دانلود و نمایش مقالات مرتبط با تصویر::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - تصویر

تعداد مقالات یافته شده: 293
ردیف عنوان نوع
1 Abstract depiction of human figures in impressionist art and children’s picture books
چکیده ای از چهره های انسان در هنرهای تجسمی و کتاب های تصویری کودکان-2019
The human figure is important in art. I discuss examples of the abstract depiction of the human figure, from both impressionist painting and children’s book illustration, and the challenge faced in algorithmically mimicking what human artists can achieve. I demonstrate that there are excellent examples in both genres that provide insight into what a human artist sees as important in providing abstraction at different levels of detail. The challenge lies in the human brain having enormous knowledge about the world and an ability to make fine distinctions about other humans from posture, clothing and expression. This allows a human to make assumptions about human figures from a tiny amount of data, and allows a human artist to take advantage of this when creating art. The question for the computer graphics community is whether and how we could algorithmically mimic what a human artist can do. I provide evidence from both genres to suggest possible ways forward.
Keywords: Impressionism | Abstraction | Representation | Perception
مقاله انگلیسی
2 2DToonShade: A stroke based toon shading system
2DToonShade: ضربه بر اساس سیستم سایه toon-2019
We present 2DToonShade: a semi-automatic method for creating shades and self-shadows in cel animation. Besides producing attractive images, shades and shadows provide important visual cues about depth, shapes, movement and lighting of the scene. In conventional cel animation, shades and shadows are drawn by hand. As opposed to previous approaches, this method does not rely on a complex 3D reconstruction of the scene: its key advantages are simplicity and ease of use. The tool was designed to stay as close as possible to the natural 2D creative environment and therefore provides an intuitive and user-friendly interface. Our system creates shading based on hand-drawn objects or characters, given very limited guidance from the user. The method employs simple yet very efficient algorithms to create shading directly out of drawn strokes. We evaluate our system through a subjective user study and provide qualitative comparison of our method versus existing professional tools and recent state of the art.
Keywords: Toon shading | Cel shading | Hand-drawn animation | Image-based rendering | Non-photorealistic-rendering
مقاله انگلیسی
3 مشتقات ثابت دو بعدی تفکیک پذیر صریح برای تشخیص جسم
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
مشتقات ثابت تصویر به طور گسترده ای در زمینه های تشخیص الگو و دید رایانه مورد استفاده قرار گرفته اند، زیرا آنها قادر به ارائه الگوی ویژگی های مستقل تبدیل هندسی هستند. در حال حاضر، ثابت های تفکیک پذیر و مشتقات آنها به دلیل توانایی در ترکیب ویژگی های اساسی ثابت های متعامد مختلف، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، بسیاری از مشتق های ثابت تفکیک پذیر موجود، به طور غیرمستقیم از مشتق های هندسی و بر اساس رابطه چندجمله ای متعامد و هندسی، به دست می آیند. بنابراین، در این مقاله، رویکرد مستقیمی برای ساخت مجموعه ای از مشتق های ثابت تفکیک پذیر گسسته Chebichef-Krawtchouk پیشنهاد شد که در آن به طور همزمان مشتق برای چرخش، مقیاس پذیری و تبدیل انتقال فراهم می شود و مبتنی بر فرم صریح چند جمله ای Tchebichef و Krawtchouk است. در نتیجه، نتایج تجربی و نظری اثربخشی روش پیشنهادی اثبات شد و ارجحیت آنها در طبقه بندی تصویر و شناخت الگو در مقایسه با روش های موجود نشان داده شد.
کليدواژه: مشتقات غیرمستقیم | روش صریح | ثابت تفکیک پذیر | چندجمله ای Krawtchouk | چندجمله ای Tchebichef | تشخیص الگو
مقاله ترجمه شده
4 تحلیل لبه ای مبتنی بر موجک چند جهته برای تشخیص سطح توسط پروفیلومتری نوری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
دانشمندان، مهندسان و تولید کنندگان نیاز ضروری به تکنیک های بهتر تشخیص و کنترل کیفیت دارند. مترولوژی نوری با استفاده از علوم نور و علوم کامپیوتر به دنبال شبیه سازی، طراحی، محاسبات و بازرسی برای بسیاری از برنامه های کاربردی علمی و صنعتی مانند اپتیک، مکانیک، هواپیما، الکترونیک و … است. آنالیز الگوی fringe روشی برای انجام برخی عملیات در تصاویر نوری و به منظور دریافت نقشه فاز اینترفرومتری و سپس استخراج برخی اطلاعات مفید از آن است. در این مقاله، بهبود محرک الگوریتم دمدولاسیون fringe محلی ارائه شده است، که بر اساس موجک جدید چند جهته است. کارهای عددی و تجربی در مقایسه با سایر الگوریتم های استاندارد، سود جالبی را نشان می دهد. رویکرد ما به سرعت به عنوان فاز روش های بازیابی پرطرفدار اجرا می شود، اما با دقت قابل توجهی دمدولاسیون fringe های نویز را بهبود می دهد. همه این مسائل بدون هیچ پیش پردازش توسط فیلتر کردن مدل ها رخ می دهد.
کليدواژه ها: تصویربرداری نوری | علوم کامپیوتر | پردازش تصویر | موجک چند جهته | فاز بازیابی | طرح ریزی fringe .
مقاله ترجمه شده
5 Therapeutic jurisprudences future in health law: Bringing the patient back into the picture
آینده فقه درمانی در قانون سلامت: آوردن بیمار به تصویر-2019
More than 25 years ago, Professors David Wexler and Bruce Winick envisioned broad application of therapeutic jurisprudence (TJ), an interdisciplinary theory of lawsuggesting that legislatures, regulators, and judges consider the extent towhich their decisions impact the psychological well-being of those uponwhomthe lawacts. TJmost obviously plays a significant role in mental health and criminal law, where it originated, but Wexler andWinick long ago opined that TJ could be useful in a wide variety of other disciplines as well. Indeed, TJ has expanded exponentially in application over the years. Yet, althoughWexler and Winick originally suggested that health law was an “obvious” field in which it could expand, application of TJ in that discipline has been less robust than one might have expected. This article will examine the extent to which TJ has been applied in health law other than mental health law, categorize the areas of health law in which it has been applied, and suggest future paths for expansive application in this most obvious of areas.
Keywords: Therapeutic jurisprudence | Health law | Patient-centered | Outcomes
مقاله انگلیسی
6 استفاده از رسانه های اجتماعی برای شناسایی جذابیت گردشگری در شش شهر ایتالیا
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
تکامل فناوری و گسترش شبکه های اجتماعی به افراد اجازه داده است که مقادیر زیادی داده را در هر روز تولید کنند. شبکه های اجتماعی کاربرانی را فارهم می کند که به اطلاعات دسترسی دارند. هدف این مقاله تعیین جذابیت های شهرهای مختلف گردشگری ازطریق بررسی رفتار کاربران در شبکه های اجتماعی می باشد. پایگاه داده ای شامل عکس های جغرافیایی واقع شده در شش شهر می باشد که به عنوان یک مرکز فرهنگی و هنری در ایتالیا عمل می کنند. عکس ها از فلیکر که یک بستر به اشتراک گذاری داده می باشد دانلود شدند. تحلیل داده ها با استفاده از دیدگاه مدلهای یادگیری ریاضی و ماشینی انجام شد. نتایج مطالعه ما نشانگر نقشه های شناسایی رفتار کاربران، گرایش سالانه به فعالیت تصویری در شهرها و تاکید بر سودمند بودن روش پیشنهادی می باشد که قادر به تامین اطلاعات مکانی و کاربری است. این مطالعه تاکید می کند که چگونه تحلیل داده های اجتماعی می تواند یک مدل پیشگویانه برای فرموله کردن طرح های گردشگری خلق کند. در انتها، راهبردهای عمومی بازاریابی گردشگری مورد بحث قرار می گیرند.
مقاله ترجمه شده
7 The other side of the same coin – How communal beliefs about entrepreneurship influence attitudes toward entrepreneurship
طرف دیگر همان سکه - چگونه باورهای جمعی درباره کارآفرینی بر نگرش به کارآفرینی تأثیر می گذارد-2019
Drawing on the information processing perspective, this paper investigates how young adults attitude toward entrepreneurship is shaped by their beliefs about the role and activities of entrepreneurs. Our first study (N=129) reveals that young adults hold a biased set of beliefs. They believe that entrepreneurship affords agentic aspects (e.g., achievement, power, excitement), but significantly less believe in communal aspects which are, however, equally integral to entrepreneurship (e.g., interaction, pro-social behavior). In a subsequent experimental vignette study (N=389), we show, that communicating the communal nature of entrepreneurship, specifically the pro-social aspects, improves both mens and womens attitude toward entrepreneurship. Overall, our research suggests that portrayals of occupations shape young adults beliefs about career options and thereby influence their attitude toward respective careers.
Keywords: Occupational portrayal | Belief | Attitude | Communion | Experimental study | Information processing perspective
مقاله انگلیسی
8 ارتباط عملکردی بازسازی اولیه ی قشر حرکتی پس از آسیب نخاعی چیست؟
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
نقشه های خروجی حرکتی قشر حرکتی اولیه ی مغز به صورت گسترده ای توسط یادگیری مهارت های حرکتی و آسیب های عصبی توزیع و اصلاح می شوند. عملکردهایی که این نقشه های پس از آسیب نخاعی از خود نشان می دهند بحث برانگیز هستند. علاوه بر این، الگوی بازسازی و اینکه آیا این نقشه ها از عملکردهای حرکتی در معرض خطر پشتیبانی می کنند یا خیر، هنوز به درستی درک نشده است. درک عمیق تر مکانیزم های پاتوفیزیولوژیک اختلال عمکرد حرکتی پس از ضایعه ی نخاعی برای توسعه و بهبود راهکارهای درمانی بسیار حائز اهمیت است. این مقاله سه هدف را دنبال می کند. اول اینکه پژوهش های موجود در رابطه با بازسازی و همزمان را با قشر حرکتی اولیه ی مغز پس از آسیب نخاعی را ترکیب می کند. دوم، بر روی مدارک موجود در رابطه با ادبیات مربوط به یادگیری مهارت حرکتی و آسیب مغزی کار می کند تا شکل و هرف نقشه های حرکتی را تفسیر کند. و سومین هدف توجه به پژوهش های موجود در رابطه با بازسازی مداخله گرانه ی قشر حرکتی اولیه ی مغز پس از آسیب نخاعی، می باشد. نتیجه گیری های ما در راستای کارهای بعدی می باشد و تاکید داشتیم که به پژوهش های چند بعدی نیاز است تا نقشه هایی با روش های تصویربرداری عصبی و محرک های غیرتهاجمی ایجاد شود که در نهایت درکی عمیق و جامع نسبت به تاثیرات آسیب نخاعی بر بازسازی در قشر حرکتی اولیه ی مغز به وجود آید.
کلید واژه ها: آسیب نخاعی | قشر حرکتی اولیه | نقشه موتور | پلاستیک | تراشه كورتيكاسپسنيك | سازماندهی مجدد قشر مغز
مقاله ترجمه شده
9 روش مدلسازی پس زمینه براساس درخت تجزیه چهارگانه و اندازه گیری شدت روشنایی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
تشخیص حرکت یک کار پیچیده است که بر طیف وسیعی از اجزای اساسی ایجاد می شود. به منظور اطمینان از تشخیص دقیق جسم، لازم است که این اجزاء به دقت ، به ویژه در حضور اجسام پیچیده در صحنه اجرا شود. این مقاله ، روش مدل سازی Background مبتنی بر بلوک در صحنه های پویا را با استفاده از تجزیه درخت چهارگانه و سنجش تباین ارائه می دهد. نتایج تجربی نشان داد که رویکرد ما میتواند بک گراندی موثر حتی تحت شرایط چالش برانگیز ایجاد کند.
کليدواژه: نظارت تصویری | مدل سازی پس زمینه | روش مبتنی بر ناحیه | تجزیه چهارگانه؛
مقاله ترجمه شده
10 فشرده سازی سریع و کارآمد تصویر لنزی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
تصویربرداری میدانی نوری با به دست دادن اطلاعاتی درباره میزان درخشندگی، رنگ و جهت اشعه های روشن در یک صحنه شناخته می شود. این امر منجر به این می شود که تصویر با مقدار بسیار زیادی داده نمایش داده شود که نیازمند روشهای کارآمد برای کدگذاری هستند. در این مقاله، تصاویر لنزی به صورت تصاویر دارای زیر- روزنه ای ارائه می شوند. این تصاویر به صورت یک داده ورودی دارای ترتیب کاذب برای رمزگشای ویدیوی HEVC سازماندهی می شود. برای بهره برداری بهتر از حشوها و افزونگی های موجود بین تصاویر زیر- روزنه ای همسایه و درپیامد آن، کاهش فواصل بین یک تصویر زیرروزنه ای و مراجع استفاده شده برای پیش بینی آن، تصاویر زیرروزنه ای به چهار گروه کوچکتر تقسیم می شوند که در یک ترتیب مارپیچی بررسی می شوند. از اصلی ترین و مرکزی ترین تصویر زیرروزنه ای که بالاترین شباهت را با همه تصاویر دیگر دارد، به عنوان تصویر مرجع اولیه برای هریک از چهار منطقه استفاده می شود. به علاوه، یک ساختاری تعریف می شود که تصاویر زیرروزنه ای که ازنظر فضایی باهم مجاور هستند را به عنوان مراجع پیش بینی با بالاترین شباهت به تصویر فعلی انتخاب می کند. در این روش، کارآمدی کدگذاری افزایش می یابد و بنابراین منجر به ایجاد شباهت بالاتری دربین سه واحد کدگذاری هم¬¬- مکان (CTU) می شود. از شباهت های بین سی تی یوهای هم- مکان برای پیش بینی عمق واحد استفاده می شود. به علاوه، کدگذاری مستقل هر زیرگروه، پردازش موازی را امکانپذیر می کند که درکنار پیش بینی عمق واحد کدگذاری پیشنهاد شده، زمان اجرای کدگذاری را به صورت میانگین تقریبا" تا 80 درصد کاهش می دهد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که عملکرد نرخ انحراف روش پیشنهادی درمقایسه با سایر جدیترین روشهای فشرده سازی لنزی، بهره فشرده سازی بالاتر و پیچیدگی محاسباتی پایین تری دارد.
عبارات شاخص – میدان نور | لنزی | فشرده سازی | ترتیب اسکن | ساختار GOP | پردازش موازی | درخت واحد کدگذاری
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی