دانلود و نمایش مقالات مرتبط با تحلیل کارایی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - تحلیل کارایی

تعداد مقالات یافته شده: 9
ردیف عنوان نوع
1 The role of stakeholder participation and sustainability integration in maritime transport: A structure-conduct-performance analysis
نقش مشارکت سهامداران و ادغام پایداری در حمل و نقل دریایی: تجزیه و تحلیل کارایی- رفتار - عملکرد-2020
Anchored on stakeholder management theory, this study applies the Structure-Conduct-Performance framework to analyse the effects of various stakeholders’ participation on sustainability integration and organisational performance of maritime transport firms. Survey data were collected from 156 maritime transport firms. It was found that sustainability integration fully mediates the effects of stakeholders’ participation on organisational performance, which highlighted the importance of developing sustainability in a business context and engaging stake holder participation in the planning and management of sustainable maritime transport activities. The findings enrich theoretical research on stakeholder management and provide directions for maritime transport firms and transport policymakers to achieve better sustainability results.
Keywords: Sustainability | Stakeholder participation | Organisational performance | Sustainability integration | Sustainable shipping
مقاله انگلیسی
2 کنترل بازخورد بی سیم با طول بسته متغیر برای اینترنت اشیا صنعتی
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
این مقاله یک سیستم کنترل شبکه ای بی سیم (WNCS) را در نظر می گیرد، که یک کنترل کننده بسته های حامل اطلاعات کنترل را از طریق یک کانال بی سیم به یک فعال کننده می فرستد تا فرآیند فیزیکی را برای کاربردها و برنامه های کنترل صنعتی کنترل کند. در اکثر کارهای موجود در زمینه سیستم کنترل شبکه ای بی سیم (WNCS)، طول بسته برای انتقال ثابت است. با این حال، باتوجه به نظریه کدگذاری کانال، اگر یک پیام به صورت یک رمز طولانی تر کدگذاری شود، قابلیت اطمینان آن به ازای تاخیر طولانی تر بهبود خواهد یافت. تاخیر و قابلیت اطمینان بر عملکرد کنترل خیلی تاثیر دارند. این طور مبادله اساسی تاخیر- قابلیت اطمینان به ندرت در سیستم کنترل شبکه ای بی سیم (WNCS) درنظر گرفته می شود. در این مقاله، ما یک سیستم کنترل شبکه ای بی سیم (WNCS)را پیشنهاد می دهیم، که در آن کنترل کننده به طور تطبیقی طول بسته را برای کنترل براساس وضعیت فعلی فرایند فیزیکی تغییر می دهد. ما یک مسئله تصمیم گیری را فرمول بندی کرده و سیاست بهینه انتقال بسته با طول متغیر را برای حداقل کردن میانگین هزینه طولانی مدت سیستم های کنترل شبکه ای بی سیم (WNCS) پیدا می کنیم. ما برحسب قابلیت های اطمینان انتقال با طول های بسته متفاوت و پارامتر سیستم کنترل، یک شرط لازم و کافی برای وجود سیاست بهینه به دست می آوریم.
واژگان کلیدی: کنترل بی سیم | عمر اطلاعات | سیستم های فیزیکی سایبری | تحلیل کارایی | اینترنت اشیا صنعتی.
مقاله ترجمه شده
3 Simulation methodology and performance analysis of network coding based transport protocol in wireless big data networks
روش شبیه سازی و تجزیه و تحلیل کارایی پروتکل انتقال مبتنی بر کدگذاری شبکه در شبکه های داده های بزرگ بی سیم-2018
The Multi-Path, Multi-Hop (MPMH) communications have been extensively used in wire less network. It is especially suitable to big data transmissions due to its high throughput. To provide congestion and end-to-end reliability control, two types of transport layer pro tocols have been proposed in the literature: the TCP-based protocols and the rateless cod ing based protocols. However, the former is too conservative to explore the capacity of the MPMH networks, and the latter is too aggressive in filling up the communication capac ity and performs poorly when dealing with congestions. To overcome their drawbacks, a novel network coding scheme, namely, Adjustable Batching Coding (ABC), was proposed by us, which uses redundancy coding to overcome random loss and uses retransmissions and window size shrink to relieve congestion. The stratified congestion control strategy makes the ABC scheme especially suitable for big data transmissions. However, there is no simu lation platform built so far that can accurately test the performance of the network coding based transport protocols. We have built a modular, easy-to-customize simulation system based on an event-based programming method, which can simulate the ABC-based MPMH transport layer behaviors. Using the proposed simulator, the optimal parameters of the protocol can be fine-tuned, and the performance is superior to other transport layer pro tocols under the same settings. Furthermore, the proposed simulation methodology can be easily extended to other variants of MPMH communication systems by adjusting the ABC parameters.
Keywords: Network simulator ، Wireless big data networks ، Multi-path multi-hop communications ، Transport layer ، Network coding
مقاله انگلیسی
4 An Ensemble Signature-based Approach for Performance Diagnosis in Big Data Platform
یک رویکرد مبتنی بر امضای گروه برای تشخیص کارایی در پلت فرم داده های بزرگ-2018
The big data platform always suffers from performance problems due to internal impairments (e.g. software bugs) and external impairments (e.g. resource hog). And the situation is exacerbated by the properties of velocity, variety and volume (3Vs) of big data. To recovery the system from performance anomaly, the first step is to find the root causes. In this paper, we propose a novel signature-based performance diagnosis approach to rapidly pinpoint the root causes of performance problems in big data platforms. The performance diagnosis is formalized as a pattern recognition problem. We leverage Maximum Information Criterion (MIC) to express the invariant relationships amongst the performance metrics in the normal state. Each performance problem occurred in the big data platform is signified by a unique binary vector named signature, which consists of a set of violations of MIC invariants. The signatures of multiple performance problems form a signature database. If the Key Performance Indicator (KPI) of the big data application exhibits model drift, our approach can identify the real culprits by retrieving the root causes which have similar signatures to the current performance problem. Moreover, considering the diversity of big data applications, we establish an ensemble approach to treat each application separately. The experiment evaluations in a controlled big data platform show that our approach can pinpoint the real culprits of performance problems in an average 84% precision and 87% recall when one fault occurs, which is better than several state-of-the-art approaches.
Keywords: performance analysis; data analysis; distributed computing; software performance
مقاله انگلیسی
5 تحلیل کارایی سیستم‌های صف‌ اولویت‌ با استفاده از شبکه‌های پتری بهنگام
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
در این مقاله نتایج تحقیقات و تحلیل کارایی سیستم صف اولویت‌ (PQS) ارائه شده است که از کیفیت سرویس (QOS) پشتیبانی می‌کند. مدل‌های صف‌ اولویت‌ که از سه کلاس ترافیکی (اولویت بالا، متوسط و کم) در معماری 5-3-1 پشتیبانی می‌کنند، مورد طراحی و آزمایش واقع شدند. ارزیابی کارایی سیستم‌های آزمایش شده با استفاده از شبکه‌های پتری بهنگام(زمانبندی شده) انجام شده است. استفاده از ابزارهای شبیه‌سازی در قالب شبکه‌های پتری (PN) برای ارزیابی و اعتبارسنجی زمان انتظار، ساز و کارهای صف‌بندی و شدت ترافیک با استفاده از الگوریتم صف‌بندی مجاز است. ما در این مقاله به این نتیجه خواهیم رسید که مدل‌های شبکه‌های پتری زماندار می‌توانند به طور موثری در مدل‌سازی و تحلیل کارایی سیستم‌های صف‌بندی اولویت مورد استفاده قرار بگیرند.
کلمات کلیدی: تحلیل کارایی | شبکه‌های پتری | سیستم‌های صف‌ اولویت‌ | کیفیت سرویس‌.
مقاله ترجمه شده
6 Performance Analysis of Parallel Python Applications
تحلیل کارایی برنامه های کاربردی پایتون موازی-2017
Python is progressively consolidating itself within the HPC community with its simple syntax, large standard library, and powerful third-party libraries for scientific computing that are es pecially attractive to domain scientists. Despite Python lowering the bar for accessing parallel computing, utilizing the capacities of HPC systems efficiently remains a challenging task, after all. Yet, at the moment only few supporting tools exist and provide merely basic information in the form of summarized profile data. In this paper, we present our efforts in developing event based tracing support for Python within the performance monitor Extrae to provide detailed information and enable a profound performance analysis. We present concepts to record the complete communication behavior as well as to capture entry and exit of functions in Python to provide the according application context. We evaluate our implementation in Extrae by analyzing the well-established electronic structure simulation package GPAW and demonstrate that the recorded traces provide equivalent information as for traditional C or Fortran applica tions and, therefore, offering the same profound analysis capabilities now for Python, as well.
Keywords: Performance Analysis | Tracing | Tools | HPC | Parallel | Python | Extrae, Paraver
مقاله انگلیسی
7 تحلیل پوشش داده های فازی شهودی: کاربردی برای بخش بانکداری در هند
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 53
سری فازی شهودی (IFS) گسترشی از سری فازی و راهکاری برای تعریف یک سری فازی است زمانیکه اطلاعات موجود برای تعریف یک مفهوم غیردقیق توسط یک سری فازی قراردادی کافی نیست. مدل های DEA فازی موجود (FDEA) برای سنجش کارایی های فازی نسبی واحدهای تصمیم گیری (DMU) محدود به داده های ورودی/خروجی فازی هستند. البته در کاربردهای زندگی واقعی، بعضی از ورودی ها و خروجی ها به شکل فردی، زبانی و مبهم ممکن است بجای ابهام (فازی بودن) دارای ماهیت فازی شهودی باشند. بنابراین ما در مطالعه حاضر FDEA را به DEA فازی (IFDEA) گسترش دهیم، که در آن، داده های ورودی/خروجی توسط اعداد فازی شهودی (IFS) نمایش داده می شوند (خصوصاً IFS های مثلثی). این مطالعه اولین مطالعه در تحلیل کارایی های خوشبینانه/بدبینانه با داده های ورودی/خروجی فازی در DEA است. ما در این مطالعه مدل هایی را برای سنجش کارایی های خوش بینانه و بدبینانه از هر DMU در محیط فازی شهودی (IFS) ایجاد کردیم. ما با استفاده از تکنیک کارایی برتر الگوریتم هایی را ایجاد کردیم تا رتبه بندی کامل DMU ها بدست آوریم وقتی که شرایط خوش بینانه و بدبینانه بصورت جداگانه بررسی شوند. همچنین، برای رتبه بندی DMU ها وقتی که هر دو شرایط خوش بینانه و بدبینانه بطور همزمان بعنوان راهکار ترکیبی در نظر گرفته شوند، ما دو روش رتبه بندی دیگر را بترتیب بر مبنای سطوح ناکارآمدی و کارایی پیشنهاد میکنیم. برای بررسی عملکرد و کارایی کلی با استفاده از شرایط خوش بینانه و بدبینانه در IFS ، ما یک مدل تصمیم گیری کارایی IFDEA ترکیبی را پیشنهاد کردیم. برای اعتباریابی روش پیشنهادی و روشهای رتبه بندی پیشنهادی، ما مثالهای عددی مختلفی را توضیح دادیم و سپس نتایج را بر اساس شاخص کارایی میانگین هندسی، با راهکار رتبه بندی موجود مقایسه کردیم. ما همچنین کاربرد راهکار پیشنهادی را در بخش بانکداری معرفی کردیم، که در آن، دو ورودی با نامهای مخارج عملیاتی و کار در سطح شعبه ای دارای ماهیت فازی شهودی هستند و بصورت TIFN معرفی می گردند.
کلمات کلیدی: DEA فازی | DEA فازی شهودی | کارایی خوش بینانه و بدبینانه | روشهای رتبه بندی | کارایی شعبه بانک
مقاله ترجمه شده
8 Network-centric performance analysis of runtime application migration in mobile cloud computing
تجزیه و تحلیل کارایی شبکه-محور در مهاجرت برنامه در زمان اجرا در محاسبات ابری موبایل-2015
Mobile cloud computing alleviates the limitations of resource-constrained mobile devices by leveraging the cloud resources. Currently, software-level solutions, also known as computational offloading, migrate the cloud-based mobile applications at runtime to the cloud datacenter to optimize the application execution time. However, the application execution frameworks mainly focus on migrating the application without considering the various critical network-centric parameters, such as traffic load and mobility speed, in application migration decision. In this paper, we analyze the effect of network-centric parameters on the application migration process. The performance of the migration process is analyzed by simulating the migration process in OMNeT++. The effects of various parameters, such as number of users in a WLAN, size of a file containing the application and its running states, traffic load on the wireless access point, message length, number of hops to the cloud, and mobility speed, are studied on the application performance metrics such as application migration time and packet drop ratio. Our analysis shows that the application and its running states migration time is affected by the changes in the network conditions. Based on our research findings, we recommend application execution framework designers to incorporate the network-centric parameters along with other parameters in the decision process of the application migration. Keywords: Mobile cloud computing Application offloading/migration Seamless application execution Performance analysis Cloud-based mobile application
مقاله انگلیسی
9 تحلیل کارایی روش شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی بازار بورس
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 177
در این مقاله ما روشی را نشان می دهیم تا با استفاده از شبکه های عصبی قیمت روزانه سهام پیش بینی شود و نتیجه پیش بینی شبکه عصبی با نتیجه آمار پیش بینی مقایسه می شود. پیش بینی قیمت سهام یکی از زمینه های نو ظهور یافته در زمینه پیش بینی شبکه عصبی می باشد. همچنین این مقاله توانایی شبکه های عصبی را جهت پیش بینی قیمت های روزانه بازار بورس ارائه می دهد. پیش بینی بازار بورس بسیار مشکل است زیرا بستگی به چندین عامل شناخته شده و شناخته نشده دارد. در حالی که شبکه عصبی مصنوعی روش محبوب برای پیش بینی بازار بورس دارد. شبکه عصبی مبتنی بر "یادگیری با مثال" است. در این مقاله ، شبکه های عصبی و روش های آماری به کار گرفته می شوند که قیمتهای روزانه بازار بورس را پیش بینی و مدل سازی کنند. و سپس نتایج این دو مدل با هم مقایسه می شوند.توانانایی پیش بینی این دو مدل با استفاده از MAPEو MSE و RMSE ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که وقتی شبکه های عصبی با اطلاعات کافی و با ورودی های مناسب و معماری مناسب طراحی می یابند می توانند به خوبی قیمت های بازار بورس را پیش بینی کنند. تکنیک های آماری اگر چه خوب ساخته شده باشند ولی توانایی پیش بنی آنها با پیچیده شدن سری ها، کاهش می یابد. بنابراین شبکه های عصبی می توانند به صورت روش بهتر دیگری جهت پیش بینی قیمت های روزانه بازار بورس استفاده شود.
کلمات کلیدی: سرمایه گذاران خارجی جریان | میدان متوسط خطا | مجموع مربع خطا | متوسط خطای مطلق | ریشه میانگین مربع خطا | شاخص قیمت عمده فروشی | عرضه پول پول پهن | عرضه پول پول باریک | اوراق بهادار ارزش گذاری | تولید صنعتی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi