دانلود و نمایش مقالات مرتبط با اطلاعات اجتماعی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - اطلاعات اجتماعی

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 A social recommender system based on reliable implicit relationships
یک سیستم توصیه گر اجتماعی مبتنی بر روابط ضمنی قابل اعتماد-2019
Recommender systems attempt to suggest information that is of potential interest to users helping them to quickly find information relevant to them. In addition to historical user–item interaction data, such as users’ ratings on items, social recommendation methods use social relationships between users to improve the accuracy of recommendations. However, the available social relationships are often extremely sparse. Therefore, incorporating implicit relationships into the recommendation process can be effective to improve the performance of social recommender systems, especially for those users whose explicit relationships are insufficient to make accurate recommendations. The existing approaches have not considered reliability of the implicit relationships. In this paper, a social recommender system is proposed based on reliable implicit relationships. To this end, Dempster– Shafer theory is used as a powerful mathematical tool to calculate the implicit relationships. Moreover, a new measure is introduced to evaluate the reliability of predictions, where unreliable predictions are recalculated using a neighborhood improvement mechanism. This mechanism uses a confidence measure between the users to identify ineffective users in the neighborhood set of a target user. Finally, new reliable ratings are calculated by removing the identified ineffective neighbors. Extensive experiments are conducted on three well-known datasets, and the results demonstrate that our approach achieves superior performance to the state-of-the-art recommendation methods
Keywords: Recommender system | Social information | Reliability | Implicit relationship | Dempster–Shafer theo
مقاله انگلیسی
2 Social skills training (SST) effects on social information processing skills in justice-involved adolescents: Affective empathy as predictor or moderator
تاثیرات آموزش مهارتهای اجتماعی روی مهارتهای پردازش اطلاعات اجتماعی در نوجوانان درگیر با دادگستری: همدلی موثر به عنوان پیش بینی کننده یا واسطه-2018
Objectives To examine the influence of affective empathy on post-treatment effects on social information processing of an outpatient individual social skills training for justice-involved adolescents. Methods The sample consisted of juveniles who received Tools4U, a social skills training with a parental component, as a penal sanction (N = 115). Propensity score matching was used to select a control group of juveniles receiving treatment as usual (TAU) of n = 108 juveniles (of a total N = 354). Affective empathy was examined as a moderator and predictor of treatment effects on social information processing skills: hostile intent attribution and cognitive distortions. Results Empathy only influenced treatment effects on hostile intent attribution, and not on any of the other social information processing skills (i.e., cognitive distortions). Tools4U was only effective in improving hostile intent attribution for juveniles with moderate or high affective empathy and not for juveniles with low empathy. No moderating or predictive effects were found for cognitive distortions. Conclusions Affective empathy only influenced (Tools4U) treatment effects on hostile intent attribution: a minimum level of empathy may be required to decrease hostile intent attribution in treatment. The intervention proved to be effective in decreasing cognitive distortions (i.e., self-centering, assuming the worst), regardless of affective empathy level. Future studies should investigate and refine the complex interaction of affective empathy with other factors and treatment changes, particularly for long-term effects on delinquency.
keywords: Empathy |Predictor |Moderator |Social cognitive skills |Social information processing |Social skills training |Juvenile delinquents |Justice-involved adolescents
مقاله انگلیسی
3 رویکرد خوشه‌بندی زمانی برای سیستم‌های توصیه‌گر اجتماعی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
هدف سیستم های توصیه گر این است که از بین تعداد زیادی از موارد موجود ، موارد مرتبط را به کاربران پیشنهاد دهند. این سیستم ها با موفقیت در صنایع مختلف مانند تجارت الکترونیک ، آموزش و بهداشت دیجیتال استفاده شده اند. از طرف دیگر ، رویکردهای خوشه بندی می تواند به سیستم های توصیه گر کمک کند تا کاربران را در خوشه های مناسب ، که به عنوان محله های فرایند پیش بینی در نظر گرفته شده اند ، گروه بندی کند. اگرچه این یک واقعیت است که ترجیحات کاربران در طول زمان متفاوت است ، اما رویکردهای خوشه بندی سنتی با نظر گرفتن این عوامل مهم موفق نیستند. برای رفع این مشکل ، یک سیستم توصیه اجتماعی در این مقاله ارائه شده است که مبتنی بر یک رویکرد خوشه بندی زمانی است. به طور خاص ، اطلاعات زمانی رتبه بندی ارائه شده توسط کاربران بر روی موارد و همچنین اطلاعات اجتماعی در بین کاربران در روش پیشنهادی در نظر گرفته شده است. نتایج تجربی در یک مجموعه داده معیار نشان می دهد که کیفیت توصیه ها بر اساس روش پیشنهادی از نظر دقت و اندازه گیری پوشش به طور قابل توجهی بالاتر از روش های پیشرفته است.
کلمات کلیدی: سیستم توصیه گر | خوشه بندی | زمانی | اطلاعات اجتماعی | گراف
مقاله ترجمه شده
4 Privilege or procedure: Evaluating the effect of employee status on intent to comply with socially interactive information security threats and controls
سطح دسترسی یا روال: ارزیابی تأثیر وضعیت کارکنان در قبال تطابق با تهدیدات و کنترل های امنیتی اطلاعات اجتماعی تعاملی-2017
Existing information security literature does not account for an employee’s status (hierar chical relationship (rank order) among employees) within the organizational chain of command when theorizing about his/her information security policy compliance behaviors and be havioral intentions. We argue that this is a potentially important theoretical gap specifically concerning socially interactive threats and controls within hierarchical organizations, because an individual’s status within these types of social structures impacts his/her capacity to control another person’s resources, behaviors, and outcomes. In this paper, we investigate the main and moderating effect of an employee’s status within the organizational hierar chy on an individual’s perceived behavioral control related to interactive security threats and controls, specifically tailgating (i.e., the act of gaining access to a restricted area by fol lowing someone who has legitimate access). In a survey of Department of Defense employees, we find that the effect of status on perceived behavioral control over tailgating behaviors is positive for employees who report average and above average levels of controllability of coworkers but negative for employees who report below average levels of controllability of coworkers. Our paper has both theoretical and practical value for socially interactive secu rity behaviors within hierarchical organizations with respected levels of command and control.
Keywords: Theory of planned behavior | Information security policies | Status | Tailgating | Decomposition of perceived | behavioral control | Self-efficacy | Controllability | Hierarchical organizations
مقاله انگلیسی
5 Individual and ecological determinants of social information transmission in the wild
عوامل فردی و زیست محیطی انتقال اطلاعات اجتماعی در حیاط وحش -2017
Social information, acquired through the observation of others, has been documented in a variety of adaptive contexts. The transmission of social information relies on social connections and therefore it is important to consider that individuals may vary in their access to, and use of, such information. Social network analysis allows for the consideration of individual variation in social connections, which until recently has been ignored in the study of social processes. Furthermore, few previous studies of social information use have considered the potential effects of traits such as dominance and personality, which have been found to influence group social structure. We used network-based diffusion analysis, which incorporates information on individual social associations, to examine whether wild flocks of black capped chickadees, Poecile atricapillus, utilize social information when locating novel foraging patches. Additionally, we incorporated individual traits (age, sex, dominance and exploratory personality) while examining flocks from rural and urban environments, to assess the influence of individual and habitat level characteristics on the rate of information transmission. Social information transmission was found to occur in all flocks, as individual time of discovery of the novel foraging patches was explained by network connections as predicted. However, the only individual level variable found to influence social transmission was dominance rank: dominant individuals had higher rates of information transmission than subordinates. We also found that the rate of social information transmission was higher in rural than urban environments. Our results highlight the importance of considering social associations when examining social information use. Additionally, our results suggest that dominant individuals have greater access to social information than more subordinate individuals, which may demonstrate a pre viously undocumented additional benefit provided by social dominance.
Keywords: group foraging | local enhancement | network centrality | network-based diffusion analysis | Paridae | social network analysis | urbanization
مقاله انگلیسی
6
تولید منافع مربوطه از شبکه های اجتماعی توسط کاوش برچسبگذاری رفتار کاربر : اولین قدم به سوی تطبیق اطلاعات اجتماعی-2017
Social media provides an environment of information exchange. They principally rely on their users to create content, to annotate others’ content and to make on-line relationships. The user activities reflect his opinions, interests, etc. in this environment. We focus on analysing this social environment to detect user interests which are the key elements for improving adaptation. This choice is motivated by the lack of information in the user profile and the inefficiency of the information issued from methods that analyse the classic user behaviour (e.g. navigation, time spent on web page, etc.). So, having to cope with an incomplete user profile, the user social network can be an important data source to detect user interests. The originality of our approach is based on the proposal of a new technique of interests detection by analysing the accuracy of the tagging behaviour of a user in order to figure out the tags which really reflect the content of the resources. So, these tags are somehow comprehensible and can avoid tags “ambiguity” usually associated to these social annotations. The approach combines the tag, user and resource in a way that guarantees a relevant interests detection. The proposed approach has been tested and evaluated in the Delicious social database. For the evaluation, we compare the result issued from our approach using the tagging behaviour of the neighbours (the egocentric network and the communities) with the information yet known for the user (his profile). A comparative evaluation with the classical tag-based method of interests detection shows that the proposed approach is better.
Keywords: User interests | Tagging behaviour | Resource | Indexation | Social network | Adaptation | Indexing methods | Semi-structured data and XML
مقاله انگلیسی
7 Social networks and information retrieval, how are they converging? A survey, a taxonomy and an analysis of social information retrieval approaches and platforms
شبکه های اجتماعی و بازیابی اطلاعات، چگونه آنها همگرا می شوند؟ بررسی، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل از روش های بازیابی اطلاعات اجتماعی و سیستم عامل-2016
There is currently a number of research work performed in the area of bridging the gap between Information Retrieval (IR) and Online Social Networks (OSN). This is mainly done by enhancing the IR process with information coming from social networks, a process called Social Information Retrieval (SIR). The main question one might ask is What would be the benefits of using social information (no matter whether it is content or structure) into the information retrieval process and how is this currently done?With the growing number of efforts towards the combination of IR and social networks, it is necessary to build a clearer picture of the domain and synthesize the efforts in a structured and meaningful way. This paper reviews different efforts in this domain. It intends to provide a clear understanding of the issues as well as a clear structure of the contributions. More pre- cisely, we propose (i) to review some of the most important contributions in this domain to understand the principles of SIR, (ii) a taxonomy to categorize these contributions, and finally,(iii) an analysis of some of these contributions and tools with respect to several criteria, which we believe are crucial to design an effective SIR approach. This paper is expected to serve researchers and practitioners as a reference to help them structuring the domain, position themselves and, ultimately, help them to propose new contributions or improve existing ones.& 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.1.
Information Retrieval | Social networks | Social Information Retrieval | Social search | Social recommendation
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi