دانلود و نمایش مقالات مرتبط با تعامل کاری::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - تعامل کاری

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 رهبری تحول گرا و رفتارهای مشتری محور کارکنان رستوران- نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی سازمانی و تعامل کاری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
هدف: هدف این مطالعه پیشنهاد و آزمایش یک مدل واسطه ای متوالی است به نحوی که رهبری تحول گرا سبب ایجاد سرمایه اجتماعی سازمانی (OSC) می شود که به نوبه خود سبب ارتقاء رفتارهای مشتری محور از طریق تعامل کاری می گردد.
رویکرد روش طراحی: مدل مطالعه با استفاده از یک نمونه 229 موردی از کارکنان در 23 رستوران در بریتانیا مورد آزمایش قرار گرفته است. چندین منبع داده مورد استفاده قرار گرفته است به طوری که رهبری تحول گرا، OSC و تعامل کاری توسط کارکنان امتیازدهی شده است، در حالی که رفتارهای مشتری محور کارکنان توسط ناظران مورد امتیازدهی قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج حاصل از مدل سازی تعمیم یافته و چند سطحی ساختاری از مدل پیشنهادی حمایت می کند و آشکار کرده است که OSC و تعامل کاری به طور متوالی نقش واسطه ای بین رهبری تحول گرا و رفتارهای مشتری محور ایفا می کند.
ارزش اصالت: این مطالعه درخواست تحقیق درباره پیوند میان رهبری و رفتارهای مشتری محور و مکانیزم های بالقوه را از طریقی مورد بررسی قرار می دهد به طوری که این رابطه ممکن است رخ دهد.
کلید واژه ها: رهبری تحول گرا | رفتارهای مشتری محور | سرمایه اجتماعی سازمانی | تعامل کاری | رستوران ناهار خوری
مقاله ترجمه شده
2 تاثیر محیط بالینی پرستاری حرفه‌ای و توانمندسازی روان شناختی بر تعامل کاری پرستاران: تست مدلسازی معادلات ساختاری
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
هدف: این مطالعه بررسی تاثیر محیط بالینی پرستاری حرفه‌‌ای و توانمندسازی روان شناختی بر تعامل کاری پرستاران را هدف قرار می‌دهد.
پیش زمینه: پژوهش‌های قبلی تایید کردند که محیط کاری پرستاران و توانمندسازی روان شناختی آن‌ها بر تعامل تاثیر مثبتی دارد. به هر حال، کمتر در مورد مکانیزم‌هایی آن‌ها را پیوند می‌دهد اطلاعات وجود دارد.
روش: یک طراحی پیش بینی کننده، غیر آزمایشی برای تست مدل در یک نمونه تصادفی با 300 پرستار بالینی از دو بیمارستان سطح اول تیانجین، چین استفاده شده است. شاخص درگیر شدن در کار الترش، شاخص محیط بالینی کار پرستاری و شاخص توانمندسازی روان شناختی برای سنجش متغیرهای مطالعه استفاده شدند.
نتایج: مدلسازی معادلات ساختاری یک برازش خوب از مدل را برای داده بر اساس شاخص‌های برازش گوناگون نشان می‌دهد ( ، شاخص برازش نکوئی = 0.967)، که نشان می‌دهد که هم محیط عملی حرفه‌ای و هم توانمندسازی روان شناختی به صورت مثبتی مستقیما بر تعامل کاری تاثیر دارند و محیط بالینی حرفه‌ای می‌تواند به صورت غیر مستقیم برای تعامل کاری از طریق میانجیگری توانمندسازی روان شناختی تاثیر گذارد.
نتیجه گیری: مطالعه از فرضیه حمایت می‌کند. توانمندسازی روان شناختی روابط بین محیط بالینی و تعامل کاری را تعدیل می‌کند.
پیامدهایی برای مدیریت پرستاران: مدیران باید محیط بالینی پرستاری حرفه‌ای را فراهم کنند و پرستاران را به لحاظ روان شناختی برای افزایش تعامل توانمند سازند.
کلمات کلیدی: محیط | پرستار | توانمندسازی روان شناختی |تعامل کاری
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi