دانلود و نمایش مقالات مرتبط با بازاریابی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - بازاریابی

تعداد مقالات یافته شده: 345
ردیف عنوان نوع
1 تاثیر قیمت روی تبلیغ شفاهی: بازدید کننده های دفعه اولی دربرابر بازدید کننده های خیلی تکراری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
بسیاری از مقصدهای گردشگری شدیدا" روی بازدید کننده های تکراری تمرکز کرده و به آنها وابسته هستند. بنابراین یک فرض اساسی این است که بازدید کننده های تکراری سودآورتر هستند (مثلا" ازطریق هزینه های بازاریابی پایین تر) و تبلیغ شفاهی مثبت آنها برای جذب مهمانان جدید ضروری می باشد. در این مقاله ما یک مطالعه تجربی مقیاس – بزرگ را برای بررسی تاثیر قیمت برای بازدید کننده های دفعه اولی و تکراری اقامتگاههای اسکی ارائه می دهیم. ما با به کارگیری یک دیدگاه مدلسازی سلسله مراتبی خطی نشان می دهیم که قیمت رابطه ای منفی با تبلیغ شفاهی برای بازدید کننده های دفعه اولی دارد و قیمت هیچ تاثیری روی تبلیغ شفاهی برای بازدید کننده های تکراری ندارد. بنابراین ما نشان می دهیم که تاثیر قیمت روی تبلیغ شفاهی برای بازدید کننده های تکراری کاهش می یابد.
مقاله ترجمه شده
2 آیا سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه ای برای تجارت بندری واقعاً ارزشمند است؟
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
پایانه های کانتینری به خاطر نیروهایی نظیر اتحادهای استراتژیک، خصوصی سازی، مناطق همپوشان و اپراتورهای پایانه جهانی، با رقابت شدید و محیطی دائماً در حال تغییر مواجه شده اند. برای توجیه هزینه های بالای سرمایه گذاری و بهره برداری و رسیدن به سودآوری، پایانه های کانتینری بایستی به حجم بار رضایت بخشی برسند. عملاً، سرمایه گذاریهای فیزیکی و همکاری میان بنادر راههای فعلی مبارزه بنادر به نیروهای جدید در بازار حمل و نقل کانتینری به حساب می آیند. به علاوه، یکی از عوامل مهم برای بندر جهت تضمین جریانات کافی، وفاداری مشتری می باشد. این مطالعه، تاثیرات تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر شاخص های عملکرد مالی و غیر مالی پایانه های کانتینری را بررسی می کند. داده های مورد نظر از 24 پایانه کانتینری واقع در ترکیه (134 پاسخ) جمع آوری و از طریق مدلسازی معادله ساختاری چند سطحی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس یافته های بدست آمده، نتیجه اصلی ما آن است که هرچه بندر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای را بیشتر پیاده کند، به همان نسبت کیفیت ارتباط با مشتری بالاتر است، که در ادامه ازآن به عنوان عملکرد ارتباط با مشتری، و متعاقباً عملکرد مالی نام برده می شود.
کلمات کلیدی: بازاریابی رابطه ای | بازاریابی خدمات بندر | ارتباط با مشتری بندر | عملکرد مالی بندر | عملکرد بندر
مقاله ترجمه شده
3 استفاده از رسانه های اجتماعی برای شناسایی جذابیت گردشگری در شش شهر ایتالیا
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
تکامل فناوری و گسترش شبکه های اجتماعی به افراد اجازه داده است که مقادیر زیادی داده را در هر روز تولید کنند. شبکه های اجتماعی کاربرانی را فارهم می کند که به اطلاعات دسترسی دارند. هدف این مقاله تعیین جذابیت های شهرهای مختلف گردشگری ازطریق بررسی رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی می باشد. پایگاه داده ای شامل عکس های جغرافیایی واقع شده در شش شهر می باشد که به عنوان یک مرکز فرهنگی و هنری در ایتالیا عمل می کنند. عکس ها از فلیکر که یک بستر به اشتراک گذاری داده می باشد دانلود شدند. تحلیل داده ها با استفاده از دیدگاه مدلهای یادگیری ریاضی و ماشینی انجام شد. نتایج مطالعه ما نشانگر نقشه های شناسایی رفتار کاربران، گرایش سالانه به فعالیت تصویری در شهرها و تاکید بر سودمند بودن روش پیشنهادی می باشد که قادر به تامین اطلاعات مکانی و کاربری است. این مطالعه تاکید می کند که چگونه تحلیل داده های اجتماعی می تواند یک مدل پیشگویانه برای فرموله کردن طرح های گردشگری خلق کند. در انتها، راهبردهای عمومی بازاریابی گردشگری مورد بحث قرار می گیرند.
مقاله ترجمه شده
4 Evaluating multi-label classifiers and recommender systems in the financial service sector
ارزیابی طبقه بندی کننده های چند برچسبی و سیستم های توصیه گر در بخش خدمات مالی-2019
The objective of this paper is to evaluate multi-label classification techniques and recommender systems for cross-sell purposes in the financial services sector. We carried out three analyses using data obtained from an international financial services provider. First, we tested four multi-label classification techniques, of which the two problem transformation methods were combined with several base classifiers. Second, we benchmarked the performance of five state-of-the-art recommender approaches. Third, we compared the best performing multi-label classification and recommender approaches with each other. The re- sults identify user-based collaborative filtering as the top performing recommender system, with a cross- validated F 1 measure of 42.20% and G -mean of 42.64%. Classifier chains binary relevance with adaboost and binary relevance with random forest are the top performing multi-label classification algorithms for respectively F 1 measure and G -mean, yielding a cross-validated F 1 measure of 53.33% and G -mean of 54.37%. The statistical comparison between the best performing approaches confirms the superiority of multi-label classification techniques. Our study provides important recommendations for financial ser- vices providers, who are interested in the most effective methods to determine cross-sell opportunities. In previous studies, multi-label classification techniques and recommender systems were always inves- tigated independently of each other. To the best of our knowledge, our study is therefore the first to compare both techniques in the financial services sector.
Keywords: OR in marketing | CRM | Predictive modeling | Multi-label classifiers | Recommender systems
مقاله انگلیسی
5 Direct marketing campaigns in retail banking with the use of deep learning and random forests
کمپین های بازاریابی مستقیم در بانکداری خرده فروشی با استفاده از یادگیری عمیق و جنگل های تصادفی-2019
Credit products are a crucial part of business of banks and other financial institutions. A novel approach based on time series of customer’s data representation for predicting willingness to take a personal loan is shown. Proposed testing procedure based on moving window allows detection of complex, sequen- tial, time based dependencies between particular transactions. Moreover, this approach reduces noise by eliminating irrelevant dependencies that would occur due to the lack of time dimension analysis. The system for identifying customers interested in credit products, based on classification with random forests and deep neural networks is proposed. The promising results of empirical studies prove that the system is able to extract significant patterns from customers historical transfer and transactional data and predict credit purchase likelihood. Our approach, including the testing method, is not limited to banking sector and can be easily transferred and implemented as a general purpose direct marketing campaign system.
Keywords: Consumer credit | Retail banking | Direct marketing | Marketing campaigns | Database marketing | Random forest | Deep learning | Deep belief networks | Data mining | Time series | Feature selection | Boruta algorith
مقاله انگلیسی
6 Capitalizing on financing ecologies: The world making properties of peer-to peer lending through everyday entrepreneurship
سرمایه گذاری در اکو سیستم تامین مالی: جهان ساخت خواص نظیر به نظیر وام از طریق کارآفرینی روزمره-2019
Within the market-making literature lies nuanced discussions dealing with the plurality and construction of subjectivities and value. These topics have been of particular interest to those interested in platforms hoping to engender so called caring capitalism, which speaks to financial ecologies that are both more-or-less market and more-or-less social. The empirics of this paper draw from research involving two groups: (1) U.S. food entrepreneurs operating less than three years who turned to community-based lending platforms for financing and (2) U.S. food entrepreneurs operating less than three years who turned to conventional national lenders (the JP Morgan Chase’s and Bank of America’s of the world) for financing. Qualitative semi-structured interviews are triangulated with data from a survey instrument that resulted in the generation of a word cloud for each group depicting respondents’ goals and outlooks. The argument is animated by an embodied reading of the “ecologies” concept (e.g., Hall, 2012; Langley and Leyshon, 2017b; Lai, 2016: 30), which is employed to further attune the analysis to the emergence and mobilization of variegated socio-material practices. The goal is to further enliven relational economic geography and sociology as I explore how entrepreneurs come to embody the outlooks they do.
Keywords: Marketization | Topological | Valuation | Making markets | Care | Affect
مقاله انگلیسی
7 Social entrepreneurship and organizational performance: A study of the mediating role of distinctive competencies in marketing
کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی: مطالعه نقش واسطه ای صلاحیت های متمایز در بازاریابی-2019
Social economy is considered as the option that offers the best response in times of crisis. In this context, social economy companies play an essential role in the promotion of sustainable growth. This research wants to present the importance of social entrepreneurship in the organizational performance of a company. It also aims to show the positive relationship between the extent to which social entrepreneurship is implemented and the creation of distinctive marketing competences, as well as the mediating role these competences have between social entrepreneurship and organizational performance. For this purpose, an analysis of 221 Spanish social-economic entities has been developed from January to May 2014. In order to evaluate organizational performance, a validated scale has been used (Nakata, 2008), since it integrates sociometric characteristics that are necessary for this research. For the two remaining constructs, that is to say, social entrepreneurship and distinctive marketing competences, specific items have been developed by taking into consideration the analysis of their sociometric properties that could lead to the validation of the relationship among the three proposed variables. The results show a positive relationship between the extent to which an organization introduces social entrepreneurship and its organizational performance, social entrepreneurship and the creation of distinctive marketing competences, as well as the influence of distinctive marketing competences as a mediating variable in the relationship between the degree of implementation of social entrepreneurship and organizational performance.
Keywords: Social entrepreneurship | Social economy | Distinctive marketing competences | Organizational performance
مقاله انگلیسی
8 Entrepreneurship in marketing: Socializing partners for brand governance in EM firms
کارآفرینی در بازاریابی: اجتماعی کردن شرکای حاکمیت برند در شرکتهای EM-2019
We present case studies of opportunity exploration and exploitation in two small, established Entrepreneurial Marketing firms who actively build online and offline partnerships with a range of stakeholders. We use effectuation principles to explore the use of the relational norms of trust, selection, solidarity, information exchange and flexibility within the firms, considering these as mechanisms used by the organization to socialise their partners. We examine the way firms vary their emphasis on trust, selection, solidarity and information exchange in line with the nature and importance of the partnership, and how each contributes to opportunity exploration. We also examine how flexibility enables the exploitation of opportunities validated as having potential. Finally, we present a theoretical framework based on our results along with propositions for future research. Contributions are made to entrepreneurial marketing, effectuation, and brand governance literatures.
Keywords: Entrepreneurial marketing | Socialization | Effectuation | Relational norms | Brand governance | SMEs
مقاله انگلیسی
9 The future is in the past: A framework for the Marketing-Entrepreneurship Interface (MEI)
آینده در گذشته است: چارچوبی برای رابط بازاریابی و کارآفرینی (MEI)-2019
In this article, we review milestones in the 30+ year history of conceptualizations of the Marketing- Entrepreneurship Interface (MEI) in order to develop an overdue unified framework. This framework finally achieves the original mission of the “Charleston Summit” - to create a research framework for the MEI. We update the 4-perspectives view proposed by Hansen and Eggers (2010). In particular, we retain the first perspective, which is the commonalities between the domains of marketing and entrepreneurship, as is. In updating the perspectives, we define the fourth perspective as entrepreneurial and SME marketing and we combine the second and third perspectives into a single framework. We review some major concepts within the two domains and provide numerous suggestions for future research that emerge from the framework. Our conceptualization of the MEI creates a vast array of research possibilities for MEI scholars old and new.
Keywords: Marketing – Entrepreneurship Interface | MEI history | MEI models/frameworks | MEI domain
مقاله انگلیسی
10 Focusing on internal stakeholders to enable the implementation of organizational change towards corporate entrepreneurship: A case study from France
تمرکز روی ذینفعان داخلی برای اجرای تغییرات سازمانی به سمت کارآفرینی شرکتها: مطالعه موردی از فرانسه-2019
Although previous studies have highlighted the importance of implementing corporate entrepreneurship to foster innovation within organizations, little emphasis has been placed on examining the concept from a change management perspective. In an attempt to bridge this gap, the current study aims at understanding the mechanisms and tools that top managers can use in order to involve internal stakeholders in driving a change process to adopt a corporate entrepreneurship strategy. The paper discusses the findings that emerged from an exploratory study carried out within “Poult”, a French biscuit manufacturer, which has embarked on an organization- wide effort to instil a culture of corporate entrepreneurship. The findings are examined in the context of stakeholder theory and Kotters (1996) change model with a focus on the importance of internal marketing strategy during the change process. The contribution of managerial and organizational mechanisms towards fostering corporate entrepreneurship are highlighted.
Keywords: Corporate entrepreneurship | Change process | Internal stakeholders | Internal marketing | Innovation | France
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی