دانلود و نمایش مقالات مرتبط با تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 Scenario based examination of institutional leaning using fuzzy cognitive maps
بررسی مبتنی بر سناریو از یادگیری نهادی با استفاده از نقشه های شناختی فازی-2020
Institutionalization refers to systematically carrying out the processes of a company or organization, notwith- standing particular managers or employees. This may be achieved in business operations when an institution’s mission, vision, core values, policies, and strategic aims are converted into action plans with the goal of in- tegrating core values and strategic objectives within institutional structure and culture. When institutions are unable to successfully navigate the institutionalization process, its life cycle may not be sustainable. Thus, to find useful means of evaluating and developing the institutionalization level is a considerable challenge that all organizations must contend with. Though many researchers have examined institutionalization, the in- stitutionalization tendency has generally not been considered on a going-forward basis. In this context, the institutionalization tendency of an organization is a focus of an investigation examining organization using suitable criteria. In this paper, an inclusive model with concepts that affect the institutionalization tendency of organizations is proposed and FCMs method, which is used widely in the analysis of complex systems, is used. First, a model containing concepts that affect institutionalization was created as a result of the literature and expert opinions. Then, the weights of the interactions among the concepts are calculated via expert opinion. Finally, the concepts, which are most important to institutionalization, are revealed with the help of using Fuzzy Cognitive Maps (FCMs). According to the results of this study, organization should attach great importance to Process Management, Human Recourse Management and Nepotism. Moreover, this study also provides that organizations can have insight about their institutionalization situation with scenarios created hypothetically.
Keywords: Business excellence | Fuzzy Cognitive Maps | Institutionalization | Management | Multi-Criteria Decision Making (MCDM)
مقاله انگلیسی
2 بهینه سازی ساچمه پاشی ‏ با ابزار تصمیم گیری پیچیده: تصمیم گیری چند معیاره
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
فرایند ساچمه پاشی ‏ کنترل شده با دو روش مستقل: (1) ساچمه پاشی اولیه از نوار Almen برای تعیین شدت مورد نظر، (2) ساچمه کاری نمونه واقعی با شدت Almen ، انجام شد. ساچمه پاشی Almen در مرحله اول زمان زیادی طول می کشد. که علت آن این است که علاوه بر استفاده از پارامترهای ورودی، اندازه گیری ارتفاع قوس و کنترل شدت Almen نیز باید به طور پیوسته انجام شود. نتایج به طور مستقیم بر ویژگی های واقعی موثر است. با این حال اندازه گیری ارتفاع و تنظیم پارامترهای ورودی به تکنسین کارفرما بستگی دارد. بنابراین، روش عددی با مدلسازی اجزای محدود (FEM) ، شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و RSM (روش شناسی سطح پاسخ) پیشرفت بیشتری دارد. بدین منظور، روش عددی دیگری از جمله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) توسعه یافته اند و همچنین در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی، زبری سطح و سختی سطح قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش های MCDM با خودشان سازگار هستند و در چارچوب پارامترهای ورودی (فشار هوا، اندازه ساچمه، طول ساچمه باری) و پارامترهای خروجی نیز سازگار است (سختی سطح، زبری سطح). رویکرد Topsis نتایج سازگار را در مقایسه با دیگر رویکردها و شرایط آزمایشی ارائه می دهد.
کليدواژگان: شدت Almen | ساچمه کاری | Topsis | Vikor | GRA | MCDM
مقاله ترجمه شده
3 تصمیم گیری چند معیاری با معیارهای همپوشان
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
الگوریتم استدلال شواهد (ER) برای برنامه های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) نظرات مجموعه ای از چند کارشناس را مورد توجه قرار می دهد. دو نوع الگوریتم در اینجا مورد نظر است که یک سناریوی فراتر از یک کارشناس را اجرا می کنند. الگوریتم نخست برخی از تخصص های چند گانه که بخشی از یک سیستم بزرگتر هستند را اجرایی می کند. مقایسه ی تجربی تغییر ER در این سناریو آشکارسازی ضعیف تری را نشان داد. الگوریتم دوم زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تخصص ها حوزه های تخصصی بین زیرسیستم ها را همپوشانی می کنند. مقایسه ها با استفاده از ER در این مقاله انجام شده است. هر دو الگوریتم مثال هایی از ER های انحصاری و غیرانحصاری ارائه می دهند.
واژه های کلیدی: تصمیم گیری چند معیاری (MCDM) | تصمیم گیری گروهی | سیستم های پشتیبان تصمیم گیری | نظریه دمپستر-شافر | احتمال
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi