دانلود و نمایش مقالات مرتبط با تاریخچه بازاریابی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - تاریخچه بازاریابی

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Entrepreneurship within the history of marketing
کارآفرینی در طول تاریخ بازاریابی-2020
Few scholarly articles explore the history of marketing beyond the commonly accepted origins. Even fewer studies explore the role of the entrepreneur in early markets and economies or how entrepreneurs adapted as the world economy shifted. Aside from recognizing that early forms of commercial exchange existed in the pre-industrial age, little is written about the social, historical, and anthropological constructs that contributed to the development of marketing and entrepreneurial theory or the profile of the first entrepreneurs who sought to expand commerce beyond simple exchanges within their community. We believe this to be an oversight on the part of historical scholars in marketing, entrepreneurship, and related disciplines which leaves a gap in the literature that we address by comparing and contrasting the traditional marketing perspectives with the entrepreneurial and relational perspectives across different eras. Propositions are developed in conjunction with the discussion of implications.
Keywords: Entrepreneurship history | Marketing history | Relational marketing | Business history | Exchange
مقاله انگلیسی
2 تاثیر میراث دانش بازاریابی بر بازاریابی غیر انتفاعی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
این تحقیق به بررسی تاریخچه شکل گیری دو اندیشه بازاریابی غیر انتفاعی از طریق توصیف تاثیر میراث چگونگی پایه ریزی دوره اولیه این رشته بردانش بازاریابی غیر انتفاعی در حال حاضر می پردازد این کار کیفی از منابع گوناگون گسترده ای از یک دوره ی تاریخی ترسیم شده در جهت آگاهی بیشتر در مورد دیدگاه موضوعات مربوطه ای که بر توسعه دانش بازاریابی غیر انتفاعی تاثیر گذاشته اند استفاده می کند این تحقیق حاکی از این است که گرچه بحث در خصوص اینکه آیا بازاریابی یک علم است یا نه ظاهرا سالها پیش حل و فصل شد. منشا دانش بازاریابی به عنوان یک قاعده کسب و کار به کار گرفته شده تاثیر گذار باقی مانده است تاثیرات در خصوص این اثر گذاری یک مجموعه تحقیقی است که تجزیه (تقسیم) می شود و با هم مغایرت دارد و گهگاه نامعتبر است و چندین نظریه کلی که بیانگر یک علم اجتماعی است ایجاد کرده است پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت دانش بازاریابی غیر انتفاعی ارائه می شود.
واژگان کلیدی : تاریخچه بازاریابی | نظریه بازاریابی | بازاریابی غیر انتفاعی | دانش بازاریابی غیر انتفاعی | تحقیق بازاریابی غیر انتفاعی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi