دانلود و نمایش مقالات مرتبط با آموزش بدنی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - آموزش بدنی

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 Study on safety mode of dragon boat sports physical fitness training based on machine learning
مطالعه نحوه ایمنی تمرینات آمادگی جسمانی ورزشی قایق اژدها بر اساس یادگیری ماشین-2019
In order to improve the safety control ability of dragon boat sports physical fitness training, this paper uses the advantages of machine learning in data analysis and feature mining in the training of dragon boat sports. A machine learning-based safety mode control model for dragon boat sports physical fitness training was proposed. Big data statistical analysis method was used to analyze the constraint parameters of the safety mode of dragon boat sports physical fitness training, and combined with the joint association rule mining method, the dragon boat sports physical fitness training safety mode training was carried out. The correlation feature quantity which constrains the safety of dragon boat physical ability training is extracted. The fuzzy clustering technique is used to classify and study the safety management data of dragon boat sport physical ability training. The method of spectral density analysis and fuzzy fusion clustering analysis is used to realize automatic mining of safety association feature data of dragon boat physical fitness training, and machine learning algorithm is combined to realize the optimization of safety pattern of dragon boat sports physical fitness training. The simulation results show that the feature extraction of the safety model of dragon boat sports physical fitness training is better and the ability of feature resolution is stronger, which improves the safety management ability of dragon boat sports physical fitness training.
Keywords: Machine learning | Dragon boat sports | Physical training | Safety mode
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi