دانلود و نمایش مقالات مرتبط با تحلیل احساسات::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - تحلیل احساسات

تعداد مقالات یافته شده: 32
ردیف عنوان نوع
1 Does government information release really matter in regulating contagionevolution of negative emotion during public emergencies? From the perspective of cognitive big data analytics
آیا انتشار اطلاعات دولتی در تنظیم تکامل منفی احساسات منفی در مواقع اضطراری عمومی اهمیت دارد؟ از منظر تجزیه و تحلیل داده های بزرگ شناختی-2020
The breeding and spreading of negative emotion in public emergencies posed severe challenges to social governance. The traditional government information release strategies ignored the negative emotion evolution mechanism. Focusing on the information release policies from the perspectives of the government during public emergency events, by using cognitive big data analytics, our research applies deep learning method into news framing framework construction process, and tries to explore the influencing mechanism of government information release strategy on contagion-evolution of negative emotion. In particular, this paper first uses Word2Vec, cosine word vector similarity calculation and SO-PMI algorithms to build a public emergenciesoriented emotional lexicon; then, it proposes a emotion computing method based on dependency parsing, designs an emotion binary tree and dependency-based emotion calculation rules; and at last, through an experiment, it shows that the emotional lexicon proposed in this paper has a wider coverage and higher accuracy than the existing ones, and it also performs a emotion evolution analysis on an actual public event based on the emotional lexicon, using the emotion computing method proposed. And the empirical results show that the algorithm is feasible and effective. The experimental results showed that this model could effectively conduct fine-grained emotion computing, improve the accuracy and computational efficiency of sentiment classification. The final empirical analysis found that due to such defects as slow speed, non transparent content, poor penitence and weak department coordination, the existing government information release strategies had a significant negative impact on the contagion-evolution of anxiety and disgust emotion, could not regulate negative emotions effectively. These research results will provide theoretical implications and technical supports for the social governance. And it could also help to establish negative emotion management mode, and construct a new pattern of the public opinion guidance.
Keywords: Government information release | Cognitive big data analytics | E-government | Sentiment analysis | Public emergency events
مقاله انگلیسی
2 Towards a real-time processing framework based on improved distributed recurrent neural network variants with fastText for social big data analytics
به سمت یک چارچوب پردازش در زمان واقعی بر اساس بهبود انواع شبکه عصبی مکرر توزیع شده با fastText برای تجزیه و تحلیل داده های بزرگ اجتماعی-2020
Big data generated by social media stands for a valuable source of information, which offers an excellent opportunity to mine valuable insights. Particularly, User-generated contents such as reviews, recommendations, and users’ behavior data are useful for supporting several marketing activities of many companies. Knowing what users are saying about the products they bought or the services they used through reviews in social media represents a key factor for making decisions. Sentiment analysis is one of the fundamental tasks in Natural Language Processing. Although deep learning for sentiment analysis has achieved great success and allowed several firms to analyze and extract relevant information from their textual data, but as the volume of data grows, a model that runs in a traditional environment cannot be effective, which implies the importance of efficient distributed deep learning models for social Big Data analytics. Besides, it is known that social media analysis is a complex process, which involves a set of complex tasks. Therefore, it is important to address the challenges and issues of social big data analytics and enhance the performance of deep learning techniques in terms of classification accuracy to obtain better decisions. In this paper, we propose an approach for sentiment analysis, which is devoted to adopting fastText with Recurrent neural network variants to represent textual data efficiently. Then, it employs the new representations to perform the classification task. Its main objective is to enhance the performance of well-known Recurrent Neural Network (RNN) variants in terms of classification accuracy and handle large scale data. In addition, we propose a distributed intelligent system for real-time social big data analytics. It is designed to ingest, store, process, index, and visualize the huge amount of information in real-time. The proposed system adopts distributed machine learning with our proposed method for enhancing decision-making processes. Extensive experiments conducted on two benchmark data sets demonstrate that our proposal for sentiment analysis outperforms well-known distributed recurrent neural network variants (i.e., Long Short-Term Memory (LSTM), Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM), and Gated Recurrent Unit (GRU)). Specifically, we tested the efficiency of our approach using the three different deep learning models. The results show that our proposed approach is able to enhance the performance of the three models. The current work can provide several benefits for researchers and practitioners who want to collect, handle, analyze and visualize several sources of information in real-time. Also, it can contribute to a better understanding of public opinion and user behaviors using our proposed system with the improved variants of the most powerful distributed deep learning and machine learning algorithms. Furthermore, it is able to increase the classification accuracy of several existing works based on RNN models for sentiment analysis.
Keywords: Big data | FastText | Recurrent neural networks | LSTM | BiLSTM | GRU | Natural language processing | Sentiment analysis | Social big data analytics
مقاله انگلیسی
3 Investigating consumer preferences on product designs by analyzing opinions from social networks using evidential reasoning
بررسی ترجیحات مصرف کننده در طرح های محصول با تجزیه و تحلیل نظرات شبکه های اجتماعی با استفاده از استدلال مشهود-2020
The rapid growth of e-commerce and social networking sites has created various challenges for the extraction of user-generated content (UGC). In the era of big data, customer opinions from social media are utilized for investigating consumer preferences to support product redesigns. Opinion mining, including the various automatic text classification algorithms using sentiment analysis is a capable tool to deal with a large amount of comments on the social networking sites. In which, sentiment analysis is used to determine the contextual polarity within a comment by searching sentimental words. However, the inconsistency on choosing the sentiment words leads to the inaccurate interpretation of the opinion strength of sentiment words. An approach to summarize the UGC from social networking media using fuzzy and ER without the need to review all the comments is proposed in this paper. The inaccuracy on determination of the polarity of sentiment words and corresponding opinion strengths is rectified by fuzzy approximation and ER. The result is presented in ranking therefore the effort for result interpretation significantly reduced. The incorporation of sentiment analysis with ER to analyze the UGC for product designs is a new attempt in investigating consumer preferences. The proposed approach is shown to be handy, sufficient, and cost effective for the product design and re-design, particularly in the preliminary stage. This project can be further extended by employing alternative fuzzy approximate techniques in the fuzzy-ER approach to support the sentiment analysis to enhance the accuracy of sentiment values for determining the distribution assessments of ER.
Keywords: Opinion mining | Sentiment analysis | Evidential reasoning | Consumer preferences | Product design
مقاله انگلیسی
4 TUTORIAL: AI research without coding: The art of fighting without fighting: Data science for qualitative researchers
آموزش: تحقیقات هوش مصنوعی بدون رمزگذاری: هنر مبارزه بدون جنگ: علم داده برای محققان کیفی-2020
In this tutorial, we show how to scrape and collect online data, perform sentiment analysis, social network analysis, tribe finding, and Wikidata cross-checks, all without using a single line of programming code. In a stepby- step example, we use self-collected data to perform several analyses of the glass ceiling. Our tutorial can serve as a standalone introduction to data science for qualitative researchers and business researchers, who have avoided learning to program. It should also be useful for experienced data scientists who want to learn about the tools that will allow them to collect and analyze data more easily and effectively.
Keywords: Twitter | Data scraping | Sentiment analysis | Tribe finding | Wikidata
مقاله انگلیسی
5 Can twitter analytics predict election outcome? An insight from 2017 Punjab assembly elections
آیا تحلیل های توییتر می توانند نتیجه انتخابات را پیش بینی کنند؟ بینشی از انتخابات مجلس پنجم 2017-2020
Since the beginning of this decade, there has seen an exponential growth in number of internet users using social media, especially Twitter for sharing their views on various topics of common interest like sports, products, politics etc. Due to the active participation of large number of people on Twitter, huge amount of data (i.e. big data) is being generated, which can be put to use (after refining) to analyze real world problems. This paper takes into consideration the Twitter data related to the 2017 Punjab (a state of India) assembly elections and applies different social media analytic techniques on collected tweets to extract and unearth hidden but useful information. In addition to this, we have employed machine learning algorithm to perform polarity analysis and have proposed a new seat forecasting method to accurately predict the number of seats that a political party is likely to win in the elections. Our results confirmed that Indian National Congress was likely to emerge winner and that in fact was the outcome, when results got declared.
Keywords: Analytics | Election prediction | Social media | Natural language processing | Machine learning | Sentiment analysis | Twitter
مقاله انگلیسی
6 If I give you my emotion, what do I get? Conceptualizing and measuring the co-created emotional value of the brand
"اگر احساسات خود را به شما نشان دهم ، چه می توانم دریافت کنم؟" مفهوم سازی و اندازه گیری ارزش عاطفی ایجاد شده از برند-2020
The emotional value of interactions is a pillar construct in the brand value co-creation domain. So far, research has neglected the search for a measure adequately considering emotional-based joint interactions. Thanks to a netnographic sentiment analysis of 7605 brand-users’ interactions retrieved from 18 Twitter brand profiles, this paper advances knowledge on brand co-creation and introduces a new concept in the marketing domain, the cocreated emotional value of the brand, operationalised through the Emotional Co-Creation Score (ECCS). The paper reveals that different emotional experiential paths can be generated by the simultaneous interaction between the brand and its consumers. In particular, it shows that some sectors co-create more than others. Furthermore, brands provide more positive emotions than consumers and, when dealing with consumers’ extreme polar emotions, they compensate consumers’ emotions by calibrating the ECCS, which is not influenced by the frequency of Likes, and only marginally influenced by the frequency of interactions.
Keywords: Brand | Co-creation | Emotional value | Sentiment analysis | Brand measure | Marketing management
مقاله انگلیسی
7 An empirical case study on Indian consumers sentiment towards electric vehicles: A big data analytics approach
یک مطالعه موردی تجربی در مورد احساسات مصرف کنندگان هندی نسبت به وسایل نقلیه برقی: یک رویکرد تحلیل داده های بزرگ-2020
Today, climate change due to global warming is a significant concern to all of us. Indias rate of greenhouse gas emissions is increasing day by day, placing India in the top ten emitters in the world. Air pollution is one of the significant contributors to the greenhouse effect. Transportation contributes about 10% of the air pollution in India. The Indian government is taking steps to reduce air pollution by encouraging the use of electric vehicles. But, success depends on consumers sentiment, perception and understanding towards Electric Vehicles (EV). This case study tried to capture the feeling, attitude, and emotions of Indian consumers towards electric vehicles. The main objective of this study was to extract opinions valuable to prospective buyers (to know what is best for them), marketers (for determining what features should be advertised) and manufacturers (for deciding what features should be improved) using Deep Learning techniques (e.g Doc2Vec Algorithm, Recurrent Neural Network (RNN), Convolutional Neural Network (CNN)). Due to the very nature of social media data, big data platform was chosen to analyze the sentiment towards EV. Deep Learning based techniques were preferred over traditional machine learning algorithms (Support Vector Machine, Logistic regression and Decision tree, etc.) due to its superior text mining capabilities. Two years data (2016 to 2018) were collected from different social media platform for this case study. The results showed the efficiency of deep learning algorithms and found CNN yield better results in-compare to others. The proposed optimal model will help consumers, designers and manufacturers in their decision-making capabilities to choose, design and manufacture EV.
Keywords: Electric vehicles | Deep learning | Big data | Sentiment analysis | India
مقاله انگلیسی
8 Negation scope detection for sentiment analysis: A reinforcement learning framework for replicating human interpretations
تشخیص دامنه منفی برای تجزیه و تحلیل احساسات: یک چارچوب یادگیری تقویت کننده برای تکرار تفسیرهای انسانی-2020
Textual materials represent a rich source of information for improving the decision-making of people, businesses and organizations. However, for natural language processing (NLP), it is difficult to correctly infer the meaning of narrative content in the presence of negations. The reason is that negations can be formulated both explicitly (e.g., by negation words such as ‘‘not”) or implicitly (e.g., by expressions that invert meanings such as ‘‘forbid”) and that their use is further domain-specific. Hence, NLP requires a dynamic learning framework for detecting negations and, to this end, we develop a reinforcement learning framework for this task. Formally, our approach takes document-level labels (e.g., sentiment scores) as input and then learns a negation policy based on the document-level labels. In this sense, our approach replicates human perceptions as provided by the document-level labels and achieves a superior prediction performance. Furthermore, it benefits from weak supervision; meaning that the need for granular and thus expensive word-level annotations, as in prior literature, is replaced by document-level annotations. In addition, we propose an approach to interpretability: by evaluating the state-action table, we yield a novel form of statistical inference that allows us to test which linguistic cues act as negations.
Keywords: Unstructured data| Information processing | Decision-making | Natural language processing | Reinforcement learning | Negations
مقاله انگلیسی
9 An assessment of opinions and perceptions of smart thermostats using aspect-based sentiment analysis of online reviews
ارزیابی نظرات و برداشت از ترموستات هوشمند با استفاده از تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه های بررسی های آنلاین-2020
Smart thermostats have been on the market for nearly a decade, with an estimated adoption rate of 7% in 2018. With many regions of the U.S. having a heating and/or cooling system in nearly 100% of households, there is significant opportunity for further adoption, which can help support energy savings and building-grid interactions. However, more insight is needed to provide a better understanding of their utilization and user opinions. In this study, online reviews are used to evaluate users’ perceptions and attitudes towards smart thermostats. 26,372 product reviews were collected for five commercially-available smart thermostats and were analyzed with a confirmatory aspect-based opinion mining technique. An analysis of this dataset shows that the characteristics of the current user population show substantial differences compared to the more widely studied early adopters. When comparing the most commonly discussed topics, users generally do not discuss the energy and cost savings related features of their devices in comparison to other topics such as control, ease of use, and installation. In addition, comfort is discussed nearly twice as much as energy efficiency. The results of this work can help product manufacturers and utility providers to push towards more widespread adoption and efficient use.
Keywords: Energy savings | Smart thermostats | Smart home technology | Home energy management | Opinion mining
مقاله انگلیسی
10 Multimodal big data affective analytics: A comprehensive survey using text, audio, visual and physiological signals
تجزیه و تحلیل عاطفی داده های بزرگ چند متغیره: یک مرور جامع با استفاده از سیگنال های متنی ، صوتی ، تصویری و فیزیولوژیکی-2020
Affective computing is an emerging multidisciplinary research field that is increasingly drawing the attention of researchers and practitioners in various fields, including artificial intelligence, natural language processing, cognitive and social sciences. Research in affective computing includes areas such as sentiment, emotion, and opinion modelling. The internet is an excellent source of data required for sentiment analysis, such as customer reviews of products, social media, forums, blogs, etc. Most of these data, called big data, are unstructured and unorganized. Hence there is a strong demand for developing suitable data processing techniques to process these rich and valuable data to produce useful information. Early surveys on sentiment and emotion recognition in the literature have been limited to discussions using text, audio, and visual modalities. So far, to the authors knowledge, a comprehensive survey combining physiological modalities with these other modalities for affective computing has yet to be reported. The objective of this paper is to fill the gap in this surveyed area. The usage of physiological modalities for affective computing brings several benefits in that the signals can be used in different environmental conditions, more robust systems can be constructed in combination with other modalities, and it has increased anti-spoofing characteristics. The paper includes extensive reviews on different frameworks and categories for state-of-the-art techniques, critical analysis of their performances, and discussions of their applications, trends and future directions to serve as guidelines for readers towards this emerging research area.
Keywords: Affective computing | Multimodal fusion | Sentiment databases | Sentiment analysis | Affective applications
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi