دانلود و نمایش مقالات مرتبط با تحلیل حساسیت::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - تحلیل حساسیت

تعداد مقالات یافته شده: 13
ردیف عنوان نوع
1 روش VIKOR تعمیم یافته مبتنی بر تعیین آنتروپی برای ارزیابی ریسک حالت‌های خرابی- مطالعه موردی نیروگاه زمین گرمایی (GPP)
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 44
خرابی تجهیزات در فرآیند (PEFs) یکی از علل اصلی حوادث فرآیندی شناخته می‌شود. آنالیز حالات و تاثیرات خرابی (FMEA) به عنوان یک تکنیک ارزیابی به طور گسترده‌ای در انواع گوناگون صنایع عمل-آوری استفاده شده است. در شکل سنتی FMEA از سه پارامتر شدت (S)، رخداد (O) و تشخیص (D) به عنوان عوامل ریسک برای محاسبه یک عدد اولویت ریسک (R.P.N) و رتبه بندی حالات خرابی مبتنی بر این عدد، استفاده می‌شود. اما کاستی‌های متعدد مرتبط با FMEA کاربرد آن را محدود کرده است. این مطالعه به دنبال تعمیم FMEA است که بتواند به طور موثری ابهام و عدم قطعیت موجود در قضاوت کارشناسان را در فرآیند رتبه بندی حالت‌های خرابی در FMEA سنتی رفع کند. در این مقاله از مفهوم عدد Z برای در نظرگیری عدم قطعیت ذاتی موجود در قضاوت کارشناسان، استفاده شده است. علاوه بر این، از مفهوم آنتروپی شانون برای استقرار وزن‌های هدف جهت تنظیم وزن‌های ذهنی تعیین شده توسط کارشناسان استفاده شده است. علاوه بر این، تکنیک VIKOR فازی برای رتبه بندی و اولویتی دهی به حالات خرابی بر اساس حداقل پشیمانی فردی، و حداکثر سودمندی گروهی، بکار گرفته شده است. مثالی عددی برای نشان دادن کاربرد روش پیشنهادی در یک نیروگاه زمین گرمایی (GPP) ارائه شده است. همچنین نتایج با FMEA سنتی مقایسه شده‌اند. یک تحلیل حساسیت برای تایید نتایج بدست آمده، انجام شده است. یافته نشان می‌دهند که کاربرد روش پیشنهادی (رتبه بندی ذهنی- هدفمند) در محیط فازی می‌تواند قابلیت اجرای روش FMEA سنتی را بهبود بخشد.
کلمات کلیدی: FMEA | عدد Z | آنتروپی شانون | VIKOR | مجموعه فازی | تحلیل ریسک
مقاله ترجمه شده
2 پیش‌بینی معیارهای عملکردی رسانه‌های اجتماعی و ارزیابی تاثیر آن بر ساخت برند: یک رویکرد داده کاوی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
این مقاله با استفاده از داده کاوی، پیش‌بینی معیارهای عملکردی پست‌های منتشر شده در صفحات فیس‌بوک یک برند را مطالعه کرده است. دوازده معیار عملکردی پست استخراج شده از یک صفحه متعلق به شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی شامل 791 پست مدل شده است، و بهترین نتایج شامل درصد میانگین خطای مطلق حدود 27% از مدل "طول عمر مخاطبین پست" بدست آمده ‌است؛ این نتایج با استفاده از تحلیل حساسیت نسبت به درک اینکه چگونه هریک از هفت ویژگی ورودی بر آن تاثیر می‌گذارد (گروه؛ لایک ‌های کلی صفحه؛ نوع؛ ماه؛ ساعت؛ روز هفته؛ پرداخت) ارزیابی شد. نوع محتوا مهمترین ویژگی را برای مدل، با رابطه 36% در نظر می‌گیرد. یک پست استاتوس نسبت به سه نوع باقی مانده (لینک، عکس، ویدیو) حدودا دو برابر توجهات را جلب می‌کند. یک جریان فرآیند تصمیم را از مدل "طول عمر مخاطبین پست" استنتاج کردیم، که با تکمیل اطلاعات تحلیل حساسیت ممکن است برای حمایت از تصمیمات مدیریت بر چگونگی نشر یک پست استفاده شود.
کلمات کلیدی: شبکه‌های اجتماعی | رسانه اجتماعی | داده کاوی | استخراج دانش | تحلیل حساسیت | ساخت برند
مقاله ترجمه شده
3 امکان‌سنجی مدل PSO-ANN برای پیش‌بینی میزان نشست سطحی ناشی از تونل زنی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
نشست سطحی احتمالی، به‌ویژه در نواحی شهری، یکی از خطرسازترین عوامل در مترو و دیگر حفاری‌های زیر بنایی است. بنابراین، پیش‌بینی دقیق حداکثر نشست سطحی (MSS) نقش مهمی در به حداقل رساندن ریسک احتمالی وارد آمدن صدمات دارد. در این مقاله یک مدل ترکیبی جدید از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) بهینه‌شده توسط الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) برای پیش‌بینی MSS ارائه شد. در اینجا، این ترکیب با استفاده از PSO-ANN مختصر می‌شود. به‌منظور نشان دادن عملکرد مدل PSO-ANN پیشنهادی در پیش‌بینی MSS، یک مدل ANN از قبل موجود استفاده شد. برای ایجاد مدل‌های موردنظر، نسبت تنش افقی به عمودی، چسبندگی و مدول¬های یانگ به‌عنوان پارامترهای ورودی انتخاب شدند، درحالی‌که MSS به‌عنوان خروجی سیستم در نظر گرفته شد. یک پایگاه داده متشکل از 143 مجموعه داده حاصل از خط شماره 2 مترو کرج، برای ایجاد مدل‌های پیش‌بینی مورداستفاده قرار گرفت. عملکرد مدل‌های پیش‌بینی با مقایسه پارامترهای پیش‌بینی عملکرد، شامل خطای جذر میانگین مربعات (RMSE)، حساب واریانس برای (VAF) و ضریب همبستگی (R2) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی PSO-ANN قادر به پیش‌بینی MSSبا میزان دقت بالاتر در مقایسه با نتایج ANN است. علاوه بر این، نتایج تجزیه‌وتحلیل حساسیت نشان می‌دهد که نسبت تنش افقی به عمودی اثر بیشتری بر MSS در مقایسه با سایر مدل‌های ورودی دارد.
کلمات کلیدی: تونل زنی | نشست سطحی | PSO-ANN | مدل ترکیبی
مقاله ترجمه شده
4 ارزیابی تأثیر عوامل فیزیکی، اقتصادی و مدیریتی بر فرسایش ورقه‌ای در مراتع SW اسپانیا با انجام تحلیل حساسیت برای یک مدل دینامیکی یکپارچه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
مدل دینامیکی یکپارچه‌ای به منظور ارزیابی اثر عوامل جوی، خاک، مرتع، اقتصادی و مدیریتی بر فرسایش ورقه‌ای در مراتع SW اسپانیا (دهسا) بکار گرفته شد. این کار به وسیله تحلیل حساسیت واریانس محور انجام شد. فرسایش پذیری خاک رویی، تغییر وضعیت جوی و عاملی ترکیبی مربوط به ظرفیت انباشت آب خاک و تابع تولید چراگاه همگی عواملی بودند که بیشترین تأثیر را روی فرسایش خاک داشتند. از بین این عوامل، تغییر وضعیت جوی دلیل اصلی ابهام است، هرچند در این مطالعه سبب کاهشی در میانگین و واریانس نرخ‌های فرسایش بلندمدت شد. عوامل اقتصادی و مدیریتی تأثیر اندکی روی فرسایش خاک داشتند که این یعنی بعید است که چنین تأثیری در زمینه مطالعه برای زمان موجود یافت شود. زیرا سوددهی پائین تجارت دام نرخ‌های انباشتگی را در سطح پائینی حفظ می‌کند. با این حال، اثر بالقوه دام که عوامل اقتصادی و مدیریتی به واسطه آن بر فرسایش خاک اثر می‌گذارند، اینطور که اثبات شده است نسبت به اثر تغییر وضعیت جوی مقدار مطلق بیشتری دارند. بنابراین، اگر تغییرات در برخی عوامل اقتصادی یا مدیریتی به نرخ‌های بالای انباشتگی در آینده منتهی شوند، انتظار می‌رود نرخ‌های فرسایش افزایش چشمگیری داشته باشند.
کلمات کلیدی: مدل مجتمع پویا | تجزیه و تحلیل حساسیت | فرسایش خاک | مراتع | Dehesas و montados
مقاله ترجمه شده
5 رویکرد برنامه ریزی تصادفی و تعاملی برای مسئله ی مکان یابی هاب چند هدفه : طراحی اقتصادی و محیطی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 52
در این مقاله یک مدل چند هدفه ی ریاضی جدید در زمینه ی مسئله ی مکان یابی هاب چند هدفه تحت شرایط عدم قطعیت احتمالی –تصادفی , ارائه میشود.هدف از این مدل ارائه شده به حداقل رساندن حمل و نقل و آلودگی صوتی ناشی از ترافیک وعلاوه بر این، به حداقل رساندن حداکثر زمان حمل و نقل بین مبدا-مقصد برای اطمینان از احتمال دست یابی به تضمین خدمات , است .ما به منظور مقابله با عدم قطعیت و مدل چند هدفه، رویکردی دو فاز از جمله روش فازی برنامه نویسی تعاملی چند هدفه و یک روش کارآمد بر اساس اندازه گیری ME ارائه میکنیم . با توجه به مدل ارائه شده ی NP-hardness , دو الگوریتم فرا ابتکاری، با نام های تکامل تفاضلی ترکیبی و الگوریتم رقابتی استعماری ترکیبی، توسعه یافته است. علاوه بر این،تعدادی تجزیه و تحلیل حساسیت برای نشان دادن اثر این مدل ارائه شده است .در نهایت، مسائل متا اکتشافی و یا ابتکاری فوق با هم از طریق معیارهای مقایسه ای مختلف مقایسه شده است.
کلیدواژه ها - مشکل مکان برجسته | طراحی محیطی | عدم قطعیت | دیدگاه تعاملی فازی | اکتشافات متا
مقاله ترجمه شده
6 ارزیابی روش های تجزیه و تحلیل میزان حساسیت جهانی برای زمانبندی پروژه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
توسعه محصول , نیاز به برنامه ریزی دارد که بر وابستگی متقابل میان فعالیت ها , تمرکز داشته باشد. تعریف وابستگی ومدت زمان فعالیت، زمان ارتباط و سطح همپوشانی بین فعالیت ها , برای برنامه ریزی پروژه مورد نیاز است. با این حال، این پارامترها دارای عدم قطعیت شناختی هستند , که می تواند بر برنامه ریزی پروژه تاثیر بگذارد. در این کار، روش های تجزیه و تحلیل حساسیت های جهانی متفاوتی , برای شناسایی پارامترهایی که بیشترین تاثیر را بر برنامه ریزی پروژه دارند , استفاده شد. اینگونه نتیجه گیری شد که ضرایب رگرسیون استاندارد شده و همچنین به عنوان روش Morris و Sobol’–Jansen مناسب ترین روش ها هستند . همچنین مشخص شد که تجزیه و تحلیل میزان حساسیت جهانی می تواند به تمرکز بر منابع بر اساس تعاریف و کنترل عدم قطعیت فعالیت های کلیدی , کمک کند . علاوه بر این، اینگونه نتیجه گرفته شد که کنترل عدم اطمینان از فعالیت های کلیدی , باعث کاهش میزان عدم قطعیت و مدت زمان پروژه میشود .
کلمات کلیدی: ماتریس ساختار وابستگی | مدت زمان پروژه | تجزیه و تحلیل حساسیت | همپوشانی | زمانبندی
مقاله ترجمه شده
7 بهینه سازی مسیر یابی برای کشتی های باربری متعدد در شبکه های هاب و پره
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این مقاله مسله بهینه سازی مسیر یابی کشتی باری در شبکه هاب و پره را مدنظر قرار میدهد. مدل بهینه سازی مسیریابی برای کشتیهای باری متعدد با مهلت زمانی ایجاد شده و هدف به حداقل رساندن کل هزینه هاست که شامل کل هزینهای رفت و برگشت، هزینه کل خدمات، و کل هزینه های انتظار است. این مدل از طریق الگوریتم ژنتیک بهبود یافته است. داد ههای مطالعه از منطقه دلتا رود مروارید چین گرفته شده اند که شامل 1 بندر هاب و 29 بندر فیدر است که جمعیت آن 30 میلیون نفر است. نتایج نشان میدهد زمانیکه تعداد تکرار به 190 بار میر سد کل هزینه ها 521 هزار یوان نزدیک به مقدار بهینه می رسد. بنابراین 6 مسیر، شامل 3 کشتی باری 100TEU، 2 کشتی باری 150 TEU، و 1 کشتی باری 200TEU است. در همان زمان، در مورد کشتی های باری تکی 7 مسیر وجود دارد و زمانیکه تکرار به 120 بار میرسد، کل هزین ها 573 هزار یوان میشود، که نزدیک به مقدار بهینه است. در مقایسه با دو مورد، نشان داده شده است که مدل برای کشتی باری متعدد با مهلت قانونی منطقی است، و الگوریتم نیز عملی می باشد. در آخرین مورد، سه عامل، که ممکن است کل هزینه ها را برای انجام تحلیل حساسیت تحت تاثیر قرار دهد، انتخاب شوند. نشان داده شده است که مهلت مقرر ظرفیت کشتی باری و ظرفیت حمل بار هر بندر تاثیر قابل توجهی بر کل هزینه ها دارد. نشان داده شده است که کل هزینه ها برای کشتی های باری متعدد همیشه کمتر از کشتی های باری تکی است.
کلیدواژه ها: کشتیرانی | کشتی حمل کانتینر | بهینه سازی مسیریابی | الگوریتم عمومی | تحلیل حساسیت
مقاله ترجمه شده
8 ورودی¬های ترافیکی برای راهنمای طراحی مکانیستیک-تجربی روسازی با استفاده از سیستم¬های "توزین در حال حرکت" در آلبرتا
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
راهنمای طراحی مکانیستیک-تجربی روسازی (MEPDG) از طیف بار محوری و تعداد کارکردهای محور جهت مشخص نمودن بارهای ترافیکی برای طراحی روسازی استفاده می¬کند. سازمان حمل¬ونقل آلبرتا سیستم¬های توزین در حال حرکت (WIM) را در شش موقعیت بزرگراهی جهت مشخص نمودن بارهای ترافیکی در آلبرتا برای طراحی MEPDG نصب کرد. روندهای فصلی و منطقه¬ای در مشخصه¬های ترافیکی شش موقعیت نصب WIM مورد بررسی قرار گرفته و با مقادیر پیش¬فرض در MEPDG برای سال¬های 2009 و 2010 مقایسه شد. طبقه¬بندی ترافیک کامیون¬ها (TTC) و عامل ضریب توزیع بار محوری (ALDF) برای مکان¬های دارای WIM، انحرافاتی را از مقادیر پیش¬فرض MEPDG نشان داد. تغییرات فصلی نیز در توزیع رده¬های مختلف کامیون¬ها در طول سال مشهود بود. تفاوت¬ها به شرایط جوی سرد و ترافیک کامیون¬های خاص در آلبرتا ناشی از صنایع محلی نسبت داده می¬شود. تأثیر تفاوت¬های میان مشخصه-های ترافیک خاصِ مکانی و پیش¬فرض¬های MEPDG بر عملکرد روسازی¬های صلب و انعطاف¬پذیر برای شرایط آلبرتا از طریق تحلیل حساسیت مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که عملکرد روسازی انعطاف¬پذیر به TTC و ALDF حساس است و عملکرد روسازی صلب بیشترین حساسیت را به ALDF دارد.
کلیدواژه: ترافیک | توزین در حال حرکت | MEPDG | کامیون
مقاله ترجمه شده
9 رشـد حجـم ترافیـک کامیـونـی بـرای طـراحـی مکـانیستیـک-تجـربـی روســازی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
طراحی روسازی به سوی رویکرد مکانیستیک-تجربی پیش می¬رود، که این نیازمند اطلاعات بسیار دقیق ترافیک کامیونی شامل حجم ترافیک کامیونی است. این مقاله بر تحلیل رشد حجم ترافیک کامیونی بطور ویژه در سه زمینه تمرکز دارد: مشخصه¬های الگوی رشد، حساسیت پاسخ¬های روسازی به نرخ رشد، و پیش¬بینی نرخ رشد بر مبنای مشخصه¬های جاده و داده¬های اجتماعی-اقتصادی. داده¬های ترافیک کامیونی گردآوری¬شده توسط ایستگاه¬های "توزین در حال حرکت" (WIM) در بزرگراه¬های کالیفرنیا در تحلیل¬ها مورد استفاده قرا گرفت. نتایج نشان داد که هم مدل رشد خطی و هم ترکیبی به خوبی با روندهای رشد ترافیک کامیونی متناسبند. ممکن است نرخ رشد برآوردشده از داده¬های کمتر از شش سال تغییرات زیادی داشته باشد، که این می¬تواند خطاهای قابل ملاحظه¬ای در پیش¬بینی پاسخ¬های روسازی در پی داشته باشد. رده¬های مختلف کامیون¬ها الگوهای رشد مجزایی دارند و تأثیرات متفاوتی از مشخصه¬های جاده و عوامل اجتماعی-اقتصادی می¬پذیرند.
کلیدواژه ها: ترافیک کامیونی | طراحی مکانیستیک-تجربی | توزین در حال حرکت | نرخ رشد | تحلیل حساسیت.
مقاله ترجمه شده
10 انتخاب تولیدکنندگان سبز براساس شیوه های GSCM: استفاده از روش TOPSIS فازی بکار گرفته شده در شرکت الکترونیکی برزیلی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 50
بدلیل افزایش آگاهی و فشارهای محیطی بسیار از سوی سهام داران مختلف، شرکت ها به اهمیت بکارگیری شیوه های سبز در فعالیت های روزانه خود پی برده اند. این مقاله یک ساختار را با استفاده از روشTOPSIS فازی جهت انتخاب تولید کنندگان سبز برای شرکت الکترونیکی برزیلی پیشنهاد می دهد. ساختار ما براساس معیارهای شیوه های مدیریت زنجیره تولید سبز (GSCM) ایجاد می شود. یک تجزیه و تحلیل تجربی انجام شده و داده ها از یک مجموعه 12 تولید کننده موجود گردآوری می شوند. ما از یک روش TOPSIS فازی جهت رتبه بندی تولیدکنندگان استفاده می کنیم و نتایج ساختار پیشنهادی با رتبه های حاصل شده از روش میانگین هندسی و روش میانگین نمره دارTOPSIS فازی مقایسه می شوند. سپس یک ضریب وابستگی رتبه اسپیرمن برای یافتن اختلاف بین رتبه های حاصل از سه روش بکار گرفته می شود. در نهایت، یک تحلیل حساسیت برای بررسی تأثیر ارجحیت ها داده شده از سوی تصمیم گیرندگان برای شیوه های منتخب GSCM در مورد انتخاب تولید کننده سبز انجام می شود. نتایج بیانگر آن هستند که 4 معیار غالب عبارتند از: تعهد مدیر ارشد برای GSCM، طرح های تولیدی که مواد مصرفی، قطعات یا انرژی را کاهش داده، مجدداً بکار برده، بازیابی کرده و یا مرمت کنند، مطابقت با الزامات محیطی قانونی و برنامه های رسیدگی و طرح های تولیدی که از استفاده از مواد سمی یا خطرناک جلوگیری کرده یا آن را کاهش دهند.
کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM) | انتخاب تامین کننده سبز | تئوری مجموعه فازی | TOPSIS | تعداد فازی مثلثی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی