دانلود و نمایش مقالات مرتبط با بیماری قلبی عروقی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - بیماری قلبی عروقی

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 PRMT پیش بینی فاکتورهای خطر ابتلا به چاقی در افراد میان سال با استفاده از تکنیک داده کاوی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
چاقی یک وضعیت آناتومی است که با رشد شدید چربی بدن مشخص می شود. میزان چاقی به تدریج افزایش می یابد، با توجه به مقالات پیشین، چاقی بیماری جدی سلامت در جهان است. در این مطالعه 259 داده از مناطق شهری و روستایی با توجه به میزان مختلف خطر ناشی از فعالیت های روزمره جمع آوری شد. هدف از مطالعه، شبیه سازی عامل خطر با استفاده از ابزار آماری (SPSS) است که به پیش بینی عامل اصلی خطر چاقی با تست سطح کلاس و مطالعه مقطعی دیگر ویژگی ها کمک می کند. با آنالیز (P-value (p <0.05، دریافتیم سن (0.002)، قد (0.002)، وزن( 0.000)، شیوه زندگی سالم (0.000)، وضعیت زناشویی (0.001)، BMI ( 0.000) ، اقتصادی (0.028)، خواب در روز (0.011) دارای ارتباط معناداری با کلاس چاقی دارد. در این مطالعه یک روش ریسک داده کاوی (PRMT) برای پیش بینی مدلی به منظور تحلیل عامل خطر ابتلا به چاقی با استفاده از طبقه بندی های مختلف داده کاوی ، با استفاده از WEKA برای برآورد دقت و خطا پیشنهاد شد. نتیجه این فرایند Naïve Bayes بهترین طبقه بندی برای مطالعه 10 برابر اعتبارسنجی است. مدل پیشنهادی برای پیش بینی عامل انسانی موثر در کنترل و کاهش بیماری قلبی عروقی است.
کليدواژه ها: چاقي | خطر سرماخوردگي | بیماری قلبی عروقی | طبقه بندی
مقاله ترجمه شده
2 اثر فعالیت فیزیکی بر سلامت قلبی عروقی و اسکلتی-عضلانی: آیا حرکت و جنبش می-تواند به عنوان نوعی دارو تجویز شود؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
فعالیت فیزیکی یک ابزار درمانی شناخته شده برای انواع شرایط پزشکی است از جمله بیماری های قلبی عروقی مانند بیماری شریان کرونر، سکته مغزی، دیابت نوع 2 و چاقی. علاوه بر این افزایش فعالیت فیزیکی را می توان یک روش درمانی برای بهبود سلامت اسکلتی عضلانی دانست؛ با این حال گزارش های متناقضی در مورد فعالیت فیزیکی وجود دارند که به بیماری دژنراتیو اسکلتی عضلانی به خصوص استئوآرتریت (OA) منجر می شوند. علاوه بر این اگرچه فعالیت فیزیکی مزایای خاص خود را دارد هنوز مشخص نیست چه میزان از فعالیت بدنی بیشترین منفعت را دارد. تمرین های ورزشی بیش از حد و ناکافی ممکن است عواقب نامطلوبی به همراه داشته باشند. این موارد می تواند روی این امر اثر بگذارد که پزشکان در مورد شدت ورزش چه توصیه هایی به بیماران خود می کنند. مطالعات متعددی اثر فعالیت فیزیکی را بر جنبه های مختلف سلامتی بررسی کرده اند. با این حال هنوز مطالعات سیستماتیک کافی وجود ندارند که سلامت اسکلتی عضلانی و قلبی عروقی را به عنوان نتایج ورزش بررسی کنند. بنابراین هدف از این مقاله ی مروری ارزیابی این مسئله است که چگونه فعالیت فیزیکی می تواند روی این جنبه های سلامتی اثر بگذارد. به طور خاص ما اثر سطوح مختلف فعالیت فیزیکی را روی 1)سلامت قلبی عروقی و 2)سلامت اسکلتی عضلانی بررسی کردیم. این مقاله مروری نشان می دهد که فعالیت فیزیکی ممکن است بیماری قلبی عروقی را کاهش دهد و علائم OA را بهبود دهد و بنابراین حرکت و جنبش را می توان نوعی دارو دانست. با این حال از آنجاییکه فعالیت سنگین می تواند به طور بالقوه منجر به افزایش ریسک OA شود، پزشکان باید به بیماران خود اینطور توصیه کنند که فعالیت بیش از حد می تواند اثرات بالقوه ی منفی روی سلامتی آنها داشته باشد و ورزش باید در حد اعتدال انجام شود و پس از آن مطالعات بیشتری صورت گیرد.
کلمات کلیدی: فعالیت فیزیکی | سلامت قلبی عروقی | سلامت اسکلتی عضلانی
مقاله ترجمه شده
3 Mini-encyclopaedia of the wound healing - Opportunities for integrating multi-omic approaches into medical practice
دایره المعارف زخم - امکان ادغام رویکردهای چندگانه در عمل پزشکی-2017
Wound healing is a highly complex life-important repair process triggered by plenty of local and/or systemic organ and tissue damaging events, such as an acute surgical invasion, accidental organ and tissue damages, acute and chronic diseases, aggressive local and systemic therapeutic approaches (e.g. irradiation and systemic chemothera py). Individual health condition determines over the quality of wound healing. Impaired wound healing, in turn, may lead, for example, to post-surgical complications frequently observed in elderly, chronic ulcers in diabetic pa tients, hindered and ineffective pain management, etc. However, these well-acknowledged examples are just the tip of the iceberg. The entire spectrum of potential consequences is much broader. Therefore, all the aspects of wound healing need to receive a dedicated attention of many specialised medical fields and healthcare as a whole. In con trast, there is still strongly limited knowledge collected regarding the molecular and cellular mechanisms underly ing the physiological versus impaired wound healing. The contents of this article might be of great importance for multi-professional considerations as well as for the experts working in specific fields such as clinical proteomics, general practice, laboratory medicine, surgery including plastic surgery and aesthetic medicine, gerontology, psychology, diabetology, endocrinology, oncology, cardiovascular disease, radiology, and healthcare economy. Significance: The contents of this article are strongly motivated by the particular value of wound healing quality for medical care and might be of great importance for multi-professional considerations and experts working in specialised fields: predictive and preventive medicine, general practitioners, laboratory medicine, surgery including plastic surgery and aesthetic medicine, gerontology, psychology, diabetology, endocrinology, oncology, cardiovascu lar disease, radiology, and healthcare economy. The article is aiming at both educational and scientific purposes: on one side it summarises comprehensive information available regarding wound healing mechanisms and molecular pathways involved. On the other side the article provides highly innovative hypotheses for multi-professional con siderations relevant for several research fields which may potentially advance medical services in the close future such as clinical proteomics and multi-omics.
Keywords: Wound healing | Predictive preventive personalised medicine | General practitioners | Laboratory medicine | Surgery | Aesthetic medicine | Psychology | Gerontology | Diabetology | Endocrinology | Oncology | Cardiovascular disease | Radiology | Healthcare economy
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی