دانلود و نمایش مقالات مرتبط با اجتناب از عدم قطعیت::صفحه 1
تبریک غدیر خم
نتیجه جستجو - اجتناب از عدم قطعیت

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 The moderating role of CEO narcissism on the relationship between uncertainty avoidance and CSR
نقش وساطتی خودشیفتگی CEO روی رابطه بین اجتناب از عدم قطعیت و CSR-2018
With the ever-increasing growth in the number of US multinational restaurant firms, the need for a better understanding of CSR initiatives enacted in those countries is actively gaining in importance. A firms CSR is influenced by the cultural context of a given society and, according to the upper echelons theory, the characteristics of its corporate executives. However, there was no empirical evidence on the moderating role of CEO narcissism, a common CEO characteristic in many cases, on the national culture-CSR relationship. This study finds that a firm with more properties in high-UA societies has less involvement in CSR and that CEO narcissism positively moderates the relationship. The results provide a meaningful empirical addition to the upper echelons literature by demonstrating how CEO traits can serve as a boundary condition in examining the impact of uncertainty avoidance, as a contextual factor, on CSR, as an organizational outcome, in the restaurant industry.
keywords: Uncertainty Avoidance |Narcissism |Chief Executive Officer |Corporate Social Responsibility |Restaurant Industry
مقاله انگلیسی
2 پژوهش استراتژیکی و بهره برداری از قدرت گزینه های پیش رو
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
معرفی معاملات گزینه پیش روی قدرتمند در بازار قوی، نه تنها درآمد بیشتری را برای شرکا ایجاد می کند، بلکه نقش مهمی را در پراکندگی و اجتناب از عدم قطعیت بازاری که پ با آن مواجه می باشند، ایفا می کند، باعث بهبود قابلیت کنترل معاملات شده، و باعث افزایش ثبات فعالیت های بازاری قدرتمند می گردد. در این مقاله، استفاده از استراتژیپ استفاده از گزینه های پیش روی قوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مثال های خاصی نشان داده می شود.
کلمات کلیدی: بازار قدرت | قدرت به جلو | سبک | گزینه
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی