دانلود و نمایش مقالات مرتبط با تصویر مرجع::صفحه 1
تبریک روز مهندس
نتیجه جستجو - تصویر مرجع

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 A ( k , n ) Threshold Partial Reversible AMBTC-based Visual Cryptography Using One Reference Image
A (k ، n) رمزنگاری تصویری مبتنی بر AMBTC قابل برگشت جزئی با استفاده از یک تصویر مرجع-2019
Recently, Yang et al. introduced a ðk; nÞ approach called Reversible Absolute moment block truncation coding Visual Cryptography Scheme (RAVCS) (Yang et al., 2017) to conceal a secret image into n AMBTC shares. However, a large number of reference images is used in their method. To reduce the number of reference images, a ðk; nÞ PRAVCS using one AMBTC reference image is introduced. In encoding phase, a binary secret image is shared into n AMBTC shadow images according to the base matrices generated by two proposed constructions. In decoding phase, the secret image is recovered by stacking sufficient bitmaps, and the AMBTC reference image is partially recovered as well. When n AMBTC shares are used, losslessly reconstruction for the reference image is obtained. Theoretical analysis and experiments by the proposed method are demonstrated to show the effectiveness. Moreover, Construction 1 has larger contrast, while Construction 2 achieves higher reversibility for more thresholds.
Keywords: Visual cryptography | Block truncation coding | Partial reversible | Meaningful share | Contrast | Reference image
مقاله انگلیسی
2 فشرده سازی سریع و کارآمد تصویر لنزی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
تصویربرداری میدانی نوری با به دست دادن اطلاعاتی درباره میزان درخشندگی، رنگ و جهت اشعه های روشن در یک صحنه شناخته می شود. این امر منجر به این می شود که تصویر با مقدار بسیار زیادی داده نمایش داده شود که نیازمند روشهای کارآمد برای کدگذاری هستند. در این مقاله، تصاویر لنزی به صورت تصاویر دارای زیر- روزنه ای ارائه می شوند. این تصاویر به صورت یک داده ورودی دارای ترتیب کاذب برای رمزگشای ویدیوی HEVC سازماندهی می شود. برای بهره برداری بهتر از حشوها و افزونگی های موجود بین تصاویر زیر- روزنه ای همسایه و درپیامد آن، کاهش فواصل بین یک تصویر زیرروزنه ای و مراجع استفاده شده برای پیش بینی آن، تصاویر زیرروزنه ای به چهار گروه کوچکتر تقسیم می شوند که در یک ترتیب مارپیچی بررسی می شوند. از اصلی ترین و مرکزی ترین تصویر زیرروزنه ای که بالاترین شباهت را با همه تصاویر دیگر دارد، به عنوان تصویر مرجع اولیه برای هریک از چهار منطقه استفاده می شود. به علاوه، یک ساختاری تعریف می شود که تصاویر زیرروزنه ای که ازنظر فضایی باهم مجاور هستند را به عنوان مراجع پیش بینی با بالاترین شباهت به تصویر فعلی انتخاب می کند. در این روش، کارآمدی کدگذاری افزایش می یابد و بنابراین منجر به ایجاد شباهت بالاتری دربین سه واحد کدگذاری هم¬¬- مکان (CTU) می شود. از شباهت های بین سی تی یوهای هم- مکان برای پیش بینی عمق واحد استفاده می شود. به علاوه، کدگذاری مستقل هر زیرگروه، پردازش موازی را امکانپذیر می کند که درکنار پیش بینی عمق واحد کدگذاری پیشنهاد شده، زمان اجرای کدگذاری را به صورت میانگین تقریبا" تا 80 درصد کاهش می دهد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که عملکرد نرخ انحراف روش پیشنهادی درمقایسه با سایر جدیترین روشهای فشرده سازی لنزی، بهره فشرده سازی بالاتر و پیچیدگی محاسباتی پایین تری دارد.
عبارات شاخص – میدان نور | لنزی | فشرده سازی | ترتیب اسکن | ساختار GOP | پردازش موازی | درخت واحد کدگذاری
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi