دانلود و نمایش مقالات مرتبط با باتری::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید 2
نتیجه جستجو - باتری

تعداد مقالات یافته شده: 67
ردیف عنوان نوع
1 Performance evaluation for scientific balloon station-keeping strategies considering energy management strategy
ارزیابی عملکرد برای استراتژی نگهداری ایستگاه های بالون علمی با توجه به استراتژی مدیریت انرژی-2020
The combination of solar array and rechargeable battery is the main trend of energy system for scientific balloon station-keeping, when the performances of station-keeping strategies are evaluated, energy problem should be considered. In this paper, the performances of air ballast system and double balloon system are evaluated with the consideration of energy management strategy. The theoretical model consisting of thermal model, solar array power model, energy consumption model and energy evaluation model is proposed. The energy management strategy containing solar array and lithium battery is designed. Based on the theoretical model and energy management strategy, a MATLAB program is developed. The feasibility is verified by comparison analysis. The energy harvesting characteristics, effects of the station-keeping duration and effects of the station-keeping region radius are analyzed carefully. The results show that the double balloon is superior than air ballast system from the perspective of energy. The air ballast system requires more energy than double balloon system and the energy difference increases over time. Air ballast system lithium battery capacity requirement is higher than double balloon system, the total energy consumption and the energy differences decrease with expected radius increasing. It would be helpful in selecting station-keeping strategies for scientific balloon mission.
Keywords: Energy management strategy | Lithium battery | Performance evaluation | Scientific balloon | Solar array | Station-keeping
مقاله انگلیسی
2 کنترل توان سیستمهای انرژی هیبریدی با منابع تجدیدپذیر (بادی/ قدرت زای نوری) با استفاده از راهبرد سیستمهای تبدیل یافته
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
این مقاله یک راهبرد نوین برای کنترل توان خروجی یک سیستم انرژی هیبریدی متشکل از منابع انرژی تجدیدپذیر (باد و قدرت زای نوری)، یک بانک باتری و یک بار متغیر ارائه می کند. با تولید یک راهبرد مدیریت انرژی، سیستم انرژی هیبریدی دراینجا به عنوان یک سیستم غیرخطی تبدیل یافته با پارامترهای نامشخص توصیف می شود. سپس یک راهبرد کنترلی سازگار برای برآوردن نیاز توان کل در شرایط مختلف تحت تبدیل اختیاری پیشنهاد می شود. قانون کنترلی پیشنهاد شده بدون نیاز داشتن به سنجش های بادی، فقط بستگی به سرعت زاویه ای و جریان دارد. اثبات پایداری تحلیلی برمبنای روش رایج تابع لیاپونوف ارائه می شود. نتایج شبیه سازی نیز برای نشان دادن عملکرد روش پیشنهادی برای یک سیستم انرژی هیبریدی نمونه، ارائه شده و مورد بحث قرار می گیرد.
مقاله ترجمه شده
3 Performance assessment of institutional photovoltaic based energy system for operating as a micro-grid
ارزیابی عملکرد سیستم انرژی مبتنی بر فتوولتائیک سازمانی برای کارکرد به عنوان یک میکرو شبکه-2020
A building integrated photovoltaic (PV) system with energy storage within an institution may need appropriate coordination among distributed energy sources (DERs). It is required to have an appropriate energy management strategy to improve system performance as well as to operate it as a micro-grid during the grid outage condition. In this paper, TERI’s (India) Retreat Facility’s energy system has been used, and its performance with a distributed generator has been assessed with operational strategies for fulfilling the institutional load demand in coordination with the PV, grid and battery storage; and with possibility of operating it as a micro-grid during the grid outage period too. The energy management techniques have been proposed for minimizing the energy cost of locally generated electricity with maximization of PV contribution and battery energy throughput to meet the institutional load demand. It has been observed that the effective coordination of DERs with the battery energy storage can contribute in fulfilling the institutional essential load, and to supply the total load during the grid outage conditions. The presented results are going to be useful for techno-economic analysis of sustainable energy systems for minimizing the energy cost and to operate it as a micro-grid.
Keywords: Solar photovoltaic (PV) systems | Building integrated photovoltaic (BIPV) system | Battery energy throughput | Techno-economics of energy system
مقاله انگلیسی
4 A contingency based energy management strategy for multi-microgrids considering battery energy storage systems and electric vehicles
یک استراتژی مدیریت انرژی مبتنی بر شرایط احتمالی برای چند میکروگرید با توجه به سیستم های ذخیره انرژی باتری و وسایل نقلیه الکتریکی-2020
The emergence of microgrids along with extending the use of new energy resources, energy storage systems and electric vehicles at distribution level has changed traditional distribution systems into multi-microgrids (MMGs) which are usually more stable and reliable. For an MMG system, the probability of a fault occurrence at each time period makes the system operation process more complex. From this point of view, this paper aims at proposing a coordinated energy management strategy for optimal operation of MMG systems using a variable weighted multi-objective function. Based on this method, in the case of occurrence of a contingency problem, multiple operators are able to change the weight of functions depending on contingencies and are responsible for the proper use of energy storage systems and other distributed energy resources. Moreover, an efficient optimization algorithm called targeted search shuffled complex evolution is proposed to quickly optimize decision parameters during faulted and normal operation modes. Finally, a unified framework is presented to implement the proposed energy management strategy along with the reliability study of the intended test system, and the ability of the proposed approach is investigated in a modified reliability-based case study by considering different scenarios
Keywords: Energy management strategy | Energy storage systems | Electric vehicles (EVs) | Multi-microgrid (MMG) | Optimization | Shuffled complex evolution
مقاله انگلیسی
5 Optimal scheduling of a renewable based microgrid considering photovoltaic system and battery energy storage under uncertainty
برنامه ریزی بهینه از یک میکروگرید مبتنی بر قابل تجدید با توجه به سیستم فتوولتائیک و ذخیره انرژی باتری در عدم قطعیت-2020
This paper suggests a new energy management system for a grid-connected microgrid with various renewable energy resources including a photovoltaic (PV), wind turbine (WT), fuel cell (FC), micro turbine (MT) and battery energy storage system (BESS). For the PV system operating in the microgrid, an innovative mathematical modelling is presented. In this model, the effect of various irradiances in different days and seasons on day-ahead scheduling of the microgrid is evaluated. Moreover, the uncertainties in the output power of the PV system and WT, load demand forecasting error and grid bid changes for the optimal energy management of microgrid are modelled via a scenario-based technique. To cope with the optimal energy management of the grid-connected microgrid with a high degree of uncertainties, a modified bat algorithm (MBA) is employed. The proposed algorithm leads to a faster computation of the best location and more accurate result in comparison with the genetic algorithm (GA) and particle swarm optimization (PSO) algorithm. The simulation results demonstrate that the use of practical PV model in a real environment improve the accuracy of the energy management system and decreases the total operational cost of the grid-connected microgrid.
Keywords: Photovoltaic | Energy management | Battery energy storage system | Uncertainty | Optimization | Microgrid
مقاله انگلیسی
6 Influence of different time horizon-based battery energy management strategies on residential microgrid profitability
تأثیر استراتژیهای مختلف مدیریت انرژی باتری مبتنی بر افق زمان بر سودآوری میکروگریدهای مسکونی-2020
The growing share of renewable sources in future residential microgrids generates variability as well as price volatility on European electricity markets. Therefore, to handle this issue and enhance the system profitability, advanced energy management strategies should be developed. To that end, this paper proposes to assess the relevance of an energy management strategy based on 48-hour horizon compared to a 24-hour horizon one in order to perform energy arbitrage. This study considers a residential microgrid based on photovoltaic generation and storage connected to the main grid. Proposed 48-hour energy management strategy provides additional management possibilities such as the ability to delay trades (charge today, discharge tomorrow) and a larger range of hours to use the storage. Particle Swarm Optimizer is used to solve the optimization part. Besides, a sensitivity analysis is investigated to assess the economic impact of forced storage of solar surplus power in order to increase self-consumption rate and storage size. Obtained results demonstrates better profitability by using proposed strategy. Profitability was improved by more than 11% compared to classical algorithms for the tested scenarios. The findings of this study illustrate that the use of 48-hour horizon-based energy management strategy can be more profitable and lead residential microgrids to decrease their operation cost and increase power balance for all grid stakeholders through feed-in price leverage.
Keywords: Residential microgrid | Weather forecast uncertainties | Energy management strategies | Self-consumption | Grid services | Energy storage system
مقاله انگلیسی
7 Optimal energy management for a grid connected PV-battery system
مدیریت بهینه انرژی برای سیستم باتری PV متصل به شبکه-2020
The increase demand for electricity and the non-renewable nature of fossil energy makes the move towards renewable energies required. However, the common problem of renewable sources, which is the intermittence, is overcome by the hybridization of complementary sources. Thus, whenever the load demand is not fully covered by the primary source, the second one will absolutely support it. Furthermore, the production, the interaction with the grid and the storage system must be managed by the grid-connected hybrid renewable energy system, which is the main objective of this paper. Indeed, we propose a new system of a grid-connected PV-battery, which can manage its energy flows via an optimal management algorithm. The DC bus source connection topology in our proposed hybrid architecture tackles the synchronization issues between sources when the load is powered. We consider in this work that choosing a battery discharge and charge limiting power provides an extension of the battery life. On the other hand, we simulated the dynamic behavior of the architecture’s various components according to their mathematical modeling. Following this, an energy management algorithm was proposed, and simulated using MATLAB/SIMULINK to serve the load. The results have shown that the load was served in all cases, taking into account the electrical behavior of the inhabitants as well as the weather changes on a typical day. Indeed, the load was served either by instant solar production between sunrise and sunset, or the recovery from sunset to 10pm, which could be a stored or injected energy without exceeding the 1000W per hour
Keywords: Renewable energy | PV-battery | Hybrid renewable system | Energy management | Hybrid architecture
مقاله انگلیسی
8 Harnessing demand-side management benefit towards achieving a 100% renewable energy microgrid
بهره برداری از مدیریت تقاضا برای دستیابی به سود 100٪ میکروگرید انرژی تجدید پذیر-2020
Optimal sizing with energy management strategy as a transition pathway towards a sustainable 100% renewable energy-based microgrid is investigated in this paper. Due to the challenges of intermittency of renewable energy, microgrid operations are complicated. Hence, in order to overcome some of the challenges facing microgrid planning and operations, optimal capacity sizing incorporated with energy management strategy considering time-ahead generation prediction is proposed. The system model consists of wind turbine (WT), solar photovoltaic (PV) and battery energy storage system (BESS). The generation forecasting output is used to reschedule the flexible demand resources (FDR) to reduce the mismatch between power demand and supply, and optimal sizing of components is performed jointly to determine the optimal capacity values of the PV, WT, and BESS for minimal investment costs. The optimization results for the scenarios with and without load shifting effects of FDRs are determined and analyzed for the case study. From the results obtained, the application of demand scheduling program using the generation forecasting outputs resulted in a cost-saving of 12.41%. The forecasting model is implemented using a random forest algorithm on python platform and the mixed-integer linear program on MATLAB® environment is used to model and solve the capacity sizing problem.
Keywords: Flexible demand resources (FDR) | Random forest (RF) | Wind turbine (WT) | Photo-voltaic (PV) | Battery energy storage (BESS)
مقاله انگلیسی
9 Prediction and management of solar energy to power electrochemical processes for the treatment of wastewater effluents
پیش بینی و مدیریت انرژی خورشیدی به قدرت فرآیندهای الکتروشیمیایی برای تصفیه پساب فاضلاب-2020
A highly versatile software tool able to predict and manage the solar power coming from photovoltaic panels and to assess the environmental remediation of wastewater effluents has been developed. The prediction software tool is made up of four modules. The first one predicts the solar radiation by a phenomenological model. Secondly, an energy optimization algorithm manages the solar power towards the third and fourth modules, an environmental remediation treatment (electrooxidation) and an energy storage system (redox flow battery), respectively. The software tool is aimed to the best solar power management to obtain the highest remediation treatment. Results shows a daily solar radiation prediction with a high accuracy, attaining correlation coefficients of 0.89. Furthermore, the prediction of the removal of an organochlorinated compound from a wastewater effluent at different time of the year was studied. Different percentages of the total solar power are sent directly to the electrooxidation reactor and to the redox flow battery. At non-solar production hours, the electrooxidation reactor is powered by the redox flow battery in order to exploit the total solar power produced. The results show that, the higher the solar radiation, the higher the power percentage that must be directly sent to the electrooxidation treatment in order to attain the best energy management and the higher remediation. Thus, an 82.5% of the total solar power must be sent to the electrooxidation treatment in summer days in contrast to the 25% that have to be powered in winter days to attain the highest removal of pollutant. Consequently, it is important to evaluate the connection between devices to get the best green energy management and the lower energy losses.
Keywords: Energy management | Solar power | Green sources | Electrolysis | Redox flow batteries | Forecasting
مقاله انگلیسی
10 An optimal configuration for a battery and PEM fuel cell-based hybrid energy system using developed Krill herd optimization algorithm for locomotive application
پیکربندی بهینه برای یک سیستم انرژی هیبریدی مبتنی بر سلول باتری و سوخت PEM با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گله کریل توسعه یافته برای کاربرد لوکوموتیو-2020
A new methodology has been proposed for optimal size selection of a hybrid energy system (HES) including lithium-ion battery and polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cell to supply the driving force of a locomotive. The main purpose is to minimize the total cost of HES with different constraints including the capacity constraint of the battery and the fuel cell state-of-charge limit The optimization problem has been solved based on a new improved model of the Krill Herd (KH) algorithm, converged krill herd optimization algorithm (CKH). Simulation results are analyzed based on the average power demand, speed demand of the locomotive, and the locomotive slope. The results of the presented CKH algorithm have been compared with the standard KH and PSO algorithm and the results declared that the total cost for HES based on CKH has the minimum value such that the value for the CKH for 0%, 1%, and 2% slope are 3.15 × 106, 3.56 × 106, and 3.93 × 106 toward KH with 3.47 × 106, 4.01 × 106, and 4.56 × 106 and PSO with 3.74 × 106, 4.27 × 106, and 4.72 × 106 HES, respectively.
Keywords: Hybrid energy system | Lithium-ion battery | Energy management optimization | Locomotive | Converged Krill herd optimization | algorithm | PEM fuel cell
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi