دانلود و نمایش مقالات مرتبط با جاده ها::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - جاده ها

تعداد مقالات یافته شده: 28
ردیف عنوان نوع
1 The effects of Chile’s 2005 traffic law reform and in-country socioeconomic differences on road traffic deaths among children aged 0-14 years: A 12-year interrupted time series analysis
اثرات اصلاح قانون راهنمایی و رانندگی در سال 2005 شیلی و اختلافات اقتصادی و اجتماعی درون کشور در مورد مرگ و میر در جاده های کودکان در سن 0-14 سال: تجزیه و تحلیل قطع 12 ساله سری های زمانی -2020
Objectives: This study assessed the effect of Chile’s 2005 traffic law reform (TLR) on the rates of road traffic deaths (RTD) in children aged 0–14 years, adjusting for socioeconomic differences among the regions of the country. Methods: Free-access sources of official and national information provided the data for every year of the study period (2002–2013) and for each of the country’s 13 upper administrative divisions with respect to RTD in child pedestrians and RTD in child passengers (dependent variables), and the following control variables: the number of road traffic tickets processed, investment in road infrastructure, poverty, income inequality, insufficient education, unemployment, population aged 0–14 years, and prevalence of alcohol consumption in the general population. Interrupted time series analyses (level and slope change impact model), using generalized estimating equation methods, were conducted to assess the impact of the TLR (independent variable) on the dependents variables. Results: There was a significant interaction between time and Chile’s 2005 TLR for a reduction in child pedestrians (incidence rate ratio [IRR] 0.87, 95% confidence interval [CI] 0.79-0.96) and passengers RTD (IRR for interaction 0.80, 95% CI 0.67-0.96) trends. In addition, in child pedestrians, RTD rates were affected by poverty (IRR 1.04, 95% CI 1.02–1.05), income inequality (IRR 1.02, 95% CI 1.00–1.04), and unemployment (IRR 0.94, 95% CI 0.90-0.98), whereas in the case of child passengers, poverty (IRR 1.05, 95% CI 1.01–1.08) and income inequality (IRR 0.93, 95% CI 0.91-0.95) were significant. Conclusions: Large-scale legislative actions can be effective road safety measures if they are aimed at promoting behavioral change in developing countries, improving the safety of children on the road. Additionally, regional socioeconomic differences are associated with higher RTD rates in this population, making this an argument in favor of road safety policies that consider these inequalities. The number of road traffic tickets processed and the investment in road infrastructure were not significant.
Keywords: Safety management | Child | Traffic accidents | Mortality | Socioeconomic factors
مقاله انگلیسی
2 مدیریت ترافیک با استفاده از رگرسيون لجستيک به همراه منطق فازی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
تراکم ترافیک یکی از مشکلات عمده در اکثر شهرهای سراسر جهان است و منجر به مشکلاتی مانند آلودگی، اتلاف وقت، ترافیک طولانی در جاده ها و حوادث می شود. بهبود زیرساخت های جاده، راه حل عملی برای حل مشکل نیست. در سناریو زندگی واقعی، مسیر کوتاهتر تا مقصد، منجر به جذب اکثریت مردم می شود و گاهی شرایط ترافیک را تشدید می¬کند. بنابراین، اطلاعات ترافیکی در لحظه برای تصمیم گیری هوشمندانه انتخاب مسیر حرکت ضروری است. علاوه بر این، سیستمی شامل فاکتور فاصله نسبت به مقصد با در نظر گرفتن وضعیت ترافیکی آن مسیر، به راه حل مشکل افزوده شد. پارامترهای خاصی نظیر فاصله، شرایط آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی، روز هفته و زمان برای حل مشکل در نظر گرفته شد و راه حل هایی برای مشکلات پیدا شد. در این مقاله ترکیبی از رگرسيون لجستيک با منطق فازی مثل تصمیم گیری هوشمندان در انتخاب مسیر بهتر ارائه شد. این روش برای محاسبه احتمال هر مسیر، با در نظر گرفتن اطلاعات ترافیکی لحظه ای، فاصله و جاده استفاده شد و سپس برای تصمیم گیری بروی سناریوی نامطلوب استفاده گردید. روش پیشنهادی تعداد پارامترهایی مانند فاصله، شرایط آب و هوایی، موقعیت جاده، روز از هفته و زمان را در نظر می گیرد.
کلید واژه : رگرسيون لجستيک | مدیریت ترافیک | تراکم | منطق فازی | الگوریتم بهینه سازی | کنترل فازی
مقاله ترجمه شده
3 پارک هماهنگ خودروی بدون سرنشین برای سرویسهای خودرو-به-شبکه
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
به لطفِ مزایای فراوان نسبت به خودروهای مرسوم، خودروهای بدون سرنشین (AVها) در سیستم حمل ونقل آینده نقش مهمی را برعهده خواهند داشت. از آنجاییکه AVها معمولاً خودروهای برقی (EVها) هستند، می توانند به سرویسهای خودرو-به-شبکه (V2G) کمک کنند. اگرچه عموماً دیکته کردن مسیرهای EV ممکن نیست، با این حال می توانیم برنامه هایی برای سفرِ AV طراحی کنیم تا برخی اهدافِ سیستم شمول ارضا شوند. در این مقاله، برروی AVهایی که به دنبال پارکینگ هستند تمرکز می کنیم و این موضوع را که، در راستای پشتیبانی از سرویسهای V2G، چطور می توان آنها را به تاسیساتِ پارکینگِ مناسب هدایت کرد، مطالعه می کنیم. ما مساله را بصورت یک مساله ی خطی عددصحیح (ILP) فرمولیزه می کنیم. این مساله می-تواند توسط یک حل کننده ی استانداردِ ILP حل شود، اما ممکن است که زمانِ محاسباتی زیادی که برای آن نیاز است، در سناریوهای عملی قابل پذیرش نباشد. جهت غلبه بر این مساله، یک هیورستیکِ کارآمدتر نیز می سازیم. جهتِ مطالعه ی زوایای دید متفاوت برای حل مساله، ما شبیه سازی های گسترده ای را اجرا می کنیم. نتایج شبیه سازی آشکار می کنند که هیورستیک، با یک تنزل کیفیتِ قابل اغماض در مقدارِ تابعِ هزینه ، می-تواند زمان محاسبات را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد. کیفیتِ پاسخِ بهینه نسبت به تعدادِ تاسیساتِ پارکینگِ دردسترس حساس نیست. یک مقیاسِ زمانیِ زمخت تر می تواند زمان محاسبات را بهبود دهد، اما کیفیت پاسخ را پایین می آورد که این می تواند منجر به یک پاسخِ غیرامکان پذیر شود.
کليدواژگان: جاده ها | الگوریتم توزیع شده | باتری | وسایل نقلیه مستقل | ماشین ها | صنایع
مقاله ترجمه شده
4 Indicative assessment of design efficiency of mining roadways
ارزیابی نمایشی از کارایی طراحی کاوش جاده ها-2018
The goal of the study was to develop a method for evaluating the design efficiency of roadways in coal mines. For this purpose, the AHP method (Analytic Hierarchic Process) was used to develop the significance of natural, geomechanical, mining and technical factors in the stability of roadways. According to the research, the greatest impact on the design and maintenance of the roadway is exerted by: tectonic disturbances, seismic activity, joints and compressive strengths of rock, exploitation workings nearby and support bearing capacity. Based on the AHP results, each factor was assigned a percentage effect on the design of the roadways’ support and their stability. Furthermore, they were assigned a numerical or descriptive range of variation in the scope of 0.2 to 1.0, where the value of 1.0 means high impact on the roadway stability. Then, the indicative method was suggested for the estimation of two indicators: the roadway design efficiency index RDE and the roadway functionality maintenance index RFM. Each of the indices was divided into six degrees indicating the roadway design difficulty in the given geological-mining conditions and also the difficulty of its maintenance. The listed indexes allow support scheme with a modified load-bearing capacity to be planned. In the phase of driving or using the excavation, this method will prove useful in calculating the necessary reinforcement
Key words: mining, roadways, design, stability
مقاله انگلیسی
5 Classification Investigations of Traffic Management Schemes Having Conflict Loading at the Signal-controlled Road Junctions
تحقیقات طبقه بندی از طرح های مدیریت ترافیک در حال بارگذاری درگیری ها در جاده های کنترل شده توسط سیگنال-2017
The results of classification investigations of the efficiency of the traffic management schemes (TMS) are provided according to the criterion of their conflict loading (CL). The latter is determined by types and number of conflict points and maneuvers allowed by the Road traffic regulations in traffic and pedestrian streams. X- and T-shaped one-level signal-controlled junctions (SJ) of streets and roads have been examined in megapolises having various methods of traffic management. Among them there are single-phase management, management in separate directions and combined traffic management in regulatory restrictions of levels of requirements to traffic safety. TMS classification is developed for a complete group of options to formulate and solve the management problems.
Keywords: signal-controlled junction | traffic and pedestrian streams | traffic management scheme | conflict loading | traffic safety
مقاله انگلیسی
6 The discrete-time second-best dynamic road pricing scheme
طرح قیمت گذاری جاده ایه پویای بهترین - دوم زمان گسسته-2017
Congestion pricing is widely recognized as an efficient instrument for alleviating road congestion. Most of existing road pricing scheme are developed based on traffic equilibrium model. The equilibrium can be looked as a traffic state desired by traffic management authorities. However, when the traffic system has multiple equilibria if the initial traffic state falls beyond the attraction domain, it may not converge to the desired equilibrium under the pricing based on the traffic equilibrium through a day-to-day adjustment process (Bie and Lo, 2010). In this study, we aim to develop a more practical second-best dynamic road pricing scheme implemented on a subset of links, which can drive the traffic evolution towards the desired second-best traffic user equilibrium state from any initial traffic state. This second-best dynamic pricing scheme has the following characteristics: (i) the dynamic pricing is discrete-time scheme, as opposed to most of existing continuous dynamic pricing scheme; (ii) the derivation of the dynamic pricing is applicable to very general day-to-day traffic dynamic model; (iii) the dynamic pricing can direct the traffic system to converge to the desired equilibrium from any initial traffic state even multiple equilibria exist. This study also presents rigorous proofs and numerical tests to verify above these characteristics of our dynamic pricing scheme.
Keywords: second-best road pricing | day-to-day traffic dynamic model | dynamic road pricing | multiple equilibria
مقاله انگلیسی
7 شبیه سازی ترافیک گردشگر به عنوان یک ابزار برای مدیریت منطقه حفاظت شده: مورد پارک ملی سرنگتی در تانزانیا
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
منبع اقتصادی اصلی مناطق حفاظت شده، گردشگری می باشد. با این حال، گردشگری ممکن است تاثیری منفی روی ساکنان این مناطق بگذارد. رشد گردشگری حیات وحش، نگرانی بین المللی درباره اینکه آیا یک تعادلی بین گردشگری و حفاظت از محیط زیست وجود دارد یا خیر را افزایش داده است. اقدامات مدیریتی باید به فراهم کردن این تعادل کمک کند. دررابطه با مدیریت حمل و نقل، اکثر مطالعات روی تجربیات بازدید کننده ها تمرکز کرده اند و به پیامدهای تغییرات حجم ترافیک گردشگر توجهی نکرده اند. چون ترافیک گردشگر به عنوان عامل مضر برای ساکنان تلقی می شود، این مطالعه یک ابزاری را ایجاد می کند که تغییرات در حجم گردشگر را جهت تسهیل بررسی اقدامات مدیریتی شبیه سازی می کند. این ابزار یک مدل ساده حمل و نقل بر مبنای ویژگی های شبکه حمل و نقل و 2680 سفر ثبت شده در پارک ملی سِرِنگِتی است. تحلیل ها نشان می دهد که یک جاده شمالی درسراسر این پارک می تواند ترافیک گردشگر رت توزیع کند، درحالیکه فرودگاه جدید بین المللی بالقوه می تواند ترافیک کلی گردشگر را در جاده ها کاهش دهد.
کلیدواژه ها: گردشگری حیاوت وحش | مناطق حفاظت شده | سرنگتی | مدل حمل و نقل | ترافیک گردشگر | مدیریت حمل و نقل
مقاله ترجمه شده
8 A kinematic wave model in Lagrangian coordinates incorporating capacity drop: Application to homogeneous road stretches and discontinuities
یک مدل موج سینماتیک در مختصات لاگرانژ با استفاده از کاهش ظرفیت: استفاده از امتداد جاده های همگن و عدم انسجام-2017
On freeways, congestion always leads to capacity drop. This means the queue discharge rate is lower than the pre-queue capacity. Our recent research findings indicate that the queue discharge rate increases with the speed in congestion, that is the capacity drop is strongly correlated with the congestion state. Incorporating this varying capacity drop into a kine matic wave model is essential for assessing consequences of control strategies. However, to the best of authors’ knowledge, no such a model exists. This paper fills the research gap by presenting a Lagrangian kinematic wave model. ‘‘Lagrangian’’ denotes that the new model is solved in Lagrangian coordinates. The new model can give capacity drops accompany ing both of stop-and-go waves (on homogeneous freeway section) and standing queues (at nodes) in a network. The new model can be applied in a network operation. In this La grangian kinematic wave model, the queue discharge rate (or the capacity drop) is a func tion of vehicular speed in traffic jams. Four case studies on links as well as at lane-drop and on-ramp nodes show that the Lagrangian kinematic wave model can give capacity drops well, consistent with empirical observations.
Keywords: Traffic flow | Kinematic wave model | Capacity drop | Lagrangian coordinates
مقاله انگلیسی
9 Hesitant distance set on hesitant fuzzy sets and its application in urban road traffic state identification
فاصله فشرده بر روی مجموعه های فازی تنگ و کاربرد آن در شناسایی وضعیت ترافیک جاده های شهری-2017
Since fuzziness lacks the distinction between a set and its complement, it is difficult to measure the distance between different hesitant fuzzy sets (HFSs) by a single value. In this study, a new concept “hesitant distance set (HDS)” is proposed, where the distance between different HFSs can be characterized by a series of different values. This study has three primary contributions. Firstly, most of the existing distance measures on HFSs are based on vector operation, while the novel proposed HDSs are based on set operation. Secondly, a statistical method is proposed to compare different HDSs, and some important properties of the comparison method are introduced. Thirdly, the characteristics of the novel HDSs and the classical hesitant distances are studied comparatively. Finally, the practicality and validity of the HDSs on HFSs are illustrated through an urban road traffic state identification example.
Keywords: Hesitant fuzzy sets | Hesitant distance | Reliability degree | Statistical method | Pattern recognition | Algebra space | Traffic state identification
مقاله انگلیسی
10 مطالعه ای در مورد تغییر باند ترافیکی (تغییر مسیر و یا لاین ) و تاثیر آن بر کارایی و یا بازده ترافیکی , ایمنی و اثرات زیست محیطی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 48
رانندگان اغلب مسیر حرکت خودشان را در جاده ها , برای حفظ سرعت مورد نظر و برای جلوگیری از کند حرکت کردن وسایل نقلیه، رد کردن موانع و گاها به علت بسته شدن ان مسیر , تغییر میدهند . درک اثر تغییر لاین در ترافیک , یک موضوع مهم در طراحی سیستم بهینه کنترل ترافیک است. این مقاله , مطالعه جامعی را از این موضوع ارائه میکند . ما نظریه ی پویا و در حد مقیاس خرد مربوط به مدل های تعیقیب خودرو (حرکت خوردرو پشت سر هم و با فاصله ی ایمنی ) و مدل های تغییر لاین ، را بررسی میکنیم و قوانین جدید را در مورد تغییر لاین به منظور مقابله با حرکت در تنگنا ویا موانع و کاهش خطوط حرکتی پیشنهاد میکنیم و در نهایت اثرات تغییر مسیر حرکتی را در بهره وری ترافیک، ایمنی ترافیک و مصرف سوخت به عنوان یک تابع از متغیرهای مختلف از جمله فاصله از علامت ها و یا تابلوهای اورژانسی، سرعت مجاز، تراکم ترافیک، و غیره بررسی میکنیم . شبیه سازی های گسترده ای از سیستم حمل و نقل در حالات مختلف انجام شده است. تعدادی از یافته های مهم , اثرعوامل مختلف را بر ترافیک گزارش کرده اند . این یافته ها راهنمایی هایی درزمینه ی مدیریت ترافیک ارائه کرده اند که برای طراحان و مهندسان بزرگراه های مدرن و یاجاده های داخلی شهری برای رسیدن به کارایی بالا در زمینه ی ترافیک و ایمنی با حداقل های اثرات منفی زیست محیطی , اهمیت دارد .
کلمات کلیدی: سیستم ترافیک | تغییر لاین خودرو | بهره وری سوخت ترافیک | ایمنی ترافیک | کاهش خط | تنگناهای حرکتی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi