دانلود و نمایش مقالات مرتبط با اصالت::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - اصالت

تعداد مقالات یافته شده: 65
ردیف عنوان نوع
1 نگاهی به خلاقیت: سوگیری های خلاقیت و تاثیرات متفاوت آنها بر عکس العمل هی مشتری در بازاریابی (نا)همزمان
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
چالش بازاریابی محتوی دیجیتالی ایجاد پیام های معنادار در لحظات معنادار است. بدین منظور، برندها اغلب پیام های رسانه اجتماعی را با لحظات موضوعی تنظیم می کنند که بازاریابی همزمان نام دارد. هدف بازاریابی همزمان ایجاد پیوند معنادار و توسعه خلاقیت آمیز در فشار زمانی به خاطر ماهیت همزمان بوده که می تواند تاثیر منفی بر تازگی و نوآوری داشته باشد. این تنش را با بررسی خلاقیت بازاریابی همزمان در اینستاگرام و پیامدهای آن بررسی نمودیم. طبق تحلیل محتوی 516 پیام اینستاگرام، به سوگیری معنادار برای بازاریابی همزمان پرداختیم و معناداری به بهای تازگی و پیشه وری تمامی می شود. به هر حال یافته های تحلیل محتوی و آزمایش مازاد نشان داد فقط پیشه وری و تازگی و نه معناداری تاثیر مثبت بر واکنش مصرف کننده داشتند.
کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی | بازاریابی در زمان واقعی | خلاقیت | سوگیری های خلاقیت | صنعتگری | اصالت | معنی دار بودن
مقاله ترجمه شده
2 The evolution of founder identity as an authenticity work process
تکامل هویت بنیانگذار به عنوان یک فرایند کار اصالت-2020
Research has shown founders identities have a significant impact on their ventures. Yet, the process through which founder identity evolves and takes shape remains relatively unexplained. This paper explores the evolution of founder identity through a qualitative study of first-time sustainable entrepreneurs, and their stakeholders, over a three years period. Our analysis revealed the importance of personal identity, the aspect of the self that defines a person as a unique individual based largely on values and beliefs. We found that first-time founders sought to align their personal identity with their evolving founder identity over time. Based on these findings we theorize a process model of founder authenticity work, defined as the activities founders engage in to feel and seem authentic while engaged in entrepreneurial action. This study thus details the significance of personal identity as a guidepost for founder identity evolution, complementing extant founder identity studies focused on role and social identities. In addition, our analysis enriches the current conceptualization of authenticity in entrepreneurship research by linking it to validation of personal identity and highlighting its negotiated nature in the evolution of authentic founder identities.
Keywords: Founder identity | Personal identity | Authenticity | Sustainable entrepreneurship | Qualitative methods
مقاله انگلیسی
3 The impact of destination brand authenticity and destination brand selfcongruence on tourist loyalty: The mediating role of destination brand engagement
تأثیر اصالت برند مقصد و تطابق نام تجاری مقصد بر وفاداری توریست ها: نقش واسطهای تعامل برند مقصد-2020
Brand engagement has become a major topic in brand management, but its application to the tourism industry remains limited. This study proposes an integrated framework for destination brand engagement, with two key drivers (destination brand authenticity and destination brand self-congruence) developed from both destinationled and tourist-centered perspectives and their associated outcomes: revisit intention and recommendation intention. Additionally, the mediating effect of destination brand engagement was examined. The findings indicate that destination brand authenticity and destination brand self-congruence positively influence destination brand engagement, revisit intention, and recommendation intention and that destination brand engagement mediates this relationship. Destination brand authenticity directly influences recommendation intention but indirectly influences revisit intention. Destination brand self-congruence has a direct effect on revisit intention but an indirect effect on recommendation intention. The findings could help destination marketing organizations recognize the importance of destination brand engagement and improve brand performance in destination brand management.
Keywords: Authenticity | Engagement | Self-congruence | Revisit intention | Recommendation intention
مقاله انگلیسی
4 توسعه‌ی پایدار محیط کسب و کار در شهرهای هوشمند: یک چارچوب سلسله‌مراتبی
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
هدف – هدف این مقاله بررسی چارچوب سلسله‌مراتبی توسعه‌ی پایدار برای محیط کسب و کار در شهرهای هوشمند است. با اینحال بایستی این چارچوب سلسله‌مراتبی، ویژگی‌های غیرضروری و روابط داخلی مابین معیارهای دربرگیرنده‌ی تفاوت بین شهرهای هوشمند و شهرهای معمولی را در نظر بگیرد.
طراحی / روش‌شناسی / رویه – از این رو، نظریه‌ی مجموعه‌ی فازی برای غربالگری ویژگی‌های غیرضروری استفاده شد، روش آزمون تصمیم‌گیری و آزمایشگاه ارزیابی (DEMATEL) برای مدیریت روابط داخلی پیچیده مابین جنبه‌ها و ویژگی‌های مختلف به کار گرفته شد، و مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) برای تقسیم‌بندی سلسله‌مراتب و ایجاد یک چارچوب نظری سلسله‌مراتبی استفاده شد. نهایتاً این پژوهش در ایجاد یک چارچوب سلسله‌مراتبی پایدار برای محیط کسب و کار در شهرهای هوشمند کاربرد دارد.
یافته‌ها – نتایج نشان می‌دهد مشکلات اجتماعی متداول هنوز هم نقش مهمی در توسعه‌ی محیط کسب و کار در شهرهای هوشمند دارند، ممکن است فرصت‌های هوشمند جدیدی کشف شوند، اما اینها توسط عوامل اجتماعی متداول محدود می‌شوند، مانند گذشته، اقتصاد، ویژگی اصلی محیط کسب و کار است و موانعی بر سر راه حل و فصل مشکلات اجتماعی با کمک فناوری‌های هوشمند وجود دارد.
اصالت / ارزش – هدف از این چارچوب سلسله‌مراتبی نظری، هدایت شهرهای هوشمند به سوی توسعه‌ی پایدار است. این مقاله ایجاد یک محیط کسب و کار قابل پیش‌بینی با ارتقای بازدهی اجرایی، شفافیت، پویایی اجتماعی و خدمات زیرساختی و پرورش فرصت‌های جدید کسب و کار با کمک فناوری هوشمند را نیز ارائه می‌دهد.
کلیدواژه ها: تصمیم‌گیری | توسعه‌ی پایدار | فناوری اطلاعات | سیستم‌های کسب و کار
نوع مقاله – مقاله‌ی پژوهشی
مقاله ترجمه شده
5 Brown rice authenticity evaluation by spark discharge-laser-induced breakdown spectroscopy
ارزیابی اصالت برنج قهوه ای توسط طیف سنجی شکست spark ناشی از spark -2019
Rice is the most consumed food worldwide, therefore its designation of origin (PDO) is very useful. Laserinduced breakdown spectroscopy (LIBS) is an interesting analytical technique for PDO certification, since it provides fast multielemental analysis requiring minimal sample treatment. In this work LIBS spectral data from rice analysis were evaluated for PDO certification of Argentine brown rice. Samples from two PDOs were analyzed by LIBS coupled to spark discharge. The selection of spectral data was accomplished by extreme gradient boosting (XGBoost), an algorithm currently used in machine learning, but rarely applied in chemical issues. Emission lines of C, Ca, Fe, Mg and Na were selected, and the best performance of classification were obtained using k-nearest neighbor (k-NN) algorithm. The developed method provided 84% of accuracy, 100% of sensitivity and 78% of specificity in classification of test samples. Furthermore, it is simple, clean and can be easily applied for rice certification.
Keywords: Food authenticity | PDO | Brown rice | SD-LIBS | Pattern recognition
مقاله انگلیسی
6 رهبری تحول گرا و رفتارهای مشتری محور کارکنان رستوران- نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی سازمانی و تعامل کاری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
هدف: هدف این مطالعه پیشنهاد و آزمایش یک مدل واسطه ای متوالی است به نحوی که رهبری تحول گرا سبب ایجاد سرمایه اجتماعی سازمانی (OSC) می شود که به نوبه خود سبب ارتقاء رفتارهای مشتری محور از طریق تعامل کاری می گردد.
رویکرد روش طراحی: مدل مطالعه با استفاده از یک نمونه 229 موردی از کارکنان در 23 رستوران در بریتانیا مورد آزمایش قرار گرفته است. چندین منبع داده مورد استفاده قرار گرفته است به طوری که رهبری تحول گرا، OSC و تعامل کاری توسط کارکنان امتیازدهی شده است، در حالی که رفتارهای مشتری محور کارکنان توسط ناظران مورد امتیازدهی قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج حاصل از مدل سازی تعمیم یافته و چند سطحی ساختاری از مدل پیشنهادی حمایت می کند و آشکار کرده است که OSC و تعامل کاری به طور متوالی نقش واسطه ای بین رهبری تحول گرا و رفتارهای مشتری محور ایفا می کند.
ارزش اصالت: این مطالعه درخواست تحقیق درباره پیوند میان رهبری و رفتارهای مشتری محور و مکانیزم های بالقوه را از طریقی مورد بررسی قرار می دهد به طوری که این رابطه ممکن است رخ دهد.
کلید واژه ها: رهبری تحول گرا | رفتارهای مشتری محور | سرمایه اجتماعی سازمانی | تعامل کاری | رستوران ناهار خوری
مقاله ترجمه شده
7 به‌کارگیری فناوری داده های بزرگ برای نوآوری در بازاریابی B2B
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
هدف مقاله: این مقاله به بررسی کاربرد کلان داده در نوآوری و رهبری بازار در رابطه ی بنگاه به بنگاه می-پردازد. این چارچوبی برای تحلیل تأثیر کلان داده ارائه می دهد و 4 مطالعه ی موردی، پشتیبان نتایج هستند.
روش / رویکرد: این یک مقاله ی مفهومی است که توسط مطالعات موردی تأیید می شود و فرصتی برای تعمیم مفهومی ارائه می دهد. سازمان های انتخاب شده به‌عنوان مطالعه ی موردی در حال ارائه ی نوآوری هستند تا همچنان در بازار، پیشتاز باشند و فعالیت خود را گسترش دهند، با استفاده از کلان داده از فرصت-های بازار استفاده نموده و ابداعات نو خلق نمایند.
یافته ها: سازمان‌ها دریافت کنندگان و گردآورندگان کلان داده هستند، این تا اندازه ای در اثر افزایش حجم کسب‌وکار و آنلاین شدن تعاملات مشتریان پدید می آید. کاوش کیفی مطالعات موردی نشان می دهد کلان-داده و تحلیل ها و کاربردهای آن را می توان شاخصی برای توانایی سازمان‌ها در نوآوری در واکنش به فرصت-های بازار دانست. پیامدها / محدودیت های پژوهش: محیط بازاریابی آنلاین محیطی پویا است، در این محیط بایستی سازمان‌ها برای بقا دست به نوآوری بزنند. یک محدودیت این است که مطالعات موردی در این مقاله به آن دسته سازمان‌ها که در نوآوری عقب مانده اند، نمی پردازند، برای این سازمان‌ها، بقا یک مشکل بزرگ است. مثال های این مقاله محدود به سازمان های موفقی هستند که در آن‌ها کلان داده، داده کاوی و تحلیل، موفقیت راهبردی را نتیجه می دهند.
پیامدهای عملی: برخی سازمان های بنگاه به بنگاه در بازارهایی فعالیت دارند که خدمات و محصولاتشان تأثیر زیادی بر ارزشی که مشتریان بنگاه به بنگاه برای مشتریان نهایی (B2C) فراهم می آورند دارند و بایستی در فعالیت نوآوری خود، به‌طور کامل همراه با مشتریان بنگاه به بنگاه خود با بازار B2C درگیر شوند. این پیامدهایی در تمامی حوزه ها از منابع راهبردی تا منابع انسانی دارد. اگر دودمان سازمان بنگاه به بنگاه، فعالیت B2C موازی با فعالیت سایر مشتریان را شامل شود، اما فعالیت رقبا را در برنگیرد، این می تواند به آن‌ها مزیتی در بازاریابی ارائه دهد، اما اگر فعالیت های B2C آن‌ها دست درازی به فعالیت های B2C را آغاز نماید، این ممکن است موجب تعارض و زیان کسب‌وکار شود. این بدان معناست که چنانچه راهبرد بازاریابی مابین حوزه های مجزای شاخه های مختلف کسب‌وکار جای گیرد، پتانسیل تعارض افزایش می یابد.
اصالت / ارزش مقاله: ارزش مقاله در این است: سهمی که در درک نقش کلان داده در نوآوری کسب‌وکار به‌ویژه در سازمان های بنگاه به بنگاه و جایی که نوآوری آن‌ها می تواند تجربه ی مشتری در انتهای زنجیره ی ارزش (یعنی نزد مشتریان نهایی) را متحول کند، دارد. درنتیجه این مقاله به بررسی شکاف پژوهشی موجود در متون و مقالات کمک می کند و می خواهد بر نحوه ی اثرگذاری این نوآوری بر رابطه ی بنگاه به بنگاه تمرکز نماید.
کلیدواژه ها: داده های بزرگ | تحلیل | نوآوری | رهبری بازار | کسب‌وکار | مشتریان | پلتفرم ها | محاسبات ابری
مقاله ترجمه شده
8 Alternative data mining/machine learning methods for the analytical evaluation of food quality and authenticity : A review
روشهای یادگیری و استخراج داده های جایگزین برای ارزیابی تحلیلی کیفیت و اصالت مواد غذایی : بررسی-2019
In recent years, the variety and volume of data acquired by modern analytical instruments in order to conduct a better authentication of food has dramatically increased. Several pattern recognition tools have been developed to deal with the large volume and complexity of available trial data. The most widely used methods are principal component analysis (PCA), partial least squares-discriminant analysis (PLS-DA), soft independent modelling by class analogy (SIMCA), k-nearest neighbours (kNN), parallel factor analysis (PARAFAC), and multivariate curve resolution-alternating least squares (MCR-ALS). Nevertheless, there are alternative data treatment methods, such as support vector machine (SVM), classification and regression tree (CART) and random forest (RF), that show a great potential and more advantages compared to conventional ones. In this paper, we explain the background of these methods and review and discuss the reported studies in which these three methods have been applied in the area of food quality and authenticity. In addition, we clarify the technical terminology used in this particular area of research
Keywords: Data mining | Random forest | CART | Decision tree | Food analysis
مقاله انگلیسی
9 Electronic evidence in the blockchain era: New rules on authenticity and integrity
شواهد الکترونیکی در دوران بلاکچین : قوانین جدید در مورد صحت و صداقت-2019
Issues regarding the authenticity and integrity of electronic evidence have plagued judges worldwide. From a statistical viewpoint, the main cause of the judicial puzzle in dealing with electronic evidence lies in its special physical properties and judges’ lack of necessary ex- pertise. With its technical development and widespread application, blockchain technology is showing significant power and is gradually supplanting judges and expert witnesses, who have played a central role in the identification of electronic evidence’s authenticity and integrity. In two recent cases, Chinese courts have confirmed for the first time that electronic data stored on or generated by blockchain met the requirements of authenticity and integrity and proposed a specific procedural test to identify blockchain evidence. Although blockchain technology may revolutionise the rules of evidence, it contains inherent risks. Its application in electronic evidence may also indicate the fusion between decentralised technology and the traditional, centralised juridical mechanisms.
Keywords: Electronic evidence | Blockchain | Authenticity and integrity | Centralised trust structure | Decentralised trust structure
مقاله انگلیسی
10 عوامل تعیین کننده‌ی تأخیر در گزارش حسابرسی: یک متاآنالیز
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 34 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 47
هدف: هدف این مقاله، درک عوامل تعیین کننده‌ی تأخیر در گزارش حسابرسی می‌باشد که شامل تعداد روزهای بین پایان سال مالی شرکت تا تاریخ گزارش گزارش حسابرسی است و با ادغام ادبیات موجود همراه است. تأخیر گزارش حسابرسی، متغیری است که در بسیاری از مطالعات مورد نظر قرار گرفته است به این دلیل که از آن به عنوان یک شاخص برای وقوع مذاکرات مدیریت حسابرس-مشتری و بازده حسابرسی استفاده می‌شود و همچنین به این دلیل که گزارش حسابرسی با تأخیر زیاد موجب تأخیر در انتشار اطلاعات درآمد به بازار می‌شود
طراحی/روش شناسی/رویکرد: این مقاله برای بررسی پیش بینی‌های متداول شناسایی شده در تأخیر گزارش‌های حسابرسی و برای تعیین اینکه آیا تحقیقات پیشین یک تصویر متناقض از دلایل تأخیر گزارش حسابرسی ارائه می‌دهند از متاآنالیز استفاده می‌کند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تعدادی از متغیرهای مربوط به سودآوری مشتری و وضعیت مالی، پیچیدگی مشتری و اظهارنظرهای مشروط حسابرسی موجب افزایش تأخیر در گزارش حسابرسی می‌شوند. علاوه بر این زمانی که مشتریان خبرهای مثبت سودآوری خود را گزارش می‌دهند و همچنین هنگامی که حسابرس به مدت طولانی حفظ می‌شود و خدمات غیرحسابرسی را فراهم می‌کند میزان بازده گزارش حسابرسی بر اساس اندازه مشتری کاهش می‌یابد. چندین متغیر مانند موارد مربوط به حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های مختلف حسابرس کمی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در تحقیقات آینده مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
اصالت/ارزش: این نتایج برای محققان برای انتخاب متغیرهای کنترل در مطالعات آتی مربوط به تأخیر در گزارش حسابرسی مفید خواهد بود و بینش‌هایی را در مورد عوامل کلیدی که به تأخیر در گزارش حسابرسی منجر می‌شود ارائه می‌دهد.
کلمات کلیدی: متاآنالیز | تأخیر در گزارش حسابرسی | تأخیر حسابرسی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi