coal mining areas but also to address China’s energy shortage problem.
Keywords: Sustainability | Emergy analysis | Decoupling | Coal mining area
مقاله انگلیسی
5 Know when to fold ‘em: An empirical description of risk management in public research funding
بدانید چه موقع برابر شوید: شرح تجربی مدیریت ریسک در بودجه تحقیق عمومی-2020
Public research funding programs typically make grants with minimal intervention by program staff, rather than using a hands-on approach to project management, which is more common in the private sector. In contrast, program staff at the US Department of Energys Advanced Research Projects Agency – Energy (ARPA-E) are given a set of real options with which to manage funded projects: abandon, contract or expand project budgets or timelines. Using internal data from ARPA-E, we show that active project management enables risk mitigation across a portfolio of research projects. We find that program staff modify projects frequently, especially project timelines, and these changes are more sensitive to poor performance than to strong performance. We also find that projects with a shortened timeline or reduced budget are less likely to generate short-term research outputs, compared to those of ultimately similar size. This evidence suggests that the practice of active project management, when combined with high upfront risk tolerance, can be used to enhance the productivity of missionoriented public research funding.
Keywords: R&D funding | Project management | Real options | Managerial flexibility
مقاله انگلیسی
6 Identification and differentiation of commercial and military explosives via high performance liquid chromatography – high resolution mass spectrometry (HPLC-HRMS), X-ray diffractometry (XRD) and X-ray fluorescence spectroscopy (XRF): Towards a forensic substance database on explosives
شناسایی و تمایز مواد منفجره تجاری و نظامی از طریق کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا - طیف سنجی جرمی با وضوح بالا (HPLC-HRMS) ، پراش سنجی اشعه ایکس (XRD) و طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس (XRF): به سمت پایگاه داده مواد پزشکی قانونی در مورد مواد منفجره-2020
The identification of confiscated commercial and military explosives is a crucial step not only in the uncovering of distribution pathways, but it also aids investigating officers in criminal casework. Even though commercial and military explosives mainly rely on a small number of high-energy compounds, a great variety of additives and synthesis by-products can be found that can differ depending on the brand, manufacturer and application. This makes the identification of commercial and military explosives based on their overall composition a promising approach that can be used to establish a pan-European Forensic Substance Database on Explosives. In this work, three analytical techniques were employed to analyze 36 samples of commercial and military explosives from Germany and Switzerland. An HPLC-HRMS method was developed, using 27 analytes of interest that encompass high-energy compounds, synthesis by-products and additives. HPLCHRMS and XRD were used to gather and confirm molecular information on each sample and XRF analyses were carried out to gain insight on the elemental composition. Combining the results from all three techniques, 41 different additives could be identified as being diagnostic analytes and all samples showed a unique analytical fingerprint, which allows for a differentiation of the samples. Therefore, this work presents a set of methods that can be used as a foundation for the creation and population of a database on explosives that enables the assigning of specific formulations to certain brands, manufacturers and countries of origin.
Keywords: HPLC-HRMS | Powder XRD | XRF | Explosives | Commercial explosives | Military explosives
مقاله انگلیسی
7 Quantile regression in big data: A divide and conquer based strategy
رگرسیون کمی در داده های بزرگ: یک استراتژی مبتنی بر تقسیم و غلبه-2020
Quantile regression, which analyzes the conditional distribution of outcomes given a set of covariates, has been widely used in many fields. However, the volume and velocity of big data make the estimation of quantile regression model extremely difficult due to the intensive computation and the limited storage. Based on divide and conquer strategy, a simple and efficient method is proposed to address this problem. The proposed approach only keeps summary statistics of each data block and then can use them to reconstruct the estimator of the entire data with asymptotically negligible approximation error. This property makes the proposed method particularly appealing when data blocks are retained in multiple servers or come in the form of data stream. Furthermore, the proposed estimator is shown to be consistent and asymptotically as efficient as the estimating equation estimator calculated using the entire data together when certain conditions hold. The merits of the proposed method are illustrated using both simulation studies and real data analysis
Keywords: Data stream | Divide and conquer | Estimating equation | Massive data sets | Quantile regression
مقاله انگلیسی
8 Industrial smart and micro grid systems e A systematic mapping study
سیستم های هوشمند و ریز شبکه صنعتی و یک مطالعه نقشه برداری منظم-2020
Energy efficiency and management is a fundamental aspect of industrial performance. Current research presents smart and micro grid systems as a next step for industrial facilities to operate and control their energy use. To gain a better understanding of these systems, a systematic mapping study was conducted to assess research trends, knowledge gaps and provide a comprehensive evaluation of the topic. Using carefully formulated research questions the primary advantages and barriers to implementation of these systems, where the majority of research is being conducted with analysis as to why and the relative maturity of this topic are all thoroughly evaluated and discussed. The literature shows that this topic is at an early stage but already the benefits are outweighing the barriers. Further incorporation of renewables and storage, securing a reliable energy supply and financial gains are presented as some of the major factors driving the implementation and success of this topic.
Keywords: Industrial smart grid | Industrial micro grid | Systematic mapping study | Strategic energy management | Industrial facility optimization | Renewable energy resources
مقاله انگلیسی
9 The development of complex and controversial innovations. Genetically modified mosquitoes for malaria eradication
توسعه نوآوری های پیچیده و بحث برانگیز. پشه های اصلاح شده ژنتیکی برای ریشه کن کردن مالاریا-2020
When there is significant uncertainty in an innovation project, research literature suggests that strictly sequencing actions and stages may not be an appropriate mode of project management. We use a longitudinal process approach and qualitative system dynamics modelling to study the development of genetically modified (GM) mosquitoes for malaria eradication in an African country. Our data were collected in real time, from early scientific research to deployment of the first prototype mosquitoes in the field. The gene drive technology for modifying the mosquitoes is highly complex and controversial due to risks associated with its characteristics as a living, self-replicating technology. We show that in this case the innovation journey is linear and highly structured, but also embedded within a wider system of adoption that displays emergent behaviour. Although the need to control risks associated with the technology imposes a linearity to the NPD process, there are possibilities for deviation from a more structured sequence of stages. This arises from the effects of feedback loops in the wider system of evidence creation and learning at the population and governance levels, which cumulatively impact on acceptance of the innovation. The NPD and adoption processes are therefore closely intertwined, meaning that the endpoint for R&D and beginning of mainstream adoption and diffusion are unclear. A key challenge for those responsible for NPD and its regulation is to plan for the adoption of the technology while simultaneously conducting its scientific and technical development.
Keywords: New product development | Adoption | Genetically modified mosquitoes | Living technology | Gene drive | Malaria
مقاله انگلیسی
10 Differential shedding: A study of the fiber transfer mechanisms of blended cotton and polyester textiles
ریختن دیفرانسیل: مطالعه مکانیسم های انتقال فیبر پارچه های مخلوط پنبه و پلی استر-2020
One of the primary interests of forensic sciences is the study of traces, better conceived as silent witnesses to criminal activity whose existence is attributable to Locard’s principle. Thus, textile fibers are commonly exploited as they are easily transferred during contact which can vary in intensity depending upon the type of activity that occurred. Regardless, current knowledge pertaining to fiber transfer mechanisms, particularly in regards to blended textiles, is limited. It is recognized that the intensity of the contact, the type of textile as well as the size and type of fibers composing it have a significant influence on the amount of fibers transferred. However, when the donor textile is blended (eg. 50% cotton, 50% polyester), it often happens that one of the two types of fibers is transferred in greater proportion to the receiving surface (eg. 80% cotton and 20% polyester). The percentages indicated on the manufactured label are however not representative of the respective proportions (based on the number of fibers) of each type of fiber composing the fabric, but rather the weight of each respective type of fiber used to fabricate the garment. Therefore, the amount of collected fibers (traces) cannot be easily correlated to the proportions indicated on the manufactured label used to describe the textile. The objective of this study was to test the transfer capacities of blended textiles of different cotton and polyester proportions by performing several simulations under controlled conditions (i.e. contact between two textiles with a constant force and speed). The results were then correlated to the fiber type, morphology, and size. Overall, the project contributes to improving the comprehension of fiber transfer mechanisms, and provides insight on the quantity and the proportions of fibers capable of being transferred between the donor and the recipient textiles following a specific type of action and contact (legitimate or otherwise).
Keywords: Blended textiles | Textile characteristics | Shedding capacity | Primary transfer simulation | Fiber proportions
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi