دانلود و نمایش مقالات مرتبط با تجزیه و تحلیل حساسیت::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - تجزیه و تحلیل حساسیت

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 Average rates of return, working capital, and NPV-consistency in project appraisal: A sensitivity analysis approach
میانگین نرخ بازده ، سرمایه در گردش و سازگاری NPV در ارزیابی پروژه: یک رویکرد تحلیل حساسیت-2020
In project appraisal under uncertainty, the economic reliability of a measure of financial efficiency such as a rate of return depends on its strong NPV-consistency, meaning that the performance metric (i) supplies the same recommendation in accept–reject decisions as the NPV, (ii) ranks competing projects in the same way as the NPV, (iii) has the same sensitivity to perturbations in the input data as the NPV. In real-life projects, financial efficiency is greatly affected by the management of the working capital. Using a sensitivity analysis approach and taking into explicit account the role of working capital, we show that the average return on investment (ROI) is not strongly NPV-consistent in accept–reject decisions if the working capital is uncertain and changes under changes in revenues and costs. Also, it is not strongly NPV-consistent in project ranking. We also show that the internal rate of return (IRR) is not strongly NPV-consistent and economic analysis may even turn out to be impossible, owing to possible nonexistence and multiplicity caused by perturbations in the input data, as well as to possible shifts in the financial meaning of IRR under changes in the project’s value drivers. We introduce the straight-line rate of return (SLRR), based on the notion of average rate of change, which overcomes all the problems encountered by average ROI and IRR: It always exists, is unique, strongly NPV-consistent for both accept–reject decisions and project ranking, and has an unambiguous financial nature.
Keywords: Finance | Project-based evaluation | Working capital | ROI | IRR | Sensitivity analysis | Net present value | Straight-line | Project ranking
مقاله انگلیسی
2 comSensitivity analysis of nondestructive magnetictechniques for the restoration of stamped markson low carbon steel
تجزیه و تحلیل حساسیت تکنیکهای مغناطیسی غیر مخرب برای بازسازی مهر فولادی کم کربن مارکسون-2020
Restoration of obliterated stamped marks is a common investigative technique used incriminal investigation. Considering the evolution of the obliteration techniques used bycriminals, a study of the feasibility of sensitive, effective, and nondestructive techniques isneeded. This study aims to evaluate the performance and sensibility of two nondestructivetechniques: magnetic particle restoration and magneto-optical imaging. To this end, steelsamples from automobile chassis were analyzed. The samples were characterized in orderto obtain information regarding material microstructure, magnetic characteristic, and hard-ness, followed by the restoration of stamp marks. Both magnetic particle restoration andmagneto-optical imaging were capable of partially restoring the identification code obliter-ated by overstamping. In addition, nondestructive techniques showed a restoration depthlimit of 260 m below the cavity.
Keywords:Restoration | Sensibility | Obliterated marks | Magneto-optic imaging | Magnetic particle
مقاله انگلیسی
3 A step to clean energy - Sustainability in energy system management in an emerging economy context
گامی برای پاکسازی انرژی - پایداری در مدیریت سیستم انرژی در یک زمینه اقتصادی در حال ظهور-2020
Due to high consumption of energy, its associated concerns such as energy security and demand, wastage of resources, and material-energy recovery are leading to the importance of sustainable energy system development. This is a high time to assess the sustainability in energy systems for meeting the requirements of energy with an enhanced economic, ecological, and social performance from a nation context. The energy system plays a significant role in deciding the economic progress of emerging economies such as India, China, Brazil, and Africa. In this paper, an original attempt has been made to list and evaluate important indicators for sustainability assessment of energy systems development and management in an emerging economy especially India. Firstly, based on the analysis of the extant literature and then followed by expert opinion, potential key sustainability assessment indicators for energy systems development and management were identified. Further, grey based Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory technique to understand the causal interactions amongst indicators and segregate them into cause and effect groups, is used. This work can provide useful aids to decision making bodies, sustainability practitioners and business organisations in selective implementation, monitoring and control of sustainable strategies in energy systems development and management and meeting sustainable development goals of clean energy in a nation context.
Keywords: Energy system development and | management | Sustainability assessment indicators | Grey DEMATEL | Clean energy | Sensitivity analysis | Emerging economy
مقاله انگلیسی
4 An expert system for predicting the velocity field in narrow open channel flows using self-adaptive extreme learning machines
یک سیستم خبره برای پیش بینی میدان سرعت در جریان کانال باریک باریک با استفاده از ماشینهای یادگیری افراطی خود سازگار-2019
This work investigates the ability of a new model based on powerful self-adaptive extreme learning machines to predict the velocity field in an open channel. A total of 363 velocity field data obtained in 8 different hydraulic conditions of a narrow open channel are used to develop the proposed model. The performance of the proposed model in predicting the velocity field is analysed for 3 different discharge rates that have no role in model development. According to the model prediction accuracy comparisons, the proposed model is more accurate than existing equations and can be employed successfully in velocity field predicting. Furthermore, the new model can more accurately predict the negative gradient of velocity near the free surface, which is the most significant/complex feature of a velocity distribution in narrow open channels. Moreover, a sensitivity analysis is done to surrey the effect of the proposed model on each input variable.
Keywords: Discharge | Field data | Flow velocity profile | Open channel | Sensitivity analysis | Velocity
مقاله انگلیسی
5 ارزیابی تأثیر عوامل فیزیکی، اقتصادی و مدیریتی بر فرسایش ورقه‌ای در مراتع SW اسپانیا با انجام تحلیل حساسیت برای یک مدل دینامیکی یکپارچه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
مدل دینامیکی یکپارچه‌ای به منظور ارزیابی اثر عوامل جوی، خاک، مرتع، اقتصادی و مدیریتی بر فرسایش ورقه‌ای در مراتع SW اسپانیا (دهسا) بکار گرفته شد. این کار به وسیله تحلیل حساسیت واریانس محور انجام شد. فرسایش پذیری خاک رویی، تغییر وضعیت جوی و عاملی ترکیبی مربوط به ظرفیت انباشت آب خاک و تابع تولید چراگاه همگی عواملی بودند که بیشترین تأثیر را روی فرسایش خاک داشتند. از بین این عوامل، تغییر وضعیت جوی دلیل اصلی ابهام است، هرچند در این مطالعه سبب کاهشی در میانگین و واریانس نرخ‌های فرسایش بلندمدت شد. عوامل اقتصادی و مدیریتی تأثیر اندکی روی فرسایش خاک داشتند که این یعنی بعید است که چنین تأثیری در زمینه مطالعه برای زمان موجود یافت شود. زیرا سوددهی پائین تجارت دام نرخ‌های انباشتگی را در سطح پائینی حفظ می‌کند. با این حال، اثر بالقوه دام که عوامل اقتصادی و مدیریتی به واسطه آن بر فرسایش خاک اثر می‌گذارند، اینطور که اثبات شده است نسبت به اثر تغییر وضعیت جوی مقدار مطلق بیشتری دارند. بنابراین، اگر تغییرات در برخی عوامل اقتصادی یا مدیریتی به نرخ‌های بالای انباشتگی در آینده منتهی شوند، انتظار می‌رود نرخ‌های فرسایش افزایش چشمگیری داشته باشند.
کلمات کلیدی: مدل مجتمع پویا | تجزیه و تحلیل حساسیت | فرسایش خاک | مراتع | Dehesas و montados
مقاله ترجمه شده
6 رویکرد برنامه ریزی تصادفی و تعاملی برای مسئله ی مکان یابی هاب چند هدفه : طراحی اقتصادی و محیطی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 52
در این مقاله یک مدل چند هدفه ی ریاضی جدید در زمینه ی مسئله ی مکان یابی هاب چند هدفه تحت شرایط عدم قطعیت احتمالی –تصادفی , ارائه میشود.هدف از این مدل ارائه شده به حداقل رساندن حمل و نقل و آلودگی صوتی ناشی از ترافیک وعلاوه بر این، به حداقل رساندن حداکثر زمان حمل و نقل بین مبدا-مقصد برای اطمینان از احتمال دست یابی به تضمین خدمات , است .ما به منظور مقابله با عدم قطعیت و مدل چند هدفه، رویکردی دو فاز از جمله روش فازی برنامه نویسی تعاملی چند هدفه و یک روش کارآمد بر اساس اندازه گیری ME ارائه میکنیم . با توجه به مدل ارائه شده ی NP-hardness , دو الگوریتم فرا ابتکاری، با نام های تکامل تفاضلی ترکیبی و الگوریتم رقابتی استعماری ترکیبی، توسعه یافته است. علاوه بر این،تعدادی تجزیه و تحلیل حساسیت برای نشان دادن اثر این مدل ارائه شده است .در نهایت، مسائل متا اکتشافی و یا ابتکاری فوق با هم از طریق معیارهای مقایسه ای مختلف مقایسه شده است.
کلیدواژه ها - مشکل مکان برجسته | طراحی محیطی | عدم قطعیت | دیدگاه تعاملی فازی | اکتشافات متا
مقاله ترجمه شده
7 ارزیابی روش های تجزیه و تحلیل میزان حساسیت جهانی برای زمانبندی پروژه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
توسعه محصول , نیاز به برنامه ریزی دارد که بر وابستگی متقابل میان فعالیت ها , تمرکز داشته باشد. تعریف وابستگی ومدت زمان فعالیت، زمان ارتباط و سطح همپوشانی بین فعالیت ها , برای برنامه ریزی پروژه مورد نیاز است. با این حال، این پارامترها دارای عدم قطعیت شناختی هستند , که می تواند بر برنامه ریزی پروژه تاثیر بگذارد. در این کار، روش های تجزیه و تحلیل حساسیت های جهانی متفاوتی , برای شناسایی پارامترهایی که بیشترین تاثیر را بر برنامه ریزی پروژه دارند , استفاده شد. اینگونه نتیجه گیری شد که ضرایب رگرسیون استاندارد شده و همچنین به عنوان روش Morris و Sobol’–Jansen مناسب ترین روش ها هستند . همچنین مشخص شد که تجزیه و تحلیل میزان حساسیت جهانی می تواند به تمرکز بر منابع بر اساس تعاریف و کنترل عدم قطعیت فعالیت های کلیدی , کمک کند . علاوه بر این، اینگونه نتیجه گرفته شد که کنترل عدم اطمینان از فعالیت های کلیدی , باعث کاهش میزان عدم قطعیت و مدت زمان پروژه میشود .
کلمات کلیدی: ماتریس ساختار وابستگی | مدت زمان پروژه | تجزیه و تحلیل حساسیت | همپوشانی | زمانبندی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi