دانلود و نمایش مقالات مرتبط با تصویر بدن::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - تصویر بدن

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 Binge drinking and cigarette smoking among teens: Does body image play a role?
نوشیدن مشروب و استعمال سیگار دربین نوجوانان: آیا تصویر بدن ایفای نقش می کند؟-2018
Adolescence is a critical juncture for the development of ones physical, mental, and social self, which includes body image. Previous research has linked poor body image and substance use in adolescents, but existing research on sex differences in these relationships is conflicting. The current study will examine the relationship between body image and substance use in adolescent males and females using data from the Oregon Youth Substance Use Project (OYSUP), focusing on alcohol and tobacco use. The logistic regression results indicated that females who reported lower satisfaction with body image engaged in more binge drinking and smoking, while the relationship was not significant for males. Implications for practice and future research are discussed.
keywords: Body image| Substance use| Adolescence| Youth development
مقاله انگلیسی
2 نوشیدن مشروب و کشیدن سیگار دربین نوجوانان: آیا تصویر بدن ایفای نقش می کند؟
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
نوجوانی یک موقعیت بحرانی برای توسعه شخصیت فیزیکی، روحی و اجتماعی یک فرد است که شامل تصویر بدن نیز می شود. تحقیقات قبلی، تصویر ضعیف بدن و استعمال مواد در نوجوانان را به هم مرتبط کرده است اما تحقیقات فعلی روی تفاوت های جنسیتی در این روابط باهم تعارض دارند. مطالعه حاضر رابطه بین تصویر بدن و استعمال مواد در پسران و دختران نوجوان را با استفاده از داده های حاصل از پروژه استعمال مواد جوانان ایالت اورگون و با تمرکز روی استعمال الکل وتنباکو بررسی خواهد کرد. نتایج رگراسیون منطقی بیانگر این بود که دخترانی که رضایت پایین تری از تصویر بدن گزارش کرده اند بیشتر به نوشیدن مشروب و سیگار کشیدن مشغول بوده اند درحالیکه این رابطه برای پسران قابل توجه نبود. دلالت ها برای تحقیقات عملی و آتی مورد بحث قرار می گیرند.
کلیدواژه ها: تصویر بدن | استعمال مواد | نوجوانی | توسعه جوانان
مقاله ترجمه شده
3 "باید خوش اندام باشی!" تجلی یا ظهور: ساخت تصویر بدن در زنان میانسال
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
این مقاله به جست و جوی تجربیاتی می پردازد که بر ساخت تصویر بدن و پذیرش استراتژی های تغییر بدن در زنان میانسال مکزیکی موثر بوده است. یک مطالعه ی کیفی بر روی هشت زن (35 تا 50 ساله) انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته فردی، و دو ابزار روش شناختی دیگر جمع آوری شدند: خط زندگی و شجره خانوادگی. اطلاعات در طول چهار جلسه کاری که هر یک دو ساعت به طول انجامید جمع شده و بلافاصله پس از آن رونویسی شدند. تجزیه و تحلیل ها تجربیاتی را آشکار کردند که زندگی زنان را مشخص کرده بودند و تجلی یا ظهور نامیده می شدند. این تجلی ها شامل: طلاق ها، جدایی ها، نظرات در مورد بدن آن ها، نگرانی والدین در مورد وزن آن ها (در مورد وزن خودشان یا دخترانشان) و پیام های که از دوران کودکی، باریکی را بعنوان ابزاری برای دستیابی به موفقیت شخصی و حرفه ای ترویج می دهند. یافته های این تحقیق نشان می دهند که نارضایتی از بدن نه تنها نوجوانان و زنان جوان، بلکه زنان میانسال را تحت تاثیر قرار می دهد. ادامه این نوع تحقیق ها، تعیین عناصر شرکت کننده در جلوگیری از نارضایتی از بدن و رفتارهای پرخطر خوردن را ممکن می سازد.
واژه های کلیدی: تصویر بدن | نارضایتی از بدن | تجلی | زنان بزرگسال | میانسال
مقاله ترجمه شده
4 ارتباط بین شاخص توده بدنی، فعالیت جسمانی، تصویر بدن، عزت نفس و حمایت اجتماعی در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
هدف مقاله: بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی، فعالیت جسمانی، وضع ظاهری، عزت نفس و حمایت اجتماعی در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک در مقایسه با نوجوانان فاقد شرایط جسمی سالم.
روش ها: 46 نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک و 27 نوجوانی که خود سنجی قد و وزن شان را ارائه دادند، بررسی شدند و این مطالعه برای محاسبه امتیازات BMI z استفاده شد. شرکت کنندگان دراین پژوهش همچنین پرسشنامه های اعتبارسنجی را تکمیل کردند که درآن فعالیت جسمانی، وضع ظاهری، عزت نفس و حمایت اجتماعی ارزیابی شد.
نتایج: تفاوت های گروهی قابل توجهی به لحاظ BMI و فعالیت جسمانی بین نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک و نوجوانان مورد سنجش یافت نشد. بررسی گروه و جنسیت نشان داد که BMI بالاتر به طرز قابل توجهی با وضع ظاهری غیرمثبت در دختران مبتلا به دیابت مرتبط بوده است. BMI بالاتر با عزت نفس ضعیف و سطح پایین تر حمایت اجتماعی نوجوانان مبتلا به دیابت به خصوص دختران ارتباط داشته است. سطوح بالاتر فعالیت جسمانی با تصویر بسیار مثبت بدن ارتباطی نداشته است و همچنین ارتباط خاصی بین فعالیت جسمانی و عزت نفس و حمایت اجتماعی یافت نشد.
نتیجه گیری: سطح BMI و فعالیت جسمانی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک نسبت به نوجوانان فاقد دیابت تفاوتی نداشت. BMI بالاتر با وضع ظاهری غیرمثبت و پیامدهای ضعیف روانی به ویژه در دختران مبتلا به دیابت مرتبط است. به خاطر اهمیت وضع ظاهری و عوامل مختلف روانی-اجتماعی که می تواند گسترش دهنده علائم اختلال در تغذیه باشد، پژوهش های آینده درباره نوجوانان مبتلا به دیابت با BMI بالاتر باید ارتباط بین این متغیرها را بررسی کنند. علاوه براین، ضروری است که پژوهش درباره وضع ظاهری، تفاوت های جنسیتی را نیز در نظر بگیرد.
کلمات کلیدی: نوجوانان | تصویر بدن | شاخص توده بدنی | فعالیت بدنی | دیابت نوع 1
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی