دانلود و نمایش مقالات مرتبط با باتری::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - باتری

تعداد مقالات یافته شده: 28
ردیف عنوان نوع
1 بازیابی انتخابی کبالت از جریان های ثانویه پس از فرآوری باتری های NIMH با استفاده از سیانکس 301
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
کبالت به عنوان یک ماده خام اساسی برای اتحادیه اروپا تلقی می شود. از آنجاییکه تامین محدودی دارد تلاشهای قابل توجهی باید برای توسعه روشهای ماندگار جهت بازیافت کبالت از منابع جایگزین صورت گیرد. فرآوری هیدرومتالورژیکی باتری های مصرف شده NiMH یک جریان متمرکزی حاوی کبالت (8/11 گرم بر لیتر) و ناخالصی ها (3/2 گرم بر لیتر نیکل، 2/0 گرم بر لیتر آلومینیوم، 3/9 گرم بر لیتر منگنز و 6/4 گرم بر لیتر عناصر کمیاب زمین) در بستر اسید نیتریک تولید می کند. در این مطالعه، جداسازی انتخابی کبالت از سایر یونهای موجود بررسی شد. کبالت به صورت انتخابی از آلومینیوم، منگنز و عناصر کمیاب زمین با استفاده از یک مولار سیانکس 301 در کروسن جداسازی شد. از رفتار سنتیکی متفاوت درطی استخراج با سیانکس 301 برای جداسازی یونهای کبالت و نیکل به صورت انتخابی استفاده شد. آنتالپی محاسبه شده برای فرآیند استخراج کبالت برابر است با – 11.37 ± 0.5 kJ/ که بیانگر این است که استخراج کبالت در سیستم بررسی شده یک واکنش گرمازا می باشد. از تاثیر دما روی استخراج کبالت برای دستیابی به انتخابی بودن بهتر برای نیکل استفاده شد. کبالت ازطریق زدایش انتخابی با 4 مولار اسید کلریدریک در دمای محیط بازیافت شد. خلوص نهایی محصول زدایش برابر با 9/99 درصد بود.
مقاله ترجمه شده
2 A deep learning method for online capacity estimation of lithium-ion batteries
یک روش یادگیری عمیق برای برآورد ظرفیت آنلاین باتری های لیتیوم یونی-2019
The past two decades have seen an increasing usage of lithium-ion (Li-ion) rechargeable batteries in diverse applications including consumer electronics, power backup, and grid-scale energy storage. To guarantee safe and reliable operation of a Li-ion battery pack, battery management systems (BMSs) should possess the capability to monitor, in real time, the state of health (SOH) of the individual cells in the pack. This paper presents a deep learning method which utilizes deep convolutional neural network (DCNN) for cell-level capacity estimation based on the voltage, current, and charge capacity measurements during a partial charge cycle. The unique features of DCNN include the local connectivity and shared weights, which enable the model to accurately estimate battery capacity using the measurements during charge. To the best of our knowledge, this is one of the first attempts to apply deep learning to the online capacity estimation of Li-ion batteries. Ten-year daily cycling data from eight implantable Li-ion cells and half-year cycling data from 20 18650 Li-ion cells were utilized to verify the performance of the proposed deep learning method. Compared with traditional machine learning methods such as shallow neural networks and relevance vector machine (RVM), the proposed deep learning method is demonstrated to produce higher accuracy and robustness in the online estimation of Li-ion battery capacity.
Keywords: Capacity estimation | Health monitoring | Deep learning | Lithium-ion batteries
مقاله انگلیسی
3 Power-aware gateway connectivity in battery-powered dynamic IoT networks
اتصال دروازه ای توان - آگاه در شبکه های پویای اینترنت اشیای کار کننده با باتری-2018
The paradigm of Internet of Things (IoT) is on rapid rise in today’s world of communication. Every networking device is being connected to the Internet to develop specific and dedicated applications. Data from these devices, called as IoT devices, is transmitted to the Internet through IoT Gateways (IGWs). IGWs support all the technologies in an IoT network. In order to reduce the cost involved with the deployment of IGWs, specialized low-cost devices called Solution Specific Gateways (SSGWs) are also employed alongside IGWs. These SSGWs are similar to IGWs except they support a subset of technologies supported by IGWs. A large number of applications are being designed which require IGWs and SSGWs to be deployed in remote areas. More often than not, gateways in such areas have to be run on battery power. Hence, power needs to be conserved in such networks for extending network life along with maintaining total connectivity. In this paper, we propose a dynamic spanning tree based algorithm for power-aware connectivity called SpanIoTPower-Connect which determines (near) optimal power consumption in battery-powered IoT networks. SpanIoTPower-Connect computes the spanning tree in the network in a greedy manner in order to minimize the power consumption and achieve total connectivity. Additionally, we propose an algorithm to conserve power in dynamic IoT networks where the connectivity demand changes with time. Our simulation results show that our algorithm performs better than Static Spanning Tree based algorithm for power-aware connectivity (Static ST) and a naive connectivity algorithm where two neighboring SSGWs are connected through every available technology. To the best of our knowledge, our work is the first attempt at achieving power-aware connectivity in battery-powered dynamic IoT networks.
keywords: Internet of Things| IoT gateway| IoT network| Power-aware| Performance evaluation
مقاله انگلیسی
4 مدیریت انرژی دینامیکی برای سیستم قدرت فوتوولتائیک شامل ذخیره سازی ترکیبی انرژی در استفاده از ریز شبکه
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
تکنولوژی های ذخیره سازی انرژی یک قسمت ادغام شده مهم با شبکه سیستم های انرژی تجدید پذیر (RES) در آینده خواهند شد. استفاده از ذخیره سازی انرژی با RES در بهترین راه استفاده از توان تجدید پذیر و کاهش مصرف سوخت های فسیلی متداول می‌باشد. تغییر ناگهانی تقاضای بار ذخیره سازی انرژی با حداکثر توان با قابلیت چگالی نیاز دارد. این مقاله حاوی یک سیستم ذخیره سازی انرژی ترکیبی (HESS) است که حاوی دو انرژی بالا و بانک باتری ذخیره سازی چگالی توان و واحد ابر خازن به ترتیب برای پاسخ به ضرورت های ذکر شده در بالا، می‌باشد. تنظیم سیستم قدرت پیشنهاد شده و الگوریتم مدیریت انرژی دینامیکی می‌تواند شدیدا تقاضای بار دینامیکی پشتیبانی شده توسط اجزای سیستم ذخیره سازی انرژی ترکیبی، توان فوتوولتائیک و اتصال شبکه را تامین کند. کنترل واحد از طریق یک الگوریتم مدیریت انرژی، مبنی بر تغییرات دینامیکی در سیستم فراهم شده است. نتایج ارزیابی آزمایشگاهی در این مقاله برای نشان دادن امکان پذیری ساختار مدیریت انرژی پیشنهاد شده ارائه شده است. اعتبار الگوریتم مدیریت انرژی دینامیکی پیشنهاد شده با مبدل کارآمد، به صورت آزمایشگاهی در آزمایشگاه بر اساس نمونه اولیه HESS در شبکه هوشمند بررسی شده است.
اصطلاحات شاخص: باتری | مدیریت انرژی | سیستم ذخیره سازی انرژی ترکیبی | ابر خازن | فوتوولتائیک | ریز شبکه
مقاله ترجمه شده
5 Job Allocation Mechanism for Battery Consumption Minimization of Cyber-Physical-Social Big Data Processing Based on Mobile Cloud Computing
مکانیسم تخصیص کار برای حداقل سازی مصرف باتری پردازش داده های بزرگ سایبر فیزیکی-اجتماعی بر اساس محاسبات ابری موبایل-2018
The rapid development of information & communication technology has led to the wide popularity of mobile devices, which have helped to improve business efficiency and enabled simple mobility as small and light devices and convenience of being available anytime, anywhere for cyber-physical-social big data. There are many ongoing studies on mobile cloud computing (MCC) to overcome the limited computing capability and storage capacity and internal battery limitation by taking advantage of the popularity of mobile devices for the processing cyber-physicalsocial big data. MCC consists of service-oriented architecture, agent-client architecture, and collaborative architecture, with job splitting and allocation as the critical factor. As such, job allocation techniques considering the performance resources of mobile devices have been studied. Note, however, that there is a problem of job reallocation due to continuous battery consumption, since the studies consider only the performance resources of mobile devices at the time of job allocation or take into account the performance resources and remaining battery power only. This paper proposes the job allocation mechanism (JAM) for battery consumption minimization of cyber-physical-social big data processing in MCC, which continuously reflects the battery consumption rate to process jobs with mobile devices only without an external cloud server in a collaborative architecture-based MCC environment. JAM allocates jobs considering the periodic measurement of battery consumption and surplus resource to minimize the problem of job reallocation due to battery rundown of the mobile devices. This paper designs and implements a system for verifying JAM and demonstrated that the job processing speed increased in an MCC environment for cyber-physical-social big data.
INDEX TERMS: Mobile cloud computing, job allocation, battery consumption, cyber-physical-social big data
مقاله انگلیسی
6 Asymptotic performance evaluation of battery swapping and charging station for electric vehicles
ارزیابی عملکرد مجانب تعویض باتری و ایستگاه شارژ برای وسایل الکترونیک-2018
A battery swapping and charging station (BSCS) is an energy refueling station, where (i) electric vehicles (EVs) with depleted batteries (DBs) can swap their DBs for fully-charged ones, and (ii) the swapped DBs are then charged until they are fully-charged. Successful deployment of a BSCS system necessitates a careful planning of swapping- and charging-related infrastructures, and thus a comprehensive performance evaluation of the BSCS is becoming crucial. This paper studies such a performance evaluation problem with a novel mixed queueing network (MQN) model and validates this model with extensive numerical simulation. We adopt the EVs’ blocking probability as our quality-of-service measure and focus on studying the impact of the key parameters of the BSCS (e.g., the numbers of parking spaces, swapping islands, chargers, and batteries) on the blocking probability. We prove a necessary and sufficient condition for showing the ergodicity of the MQN when the number of batteries approaches infinity, and further prove that the blocking probability has two different types of asymptotic behaviors. Meanwhile, for each type of asymptotic behavior, we analytically derive the asymptotic lower bound of the blocking probability.
keywords: Battery swapping and charging station |Electric vehicles |Mixed queueing network |Asymptotic analysis |Capacity planning
مقاله انگلیسی
7 کالکتور جریان فلز مس نانومتخلخل برای باتری‌های یون لیتیوم
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
یک روش ترکیبی اولتراسونیک کم‌هزینه و مقیاس‌پذیر برای تولید کالکتور جریان فلز مس با نانومنفذهای یکنواخت روی سطح برای اولین بار به دست ‌آمد. لایه‌ای از ماده فعال سیلیکون بر روی سطح کالکتور جریان فلز آماده (در مقایسه با فلز لیتیوم) به‌عنوان یک ماده جدید جمع‌آوری جریان برای باتری یون لیتیوم پخش شد. باتری مجتمع با این کالکتور جریان دارای ظرفیت منطقه‌ای 2.2 mAh / cm2 بود که قابل‌مقایسه با باتری‌های یون لیتیوم موجود است. با توجه به ساختار نانومنفذهای کالکتور جریان، ظرفيت ذخیره مواد الکتروشيميایی سيليكون فعال و پایداری چرخه نيز به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته‌اند.
مقاله ترجمه شده
8 پارک هماهنگ خودروی بدون سرنشین برای سرویسهای خودرو-به-شبکه
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
به لطفِ مزایای فراوان نسبت به خودروهای مرسوم، خودروهای بدون سرنشین (AVها) در سیستم حمل ونقل آینده نقش مهمی را برعهده خواهند داشت. از آنجاییکه AVها معمولاً خودروهای برقی (EVها) هستند، می توانند به سرویسهای خودرو-به-شبکه (V2G) کمک کنند. اگرچه عموماً دیکته کردن مسیرهای EV ممکن نیست، با این حال می توانیم برنامه هایی برای سفرِ AV طراحی کنیم تا برخی اهدافِ سیستم شمول ارضا شوند. در این مقاله، برروی AVهایی که به دنبال پارکینگ هستند تمرکز می کنیم و این موضوع را که، در راستای پشتیبانی از سرویسهای V2G، چطور می توان آنها را به تاسیساتِ پارکینگِ مناسب هدایت کرد، مطالعه می کنیم. ما مساله را بصورت یک مساله ی خطی عددصحیح (ILP) فرمولیزه می کنیم. این مساله می-تواند توسط یک حل کننده ی استانداردِ ILP حل شود، اما ممکن است که زمانِ محاسباتی زیادی که برای آن نیاز است، در سناریوهای عملی قابل پذیرش نباشد. جهت غلبه بر این مساله، یک هیورستیکِ کارآمدتر نیز می سازیم. جهتِ مطالعه ی زوایای دید متفاوت برای حل مساله، ما شبیه سازی های گسترده ای را اجرا می کنیم. نتایج شبیه سازی آشکار می کنند که هیورستیک، با یک تنزل کیفیتِ قابل اغماض در مقدارِ تابعِ هزینه ، می-تواند زمان محاسبات را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد. کیفیتِ پاسخِ بهینه نسبت به تعدادِ تاسیساتِ پارکینگِ دردسترس حساس نیست. یک مقیاسِ زمانیِ زمخت تر می تواند زمان محاسبات را بهبود دهد، اما کیفیت پاسخ را پایین می آورد که این می تواند منجر به یک پاسخِ غیرامکان پذیر شود.
کليدواژگان: جاده ها | الگوریتم توزیع شده | باتری | وسایل نقلیه مستقل | ماشین ها | صنایع
مقاله ترجمه شده
9 A review of stochastic battery models and health management
بررسی مدل های باتری تصادفی و مدیریت سلامت-2017
Batteries are promising sources of green and sustainable energy that have been widely used in various applications. Battery modelling as the basis of battery management system is vital for both technology development and applications of batteries. Compared with other battery models, stochastic battery models feature high accuracy and low time consumption. Moreover, charging profile, battery behavior, and discharging profile can all be considered to optimize battery performance and usage, which is a key issue in battery usage in real life. Given the significance of stochastic modelling and the progress of battery health management, this paper reviews various aspects of related studies and developments from different fields, while identifying their corresponding merits and weaknesses. Remaining challenges are discussed, and several suggestions are offered as possible inspirations for further research.
Keywords: Renewable energy storage | Battery modelling | Battery health management | Stochastic modelling | Markov chain | Stochastic process
مقاله انگلیسی
10 HACH : الگوریتم اکتشافی برای خوشه بندی پروتکل سلسله مراتبی در شبکه حسگر بی سیم
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
شبکه های حسگر بی سیم (WSN) ها نیاز به پروتکل های مدیریت انرژی برای کارآمد بودن محدودیت های انرژی مصرفی با سنسورهای باتری را دارند تا طول عمر شبکه خود را افزایش دهند. این مقاله یک الگوریتم جدید اکتشافی برای سلسله مراتب خوشه ای (HACH) ارائه می دهد که به طور پیوسته انتخاب گره های غیر فعال و گره های خوشه ای را در هر دور انجام می دهد. انتخاب گره غیر فعال استفاده از مکانیسم زمانبندی زمانی تصادفی را برای تعیین گره هایی که می توانند در حالت خواب قرار گیرند بدون تأثیری بر پوشش شبکه تاثیر می گذارد. همچنین، الگوریتم خوشه بندی از یک اپراتور متقاطع اکتشافی جدید برای ترکیب دو راه حل متفاوت برای دستیابی به یک راه حل بهبود یافته استفاده می کند که باعث افزایش توزیع گره های خوشه و متناسب کردن مصرف انرژی در WSN می شود. الگوریتم پیشنهادی از طریق آزمایشهای شبیه سازی و با برخی از الگوریتم های موجود مقایسه می شود. پروتکل ما نشان می دهد عملکرد بهبود یافته از لحاظ طول عمر طولانی و حفظ عملکرد مطلوب حتی تحت تنظیمات مختلف ناهمگونی انرژی.
کلید واژه ها: شبکه های حسگر بی سیم | زمانبندی خواب | خوشه بندی | متقاطع اکتشافی | پوشش | ناهمگونی انرژی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی