دانلود و نمایش مقالات مرتبط با اقتصاد نهادی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - اقتصاد نهادی

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 Influence of institutional economics on firm birth and death: A comparative analysis of hospitality and other industries
تأثیر اقتصاد نهادی بر تولد و مرگ محکم: یک تحلیل مقایسه ای از مهمان نوازی و سایر صنایع-2020
This paper investigates how public policies, such as taxes and regulations influence firm formation (birth) and closure (death) in the hospitality and other industries in the United States (US), using an institutional economics approach and the dimensions of the Economic Freedom of North America (EFNA) index. The literature has been scant when it comes to examining the effects of policies of formal institutions on firms’ birth and death in the hospitality industry, and whether these effects in hospitality differ from those of other sectors. The study uses panel data from government sources and the EFNA dimensions and applies cross-sectional dependence and unit root tests, followed by a panel generalized least square approach for the analysis. Our findings show that components of economic freedom have varying effects on firms’ birth and death. The study provides practical contributions for policymakers and managers by improving the understanding of firm births and deaths in the US.
Keywords: Entrepreneurship | Hospitality industry | Economic | freedom | Institutional economics | Firm birth and death | Public policies
مقاله انگلیسی
2 Blockchain technology and startup financing: A transaction cost economics perspective
فناوری بلاکچین و بودجه راه اندازی: چشم انداز اقتصاد هزینه های معامله-2020
Cryptocurrencies (e.g., Bitcoin, EOS, Etherum, Litecoin, and others) are disrupting the traditional banking and financial systems. The cryptocurrencies are based on a set of technologies commonly referred to as blockchain technology. The potential effect of blockchain technology on institutional economics is profound. Already, blockchain technology-based applications in supply chain management, marketing, and finance are decentralizing and streamlining vital institutional functions. In this paper, we examine the economics of blockchain technologies as it pertains to transaction costs in startup financing. We draw upon the theory of transaction cost economics and the transactional nature of blockchain technology to propose a model to demonstrate how and why blockchain technology based applications are effective. We then apply the model to demonstrate how blockchain technology can be used to overcome many problems inherent in startup financing. For example, information asymmetry and transaction costs involved with matching an entrepreneur with an investor and the terms of the financing deal are some of the fundamental issues in entrepreneurial financing. We explain how a financing system based on blockchain technology can ameliorate the problems and lead to a more effective and decentralized entrepreneurial financing process.
Keywords: Blockchain technology | Institutional economics | Transactional costs | Startup financing | Entrepreneurship | Venture capital
مقاله انگلیسی
3 Blockchain technology and startup financing: A transaction cost economics perspective
فناوری بلاکچین و بودجه راه اندازی: چشم انداز اقتصاد هزینه های معامله-2019
Cryptocurrencies (e.g., Bitcoin, EOS, Etherum, Litecoin, and others) are disrupting the traditional banking and financial systems. The cryptocurrencies are based on a set of technologies commonly referred to as blockchain technology. The potential effect of blockchain technology on institutional economics is profound. Already, blockchain technology-based applications in supply chain management, marketing, and finance are decentralizing and streamlining vital institutional functions. In this paper, we examine the economics of blockchain technologies as it pertains to transaction costs in startup financing. We draw upon the theory of transaction cost economics and the transactional nature of blockchain technology to propose a model to demonstrate how and why blockchain technology based applications are effective. We then apply the model to demonstrate how blockchain technology can be used to overcome many problems inherent in startup financing. For example, information asymmetry and transaction costs involved with matching an entrepreneur with an investor and the terms of the financing deal are some of the fundamental issues in entrepreneurial financing. We explain how a financing system based on blockchain technology can ameliorate the problems and lead to a more effective and decentralized entrepreneurial financing process.
Keywords: Blockchain technology | Institutional economics | Transactional costs | Startup financing | Entrepreneurship | Venture capital
مقاله انگلیسی
4 A conceptual framework for the analysis of the effect of institutions on biofuel supply chains
چارچوب مفهومی برای تجزیه و تحلیل اثر نهاد ها در زنجیره تامین سوخت زیستی-2017
The economic performance of biofuels supply chains depends on the interaction of technical character istics as technological pathways and logistics, and social structures as actor behavior, their interactions and institutions. Traditional approaches focus on the technical problems only. Little attention has been paid to the institutional analysis of biofuel supply chains. This paper aims to extend the analysis of the effect of institutions on the emergence of biofuel supply chains by developing a conceptual framework that combines elements of complex adaptive systems, (neo) institutional economics and socio technical systems theory. These elements were formalized into an agent-based model. The proposed method is illustrated by a case study on a biodiesel supply chain in Germany. It was found that the pat terns in production capacity result from investors basing their decisions on optimistic perceptions of the market development that increase with a favorable institutional framework. Conversely, patterns in bio diesel production cannot be completely explained by this mechanism. The proposed framework assisted the model conceptualization phase and allowed the incorporation of social structures into the agent based model. This approach could be developed further to provide insights on the effect of different future deployment strategies on bioenergy systems emergence and development.
Keywords: Complex adaptive systems | (Neo) institutional economics | Socio-technical systems |Agent-based modeling |Biofuel supply chains
مقاله انگلیسی
5 How Rome enabled impersonal markets
چگونه رم بازارهای غیر شخصی را فعال کرده است-2016
Impersonal exchange increases trade and specialization opportunities, encouraging economic growth. However, it requires the support of sophisticated public institutions. This paper explains how Classical Rome provided such support in the main areas of economic activity by relying on public possession as a titling device, enacting rules to protect innocent acquirers in agency contexts, enabling the extended family to act as a contractual entity, and diluting the enforcement of personal obligations which might collide with impersonal exchange. Focusing on the institutions of impersonal exchange, it reaches a clear positive conclusion on the market-facilitating role of the Roman state because such institutions have unambiguously positive effects on markets. Moreover, being impersonal, these beneficial effects are also widely distributed across society instead of accruing disproportionately to better-connected individuals.
Keywords: Property rights | Enforcement | Transaction costs | Roman law | Impersonal exchange | Personal exchange | New institutional economics | Law and economics
مقاله انگلیسی
6 مالی رفتاری در تئوری های بازار مالی ، نظریه کاربرد پذیری ، نظریهPortfolio و آمار مورد نیاز: مرور کلی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
ما یک مرور کلی از نقش مالی رفتاری سازگار در تئوری پورت فولی و نظریه بازار از طریق تئوری کاربردپذیری را ارایه میکنیم. از زما پدیده برنولی ماهیت ذهنی کاربرد پذیری برای اهداف سوال برانگیز به طور فزاینده ای تعمیم یافته است.مالی رفتاری به مفایهم اصلی نظریه مطلوبیت در حال رجوع است .ما هم چنین متد های آماری استفاده شده در خصوص تعیین مناسب بودن برای کار های دستی را بررسی و آزمودیم . جمعیت نا همگن در بازار و سطح امنیتی اشخاص مفروض ما آمار غیر خطی غیر پارامتری که بسیار منساب برای تجزیه و تحلیل توصیفی و اتنسباطی همه ارجحیت های سرمایه گذاری ممکن است را پیشنهاد میکنیم.
کلید واژه ها: مالی رفتاری | تئوری تقسیم به دو شاخه | اقتصاد نهادی | نظریه مطلوبیت مورد انتظار | تجزیه و تحلیل UPM-LPM| بازار disequilibria پویا .
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi