دانلود و نمایش مقالات مرتبط با توسعه شهری::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - توسعه شهری

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 یک مدل شبیه سازی برای توسعه شهری در چین
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
شهری سازی سریع در طی چهار دهه اخیر و از زمان اصلاحات اقتصادی که در سال 1978 شروع شد در چین اتفاق افتاده است. سیستم برنامه ریزی که برای اقتصاد برنامه ریزی شده قبل از اصلاحات اقتصادی استفاده شده است شکست خورده است، با این حال، برای سازگار شدن با گذر به فرآیند توسعه شهری تحت رژیم بازار اقتصادی بوده است. به ویژه، روش فعلی استفاده از برنامه های مبتنی بر طراحی که روی کنترل بالا – به – پایین توسعه شهری تمرکز دارد برای ایجاد رشد شهری غیر موثر است. گسترش شهری در نواحی مادرشهری و توسعه اقتصادی نامتعادل بین نواحی شهری و روستایی مشکلات اجتماعی، اقتصادی و محیطی جدی ایجاد کرده است. به علاوه، سیاست های توسعه شهری و منطقه ای معمولا" توسط دولت چین و بدون یک پایه تحلیلی علمی قابل اطمینان ساخته می شوند. بنابراین دولت چین با عدم قطعیت چشمگیری درمورد الگوهای آتی توسعه شهری و تاثیرات چنین سیاست هایی روی تلاش برای راهنمایی فرآیند توسعه شهری درسرتاسر کشور مواجه است. بنابراین یک نیاز فوری به ساخت یک مدل علمی وجود دارد که بتواند به پیش بینی گرایشات آتی در فرآیند توسعه شهری و به منظور پشتیبانی از تصمیم گیری دولتهای مرکزی در سیاست گذاری درمورد زمان و مکان سرمایه گذاری روی زیرساخت ها، خانه سازی و تامین اجتماعی در شهرهای چین کمک کند.
مقاله ترجمه شده
2 مدیریت رشد شهری در شهر امان، اردن
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
هدف این وقاله بررسی روشهای استفاده شده برای مدیریت رشد شهری بر مبنای امان، پایتخت اردن می باشد. یک روش کیفی با به کارگیری حصاحبه های عمیق رو در رو با کارشناسانی از بخش مدیریت شهری برای برآورده کرده اهداف تحقیق استفاده شد. این مطالعه همچنین منابع علمی گسترده ملی و بین المللی را برای ارائه تکامل رشد شهری از سال 1918 تا زمان حال و نیز چالشهایی که در پیش رو بوده است، استفاده می کند. یافته ها نشان دادند که چندین تغییر مثبت در مدیریت رشد شهری توسط موسسات، قوانین، مقررات، برنامه ها و اقدامات وجود داشته است که درطی این دوره زمانی ایجاد شده اند. با همه اینها، این تغییرات برای دستیابی به توسعه نسبتا" پایدار کار کرده اند و یک چارچوب مهم برای مدیریت رشد و توسعه شهری تشکیل داده اند. با این وجود، چندین شکاف باید مورد توجه قرار گیرد مثل فقدان سیاست هایی برای طراحی شهری، فقدان تکامل سیاستهایی که وجود ندارند، گسترش مناسب بودن این سیاستها درباره درآمد محلی، فقدان مشارکت عمومی، و نهایتا" چالش های بنیادی در رشته های منابع انسانی، مالی و تکنولوژی. توصیه هایی برای اقدامات آتی که عملکرد مدیریت رشد را بهبود خواهند داد در پایان مقاله پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها: مدیریت شهری | رشد شهری | برنامه ریزی شهری | امان | اردن
مقاله ترجمه شده
3 Nanjing-an ancient city rising in transitional China
نانجینگ-شهرستان باستانی رو به افزایش در چین انتقالی-2016
Nanjing, the capital city of six different dynasties in history, is the provincial capital of Jiangsu Province, China. Historic, political and locational endowments have already propelled Nanjing into becoming one of the sub- centers of the Yangtze River Delta (YRD), China's emerging global city region. This City Profile summarizes the historical development of Nanjing from the Wu Kingdom in the Three Kingdoms Period to 1978, as well as the contemporary development in the last three decades. Striving to become a stronger regional center, Nanjing is undergoing a profound restructuring of its economic and, more importantly, its physical form and appearance. To face the challenges, Nanjing has undergone spatial planning to enhance its competitive strength. We outline the historical development (including the ancient, old, and modern periods), current urban and economic devel- opment, spatial planning, regional cooperation, and future development.© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
Nanjing | Urban expansion | Economic and spatial development | Spatial planning
مقاله انگلیسی
4 افزایش مدل بارندگی-جریان آب حاصل از بارندگی برای ارزیابی تاثیرات اقدامات BMP و LID بر آب حاصل از بارندگی های طوفانی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
بهترین اقدامات مدیریتی (BMP) و اقدامات پیشرفتی کم اثر (LID) به صورت روز افزون به عنوان تکنیک های مدیریت آب های طوفانی جهت کاهش تاثیرات توسعه شهری بر آب شناسی و کیفیت آب مورد استفاده قرار می گیرند.برای کمک به طراحان و سیاست مداران در مراخل مختلف پروژه های توسعه (طراحی،اجرا،و ارزیابی)، ابزار دوستدار کاربر برای ارزیابی کارایی اقدامات BMPو LID مورد نیاز است.این تحقیق یک ابزار ساده با عنوان ارزیابی تاثیرات بلند مدت آب شناسی LID را توصیف کرده است که با افزایش اقدامات BMP و LID رشد داشته است و روشهای ارزیابی آب شناسی و کیفیت آب را ارتقا داده و نشانگر اقدامات پیوسته (کاربرد مرکب) است. این ابزار برای ارزیابی عملکرد BMP و LID به صورت انفرادی و پیوسته برای اطلاعات گردآوری شده در طول بارش های 30 ساله برای چهار نوع کاربری اراضی آبخیز مورد استفاده قرار گرفته است ( مناطق مسکونی کم تراکم،مناطق مسکونی پرتراکم ،مناطق صنعتی و تجاری).نتایج شبیه سازی ها با نتایج به دست آمده از دیگر تحقیقات منتشر شده مقایسه شدند.نتایج شبیه سازی نشان داد که کاهش حجم آب باران و آلاینده ها بعد از استفاده از BMPو LID هم به صورت انفرادی و هم به صورت پیوسته قابل مقایسه با تاثیرات مشاهده شده این اقدامات می باشند. مدل L-THIA-LID 2 قابلیت کمک رسانی به تصمیم گیرندگان در ارزیابی تاثیرات محیطی حاصل از اقدامات BMPو LID و ارتقای کارایی تصمیمات مدیریتی آب های طوفانی را دارد.
کلمات کلیدی: بهترین اقدامات مدیریتی | اقدامات توسعه کم اثر | مدلسازی | میزان بارش | مناطق شهری
مقاله ترجمه شده
5 طبقه بندی کاربری زمین های شهری بر اساس ارزیابی اکولوژیکی برای شهرهای مهم مرکزی بزرگ در مناطق کمتر توسعه یافته: مطالعه ی موردی در فوشان، چین
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
با افزایش روند شهریسازی در سراسر جهان ,باید گفت که منطقه بندی استفاده از زمین دارای نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی شهری و توسعه ی آن میباشد . به جز یک سری برنامه ریزی دقیق باید گفت که مطقه بندی استفاده از زمین می تواند حمایت قابل توجه ای را برای طرح های ثانویه و دیگر ساختارهای آن ها,مخصوصا برای شهرهای بزرگ مهم مرکزی در مناطق کمتر توسعه یافته , ارائه کند . Foshan, در بخش جنوب چین با مساحت 64/813/3 کیلومتر مربعی قرار دارد و جمعیتی در میزان 36/3 میلیون دارد و میتوان گفت که شهر اساسی و اصلی در چین است که صنایع در ان ,نسبتا توسعه یافته اند . این مقاله چگونگی منطقه بندی استفاده از زمین را در مورد شناسایی مناطق کنونی شهری, بهره وری از الگوهای زمینی نشان میدهد و همچنین شامل روش هایی برای حفظ توسعه ی شهری است. از طرف دیگر و بر اساس ارزیابی منسجم در مورد ظرفیت های اکولوژیکی, تناسب اکولوژیکی ، و سرویس های اکوسیستم و دیگر ساختارهای اکولوژیکی، میتوان گفت که این مقاله سه سطح را برای برنامه ریزی در ناحیه ی فوشان طراحی میکند . 4 منطقه شامل 11 بخش و 78 واحد در 4 نوع طبقه بندی اصلی طراحی شدند که عبارت اند از : سطح محافظت شده ی اکولوژیکی / بخش های حساس اکولوژیکی / بخش های ساخت و ساز اکولوژیکی / و بخش تنظیم اکولوژیکی . بر همین اساس , کل روند الگوی استفاده ی زمین در Foshan به شکل مشخصی در قالب کنترل روند شهری ، بهینه سازی الگوهای زمینی ، طراحی مجدد ساختارهای صنعتی و دیگر روش های محافظتی اکولوژیکی افزایش یافته است .
واژه های کلیدی محقق : کاربری و یا استفاده از زمین| منطقه بندی | توسعه شهری| اکوسیستم ها| توسعه پایدار|چین
دیگر واژگان کلیدی : کاربری زمین | منطقه بندی | برنامه ریزی شهری | ظرفیت اکولوژیکی | ثبات اکولوژیکی | خدمات اکوسیستم| جایگاه اکولوژیکی | فوشان | چین
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی