دانلود و نمایش مقالات مرتبط با تجربی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - تجربی

تعداد مقالات یافته شده: 654
ردیف عنوان نوع
1 تغییر یا نابودی : بررسی نقش سرمایه انسانی و توانمندی های بازاریابی فعال در بخش هتلداری
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
بسیاری از محققان تلاش کرده اند شرح دهند کدام عوامل بر مزیت رقابت آمیز پایدار تاثیر می گذارند. بدین منظور، این مقاله به ادبیات بازاریابی و مدیریت هتلداری افزوده و شواهد تجربی مبنی بر نحوه تاثیر سرمایه انسانی، توانایی بازاریابی پویا و پویایی بازار بر مزیت رقابت آمیز در بخش هتداری فراهم می سازد. داده های نظرسنجی مقطعی را از مدیران فروش و بازاریابی 165 هتل با مصاحبه مفصل در سه هتل واقع در کشورهای شورای همکاری خلیج مشتمل بر عربستان سعودی، قطر، امارات و بحرین جمع آوری کردیم. یافته ها نشان داد که سرمایه انسانی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق توانمندی بازاریابی پویا نقش اساسی در گسترش مزیت رقابت آمیز ایفا می کند. برای مفهوم سازی این نقش، تحقیق ما نشان می دهد که پویایی بازار در رابطه بین سرمایه انسانی و مزیت رقابتی از طریق توانمندی بازار مداخله می کند. مفاهیم نظری و مدیریتی را برای گسترش مزیت رقابتی در بخش هتل مطرح می کنیم.
کلمات کلیدی: سرمایه انسانی | قابلیت های بازاریابی فعال | پویایی بازار | مزیت رقابت آمیز | بخش هتلداری
مقاله ترجمه شده
2 DEGAN : شبکه های مولد متخاصم غیر متمرکز
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
در این مطالعه، یک چارچوب توزیع شده و غیرمتمرکز از شبکه های مولد متخاصم (GAN) بدون تبادل داده های آموزشی پیشنهاد شد. هر گره شامل مجموعه ی از داده محلی ، یک تفکیک کننده کننده و یک مولد است که فقط گرادیان ژنراتور آن با سایر گره ها به اشتراک گذاشته می شوند. در این مقاله ، تکنیک توزیع جدید معرفی می شود که در آن کارکنان مستقیماً با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و هیچ گره مرکزی وجود ندارد. نتایج تجربی ما در مجموعه داده های معیار ، عملکرد و دقت تقریباً یکسانی را در مقایسه با چارچوب های GAN متمرکز موجود نشان می دهد. چارچوب پیشنهادی به عدم یادگیری غیرمتمرکز برای GAN ها می پردازد.
کلمات کلیدی: یادگیری عمیق | شبکه های مولد متخاصم | یادگیری ماشین توزیع شده | معماری غیرمتمرکز
مقاله ترجمه شده
3 افزایش هوشمندی به منظور بهره وری ، زیست پذیری و پایداری
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
این کتاب به دنبال توسعه چارچوبی برای بررسی تجربیات شهرهای هوشمند در حوزه های قضایی مختلف در سراسر آسیا اقیانوسیه ، قاره آمریکا ، اروپا و انگلستان ، خاورمیانه و آفریقا است. این چارچوب ، که در فصل 2 شرح داده شده ، برای درک محرک ها ، هنرمندان و نتایج سیاست ها و همچنین سیستم عامل های فناوری است که پایه و اساس نوآوری هایی است که باعث افزایش بهره وری ، پایداری و زیست پذیری شده اند. در حالی که مقیاس ابتکارات شهرهای هوشمند در زمینه های مختلف جغرافیایی متفاوت است ، این مسئله که چگونه مردم به سوی نوآوری روی بیاورند و چگونه آن را در کل شهر قابل استفاده کرد؛ اهمیت به سزایی دارد. این کتاب عوامل اصلی عملکردهای فعلی شهرهای هوشمند را در چندین مکان مشخص بیان می کند. همچنین به شرح عوامل اصلی و نقش های آنها - دولت ها ، صنایع خصوصی ، شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ، شهروندان و کاربران نهایی در هر زمینه می پردازد. شناسایی محرکها ، هنرمندان و نتایج کلیدی به صورت سازمان یافته، بینش مهمی در سایر حوزه های قضایی در مورد چگونگی بازنگری یا تدوین بهتر سیاستها و برنامه¬های فعلی و آینده¬ی جنبش¬های نوآوری در زمینه فناوری و اجتماعی فراهم می کند.
مقاله ترجمه شده
4 Know when to fold ‘em: An empirical description of risk management in public research funding
بدانید چه موقع برابر شوید: شرح تجربی مدیریت ریسک در بودجه تحقیق عمومی-2020
Public research funding programs typically make grants with minimal intervention by program staff, rather than using a hands-on approach to project management, which is more common in the private sector. In contrast, program staff at the US Department of Energys Advanced Research Projects Agency – Energy (ARPA-E) are given a set of real options with which to manage funded projects: abandon, contract or expand project budgets or timelines. Using internal data from ARPA-E, we show that active project management enables risk mitigation across a portfolio of research projects. We find that program staff modify projects frequently, especially project timelines, and these changes are more sensitive to poor performance than to strong performance. We also find that projects with a shortened timeline or reduced budget are less likely to generate short-term research outputs, compared to those of ultimately similar size. This evidence suggests that the practice of active project management, when combined with high upfront risk tolerance, can be used to enhance the productivity of missionoriented public research funding.
Keywords: R&D funding | Project management | Real options | Managerial flexibility
مقاله انگلیسی
5 A new hybrid ensemble deep reinforcement learning model for wind speed short term forecasting
یک مدل یادگیری تقویتی عمیق گروه ترکیبی جدید برای پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد-2020
Wind speed forecasting is a promising solution to improve the efficiency of energy utilization. In this study, a novel hybrid wind speed forecasting model is proposed. The whole modeling process of the proposed model consists of three steps. In stage I, the empirical wavelet transform method reduces the non-stationarity of the original wind speed data by decomposing the original data into several subseries. In stage II, three kinds of deep networks are utilized to build the forecasting model and calculate prediction results of all sub-series, respectively. In stage III, the reinforcement learning method is used to combine three kinds of deep networks. The forecasting results of each sub-series are combined to obtain the final forecasting results. By comparing all the results of the predictions over three different types of wind speed series, it can be concluded that: (a) the proposed reinforcement learning based ensemble method is effective in integrating three kinds of deep network and works better than traditional optimization based ensemble method; (b) the proposed ensemble deep reinforcement learning based wind speed prediction model can get accurate results in all cases and provide the best accuracy compared with sixteen alternative models and three state-of-the-art models.
Keywords: Wind speed forecasting | Ensemble deep reinforcement learning | Empirical wavelet transform | Hybrid wind speed forecasting model
مقاله انگلیسی
6 Social entrepreneurship orientation and company success: The mediating role of social performance
جهت گیری کارآفرینی اجتماعی و موفقیت شرکت: نقش واسطه ای عملکرد اجتماعی-2020
We examine the impact of social entrepreneurship orientation (SEO), a behavioral measure of the social en- trepreneurship of the organization, on the social and financial performance of a sample of Austrian firms. Despite growing research interests in social entrepreneurship, the field remains fragmented and this has led to calls for a careful examination of the implications of social entrepreneurship for firms. We draw on stakeholder theory and hybrid organizing to hypothesize that social performance mediates the SEO-financial performance relationship. By analyzing a sample of 1,156 companies, we find that the SEO-financial performance relationship is partially positively mediated by social performance even though the direct effect is negative. Our results show that social performance compensates for the otherwise negative effect SEO has directly with financial performance. We contribute to an understanding of the mechanisms by which an SEO affects firm performance and provide richer insights into the various aspects of performance. We discuss the future implications of our study and suggest promising avenues for further research on the SEO construct.
Keywords: Social entrepreneurship orientation | Hybrid organizing | Social performance | Financial performance | Empirical | Mediation
مقاله انگلیسی
7 Comparison of the impacts of empirical power-law dispersion schemes on simulations of pollutant dispersion during different atmospheric conditions
مقایسه تأثیر برنامه های پراکندگی قانون تجربی قدرت در شبیه سازی پراکندگی آلاینده در شرایط جوی مختلف-2020
Accurate and rapid predictions of air pollutant dispersion are important for effective emergency responses after sudden air pollution accidents (SAPA). Notably, dispersion parameters (σ) are the key variables that influence the simulation accuracy of dispersion models. Empirical dispersion schemes based on power-law formulas are probably appropriate choices for simulations in SAPA because of the requirement for only routine meteorological data. However, performance comparisons of different schemes are lacking. In this study, the performances during simulations of air pollutant dispersion of four typical empirical parameterised schemes, i.e. BRIGGS, SMITH, Pasquill-Gifford, and Chinese National Standard (CNS), were investigated based on the GAUSSIAN plume model with datasets for the classic Prairie Grass experiments, 1956. The performances when simulating peak and overall concentrations in different Pasquill atmospheric stability classes (A, B, C, D, E, F) were quantitatively analysed through different statistical approaches. Results showed that the performances of four schemes for peak and overall concentrations were basically consistent. Scheme CNS in unstable atmospheric conditions (A, B, and C) performed significantly better than the others according to performance criteria, which included the lowest mean of absolute value of fractional biases, lowest normalised mean square errors, and largest mean values of the fraction within a factor of two when predicting peak and overall concentrations, respectively. Schemes BRIGGS and P-G exhibited slightly better performances during the neutral condition (D) followed by scheme CNS. Schemes SMITH and CNS demonstrated slight merits in predicting concentrations compared to the other schemes during stable conditions (E and F). As a whole, scheme CNS generally performed well for the different atmospheric stability classes. These analysis results can help to fill in the data gaps and improve our understanding of the influence of typical power-law function schemes on simulations of air pollutant dispersion. The results are expected to provide scientific support for air pollution predictions, especially during emergency responses to SAPA.
Keywords: Empirical power-law dispersion schemes | Atmospheric stability | Performance evaluation | Statistical analysis | Emergency response | Sudden air pollution accidents
مقاله انگلیسی
8 شدت و پتانسیل انتقال کرونا در کره جنوبی
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
اهداف: ازآنجایی که اولین مورد کروناویروس جدید 2019(کوید-19) در 20 ژانویۀ 2020 در کرۀ شمالی شناسایی شد، تعداد موارد به سرعت افزایش یافت به طوری که تا 6 مارس 2020، منجربه ابتلای6284 مورد و فوت42 نفر شد. اولین تحقیق درمورد گزارش تعداد تکثیر کوید-19 در کرۀ جنوبی را برای بررسی سرعت شیوع بیماری، ارائه می دهیم.
روش کار: موارد روزانۀ تأیید شدۀ کوید-19 در کرۀ جنوبی از منابع عمومی موجود استخراج شد. با استفاده از توزیع تجربی گزارشات دارای تأخیر و شبیه سازی مدل رشد کلی، تعداد تکثیر مؤثر را برمبنای توزیع احتمال گسستۀ فاصلۀ زایشی ارزیابی کردیم.
نتایج: چهار گروه اصلی را شناسایی و تعداد تکثیر را 1.5(1.6-1.4 CI: 95%) برآورد کردیم. به علاوه، نرخ رشد طبیعی 0.6 (0.7، 0.6 CI: 95%) و مقیاس بندی پارامتر رشد 0.8 (0.8،0.7 CI: 95%) برآورد شدند، که نشان-دهندۀ پویایی رشد زیر نمایی کوید-19 می باشد. نرخ مرگ و میر موارد خام در بین مردان (1.1%) در مقایسه با زنان (0.4%) بیشتر است و با افزایش سن افزایش می یابد.
نتیجه گیری: نتایج ما انتقال پایدار اولیۀ کوید-19 در کرۀ جنوبی را نشان می دهد و از اجرای اقدامات فاصله گذاری اجتماعی برای کنترل سریع شیوع بیماری حمایت می کند.
کلمات کلیدی: کروناویروس | کوید-19 | کره | تعداد تکثیر
مقاله ترجمه شده
9 Optimal ship speed and the cubic law revisited: Empirical evidence from an oil tanker fleet
سرعت مطلوب کشتی و قانون مکعب تجدید نظر شده: شواهد تجربی ناوگان نفتکش-2020
We develop a flexible framework for the estimation of the fuel consumption-speed curve for ships which allows for speed-dependent elasticity with endogenous thresholds. Using a large dataset of noon reports for 16 crude oil tankers, we estimate the corresponding elasticities net of weather effects. Our empirical findings confirm that the classical cubic law for fuel consumption is valid only near the design speed but also that the sensitivity with regards to sailing speed can be substantially lower at the sailing speeds actually observed. Our results can be used to question the economic and environmental benefits of slow-steaming and fuel levies.
Keywords: Fuel consumption | Cubic law | Optimal speed | Noon reports
مقاله انگلیسی
10 Prescriptive analytics: Literature review and research challenges
تجزیه و تحلیل تجربی: مرور ادبیات و چالش های تحقیقاتی-2020
Business analytics aims to enable organizations to make quicker, better, and more intelligent decisions with the aim to create business value. To date, the major focus in the academic and industrial realms is on descriptive and predictive analytics. Nevertheless, prescriptive analytics, which seeks to find the best course of action for the future, has been increasingly gathering the research interest. Prescriptive analytics is often considered as the next step towards increasing data analytics maturity and leading to optimized decision making ahead of time for business performance improvement. This paper investigates the existing literature pertaining to prescriptive analytics and prominent methods for its implementation, provides clarity on the research field of prescriptive analytics, synthesizes the literature review in order to identify the existing research challenges, and outlines directions for future research.
Keywords: Analytics | Prescriptive analytics | Business analytics | Big data | Literature review
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi